Certyfikaty mają ułatwić firmom start w przetargach

Zamówienia publiczne

Firmy, które chcą wystartować w przetargu, będą mogły ubiegać się o certyfikat, co zaoszczędzi im czasu. Nie będą musiały za każdym razem, gromadzić i składać dokumentów. Tego rodzaju "zaświadczenie" będą musieli honorować zamawiający. Certyfikaty nie będą jednak obowiązkowe - przedsiębiorcy sami zdecydują, czy się o nie ubiegać. Raczej nie będą powszechnie używane.

16.04.2024

Firmy startujące w przetargu mogą współpracować

Zamówienia publiczne

Wspólny udział wykonawców jest szczególnie atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie dysponują wystarczającymi zasobami czy doświadczeniem, by sprostać wymaganiom zamawiającego. Wspólne ubieganie się o zamówienia publiczne jest zatem atrakcyjną opcją, umożliwiającą połączenie zasobów, wiedzy i doświadczenia podmiotów, w celu skuteczniejszego konkurowania na rynku zamówień publicznych - pisze o tym Ewelina Bieniek, adwokat w DSK Kancelaria.

28.03.2024

Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK zamawiający publiczny musi sprawdzić wartość zamówienia

Zamówienia publiczne Prawo pracy PPK

Do umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progu unijnego. W takim przypadku umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o zarządzanie PPK, do której ma zastosowanie PZP, nie może zostać zawarta na czas nieoznaczony. W takim przypadku zamawiający musi zawrzeć umowę na czas oznaczony. Należy wówczas ustalić, jaki to ma być okres i oszacować wartość zamówienia dla tego okresu.

22.03.2024

Wadium a interesy stron umowy – jak je dobrze zabezpieczyć?

Zamówienia publiczne

Wadium służy zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu aukcji lub przetargu oraz postępowania zmierzającego do wyboru wykonawcy zamówienia publicznego. Z perspektywy organizatora bądź zamawiającego do świetna forma redukcji ryzyk związanych z procedurą. Jej uczestnik zaś zawsze ma prawo odzyskać wadium, gdy jest oferta nie zostanie wybrana lub gdy zajdą inne, szczególne okoliczności.

07.03.2024

Awaria platformy zamówieniowej grozi odwołaniem przetargu

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

System zamówień publicznych nie jest odporny na awarie. Wykonawca nie zawsze może liczyć na to, że przerwa w działaniu e-platformy spowoduje unieważnienie postępowania czy przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający natomiast muszą brać pod uwagę, że czasami przetarg trzeba będzie rozpisać na nowo. Jednak brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie stawia w trudnej sytuacji zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

23.02.2024

UZP: Wykonawca może przelać środki podwykonawcy, nie musi mieć zgody zamawiającego

Zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinię dotyczącą przelewu na rzecz podwykonawcy wierzytelności przysługującej wykonawcy zamówienia publicznego za zrealizowane roboty budowlane, dostawę lub usługę. Według niego taki przelew jest zawsze możliwy, o ile umowa nie stanowi inaczej. I co najważniejsze, nie wymaga zgody zamawiającego. Wykonawca musi go jednak poinformować o przelewie. Eksperci uważają, że opinia idzie w dobrym kierunku. Nie reguluje wszystkich kwestii, które powinna. 

02.02.2024

Wysokość zabezpieczenia w przetargach trzeba obniżyć. Jest propozycja

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Finanse

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) postuluje wprowadzenie zmian m.in. dotyczących zamówień publicznych. Chodzi o obniżenie zabezpieczenia po wykonaniu połowy zamówienia. Zdaniem ekspertów propozycja idzie w dobrym kierunku. Nie w każdym jednak przypadku będzie korzystna dla przedsiębiorców. Problem dotyczy kosztów zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26.01.2024

Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu skazania

Zamówienia publiczne

Ubiegając się w Polsce o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca powinien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Jedną z nich jest prawomocne skazanie za popełnienie wybranych przestępstw przez wykonawcę lub osoby, mające znaczenie dla działalności wykonawcy. W tym drugim przypadku są to najczęściej członkowie zarządu lub rady nadzorczej, wspólnicy oraz prokurenci - pisze Piotr Nepelski, radca prawny.

17.01.2024

NIK: ZUS nie przygotował się dobrze do zamówień publicznych na rozbudowę systemów IT

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Wypłata świadczenia 500+, 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko, dofinansowanie do żłobka, wyprawka szkolna, czy Polski Bon Turystyczny - to nowe zadania, które realizował ZUS w ostatnich latach. Wymagały one rozbudowy systemów IT, na którą w latach 2020-2022 wydano ponad 248 mln zł. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielał zamówień publicznych.

15.01.2024

Początek nowego roku to czas sporządzenia nowego planu postępowań

Zamówienia publiczne

Początek roku kalendarzowego to dla jednostek sektora finansów publicznych okres sporządzania planu postępowań o zamówienia publiczne. O ile te podmioty muszą sporządzić plan postępowań, o tyle na przykład podmioty prawa publicznego mogą taki dokument przygotować. To pozwoli zwiększyć zainteresowanie wykonawców ich zamówieniami. Wpływa też na transparentność podmiotów.

