Temat dnia

Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.

Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

Zarządzanie oświatą

Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel, może on odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak i dyscyplinarnej - również za niedopełnienie procedur, np. niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi natomiast najczęściej organ prowadzący.

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP

Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

Polscy uczniowie w czołówce Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich

Polscy ósmoklasiści w 2022 roku uzyskali jeden z najwyższych średnich wyników (554 pkt.) w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich spośród 20 krajów. Wyższe wyniki mieli jedynie uczniowie z Tajwanu (583 pkt.) i Szwecji (565 pkt.). ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) to największe międzynarodowe badanie dotyczące edukacji obywatelskiej, prowadzone wśród ósmoklasistów. Jego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu młodzi ludzie są przygotowani do pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie.

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Dodatek "Na start" jest wypłacany tylko raz

Nauczyciele, rozpoczynając pierwszą pracę w szkole, otrzymują dodatek na start w wysokości 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe - początkujący nauczyciel dostanie je w pierwszym miesiącu swojej pracy. Zastąpiło zasiłek na zagospodarowanie, co wzbudziło kontrowersje - związki zawodowe zwracały uwagę, że to tylko namiastka tego świadczenia.

Przepisy pozwalają dyrektorowi ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - ich wymiar w danym roku szkolnym zależy od typu szkoły. Co istotne takie dni nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy, bo szkoła musi zapewnić opiekę uczniom, którzy do niej przyjmą. Problematyczna od lat jest natomiast kwestia wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, których przecież w tym dniu nie realizują.
Monika Sewastianowicz
01.12.2023
Kadry w oświacie
Niemal tysiąc odwiedzonych szkół i 30 ośrodków wychowawczych, ok. 35 tys. przeszkolonych uczniów szkół podstawowych i ponad 22 tys. przeszkolonych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 856 uczniów z ośrodków wychowawczych - to bilans tegorocznej II edycji akcji Adwokaci rozjaśniają prawo, którą od 3 października do końca listopada br. przeprowadzono z udziałem 536 adwokatów i 84 aplikantów adwokackich.
Patrycja Rojek-Socha
30.11.2023
Prawnicy
Ustabilizowanie dochodów własnych powiatów, uwzględnienie w tzw. janosikowym skutków działania części wyrównawczej subwencji ogólnej, urealnienie wysokości dotacji przyznawanej na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zmiany w pomocy społecznej i ochronie środowiska - takie m.in. postulaty zmian legislacyjnych sformułował Zarząd Związku Powiatów Polskich.
Robert Horbaczewski
29.11.2023

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają...
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
29.11.2023

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Administracja publiczna
Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
27.11.2023

Krzysztof Szczucki nowym ministrem edukacji i nauki

Ministrem Edukacji i Nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego zostanie Krzysztof Szczucki, który w latach 2020-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacyjnego. Zastąpi na tym stanowisku Przemysława...
Monika Sewastianowicz
27.11.2023

Dane nauczyciela we wniosku o bon można zmienić

Zarządzanie oświatą
Organ prowadzący może poprawić dane we wniosku o bon na laptopa dla nauczyciela - prośbę o korektę danych nauczycieli składa się najczęściej do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie...
Monika Sewastianowicz
25.11.2023

Powiązanie pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem - Sejm zajmie się projektem

Kadry w oświacie
Sejm zajmie się nowelą Karty Nauczyciela, która zakłada powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce. Projekt przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale do Sejmu...
Monika Sewastianowicz
24.11.2023

O statusie prawnym szkoły przesądza ustawa

Zarządzanie oświatą
Dla zdefiniowania pojęć "szkoła" i "placówka oświatowa" konieczne jest sięgnięcie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe. W słowniczku, zawartym w art. 4, znalazły się liczne definicje kluczowych...
Aleksandra Partyk
24.11.2023

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające...
Monika Sewastianowicz
24.11.2023

O urlopie dla poratowania zdrowia decyduje lekarz, a nie dyrektor szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Na wniosek nauczyciela, zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po...
Marek Sondej
23.11.2023

Bony dla kolejnych grup nauczycieli do końca roku szkolnego

Zarządzanie oświatą
Część nauczycieli już dostała bony w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Ustawa przyznaje to prawo nauczycielom, wychowawcom i pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30...
Monika Sewastianowicz
23.11.2023

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela nie tylko na czas wykładów

Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe
Nauczycielowi, który studiuje na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz...
Dorian Lesner
23.11.2023

Wniosek o wyprawkę szkolną 300+ tylko do końca listopada

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Tylko do 30 listopada 2023 r. rodzice uczniów mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w tegorocznej edycji programu „Dobry start”. Wnioski można składać drogą elektroniczną, a wypłata...
Agnieszka Matłacz Monika Sewastianowicz
21.11.2023

"Szrot" specjalnie dla nauczyciela? Trudno wyegzekwować sprzedaż lepszego komputera

