Przepis o unieważnieniu postępowania o zamówienie wymaga poprawy

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Jest problem z unieważnianiem postępowań o zamówienia publiczne na podstawie przepisu prawa zamówień publicznych umożliwiającego jego unieważnienie z powodu wady – sygnalizują przedsiębiorcy i zamawiający. Krajowa Izba Odwoławcza orzeka różnie, a eksperci są zdania, że potrzebna jest zmiana w prawie, i to szybka.

31.05.2023

NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich, chociaż mogły osiągnąć rezultat swoimi siłami. Zlecały też usługi doradcze własnym pracownikom wypłacając im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach.

26.05.2023

Rząd będzie rewitalizował Odrę, powstanie nowa służba - Inspekcja Wodna

Samorząd terytorialny Środowisko Zamówienia publiczne

Ponad 1,114 mld zł przeznaczy rząd na rewitalizację dorzecza rzeki Odry. Usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji – przewiduje projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry, którą przyjął w środę rząd. Postanie też nowa służba – Inspekcja Wodna, a także nowy system stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska.

17.05.2023

Znika stan zagrożenia epidemicznego, zamówienia publiczne wracają na stare tory

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego zaczynają obowiązywać zasady zamówień publicznych sprzed covidu, wracają m.in. przetargi. Wciąż jednak w przepisach pozostanie furtka, dzięki której w razie, gdyby pandemia wróciła, będzie można zamawiać z pominięciem prawa zamówień publicznych. Nadal będzie można też zawierać umowy w formie elektronicznej.

12.05.2023

Negocjacje w prawie zamówień publicznych sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo Prawo gospodarcze

Wprowadzenie do ustawy Prawo zamówień publicznych przepisów umożliwiających prowadzenie negocjacji treści złożonej oferty, w tym rozmów z wykonawcami w celu ulepszenia elementów treści ofert, było dobrym posunięciem. Spowodowało, że zamawiający ma możliwość m.in. uzyskania korzystniejszej cenowo oferty lub oferty mieszczącej się w budżecie zamawiającego.

08.05.2023

Wojewoda ogłosi szybszy nabór z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Samorząd terytorialny Drogi Zamówienia publiczne

Przyspieszenie ogłoszenia naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także szybsze zawarcie z samorządami umów o dofinansowanie i dłuższy czas dla nich na realizację inwestycji - takie zmiany wprowadza kolejna nowelizacja ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

19.04.2023

Zmiany zasad wykluczenia z przetargu - jest projekt

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Dwie ważne zmiany w zakresie zamówień publicznych przewiduje najnowszy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców. Po pierwsze zmienia zasady skorzystania z przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, a po drugie ujednolica zasady udzielania pożyczek dla samorządów przez banki i  parabanki.

18.04.2023

Waloryzacja zamówienia możliwa, ale trzeba wykazać powody

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawców umów o wykonanie zamówienia publicznego to ostatnio jeden z głównych sporów na linii zamawiający–wykonawca. Pojawiają się zarówno w przypadku umów już realizowanych, w których z uwagi na przewidziane w nich klauzule waloryzacyjne lub ich brak, dochodzi do zachwiania równowagi ekonomicznej stron stosunku zobowiązaniowego, ale także w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia.

13.03.2023

Prof. Królikowski: Ustawa o obronie Ojczyzny na dziś spełnia swoje zadanie

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Wojsko

Na pewno możemy oczekiwać nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, co będzie wynikało z praktyki i zmian społecznych. Zbierane są doświadczenia chociażby związane z zakupami uzbrojenia. Rozwijać się będzie nowa formuła dobrowolnej służby wojskowej i rezerwy aktywnej – mówi prof. Hubert Królikowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naukowy komentarza do ustawy o Obronie Ojczyzny, który właśnie ukazał się nakładem Wolters Kluwer.

24.02.2023

Arbitraż szansą na sprawne rozstrzyganie sporów wokół inwestycji gminnych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów. Skorzystanie przez strony z tych rozwiązań związane jest z wieloma korzyściami dla obu stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. W szczególności, z szybkością uzyskania rozstrzygnięcia, pozytywnym wpływem rozwiązań pozasądowych na wzajemne relacje stron i mniejszym nakładem kosztów na rozstrzygnięcie sporu.

20.02.2023

UOKiK zarzuca siedmiu firmom naruszenie zakazu zmowy przetargowej

Zamówienia publiczne Ochrona konkurencji

Siedmiu przedsiębiorców działających w branży elektroenergetycznej usłyszało zarzuty zmowy przetargowej. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów doszedł do wniosku, że firmy dzieliły między sobą postępowania przetargowe, ustalając z góry, która z nich wygra, a oferty składano jedynie dla pozoru. Przedsiębiorcom grożą kary w wysokości nawet 10 procent rocznego obrotu.

