Nowa polityka zakupowa państwa ma promować mały i średni biznes

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

We wtorek Rada Ministrów przyjęła politykę zakupową państwa. To dokument określający najważniejsze działania rządu dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia te mają stać się narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

11.01.2022

Przepisy upraszczające zakupy dla wojska z podpisem prezydenta

Zamówienia publiczne

Prezydent podpisał zmiany w prawie zamówień publicznych, na podstawie których wojsko ma nabywać sprzęt z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych, z powołaniem się na unijne wyłączenie. Wprowadzone tą ustawą zmiany są ściśle związane z obecnym kryzysem imigracyjnym na granicy polsko-białoruskiej

05.01.2022

Systemy informatyczne dla szpitali - UOKiK podejrzewa zmowę przetargową

Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w asyście policji przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech przedsiębiorców: Asseco Poland,  Comarch Healthcare oraz Bestprojects dostarczających do szpitali systemy informatyczne. UOKiK podejrzewa bowiem, że doszło do zmowy przetargowej i nielegalnego podziału rynku.

29.12.2021

Zamówienia samorządów zagrożone, bo wykonawcom brakuje pojazdów na prąd

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Śląskie samorządy sygnalizują, że mają problemy z realizacją zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro w związku z obowiązkami nałożonymi przez ustawę o elektromobilności. Wykonawcy, także spółki skarbu państwa, odmawiają udziału w postępowaniach przetargowych, uzasadniając to brakiem odpowiedniej floty pojazdów niskoemisyjnych. Samorządowcy apelują o zmianę przepisów.

28.12.2021

Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Drogi Zamówienia publiczne Finanse samorządów

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

24.11.2021

UOKiK oskarża trzy firmy budowlane o zmowy przetargowe

Zamówienia publiczne

Przezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem przedsiębiorcom, którzy jego zdaniem mogli wpłynąć na wyniki postępowań publicznych na usługi remontowo-budowlane. Składali wspólnie oferty, a następnie te korzystniejsze były wycofywane, by zamawiający był zmuszony do przyjęcia najdroższej.

16.11.2021

MON rezygnuje z polskiego i przechodzi na języki obce w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Ministerstwo Obrony Narodowej chce zrezygnować z używania języka polskiego przy postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zamiast tego dokumentację techniczną dotyczącą sprzętu wojskowego będzie można sporządzać w języku powszechnie używanym w międzynarodowym handlu. Z tym, że autorzy nie przewidzieli, że sądy będą chciały mieć tłumaczenia na język polski.

11.11.2021

Tryb podstawowy z możliwością negocjacji – szansa na lepsze oferty?

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo

W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości, jednak już wyraźnie widać, że korzyści z tego trybu będą przeważać nad trudnościami związanymi z jego stosowaniem.

22.10.2021

Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne nie wymaga wyższego zabezpieczenia

Zamówienia publiczne Rynek Finanse

Wykonawcy powinni mieć świadomość tego, że z podwyższeniem wynagrodzenia umownego nie wiąże się obowiązek podwyższenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem ich roszczenia finansowe wobec zamawiających nie mogą być uzależniane od podwyższenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – wyjaśniają Joanna Boroń i Marcin Barczyk,

06.10.2021

Kancelaria Hoogells rozwija praktykę prawa zamówień publicznych

Prawnicy Zamówienia publiczne

Od września 2021 r. do zespołu kancelarii Hoogells dołączył adwokat Michał Wojciechowski, ekspert w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych. W kancelarii objął stanowisko Head of Public Procurement.

24.09.2021

NIK: Interesy Skarbu Państwa przy realizacji inwestycji drogowych i kolejowych nie są właściwie zabezpieczane

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy działania podejmowane przez ministra, PKP PLK S.A. oraz GDDKiA przyczyniły się do skutecznego zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa w zakresie waloryzacji i solidarnej odpowiedzialności inwestora w zawieranych umowach na wykonanie obiektów liniowych. W opublikowanym raporcie NIK wskazuje, że finansowe skutki ujawnionych nieprawidłowości wyniosły łącznie 35,9 mln zł.

