Podmiot wezwany przez PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK ma na to 30 dni

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy PPK

Polski Fundusz Rozwoju ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty obowiązane do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych uruchomiły ten program. W 2023 roku wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK są wysyłane za pośrednictwem PUE ZUS.

18.11.2023

Oszczędności w PPK można wykorzystać na leczenie dzieci - i to nie tylko własnych

Domowe finanse Prawo pracy PPK

W razie poważnego zachorowania dziecka, uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może wypłacić do 25 proc. swoich oszczędności w PPK. I co istotne, dotyczy to nie tylko poważnego zachorowania własnego dziecka uczestnika PPK, ale także np. dziecka przez niego przysposobionego albo dziecka współmałżonka.

11.11.2023

Paweł Borys rezygnuje z końcem roku z kierowania PFR

PPK

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, poinformował w piątek, że z końcem 2023 roku rezygnuje z kierowania Funduszem, ustąpi także z funkcji szefa Rady Nadzorczej BGK. Borys napisał na platformie X (dawny Twitter), że z końcem kadencji zarządu PFR odchodzi do sektora prywatnego.

10.11.2023

Środki przypadające byłemu małżonkowi uczestnika PPK trafią na jego rachunek PPK

PIT Prawo pracy PPK

Jeżeli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku PPK, może przetransferować środki przypadające mu po rozwodzie na terminową lokatę, pod warunkiem ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia albo przekazać je na swój rachunek bankowy. Od tego, jak skorzysta z tych środków, zależy, czy otrzyma je bez pomniejszeń.

27.10.2023

Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej do PPK zależy od wysokości wynagrodzenia

Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych może korzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do tego programu, jeżeli jego miesięczne wynagrodzenie, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej. Jeżeli pracuje w kilku miejscach, sam musi sprawdzać, czy nie przekroczy limitu.

19.10.2023

Otrzymanie zwrotu nienależnych wpłat do PPK ma skutki podatkowe

CIT PIT Prawo pracy PPK

Zwrot środków z nienależnych wpłat do PPK, finansowanych przez firmę, powoduje, że pracodawca musi zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, a pracownik odliczyć te wpłaty od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym. Zwrot nienależnych wpłat powoduje powstanie przychodu tylko wtedy, gdy została wypracowana nadwyżka.

06.09.2023

Od sposobu wypłaty oszczędności zależy, czy uczestnik PPK zapłaci podatek

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

O tym, czy środki zgromadzone w PPK wypłacić jednorazowo, czy w ratach, decyduje - co do zasady - uczestnik pracowniczych planów kapitałowych. Jeżeli wysokość pierwszej raty jest niższa niż 50 zł, środki można wypłacić tylko jednorazowo. Rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK warto rozważyć zwłaszcza w sytuacji, gdy uczestnik PKK w wieku 60+ nadal pracuje.

01.09.2023

Osoby aktywne zawodowo nie powinny spieszyć się z wypłatą środków z PPK

Domowe finanse Emerytury i renty PPK

Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych, którzy mimo ukończenia 60 lat są aktywni zawodowo, nie powinni pochopnie podejmować decyzji o wypłacie oszczędności z tego programu. Muszą pamiętać, że jeśli to zrobią, żadne nowe wpłaty nie zasilą już ich rachunków PPK, choćby wypłatę rozpoczęli tylko z jednego z nich.

26.08.2023

Uczestnik PPK może sam zdecydować, kto otrzyma środki po jego śmierci

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.

02.08.2023

Rząd przygotował prawo pod rozpoczynającą się konsolidację PPK

Emerytury i renty Finanse PPK

Instytucje finansowe będą mogły – zmieniając np. profil prowadzonej działalności gospodarczej – zaprzestać prowadzenia PPK. Zdaniem rządu to usunięcie istniejącej luki w prawie. Prawnicy mówią wprost o konsolidacji rynku i wycofywaniu się z prowadzenia PPK przez instytucje, którym się to nie opłaca, z uwagi na niski poziom partycypacji w stosunku do planów. Oszczędzający nie dostaną jednak pieniędzy, bo ich rachunki zostaną przeniesione do innej instytucji finansowej.

27.07.2023

Pracodawca nie może zrezygnować z PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Pracodawca, który z uwagi na prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych (PPE) miał prawo nie uruchamiać pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ale wdrożył ten program, nie może zrezygnować z prowadzenia PPK. Również nowy pracodawca nie może wybrać PPE zamiast PPK. Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są nie tylko pracownicy.

26.07.2023

Uczestnikiem PPK może być także cudzoziemiec

Prawo pracy PPK

Do pracowniczych planów kapitałowych można „zapisać” tylko osoby podlegające w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w przepisach. Nie jest do tego potrzebne polskie obywatelstwo, a podmiot zatrudniający nie musi mieć siedziby w Polsce.

08.07.2023

Uczestnikiem PPK można stać się z mocy prawa

Prawo pracy PPK

Pracodawca zawiera dla pracownika umowę o prowadzenie PPK nie wcześniej niż 15. dnia zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia. Jeżeli nie robi tego w tym terminie, pracownik stanie się uczestnikiem PPK z mocy prawa.

27.06.2023

Uczestnik PPK nie musi oszczędzać w funduszu zdefiniowanej daty, do którego został „zapisany”

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

W pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje tzw. autozapis. Osoby zatrudnione domyślnie stają się uczestnikami PPK, chyba że złożą deklarację o rezygnacji. Domyślny jest także fundusz zdefiniowanej daty, w którym uczestnik PPK oszczędza. Zmiana funduszu przez uczestnika PPK wymaga podjęcia przez niego określonego działania.

20.06.2023

Osoba, która zrezygnowała z oszczędzania w PPK, może zmienić decyzję

Prawo pracy Finanse PPK

Powrót do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Należy go złożyć pracodawcy w formie pisemnej. Wniosek ten jest skuteczny już od momentu przekazania go pracodawcy. Pracodawca nie uwzględni jednak wniosku złożonego przez uczestnika PPK po osiągnięciu 70. roku życia.

26.05.2023

GUS: Na koniec 2022 r. PPK miały niespełna 3 mln uczestników

Prawo pracy Finanse PPK

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2022 roku wyniosły 12 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,3 mld zł w ciągu roku – podał GUS. Według urzędu, na koniec minionego roku liczba uczestników PPK wyniosła 2 999,7 tys. osób i była wyższa o 0,5 mln osób w porównaniu do 2021 r.

05.05.2023

Zatrudniając ponownie pracownika zwykle nie trzeba „zapisywać” go do PPK

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Jeśli w trakcie poprzedniego zatrudnienia pracodawca „zapisał” pracownika do PPK, przyjmując go ponownie do pracy, nie będzie musiał zawierać dla niego kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba, że w międzyczasie zmienił instytucję finansową. Wówczas dokonywanie wpłat do PPK musi być poprzedzone zawarciem dla niej nowej umowy o prowadzenie PPK.

28.04.2023

PFR podsumowuje autozapis w 2023 r. - PPK ma 3,3 mln uczestników

Prawo pracy Finanse PPK

O 718 tysięcy zwiększyła się liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7 proc. Tym samym od lutego o 27,9 proc. wzrosła liczba aktywnych uczestników.

27.04.2023

Do PPK „zapisywane” są osoby zatrudnione

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych jest m.in. pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Warunkiem dokonania wpłat do PPK jest jednak otrzymanie wynagrodzenia przez uczestnika PPK. Jeżeli pracownik przebywa przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, to ma - w tym czasie - status osoby zatrudnionej tylko wtedy, gdy otrzymał w tym miesiącu przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

22.04.2023
1  2  3  4  5    10