We wtorek rząd ma rozpatrzyć projekt noweli ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, obecnie jednym z głównych problemów jest brak jednolitego, systemowego rozwiązania na poziomie krajowym, polegającym na modelowaniu matematycznym przemieszczania się i zmian zanieczyszczeń w powietrzu, które stanowią wsparcie ocen jakości powietrza na poziomie wojewódzkim.

"Wykonywane dotychczas zadania związane z modelowaniem jakości powietrza prowadzone były generalnie przez poszczególne województwa odrębnie i często w odmienny sposób, co mogło skutkować brakiem ciągłości przestrzennej rozkładu stężeń zanieczyszczeń w skali kraju, jak również brakiem zapewnienia spójności czasowej, pozwalającej np. na analizę trendów zmian jakości powietrza na obszarze kraju" - wyjaśniono.

Autorzy projektu noweli dodali, że modelowanie matematyczne przemieszczania się zanieczyszczeń było wykonywane w niektórych województwach, tam gdzie były na pieniądze z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

"Prace te realizowane były przez różnych wykonawców z wykorzystaniem różnych danych dotyczących zarówno emisji zanieczyszczeń (bazy emisji w różnym stopniu kompletne, tworzone różnymi metodami dla poszczególnych województw) jak i warunków meteorologicznych oraz różnego rodzaj u narzędzi obliczeniowych" - podkreślono.

Po zmianie przepisów, ma się to zmienić i powstać jeden model, wspólny dla całego kraju.

Projektowane zmiany rozszerzą też kompetencje i zadania działającego przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska - Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego (KLRiW).

Jak przekonują autorzy, ma to pozwolić na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz przekazywanie rzetelnych informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na obszarze Polski. Ma to pozwolić na realizację skuteczniejszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Ustawa nakazywać będzie m.in. dokonywanie regularnych przeglądów instalacji mierzących zanieczyszczenia powietrza (co najmniej raz na 5 lat) czy udziału KLRiW przynajmniej raz na 3 lata w programach zapewniania jakości powietrza organizowanych przez Komisję Europejską. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Anna Mackiewicz

mick/ amac/