Skarbówka niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę kontroli

Ordynacja CIT PIT VAT

Tylko w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku urzędy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 7 tys. kontroli nakierowanych na wykrywanie istotnych nieprawidłowości, podczas gdy w całym 2022 r. było ich nieco ponad 4 tys. – wynika z danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych przez KPMG w Polsce. To oznacza, że w ubiegłym roku padł kolejny rekord. Zmniejsza się natomiast liczba i znaczenie kontroli podatkowych.

20.02.2024

Fundacja rodzinna może być schematem podatkowym

Ordynacja Fundacja Rodzinna

Zarówno utworzenie fundacji rodzinnej, jak też niektóre rodzaje transakcji dokonywanych z jej udziałem, mogą być uznane za schematy podatkowe podlegające raportowaniu. Według ekspertów należy szczególnie zwrócić uwagę na zmiany zasad opodatkowania, której skutkiem będzie efektywnie niższa danina, np. sprzedaż akcji za pośrednictwem fundacji. Ale raportowaniu mogą podlegać transakcje w ogóle nie związane z szeroko pojętym planowaniem podatkowym.

07.02.2024

RPO apeluje o zmiany w ordynacji podatkowej

Ordynacja

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do ministra finansów Andrzeja Domańskiego z wnioskiem o wprowadzeniem zmian w ordynacji podatkowej. Zwrócił uwagę, że fiskus wciąż może wszczynać postępowania karne skarbowe po to, aby zawieszać bieg przedawnienia zobowiązań podatkowych. Inne przepisy ordynacji utrudniają zaś rzecznikowi realizację zadań ustawowych w kwestii podatków.

01.02.2024

Od stycznia 2024 roku wyższe kary finansowe za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Prawo karne Ordynacja Doradca podatkowy

Od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. kara grzywny wyniesie od 424,20 zł do 84 840 zł. Od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie to kwota od 430 zł do 86 000 zł. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 3600 zł do 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. do 4300 zł - pisze Ewa Szymańska, adwokat w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy.

30.12.2023

Fiskus ma sposoby, żeby przedłużać kontrole

Ordynacja Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Poprawmy prawo

Premier Donald Tusk zapowiedział w exposé ograniczenie czasu kontroli u mikroprzedsiębiorców. Już teraz przepisy przewidują, że kontrole u tej grupy mogą trwać tylko 12 dni. Jednak w praktyce trwają nawet miesiącami, ponieważ urzędnicy liczą tylko te dni, kiedy przebywają u kontrolowanego. Poza tym ograniczenie czasowe dotyczy tylko niektórych postępowań. Eksperci popierają zapowiedź premiera, ale postulują, by doprecyzować przepisy.

14.12.2023

TK: Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia na podstawie ustawy covidowej niezgodne z Konstytucją

Ordynacja

Przepisy ustawy covidowej dotyczące wstrzymania biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe są niezgodne z Konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 12/22). Zakwestionowane regulacje nie wskazują terminu, do którego obowiązywać miało zawieszenie biegu terminów, ani maksymalnego limitu czasowego ich trwania.

12.12.2023

Sposoby limitowania ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej

Ordynacja

Podstawowymi mechanizmami wyłączającymi ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej są tzw. czynny żal oraz korekta deklaracji podatkowej. Ich skuteczność zależy od spełnienia kilku warunków, których interpretacja budzi istotne wątpliwości. W przypadku czynnego żalu brak spełnienia określonych warunków może powodować, że czynny żal jako nieskuteczny wywrze efekt odwrotny do zamierzonego, stając się samodonosem - piszą Paweł Guzowski i Aleksandra Stysiał z kancelarii Deloitte Legal.

08.12.2023

WSA: Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT nie zwalnia z kosztów sądowych

Ordynacja VAT

Spółka wniosła skargę kasacyjną i jednocześnie zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację finansową i majątkową. Jednym z argumentów było wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał jednak, że okoliczność ta nie przemawia za przyznaniem prawa pomocy, ponieważ wykreślenie z tego rejestru nie jest równoznaczne z zakończeniem bytu spółki.

01.12.2023

Będą nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego

Ordynacja

Ministerstwo Finansów zmienia wzory pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 i zawiadomienia OPO-1 – wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort. Z formularzy usunięte zostaną m.in. zbędne pola dotyczące poczty i faksu. Jednocześnie wzory uwzględnią zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych. Nowe wzory mają obowiązywać od 10 grudnia 2023 r.

22.11.2023

WSA: Nie można wymagać, by klient wyręczył pełnomocnika

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Administracja publiczna

Profesjonalny pełnomocnik nagle zachorował, przez co nie dotrzymał terminu do wniesienia odwołania. Organ podatkowy nie chciał przywrócić terminu do dokonania tej czynności, ponieważ twierdził, że strona mogła osobiście złożyć pismo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie i podkreślił, że skoro strona ustanowiła pełnomocnika, to miała prawo oczekiwać, że to on będzie dokonywał czynności procesowych.