15.02.2023

Podwykonawcy w zamówieniach publicznych mogą walczyć o swoje prawa

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Konieczność ochrony podwykonawców wykonujących roboty budowlane wynika ze złych doświadczeń z lat ubiegłych. Obecnie podwykonawcy posiadają środki, które pozwalają na ochronę ich interesów, co daje szansę na równy podział ryzyk przy realizacji inwestycji. Pisze o tym Elżbieta Lewandowicz, radca prawny z Zespołu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria.

08.02.2023

Błąd w określeniu terminu nie może skutkować odrzuceniem ofert w przetargu

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Prawidłowe określenie terminu związania ofertą stanowi istotną czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Okres jego obowiązywania jest bowiem ściśle powiązany m.in. z okresem ważności wadium. Co dzieje się jednak w sytuacji, w której w dokumentacji postępowania określono ten termin błędnie? Problem analizuje radca prawny Marta Lipińska.

06.02.2023

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych budzi wątpliwości

Prawo cywilne Zamówienia publiczne

Odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany oraz narzędziem mającym służyć przywróceniu równowagi ekonomicznej stron kontraktu miała być waloryzacji wynagrodzenia. Wprowadzenie odpowiednich i adekwatnych klauzul waloryzacyjnych ma bowiem przyczyniać się do zapewnienia ochrony stronom kontraktu i urealnienia wynagrodzenia wykonawcy, co w konsekwencji ma również sprzyjać prawidłowej realizacji umowy.

20.01.2023

Urząd Zamówień Publicznych proponuje przykładowe klauzule waloryzacyjne w budownictwie

Zamówienia publiczne Budownictwo

Przywrócenie równowagi ekonomicznej stron kontraktu, czyli dostosowanie treści postanowień odnoszących się do zmiany wynagrodzenia wykonawcy do realiów rynku, aktualnej sytuacji gospodarczej, w tym wysokiej inflacji oraz konkretnego zamówienia - to cel klauzul waloryzacyjnych, których przykłady przedstawia Urząd Zamówień Publicznych.

16.01.2023

NIK wykryła nieprawidłowości w gminnych spółkach energetyki cieplnej

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Dwa doniesienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy PEC Biała Podlaska i MPGK Włodawa. Zawiadomienie do prezesa URE w związku z niewyodrębnieniem przez MPGK Włodawa ewidencji księgowej dla działalności przedsiębiorstwa energetycznego. Powiadomienie do Ministra Finansów w związku z przyjętym przez MPGK Włodawa i PEC Radzyń Podlaski sposobem rozliczenia dostaw węgla.

10.11.2022

Atak na platformę zamówień publicznych, ale dane bezpieczne

Zamówienia publiczne Administracja publiczna RODO

Informujemy, że od godziny 09:07 mamy atak (DDOS) z zewnętrznych serwerów na infrastrukturę Platformy e-Zamówienia i aktualnie podejmowane są niezbędne działania mające na celu przywrócenie prawidłowości działania Platformy - taki komunikat pojawił się w poniedziałek na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. A także zapewnienie, że nie doszło do wycieku danych.

07.11.2022

Rząd konsultuje z biznesem nową politykę zakupową

Zamówienia publiczne Administracja publiczna

Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla wykonawców z sektora MŚP, wzrost konkurencyjności na rynku zamówień i popytu na usługi, dostawy czy roboty budowlane oferowane przez polskich przedsiębiorców to niektóre z korzyści, które ma przynieść nowa Polityka Zakupowa Państwa. Rząd zachęca przedsiębiorców do konsultowania związanych z tym zmian w prawie zamówień publicznych.

03.11.2022

Samorządy oczekują częstszych płatności z Programu Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Budownictwo Polski Ład

Samorządy postulują dalsze zmiany w Programie Inwestycji Strategicznych. Chcą zwiększenia częstotliwości płatności, czyli przynajmniej raz na kwartał, aby dopiąć inwestycje. Domagają się również możliwości podpisywania umów częściowych, bez czekania na rozstrzygnięcie całości przetargów na te zadania.

26.10.2022

Inflacja szybuje, ceny materiałów budowlanych rosną, a zmiana kontraktów nie taka prosta

Zamówienia publiczne Finanse samorządów Budownictwo

Inflacja bezpośrednio wpływa na ceny materiałów, paliw, surowców, jak i płac, a wykonawcy i podwykonawcy inwestycji coraz częściej obawiają się widma pogłębienia strat w związku z wykonywaniem umów o roboty budowlane. Zwiększa się więc liczba kontraktów, od których odstępują wykonawcy, co w dalszej perspektywie grozi im skierowaniem roszczeń odszkodowawczych przez inwestorów.

28.09.2022
1  2  3  4  5    233
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski