Temat dnia

Uczelnie będą mogły podnosić opłaty za studia

Uczelnie będą mogły waloryzować opłaty za studia - ich wzrost możliwy będzie jednak tylko raz w roku. Zmiany dotyczące opłat obejmą też postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Osoba, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej, nie będzie ponosiła kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wyłącznie wówczas, gdy podmiot doktoryzujący będzie tożsamy z podmiotem, w którym ukończyła ona to kształcenie.

Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Budownictwo Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.

Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.

Zakaz używania AI na studiach nic nie da

Nowe technologie Szkolnictwo wyższe

Odgórny zakaz wykorzystywania narzędzi bazujących na AI nie jest i nie będzie skuteczny. Środowisko akademickie nie może udawać, że problem nie istnieje, należy więc stworzyć odpowiednie standardy korzystania z aplikacji opartych na AI. Problematyczne jest natomiast wykrywanie, czy ktoś korzystał z Chata GPT, bo nie ma skutecznych programów, które wykrywałyby jego użycie.

RPO: Przepisy pozwalają na nierówne traktowanie przy odbieraniu stopnia naukowego

Szkolnictwo wyższe

Przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziły ograniczenie czasowe dotyczące odebrania tytułu naukowego. Jako że wcześniej go nie było, doprowadziło to do nierównego traktowania osób, wobec których takie postępowanie wznowiono przed wejściem w życie Ustawy 2.0. Rzecznik praw obywatelskich chce, by MEiN zajęło stanowisko w tej sprawie.

Kolejne przedłużenie terminu na napisanie doktoratu na starych zasadach - przepisy już wkróce wejdą w życie

Szkolnictwo wyższe

Po raz kolejny wydłużeniu ulegnie termin na zamknięcie przewodu doktorskiego, wszczętego na podstawie poprzedniej ustawy o szkolnictwie wyższym. Apelowali o to rzecznik praw obywatelskich i środowisko doktorantów. Powodem była pandemia i związane z nią utrudnienia w prowadzeniu badań naukowych. Proponowane są też zmiany w opłatach za postępowanie o nadanie stopnia doktora. Przepisy wejdą w życie 6 września 2023 r.

Program kształcenia na kierunkach lekarskich nie jest sztywny i dopuszcza profilowanie treści dotyczących kwestii światopoglądowych i systemów wartości. Dużą swobodę mają w tym zakresie zwłaszcza uczelnie niepubliczne. Jednak także w odniesieniu do uczelni publicznych przepisy pozwalają na sporą elastyczność dotyczącą programu kształcenia oraz osób, które te zajęcia prowadzą.  
Katarzyna Nocuń
22.09.2023
Zawody medyczne
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego fundacja Szkoła z Klasą organizuje szereg programów edukacyjnych dla szkół i nauczycieli. Obejmują one m.in. wspieranie integracji dzieci z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, wprowadzenie do teorii mindfulness oraz szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Programy są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować.
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
20.09.2023
Szkoła i uczeń
Większa oferta szkoleniowa, utworzenie bloków zajęć m.in. z prawa i postępowania cywilnego, ale też prawa karnego, prawa i postępowania karnego, prawa skarbowego, prawa wykroczeń, wprowadzenie zasady dwóch kolokwiów na rok - to tylko część zmian, które chcą wprowadzić radcy w swoim regulaminie odbywania aplikacji. Głosowanie szykuje się już w tym tygodniu.
Patrycja Rojek-Socha
20.09.2023
Prawnicy

MEiN i MZ: Będzie zmiana standardów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów

Pacjent Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia poinformowały, że od przyszłego roku akademickiego obowiązywać będą znowelizowane standardy kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Zmiany...
Grażyna J. Leśniak
19.09.2023

Jak nowe technologie wpływają na ochronę danych osobowych

Nowe technologie
Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii i Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną organizuje 20 i 21 września w Warszawie Forum Nowych Technologii....
Regina Skibińska
18.09.2023

Uczniowie i studenci pobierający renty rodzinne muszą do końca września złożyć dokumenty w ZUS

Dla studenta Zarządzanie oświatą
Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy dostają rentę rodzinną po śmierci swojego rodzica, muszą pamiętać, by do końca września złożyć wniosek potwierdzający, że nadal się uczą. Jeśli...
Monika Sewastianowicz
15.09.2023

Wynagrodzenie członków rady uczelni to przychód z działalności wykonywanej osobiście

PIT
Rada uczelni to organ nowy, wprowadzony ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka rady uczelni nie stanowi przychodu ze stosunku pracy,...
Malwina Pasternak-Janik
14.09.2023

Aplikanci warszawscy będą szkolić się w zakresie ochrony dziecka

Prawnicy
Już w czwartek - 7 września - ruszają obowiązkowe zajęcia dla drugiego rocznika aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Cel to przybliżenie im problematyki związanej z ochroną dzieci, ale...
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2023

Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana...
Monika Sewastianowicz
04.09.2023

