Temat dnia

MEiN chce wprowadzić kilka ułatwień dla maturzystów

Absolwenci liceów po raz drugi, a absolwenci techników po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule - według zasad stworzonych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadpodstawowych przekształconych w wyniku reformy oświaty. Podobnie jak w zeszłym roku zdający nie muszą opanowywać pełnej podstawy programowej. Resort edukacji planuje natomiast kilka zmian technicznych - dostosowujących przepisy do nowej podstawy programowej.

ZNP: Pensje nauczycieli powinny wzrosnąć o 1500 zł już w styczniu

Zarządzanie oświatą

Nie wiadomo jeszcze, jak duże podwyżki otrzymają w przyszłym roku nauczyciele - PiS chciał, by było to 12,3 proc. podwyżki dla pedagogów, opozycja mówi o 30 proc. Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa przyszły rząd do realizacji tej obietnicy i to już od 1 stycznia 2024 r. Nie wiadomo jednak na razie, czy nowy rząd w ogóle wyrobi się z budżetem.

Dziennik lekcyjny zwykle przechowuje się przez 5 lat

Zarządzanie oświatą

W przepisach nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe jednolitego rzeczowego wykazu akt. Najczęściej dziennik będzie przechowywany przez 5 lat.

Przezorny zawsze zabezpieczony. W szkole apteczka być musi, zawartość do ustalenia

Na terenie szkoły może dojść do wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń, dlatego pracownicy szkoły i placówek powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkoły powinny natomiast być odpowiednio wyposażone w apteczki szkolne, by w razie konieczności można było sięgnąć po przydatne środki.

Opłatę za posiłek w stołówce ustala dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należność ta nie może być wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Bez znaczenia są więc wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i koszty utrzymania stołówki.

Bez nowelizacji przepisy o awansie różnicują sytuację nauczycieli
POPRAWMY PRAWO

Bez nowelizacji przepisy o awansie różnicują sytuację nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Znowelizowane w zeszłym roku przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli nie są precyzyjne - różnicują sytuację początkujących nauczycieli. Pedagodzy zatrudnieni na zastępstwo nie rozpoczną przygotowania zawodowego, co oznacza, że nie wkroczą na ścieżkę awansu zawodowego, mimo uzupełnienia obowiązku przygotowania pedagogicznego i posiadania tych samych kwalifikacji, co inni pedagodzy zatrudnieni w szkole.

Rząd rzutem na taśmę chce zmienić rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, by uzupełnić przepisy o wprowadzone do systemu oświaty nowego rodzaju placówki, tj. branżowego centrum umiejętności (BCU), do którego pracodawca będzie mógł kierować młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2023
Prawo pracy
We wrześniu 2022 r. resort edukacji zmienił przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - jednym z pomysłów było ściślejsze powiązanie wyższego stopnia z oceną pracy pedagoga lub dyrektora szkoły. Od początku jednak istniały w tym zakresie spore wątpliwości, dotyczące zwłaszcza sytuacji, gdy starający się o awans pedagog przez dłuższy czas był nieobecny. Tych luk nie naprawiły kolejne nowelizacje ustawy.
Monika Sewastianowicz
08.12.2023
Zarządzanie oświatą

„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo
Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.
Inga Stawicka Krzysztof Koślicki
07.12.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Ruszyły próbne egzaminy maturalne

Szkoła i uczeń
W dniach 6-8 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będą to egzaminy w nowej formule - tzw. Formule 2023. Absolwenci liceów...
Agnieszka Matłacz
06.12.2023

Komisja Skarbników Unii Metropolii proponuje, jak uzdrowić finanse samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Podwyższenie subwencji oświatowej do 3 proc. PKB. Przyznanie samorządom udziału w PIT ryczałtowym i podwyższenie udziałów gmin, powiatów i województw w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w...
Robert Horbaczewski
04.12.2023

Przejście na świadczenie kompensacyjne wiąże się z odprawą

Kadry w oświacie Prawo pracy
Celem nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest zapewnienie nauczycielom środków utrzymania do czasu uzyskania przez nich pełnych uprawnień emerytalnych. W związku z przejściem na to...
Dorian Lesner
04.12.2023

Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni...
Dorian Lesner
02.12.2023

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe również w dniu wolnym od zajęć, ale tylko częściowe

Kadry w oświacie
Przepisy pozwalają dyrektorowi ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - ich wymiar w danym roku szkolnym zależy od typu szkoły. Co istotne takie dni nie są dla nauczycieli...
Monika Sewastianowicz
01.12.2023

Projekt organizacji szkoły (placówki)

Niniejsze opracowanie jest szerszym komentarzem przepisów niezbędnych do opracowania podstawowego dokumentu opisującego organizację zajęć w szkole (placówce), jakim jest projekt (arkusz) organizacji...
Krzysztof Gawroński
01.12.2023

Adwokaci rozjaśniali prawo w niemal tysiącu szkół

Prawnicy
Niemal tysiąc odwiedzonych szkół i 30 ośrodków wychowawczych, ok. 35 tys. przeszkolonych uczniów szkół podstawowych i ponad 22 tys. przeszkolonych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 856 uczniów z...
Patrycja Rojek-Socha
30.11.2023

Takich zmian legislacyjnych powiaty oczekują od nowego parlamentu

Ustabilizowanie dochodów własnych powiatów, uwzględnienie w tzw. janosikowym skutków działania części wyrównawczej subwencji ogólnej, urealnienie wysokości dotacji przyznawanej na działalność...
Robert Horbaczewski
29.11.2023

Polscy uczniowie w czołówce Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich

Polscy ósmoklasiści w 2022 roku uzyskali jeden z najwyższych średnich wyników (554 pkt.) w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich spośród 20 krajów. Wyższe wyniki mieli jedynie uczniowie...
Monika Sewastianowicz
29.11.2023

Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

Zarządzanie oświatą
Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel,...
Monika Sewastianowicz
29.11.2023

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z...
Monika Sewastianowicz
28.11.2023

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP
Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy...
Dorian Lesner
28.11.2023

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego

Administracja publiczna
Mariusz Błaszczak pozostanie szefem MON w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Marlena Maląg zostanie nową minister rozwoju i technologii, Szymon Szynkowski vel Sęk będzie szefem MSZ, a pracami...
Robert Horbaczewski Krzysztof Koślicki
27.11.2023

Krzysztof Szczucki nowym ministrem edukacji i nauki

Ministrem Edukacji i Nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego zostanie Krzysztof Szczucki, który w latach 2020-2023 był prezesem Rządowego Centrum Legislacyjnego. Zastąpi na tym stanowisku Przemysława...
Monika Sewastianowicz
27.11.2023

Dodatek "Na start" jest wypłacany tylko raz

Nauczyciele, rozpoczynając pierwszą pracę w szkole, otrzymują dodatek na start w wysokości 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe - początkujący nauczyciel dostanie je w pierwszym miesiącu swojej...
Monika Sewastianowicz
27.11.2023

Dane nauczyciela we wniosku o bon można zmienić

Zarządzanie oświatą
Organ prowadzący może poprawić dane we wniosku o bon na laptopa dla nauczyciela - prośbę o korektę danych nauczycieli składa się najczęściej do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie...
Monika Sewastianowicz
25.11.2023

Powiązanie pensji nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem - Sejm zajmie się projektem

Kadry w oświacie
Sejm zajmie się nowelą Karty Nauczyciela, która zakłada powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce. Projekt przygotował Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale do Sejmu...
Monika Sewastianowicz
24.11.2023

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające...
Monika Sewastianowicz
24.11.2023

O statusie prawnym szkoły przesądza ustawa

Zarządzanie oświatą
Dla zdefiniowania pojęć "szkoła" i "placówka oświatowa" konieczne jest sięgnięcie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe. W słowniczku, zawartym w art. 4, znalazły się liczne definicje kluczowych...
Aleksandra Partyk
24.11.2023

O urlopie dla poratowania zdrowia decyduje lekarz, a nie dyrektor szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Na wniosek nauczyciela, zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po...
Marek Sondej
23.11.2023