Zarządzanie oświatą
Część sprzedawców, która zgłosiła się do realizacji bonów dla nauczycieli, potraktowała to jako okazję do pozbycia się komputerów, które się nie sprzedają. Nauczyciele na forach i w mediach...
Monika Sewastianowicz
21.11.2023

Rada rodziców może wpływać na funkcjonowanie szkoły

Jak wynika z przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w szkołach i placówkach (z pewnym zastrzeżeniem, o którym będzie dalej mowa) działają rady rodziców, które reprezentują ogół...
Aleksandra Partyk
20.11.2023

Uczeń technikum lub szkoły branżowej musi zaliczyć praktyki - bez nich grozi mu nieklasyfikowanie

Szkoła jest zobowiązana do nadzorowania realizacji programu praktycznej nauki zawodu oraz współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Jeżeli placówka pozyska informację,...
Monika Sewastianowicz
18.11.2023

Gmina chce zlikwidować szkołę, kurator z ministrem chcą ją ratować

Zarządzanie oświatą
Kurator oświaty nie został powołany, by przekonywać gminę o potrzebie utrzymania danej placówki albo polemizować z nią w tym względzie. Powinien natomiast wskazać, że gmina nie podoła nałożonemu na...
Marek Sondej
18.11.2023

MON dofinasuje strzelnice pneumatyczne w powiatach dla młodzieży szkolnej

Samorząd terytorialny
Do 1 marca 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w kolejnym konkursie „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie tworzenia strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem...
Robert Horbaczewski
17.11.2023

Dodatek za wysługę lat wlicza się do wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kadry w oświacie Ubezpieczenia społeczne
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do...
Dorian Lesner
16.11.2023

MSiT: baza "Sportowe talenty" niezbędna, by tworzyć programy aktywizujące młodzież

Kadry w oświacie RODO
Informacje m.in. o wieku, płci, wzroście, wadze czy wyniku testów sprawnościowych wszystkich uczniów trafią do publicznej bazy, która ma monitorować sprawność fizyczną i wyłaniać talenty. Do RPO...
Monika Sewastianowicz
15.11.2023

Ruszył proces o kwestię in vitro w podręczniku do HIT

Zarządzanie oświatą
We wtorek, 14 listopada, ruszył proces przeciwko prof. Wojciechowi Roszkowskiemu o treści zawarte w podręczniku przedmiotu historia i teraźniejszość. Pozew dotyczy kontrowersyjnego fragmentu na temat...
Monika Sewastianowicz
14.11.2023

Finansowanie zadań oświatowych – skąd pozyskiwać środki?

Samorząd terytorialny
Polska jest obecnie beneficjentem czwartej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności, mamy do dyspozycji ogromną sumę ponad 76...
Robert Sobkowiak
14.11.2023

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - opieka i edukacja

Zarządzanie oświatą Niepełnosprawność
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży - przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Do ośrodków przyjmowane mogą być też...
Aleksandra Partyk
14.11.2023

Kandydatura dyrektora w trybie pozakonkursowym musi być uzgodniona z kuratorem

Zarządzanie oświatą
Nie można powierzyć stanowiska dyrektora szkoły w trybie pozakonkursowym bez uzgodnienia kandydatury z kuratorem oświaty. Chodzi przy tym o osiągnięcie jednomyślności, a nie tylko przedstawienie...
Marek Sondej
13.11.2023

Zmiany w podstawie programowej na liście priorytetów nowego rządu

Zarządzanie oświatą
Dobra edukacja to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, ale także realny zysk w postaci wyższego PKB, bo każda złotówka przeznaczona na edukację wraca z nawiązką. Efektywnie zwiększymy wydatki...
Monika Sewastianowicz
10.11.2023

Podwyżki dla nauczycieli w umowie koalicyjnej. Nie wiadomo tylko jakie

Kadry w oświacie
Jednym z najważniejszych zadań Koalicji będzie wspieranie zawodów kluczowych dla funkcjonowania państwa i przyszłości naszych dzieci. Strony Koalicji potwierdzają pilną potrzebę podwyżek dla...
Monika Sewastianowicz
10.11.2023

Czarnek: Nagana dla studenta za wpis na Twitterze to zamordyzm

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego postanowiła ukarać naganą z ostrzeżeniem działacza młodzieżówki PiS. Przedmiotem sprawy była aktywność publiczna działacza młodzieżówki niezgodna z...
Monika Sewastianowicz
10.11.2023

Można już zgłaszać kandydatów do Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich

Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło procedurę wyłonienia członków Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich. Ich kadencja to cztery lata a jednym z pierwszych zadań będzie wypracowanie standardów...
Patrycja Rojek-Socha
09.11.2023