Minister: Nowy wykaz czasopism szansą, a nie przeszkodą

Szkolnictwo wyższe
Uzupełnienie listy czasopism punktowanych i podwyższenie punktacji niektórym z nich służy dowartościowaniu publikacji wyników takich badań w języku polskim - wyjaśnia wiceminister nauki Włodzimierz...
Monika Sewastianowicz
30.08.2023

Prezes PIRP: Rzecznik patentowy musi mieć szeroką wiedzę, nie tylko prawną

Zawód rzecznika jest interdyscyplinarny, skupiający w sobie zarówno elementy prawne, biznesowe, jak i techniczne. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, ponieważ ochrona wynalazku wymaga...
Inga Stawicka
28.08.2023

NSA: „Pozorna pseudoartystyczna trywializacja rzeczywistości” na wydziale sztuki

Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Przyznawanie uczelniom uprawnienia do nadawania stopni dotyczy nie tylko suchego wypełniania kryteriów formalnych. Wiąże się przede wszystkim z pełnym przekonaniem, że jednostka posiada wysoki poziom...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.08.2023

SN: Pracownik akademicki może żądać zadośćuczynienia za uniemożliwienie rozwoju naukowego

Prawo cywilne
Skoro pracownik naukowy uczelni nie może być przywrócony do pracy z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, to ma roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Przedawnienie w tym zakresie nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.08.2023

WSA: Aplikant może być komendantem chorągwi harcerskiej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Dla studenta
Decyzja Ministra Sprawiedliwości i sprzeciw Dyrektora KSSiP nie wykazują, w jaki sposób pełnienie funkcji komendanta chorągwi harcerskiej przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta – orzekł...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.08.2023

Rusza postępowanie dyscyplinarne wobec hejtera, studenta prawa UW

Prawnicy Strefa aplikanta
Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego wydała decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec działacza Oskara S., który poprzez publikacje w mediach społecznościowych podał dane...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.08.2023

Zmiany w algorytmie wyliczania stypendium socjalnego

Od 1 października 2023 r. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, będzie jednakowa dla studentów we wszystkich uczelniach. Z...
Monika Sewastianowicz
22.08.2023

Właściciel nie może wpadać bez zapowiedzi - na co uważać przy umowie najmu

Dla studenta
Zbliża się rok akademicki, a wraz z nim poszukiwanie mieszkań - zeszły rok to żniwa dla właścicieli, mieszkania - m.in. w związku z napływem uchodźców z Ukrainy - schodziły na pniu. Ten, być może...
Monika Sewastianowicz
22.08.2023

Stypendium doktoranckie i wynagrodzenia pracowników naukowych zależą od wynagrodzenia profesora

Ustawa 2.0 wprowadziła nowe zasady przyznawania stypendiów doktoranckich. Co do zasady może je otrzymać każdy doktorant kształcący się w szkole doktorskiej. Minimalna kwota tego stypendium powiązana...
Monika Sewastianowicz
19.08.2023

Będzie łatwiej utworzyć nowy kierunek lekarski - prezydent podpisał ustawę

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Uczelnie kształcące m.in. pielęgniarki czy fizjoterapeutów będą mogły ubiegać się o pozwolenie na utworzenie studiów lekarskich, nawet gdy nie podlegały ewaluacji działalności naukowej. W przypadku...
Katarzyna Nocuń Monika Sewastianowicz
17.08.2023

Nowe placówki w wykazie bibliotek naukowych

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Ministerstwo kultury zmieni i rozszerzy wykaz bibliotek naukowych. Zmiana dotyczy przede wszystkim Biblioteki Filmoteki Narodowej, placówka zostanie dodana do wykazu bibliotek naukowych, po...
Monika Sewastianowicz
17.08.2023

16 sierpnia to ostatni dzień na zgłoszenie na egzamin na aplikacje

Prawnicy
16 sierpnia upływa termin na zgłoszenie na egzamin wstępny na aplikacje. Można to zrobić poprzez systemy informatyczne/rekrutacyjne - radcowski EWNAR oraz elektroniczny System Obsługi Adwokatury....
Patrycja Rojek-Socha
16.08.2023

MEiN: Uczelnie same powinny pomyśleć o strategicznych kierunkach

Szkolnictwo wyższe
W prowadzonych programach studiów uczelnie muszą uwzględniać wnioski z analizy zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier studentów i...
Monika Sewastianowicz
14.08.2023

Po obronie utrata ulg i konieczne zgłoszenie do ZUS

Dla studenta
Zniżki w autobusie, kinie czy wybranych sklepach są adresowane do tych studentów, którzy okażą ważną legitymację studencką. Ten dokument nie musi być każdorazowo oddany w dniu obrony bronionej pracy...
Aleksandra Partyk Monika Sewastianowicz
12.08.2023

Rozstrzygnięto program „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

Szkolnictwo wyższe
Wyłoniono beneficjentów drugiego rozstrzygnięcia w programie „Społeczna odpowiedzialność nauki II” w modułach „Popularyzacja nauki” i „Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Łącznie 164 projekty...
Monika Sewastianowicz
08.08.2023

Od 5 sierpnia 2023 r. zmiany w zakresie kodów tytułów ubezpieczenia

Ubezpieczenia społeczne
W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z...
Grażyna J. Leśniak
04.08.2023