Bony dla kolejnych grup nauczycieli do końca roku szkolnego

Zarządzanie oświatą
Część nauczycieli już dostała bony w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Ustawa przyznaje to prawo nauczycielom, wychowawcom i pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30...
Monika Sewastianowicz
23.11.2023

Urlop szkoleniowy dla nauczyciela nie tylko na czas wykładów

Kadry w oświacie Szkolnictwo wyższe
Nauczycielowi, który studiuje na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły, przysługuje płatny urlop szkoleniowy przeznaczony na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz...
Dorian Lesner
23.11.2023

Wniosek o wyprawkę szkolną 300+ tylko do końca listopada

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna
Tylko do 30 listopada 2023 r. rodzice uczniów mają czas na złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w tegorocznej edycji programu „Dobry start”. Wnioski można składać drogą elektroniczną, a wypłata...
Agnieszka Matłacz Monika Sewastianowicz
21.11.2023

"Szrot" specjalnie dla nauczyciela? Trudno wyegzekwować sprzedaż lepszego komputera

Zarządzanie oświatą
Część sprzedawców, która zgłosiła się do realizacji bonów dla nauczycieli, potraktowała to jako okazję do pozbycia się komputerów, które się nie sprzedają. Nauczyciele na forach i w mediach...
Monika Sewastianowicz
21.11.2023

Rada rodziców może wpływać na funkcjonowanie szkoły

Jak wynika z przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w szkołach i placówkach (z pewnym zastrzeżeniem, o którym będzie dalej mowa) działają rady rodziców, które reprezentują ogół...
Aleksandra Partyk
20.11.2023

Gmina chce zlikwidować szkołę, kurator z ministrem chcą ją ratować

Zarządzanie oświatą
Kurator oświaty nie został powołany, by przekonywać gminę o potrzebie utrzymania danej placówki albo polemizować z nią w tym względzie. Powinien natomiast wskazać, że gmina nie podoła nałożonemu na...
Marek Sondej
18.11.2023

Uczeń technikum lub szkoły branżowej musi zaliczyć praktyki - bez nich grozi mu nieklasyfikowanie

Szkoła jest zobowiązana do nadzorowania realizacji programu praktycznej nauki zawodu oraz współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Jeżeli placówka pozyska informację,...
Monika Sewastianowicz
18.11.2023
1  2  3  4  5    533
Polecamy książki oświatowe
 • Aktualności
  • MEiN chce wprowadzić kilka ułatwień dla maturzystów

   Absolwenci liceów po raz drugi, a absolwenci techników po raz pierwszy przystąpią do matury w nowej formule - według zasad stworzonych dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkołach ponadpodstawowych przekształconych w wyniku reformy oświaty. Podobnie jak w zeszłym roku zdający nie muszą opanowywać pełnej podstawy programowej. Resort edukacji planuje natomiast kilka zmian technicznych - dostosowujących przepisy do nowej podstawy programowej.
  • Ocena z trzech lat nie zawsze wymagana przy awansie nauczyciela

   We wrześniu 2022 r. resort edukacji zmienił przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - jednym z pomysłów było ściślejsze powiązanie wyższego stopnia z oceną pracy pedagoga lub dyrektora szkoły. Od początku jednak istniały w tym zakresie spore wątpliwości, dotyczące zwłaszcza sytuacji, gdy starający się o awans pedagog przez dłuższy czas był nieobecny. Tych luk nie naprawiły kolejne nowelizacje ustawy.
  • ZNP: Pensje nauczycieli powinny wzrosnąć o 1500 zł już w styczniu

   Nie wiadomo jeszcze, jak duże podwyżki otrzymają w przyszłym roku nauczyciele - PiS chciał, by było to 12,3 proc. podwyżki dla pedagogów, opozycja mówi o 30 proc. Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa przyszły rząd do realizacji tej obietnicy i to już od 1 stycznia 2024 r. Nie wiadomo jednak na razie, czy nowy rząd w ogóle wyrobi się z budżetem.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Organy nadzoru sprawdzą, jak szkoła radzi sobie z wdrażaniem standardów antyprzemocowych