15.01.2024

Udział w przetargu nie taki prosty. Prawo zamówień publicznych wymaga liftingu

Zamówienia publiczne

Niedoskonałe przepisy o zamówieniach publicznych powodują, że zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, popełniają liczne błędy. To z kolei nierzadko prowadzi do sądowych sporów oraz do zawierania niekorzystnych kontraktów lub odrzucania ofert, które faktycznie mogłyby okazać się najlepsze. Eksperci uważają, że warto poprawić przepisy.

10.01.2024

Wprowadzenie w błąd przy zamówieniach publicznych może słono kosztować

Zamówienia publiczne

Już w poprzednim stanie prawnym, wprowadzenie zamawiającego w błąd mogło skutkować dla wykonawcy wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wejście w życie dwa lata temu prawa zamówień publicznych zaostrzyło wcześniejsze regulacje, wprowadzając nową sankcję, której skutki są znacznie poważniejsze, ponieważ wykraczają poza ramy konkretnego postępowania - piszą Jędrzej Witaszczak i Marta Dziewulska, radcowie prawni.

21.12.2023

Waloryzacja kontraktów: w sądach długie lata, a polubownie zazwyczaj pół roku

Zamówienia publiczne

Wysoki wzrost najniższych płac i inflacja zmuszają wykonawców do renegocjacji kontraktów, zwłaszcza długoterminowych. Firmy mogą skorzystać z regulacji umożliwiających waloryzację umów o zamówienia publiczne i polubowne załatwienie sprawy. Na tym tle dochodzi jednak do sporów. Większość zamawiających chce wziąć na siebie tylko 10 proc wzrostu kosztów, a resztę przerzucić na wykonawców.

29.11.2023

Coraz częściej sądy obniżają wysokie kary narzucane w przetargach

Zamówienia publiczne

Obowiązujące prawo zamówień publicznych nie zawiera limitu dla kar umownych. W kontrakcie można więc ustalić je nawet na poziomie wyższym niż wartość zamówienia. Prawnicy przyznają, że w praktyce zdarzają się sankcje równe wartości kontraktu. Sądy zazwyczaj stają jednak po stronie firm realizujących zamówienie i obniżają kary o co najmniej 30 proc.

21.11.2023

Publiczny grosz nie dla pracowników z Rosji

Zamówienia publiczne Prawo pracy Ukraina

Przedsiębiorcy zasadniczo mogą zatrudniać Rosjan, a także nawiązywać z nimi współpracę B2B. Muszą jednak uważać, gdy korzystają z państwowych pieniędzy, biorąc udział w procedurach zamówień publicznych jako oferenci albo podwykonawcy. Unijne sankcje spowodowały, że publiczne środki nie powinny trafiać do podmiotów wrogich Ukrainie. Zamawiający mają wręcz obowiązek to kontrolować.

09.11.2023

Wchodzą w życie nowe obowiązki dla oferentów startujących w unijnych przetargach

Zamówienia publiczne Prawo unijne

12 października br. zaczynają obowiązywać kolejne regulacje unijnego rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny. Tym razem dotyczą one przede wszystkim obowiązków związanych ze zgłaszaniem koncentracji przedsiębiorstw oraz zamówień publicznych, które przekraczają określone w przepisach progi. Niedopełnienie obowiązków może wiązać się natomiast z dotkliwymi konsekwencjami, także finansowymi.

12.10.2023

Zamawiający rozwiązuje umowę? Przepisy o klauzulach abuzywnych ratunkiem dla wykonawcy

Zamówienia publiczne Rynek

Rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne budzi olbrzymie kontrowersje, ponieważ o kształcie umowy decyduje głównie zamawiający. Brakuje też przepisów, które ograniczałyby możliwość wypowiadania lub odstępowania. Coraz częściej jednak firmy powołują się na przepisy prawa zamówień publicznych, które zakazują wpisywania do umowy postanowień abuzywnych. Na tym tle dochodzi do sporów. Orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej są jednak różne.

12.10.2023

Regulacja w sprawie subsydiów zagranicznych pomoże wyrównać szanse na rynku unijnym

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne

Rozporządzenie częściowo weszło w życie 12 lipca; od tego też dnia KE może już wszczynać postępowania w ramach filara ogólnego. Obowiązek notyfikacji dla przedsiębiorstw uruchamia się natomiast już 12 października br. Od tego momentu koncentracje i przetargi powyżej pewnych progów trzeba notyfikować do KE pod groźbą sankcji finansowych i prawnych - mówi dr Michał Bernat, managing counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

09.10.2023

Nie zawsze można unieważnić przetarg z uwagi na dalsze, nieuzasadnione procedowanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Artykuł 256 ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest wytrychem do unieważniania postępowań, jak niekiedy chcieliby to widzieć zamawiający czy wykonawcy. Z jego stosowaniem trzeba uważać, a orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nie jest w tym zakresie w pełni jednoznaczne. Przepisy budzą sporo wątpliwości, pojawiają się też próby ich nadużywania.

26.09.2023

Specustawa na problemy z jakością wody w Odrze

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 9,65 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

25.09.2023
1  2  3  4  5    234