Rządowy program ma rozwiązać także problem luki czynszowej

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości
Rząd przyjął program rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego „Mieszkanie, praca, społeczność" na lata 2024-2030. Celem programu jest wzmacnianie poziomu integracji społecznej osób...
Robert Horbaczewski
09.11.2023
1  2  3  4  5    532
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

   Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.
  • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe również w dniu wolnym od zajęć, ale tylko częściowe

   Przepisy pozwalają dyrektorowi ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - ich wymiar w danym roku szkolnym zależy od typu szkoły. Co istotne takie dni nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy, bo szkoła musi zapewnić opiekę uczniom, którzy do niej przyjmą. Problematyczna od lat jest natomiast kwestia wynagrodzenia nauczycieli za godziny ponadwymiarowe, których przecież w tym dniu nie realizują.
  • Polscy uczniowie w czołówce Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich

   Polscy ósmoklasiści w 2022 roku uzyskali jeden z najwyższych średnich wyników (554 pkt.) w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich spośród 20 krajów. Wyższe wyniki mieli jedynie uczniowie z Tajwanu (583 pkt.) i Szwecji (565 pkt.). ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) to największe międzynarodowe badanie dotyczące edukacji obywatelskiej, prowadzone wśród ósmoklasistów. Jego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu młodzi ludzie są przygotowani do pełnienia roli obywatela w demokratycznym społeczeństwie.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Organy nadzoru sprawdzą, jak szkoła radzi sobie z wdrażaniem standardów antyprzemocowych

   Standardy Ochrony Małoletnich to narzędzie, które ma pomagać w walce z przemocą wobec dzieci. Ostatnie historie tak jak np. dramatyczna historia Kamilka nie mają prawa się wydarzać. Ustawodawca bardzo jasno sprzeciwia się przemocy wobec dzieci i dlatego za niewdrożenie standardów przewidziane są kary - mówi Prawo.pl Monika Horna-Cieślak, adwokatka. Nowe przepisy omówi również podczas X Kongresu Edukacja i Rozwój.
  • Sławomir Broniarz: Brak nowych kadr doprowadzi do zapaści oświaty

   Nie przyciągniemy absolwentów najlepszych uczelni za 2600 zł na rękę. Z taką pensją nauczyciel nie ma szans na utrzymanie się - nie ma zdolności kredytowej, a jednocześnie nie stać go na najem mieszkania. Tymczasem nie każdy chce do czterdziestki mieszkać z rodzicami - mówi Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawia też postulaty ZNP dotyczące wcześniejszych emerytur.
  • Katarzyna Sikora: Pandemia odbiła się na wiedzy i kompetancjach maturzystów

   Pandemia zrobiła mnóstwo złego w zakresie wiedzy i umiejętności, lecz również jeśli chodzi o świadomość obowiązków uczniowskich. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi maturzyści są mniej dojrzali. Niby mają skończone osiemnaście lat, są pełnoletni, ale nie zdają sobie sprawy z różnych sytuacji, przepisów, które normują życie społeczne, a przede wszystkim życie szkoły.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może poprowadzić je osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

   Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel, może on odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak i dyscyplinarnej - również za niedopełnienie procedur, np. niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi natomiast najczęściej organ prowadzący.
  • O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

   Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To orzeczenie decyduje, czy zajęcia będą zespołowe, czy indywidualne.
  • Uczeń technikum lub szkoły branżowej musi zaliczyć praktyki - bez nich grozi mu nieklasyfikowanie

   Szkoła jest zobowiązana do nadzorowania realizacji programu praktycznej nauki zawodu oraz współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Jeżeli placówka pozyska informację, że uczeń nie realizuje programu praktycznej nauki zawodu oraz narusza regulamin pracy, musi podjąć kroki wobec ucznia.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sąd: Protokoły rady pedagogicznej należy udostępnić

   Protokoły rady pedagogicznej stanowią informację publiczną. Przed ich udostępnieniem należy dokonać ich anonimizacji. Jeżeli wiązałoby się to jednak z dużym nakładem sił i środków, należy wezwać wnioskodawcę do wykazania, że istnieje szczególny interes publiczny w ich udostępnieniu orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
  • Sąd: Niepełnosprawność nie zawsze daje pierwszeństwo w zatrudnieniu

   Pierwszeństwo w zatrudnieniu może dotyczyć osoby z niepełnosprawnością, ale w określonej sytuacji - gdy ta okaże się również najlepszym kandydatem do zatrudnienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Chodziło o rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Sąd orzekł, że konkurs powinien wyłonić najlepszego kandydata.
  • WSA: Dyrektor szkoły ma udostępnić informację albo wydać decyzję odmowną

   Dyrektor szkoły jest bezczynny, gdy kończy postępowanie o udostępnienie informacji publicznej w inny sposób niż określony w ustawie. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Skierowanie zwykłego pisma do wnioskodawcy nie jest właściwą formą załatwienia sprawy.
  Zobacz więcej
Prawo.pl