   Standardy Ochrony Małoletnich to narzędzie, które ma pomagać w walce z przemocą wobec dzieci. Ostatnie historie tak jak np. dramatyczna historia Kamilka nie mają prawa się wydarzać. Ustawodawca bardzo jasno sprzeciwia się przemocy wobec dzieci i dlatego za niewdrożenie standardów przewidziane są kary - mówi Prawo.pl Monika Horna-Cieślak, adwokatka. Nowe przepisy omówi również podczas X Kongresu Edukacja i Rozwój.
  • Sławomir Broniarz: Brak nowych kadr doprowadzi do zapaści oświaty

   Nie przyciągniemy absolwentów najlepszych uczelni za 2600 zł na rękę. Z taką pensją nauczyciel nie ma szans na utrzymanie się - nie ma zdolności kredytowej, a jednocześnie nie stać go na najem mieszkania. Tymczasem nie każdy chce do czterdziestki mieszkać z rodzicami - mówi Sławomir Broniarz, przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawia też postulaty ZNP dotyczące wcześniejszych emerytur.
  • Katarzyna Sikora: Pandemia odbiła się na wiedzy i kompetancjach maturzystów

   Pandemia zrobiła mnóstwo złego w zakresie wiedzy i umiejętności, lecz również jeśli chodzi o świadomość obowiązków uczniowskich. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi maturzyści są mniej dojrzali. Niby mają skończone osiemnaście lat, są pełnoletni, ale nie zdają sobie sprawy z różnych sytuacji, przepisów, które normują życie społeczne, a przede wszystkim życie szkoły.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • MEiN przygotowuje rozporządzenie ws. dotacji na materiały edukacyjne

   Resort edukacji i nauki przygotował projekt rozporządzenia określającego maksymalne kwoty dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
  • Szkolne doradztwo zawodowe - wystarczą studia podyplomowe

   W ostatnich klasach publicznych szkół podstawowych oraz w publicznych szkołach ponadpodstawowych uczniowie mają zajęcia doradztwa zawodowego. Może poprowadzić je osoba, która posiada kwalifikacje określone w rozporządzeniu - ukończyła odpowiednie studia i posiada przygotowanie pedagogiczne.
  • Historia tańca w nowych szkolnych ramówkach

   Historia tańca została dodana do podstaw programowych - stąd konieczność zmiany szkolnych planów ramowych. Zmiana jest kompatybilna z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, w której, na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Dziennik lekcyjny zwykle przechowuje się przez 5 lat

   W przepisach nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe jednolitego rzeczowego wykazu akt. Najczęściej dziennik będzie przechowywany przez 5 lat.
  • Przezorny zawsze zabezpieczony. W szkole apteczka być musi, zawartość do ustalenia

   Na terenie szkoły może dojść do wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń, dlatego pracownicy szkoły i placówek powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkoły powinny natomiast być odpowiednio wyposażone w apteczki szkolne, by w razie konieczności można było sięgnąć po przydatne środki.
  • Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

   Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel, może on odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak i dyscyplinarnej - również za niedopełnienie procedur, np. niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi natomiast najczęściej organ prowadzący.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Sąd: Protokoły rady pedagogicznej należy udostępnić

   Protokoły rady pedagogicznej stanowią informację publiczną. Przed ich udostępnieniem należy dokonać ich anonimizacji. Jeżeli wiązałoby się to jednak z dużym nakładem sił i środków, należy wezwać wnioskodawcę do wykazania, że istnieje szczególny interes publiczny w ich udostępnieniu orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
  • Sąd: Niepełnosprawność nie zawsze daje pierwszeństwo w zatrudnieniu

   Pierwszeństwo w zatrudnieniu może dotyczyć osoby z niepełnosprawnością, ale w określonej sytuacji - gdy ta okaże się również najlepszym kandydatem do zatrudnienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Chodziło o rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Sąd orzekł, że konkurs powinien wyłonić najlepszego kandydata.
  • WSA: Dyrektor szkoły ma udostępnić informację albo wydać decyzję odmowną

   Dyrektor szkoły jest bezczynny, gdy kończy postępowanie o udostępnienie informacji publicznej w inny sposób niż określony w ustawie. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Skierowanie zwykłego pisma do wnioskodawcy nie jest właściwą formą załatwienia sprawy.
  Zobacz więcej
Prawo.pl