21.09.2021

Zamówienia publiczne - wzrost cen materiałów nie zawsze wpłynie na wzrost wynagrodzenia

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Ceny materiałów budowlanych w ostatnich miesiącach znacznie wzrosły, w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Wykonawcy robót budowlanych w ramach zamówień publicznych składają już wnioski o zmianę ustalonej wysokości wynagrodzenia. Jednak nie w każdym przypadku taka zmiana będzie możliwa - twierdzi radca prawny Agnieszka Dudko-Romańczuk.

30.08.2021

Waloryzacja wynagrodzenia nie może być pozorna - potrzebne wytyczne dla zamawiających

Zamówienia publiczne Budownictwo

Zasady waloryzacji wynagrodzenia w kontraktach budowlanych, w związku ze zmianami cen na rynku, są często niekorzystne dla wykonawców. Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD) chcą to zmienić. Apelują do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wypracowanie dobrych praktyk w tym zakresie, a ten nie mówi "nie".

24.08.2021

Nie zawsze uzasadnione potrącanie kar umownych przez zamawiających w trakcie COVID-19

Zamówienia publiczne Rynek Koronawirus

Przypadki potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawców mimo zakazu z ustawy COVID-19, nie są niestety rzadkością. Zdarza się, że zamawiający dokonuje potrącenia celowo niezasadnie zasłaniając się przepisami o dyscyplinie finansów publicznych i odmawiają udzielenia wykonawcom należnej im ochrony - piszą Joanna Boroń i Marcin Barczyk, adwokaci z KBZ Żuradzka & Wspólnicy.

18.08.2021

Odbudowa Pałacu Saskiego - to też wywłaszczanie, wydzierżawianie i procesy sądowe

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Budownictwo

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie ma być realizowana według specustawy. A więc brak uregulowanych stosunków własnościowych nie przeszkodzi w wydaniu decyzji lokalizacyjnej. Wyłączone będzie też stosowanie zamówień publicznych, skracona droga sądowa. Ustawa nakaże wypłatę odszkodowań, ale jeśli nie dojdzie do porozumienia to określi je wojewoda.

17.07.2021

Nieważność umowy może być barierą w realizacji zamówienia publicznego przez konsorcjum

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Rynek

Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest wspólne ubieganie się grupy przedsiębiorców o realizację zamówienia publicznego. Jednak wspólne złożenie oferty oraz realizacja zamówienia niosą za sobą również ryzyka, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowa konsorcjum okaże się nieważna - pisze adwokat Joanna Boroń

12.07.2021

Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Zamówienia publiczne Budownictwo Małe i średnie firmy

Od kilku lat ceny materiałów budowlanych szybują ostro w górę. Problem dotyka przede wszystkim mniejszych wykonawców, którzy zawarli umowy jeszcze przed 1 stycznia br., nie chroni ich więc nowe prawo zamówień publicznych. A brak klauzul waloryzacyjnych w zawartych przez nich umowach powoduje, że zostaje im tylko droga sądowa.

09.07.2021

Rząd zapowiada certyfikaty w zamówieniach, ale nie są one konieczne

Zamówienia publiczne Rynek i konsument Małe i średnie firmy Polski Ład

Jednym z założeń Polskiego Ładu jest wprowadzenie certyfikatów dla wykonawców zamówień publicznych. Dzięki temu ma się zmniejszyć biurokracja towarzysząca przetargom. Zdaniem ekspertów certyfikaty są jedynie nośnym hasłem propagandowym i niczego w praktyce nie ułatwią, a postępowania towarzyszące zamówieniom wcale nie są już tak sztywne i sformalizowane.

21.05.2021

E-zamówienie tylko z właściwym podpisem

Zamówienia publiczne

Przedsiębiorca startujący w wirtualnym przetargu powinien składać swój podpis bezpośrednio na pliku z ofertą lub na „paczce” dokumentów elektronicznych - wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Bez tego nie mają szans na jakąkolwiek wygraną. Jego oferta z "automatu" zostanie odrzucona przez zamawiającego.

06.05.2021

UE: Będą ograniczenia dla firm dotowanych przez państwa spoza Unii

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne

Proponowane przez Komisję Europejską nowe przepisy mają chronić unijne firmy przed przejmowaniem przez zagraniczne przedsiębiorstwa otrzymujące dotacje rządowe. Projekt przewiduje też ochronę zamówień publicznych przed udziałem w nich nieunijnych spółek dotowanych przez państwo.

05.05.2021
1  2  3  4  5    331