15.11.2023

Blokada konta może w skrajnych przypadkach zatrzymać działalność przedsiębiorstwa

Ordynacja

Blokady kont bankowych w SITR mogą naprawdę być problematyczne. Po pierwsze decyduje o nich szef KAS, który również będzie rozpatrywał sprawę w II instancji - zatem będzie „sędzią we własnej sprawie”. Dodatkowo, obrona i zbieranie argumentów przeciw są szalenie trudne z prostego powodu: jako podatnicy i pełnomocnicy tak naprawdę nie dowiemy się, dlaczego konto zablokowano – mówi Wojciech Kliś, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA.

10.11.2023

NSA odmówił podjęcia uchwały o odpowiedzialności członków zarządu

Ordynacja

Rozstrzyganie zagadnień dotyczących odpowiedzialności członków zarządu powinno następować w odniesieniu do konkretnych okoliczności faktycznych, przy uwzględnieniu zebranych dowodów w sprawie, a to powinno należeć do składu trzech sędziów – uznał Naczelny Sąd Administracyjny, odmawiając podjęcia uchwały w tej sprawie (sygn. III FPS 2/23).

31.10.2023

Choroba psychiczna jako przesłanka przywrócenia terminu

Ordynacja

Pogląd, że przewlekła choroba nie usprawiedliwia złożenia odwołania po terminie, nie jest adekwatny w stosunku do chorób psychicznych. Ich objawy mogą wiązać się z utratą możliwości rozpoznania przez osobę chorą sytuacji, w której się znajduje oraz pokierowania swoim postępowaniem, a więc wyłączyć zawinienie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

30.10.2023

NSA zajmie się odpowiedzialnością członków zarządu i problemami komorników

Ordynacja PIT

NSA wypowie się w siedmioosobowych składach w dwóch istotnych kwestiach. Pierwsza z nich to, czy opłaty egzekucyjne są przychodem komornika. Druga - czy członkom zarządu spółki można przypisać winę w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli w czasie pełnienia funkcji nie istniały nadające się do egzekucji zaległości podatkowe spółki, a prowadzone później postępowanie nie wykazało, że zaniżona w deklaracji wysokość zobowiązania była wynikiem zawinienia członków zarządu.

26.10.2023

Ostrożnościowe raportowanie MDR – skarbówka zmienia podejście

Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Po odwieszeniu schematów podatkowych wróciła też praktyka ostrożnościowego - w obawie przed karami - raportowania zdarzeń, które nie muszą spełniać kryteriów MDR. Sam szef KAS coraz częściej zwraca podatnikom uwagę, by ponownie przeanalizowali zgłoszenie. Według ekspertów, praktyka skarbówki może poprawić sytuację podatników, jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby doprecyzowanie przepisów.

17.10.2023

Fiskus zmienia zdanie, a podatników zostawia z problemem

Ordynacja CIT PIT VAT

Interpretacje podatkowe nie tylko coraz trudniej uzyskać, ale skarbówka może nieoczekiwanie zmienić wydane już stanowisko. Od początku roku szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił z urzędu już 99 interpretacji, po kilku latach od ich wydania. Problemu nie ma, jeśli jest to zmiana na korzyść - można wtedy odzyskać nadpłacony podatek. Jednak w przypadku zmiany na niekorzyść, konieczna może być dopłata.

27.09.2023

Problematyczna odpowiedzialność karna skarbowa za ceny transferowe

Ordynacja

Wprowadzone w ramach zaostrzenia polityki karnej regulacje generują istotne problemy interpretacyjne. Tymczasem transakcje podatników z podmiotami powiązanymi stanowią przedmiot coraz większego zainteresowania organów podatkowych. Świadczy o tym wzrastająca rokrocznie – począwszy od 2019 r. – liczba przeprowadzonych kontroli podatkowych i celno-skarbowych w tym obszarze - piszą Paweł Guzowski, Aleksandra Stysiał z Deloitte Legal.

21.09.2023

Paragony na telefon bardziej dostępne, ale jeszcze nie powszechne

Ordynacja VAT

15 września wchodzą w życie przepisy, które umożliwią sprzedawcom wystawianie e-paragonów przy użyciu platformy Ministerstwa Finansów. Od 14 września wszyscy zainteresowani mogą pobrać na swój telefon ministerialną aplikację e-paragony, a dzień później resort ma uruchomić swój HUB paragonowy. Nowe rozwiązanie będzie dobrowolne dla sprzedawców.

14.09.2023

NSA: Sama sprzedaż udziałów w spółce nie zwalnia członka zarządu od odpowiedzialności

Ordynacja Prawo gospodarcze

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki nie można podważać ustaleń dokonanych w prowadzonym wcześniej w stosunku do tej spółki postępowaniu podatkowym. Sąd zwrócił uwagę, że są to dwa inne postępowania, a odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki powstaje na etapie realizacji zobowiązania podatkowego, nie zaś na etapie kształtowania stosunku zobowiązaniowego.

11.09.2023

Soboń: Nie będzie zmian w ordynacji podatkowej

Ordynacja

Ministerstwo Finansów rezygnuje z dalszych prac nad zmianami w ordynacji podatkowej - wynika z wypowiedzi wiceministra Artura Sobonia. Chodzi o projekt, który został poddany prekonsultacjom w czerwcu br. Soboń zaznaczył, że miały one jedynie na celu pozyskanie opinii, uwag i komentarzy, których analiza mogłaby pozwolić na wypracowanie lepszych rozwiązań podatkowych.

07.09.2023
1  2  3  4  5    45