MEiN wyjaśnia, jak tworzyło listę czasopism. Nie wdając się w szczegóły

Szkolnictwo wyższe
Po ogłoszeniu wykazu komunikatem z dnia 21 grudnia 2021 r. wpłynęło wiele zgłoszeń. Wskazywano na zbyt niską punktację czasopism oraz na brak w wykazie uznanych, wartościowych periodyków, wnoszących...
Monika Sewastianowicz
04.08.2023

Minister Czarnek zapowiada reformę systemu grantowego

Szkolnictwo wyższe
Gotowy projekt całkowicie reformujący system grantowy będzie przedmiotem prac rządu, jak ufam, jeszcze tej jesieni - zapowiedział minister Przemysław Czarnek. To reakcja na doniesienia mediów...
Monika Sewastianowicz
03.08.2023

Rusza nabór wniosków do programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Celem pierwszego konkursu w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID) jest umocnienie znaczenia działalności uczelni w grupach dyscyplin naukowych lub artystycznych, dla których w danym...
Monika Sewastianowicz
02.08.2023

Aplikacja się informatyzuje, ale i tak od papieru jeszcze nie ucieknie

Strefa aplikanta
Krajowa Rada Radców Prawnych chce stworzyć dla aplikantów jednolity w całym kraju system, który uprości m.in. zapisy na wstępny egzamin. Rekrutacja to pierwszy krok, bo narzędzie ma być rozbudowywane...
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
02.08.2023

Nowe warunki kształcenia nauczycieli - podyplomówka nawet bez studiów

Zarządzanie oświatą
Resort edukacji pracuje nad rozporządzeniem w w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Złagodzi wymogi dotyczące kształcenia nauczycieli teoretycznej nauki...
Monika Sewastianowicz
29.07.2023
1  2  3  4  5    242
 • Aktualności
  • Uczelnie będą mogły podnosić opłaty za studia

   Uczelnie będą mogły waloryzować opłaty za studia - ich wzrost możliwy będzie jednak tylko raz w roku. Zmiany dotyczące opłat obejmą też postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Osoba, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej, nie będzie ponosiła kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wyłącznie wówczas, gdy podmiot doktoryzujący będzie tożsamy z podmiotem, w którym ukończyła ona to kształcenie.
  • Od skreślenia z listy studentów można się odwoływać

   Z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika zamknięty katalog przypadków, które mogą wiązać się z wydaniem przez organy uczelni decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów. O ile w niektórych sytuacjach decyzja wydawana jest obowiązkowo, o tyle w innych przypadkach zależy od uznania organu.
  • Zakaz używania AI na studiach nic nie da

   Odgórny zakaz wykorzystywania narzędzi bazujących na AI nie jest i nie będzie skuteczny. Środowisko akademickie nie może udawać, że problem nie istnieje, należy więc stworzyć odpowiednie standardy korzystania z aplikacji opartych na AI. Problematyczne jest natomiast wykrywanie, czy ktoś korzystał z Chata GPT, bo nie ma skutecznych programów, które wykrywałyby jego użycie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Stec: Ustawodawca powinien określić reguły oceny badań prawniczych

   Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało właśnie nowy wykaz czasopism punktowanych, będący częścią systemu ewaluacji badań naukowych. Państwo, co zrozumiałe, chce wiedzieć, czy pieniądze, jakie daje uczelniom i instytutom naukowym, są wydawane na sensowne cele. Ponieważ nie możemy przewidzieć, czy wyniki badań z dziś przydadzą się do czegoś jutro, minister mierzy jakość pracy uczonych, przypisując poszczególnym ich osiągnięciom punkty - wskazuje profesor Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego.
  • Prof. Wujczyk: AI może upowszechnić się w wymiarze sprawiedliwości, uczelnie muszą się na to nastawić

   Uważam, że uniwersytety powinny kłaść większy nacisk na rozwój sztucznej inteligencji, bo brakuje takich obszarów, które są istotne - np. prawa farmaceutycznego, czy choćby blockchainów - mówi dr hab. Marcin Wujczyk, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Dodaje, że oczekiwania studentów są motorem zmian, bo są oni żądni omawiania nowinek technicznych.
  • Prezes PAN: Reforma nie ograniczy autonomii instytutów

   Będziemy chcieli - pod rządami nowej ustawy - sprawić, że audyt naukowy, merytoryczny, będzie obowiązkowy. W ten sposób dojdzie do splecenia dwóch filarów - naukowego i korporacyjnego - które do tej pory nie miały funkcjonalnego związku – mówi serwisowi Prawo.pl o pracach nad projektem nowej ustawy prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

   Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.
  • Strzelnice i inne budowle patriotyczne zwolnione z przepisów budowlanych

   Kontrowersyjna ustawa, która zliberalizuje przepisy budowlane, umożliwiając uczelniom budowę strzelnic i realizację innych - jak twierdzą eksperci - niedookreślonych inwestycji, została podpisana przez prezydenta. Nowe przepisy mają umożliwić sprawną budowę strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.
  • Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

   Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.
  Zobacz więcej
Prawo.pl