Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określa regulamin wynagrodzenia uchwalony przez organ stanowiący tej jednostki  (art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 KN). Jeżeli nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim, to - co do zasady - brak jest podstaw prawnych do wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Czytaj także: Wynagrodzenie tylko za zrealizowane godziny ponadwymiarowe>>

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe >>>

Godziny ponadwymiarowe uwzględnione w podstawie zasiłku chorobowego

Nauczycielowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, stosownie do treści art. 92 par. 4 Kodeksu pracy przysługuje zasiłek chorobowy (zwolnienie trwa dłużej niż 33 dni) na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) - dalej u.ś.p.u.s. W podstawie zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w kwotach faktycznie wypłaconych nauczycielowi w okresie podlegającym ustaleniu podstawy zasiłku.

Czytaj w LEX: Kontrola zwolnień lekarskich wykorzystywanych przez pracowników szkoły oraz kontrola wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem urlopu zdrowotnego przez nauczycieli >>>

 

Jak wyjaśnia Agnieszka Kosiarz w serwisie LEX Prawo oświatowe, KN nie reguluje kwestii związanych z rozliczeniem godzin ponadwymiarowych przypadających w tygodniach, kiedy nauczyciel nieobecny jest w pracy. Kwestia ta natomiast została uregulowana w przypadku nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej i w podobny sposób rozliczane są zazwyczaj godziny ponadwymiarowe w placówkach prowadzonych przez samorządy: w tygodniu, kiedy przypada usprawiedliwiona nieobecność w pracy nauczyciela liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się biorąc pod uwagę pensum nauczyciela pomniejszone o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy – par. 6 ust. 1 rozporządzenia MEN z 03.04.2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494 ze zm.). Jednoczenie należy mieć na uwadze, że w szkole może obowiązywać inny sposób wyliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, kiedy przypada usprawiedliwiona nieobecność w pracy nauczyciela.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w dniach wolnych od pracy >>>