Zwolnienie lekarskie nie pozbawia całego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane godziny ponadwymiarowe. Zwyczajowo w tygodniu, kiedy nauczyciel jest nieobecny w pracy, liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając pensum nauczyciela o jedną piątą tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

07.03.2024

Nauczyciel nie musi przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

Do końca marca nauczyciele muszą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastki. Mogą liczyć na nie nie tylko pedagodzy, którzy przepracowali cały rok. "Trzynastka" w proporcjonalnie zmniejszonej części przysługuje w przypadku, gdy nauczyciel przepracuje sześć miesięcy. Nauczyciele mogą też liczyć na podwyżki, bo obowiązuje już rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia pedagogów.

01.03.2024

Szkolna wycieczka to dla nauczyciela wyjazd służbowy, ale zwrotu kosztów nie dostanie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Nauczycielowi, który w ramach wykonywania swoich obowiązków pracowniczych ma wyjechać z uczniami na wycieczkę szkolną poza miejscowość będącą siedzibą szkoły, trzeba wydać polecenie wyjazdu służbowego - ustne lub pisemne (delegacja). To jednak, czy otrzyma zwrot kosztów zależy od tego, kto zapłacił za wycieczkę.

29.02.2024

Rodzic może nagrać rozmowę z nauczycielem, ale jej udostępnianie zabronione

Zarządzanie oświatą RODO

Nie ma prawnego zakazu nagrywania rozmów - nawet gdy nagrywana strona o tym nie wie. Takich nagrań nie można jednak udostępniać publicznie, a to, czy ewentualnie można użyć ich jako dowodu w sprawie, rozstrzygnie każdorazowo sąd. Oczywiście, w sytuacjach spornych może z tego skorzystać i rodzic, i nauczyciel.

29.12.2023

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych pozwala zachować uprawnienia pracownicze

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych - w tym dodatku za wysługę lat lub prawa do nagrody jubileuszowej. Nie bierze się natomiast pod uwagę okresu zarejestrowania jako bezrobotny bez prawa do zasiłku.

12.12.2023

Dziennik lekcyjny zwykle przechowuje się przez 5 lat

Zarządzanie oświatą

W przepisach nie został określony okres przechowywania dzienników lekcyjnych, okres ich przechowywania w danej szkole powinien wynikać z opracowanego i zatwierdzonego przez archiwum państwowe jednolitego rzeczowego wykazu akt. Najczęściej dziennik będzie przechowywany przez 5 lat.

06.12.2023

Przezorny zawsze zabezpieczony. W szkole apteczka być musi, zawartość do ustalenia

Na terenie szkoły może dojść do wypadków i innych nieszczęśliwych zdarzeń, dlatego pracownicy szkoły i placówek powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkoły powinny natomiast być odpowiednio wyposażone w apteczki szkolne, by w razie konieczności można było sięgnąć po przydatne środki.

05.12.2023

Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

Zarządzanie oświatą

Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel, może on odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak i dyscyplinarnej - również za niedopełnienie procedur, np. niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi natomiast najczęściej organ prowadzący.

29.11.2023

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - opieka i edukacja

Zarządzanie oświatą Niepelnosprawność

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży - przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Do ośrodków przyjmowane mogą być też dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

14.11.2023

Nauczyciel musi potwierdzić swoją niekaralnosć

W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. Wynika to z przepisów Karty Nauczyciela.

09.11.2023

Rodzic może zawnioskować o zmianę wychowawcy, decyzję podejmie dyrektor

Zarządzanie oświatą

Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą wnioskować o zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy. Dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału, jeżeli istnieją zasadne zastrzeżenia co do jego pracy albo jest to konieczne ze względu na sytuację organizacyjną szkoły.

06.11.2023

Dyrektor potwierdza zgodność świadectwa z oryginałem, ale tylko jeżeli dokument wydała jego szkoła

Zarządzanie oświatą

Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym prowadzonym przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Absolwentowi, który zdał egzamin maturalny, okręgowa komisja wydaje świadectwo dojrzałości i jeden odpis. Dyrektor szkoły nie może potwierdzać zgodności z oryginałem dokumentu wydanego przez inną instytucję - może natomiast potwierdzić zgodność z oryginałem świadectwa potrzebnego przy rekrutacji do szkół średnich.

12.07.2023

O indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych przesądza treść orzeczenia

Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To orzeczenie decyduje, czy zajęcia będą zespołowe, czy indywidualne.

22.04.2023

Co oznacza termin kształcenie w formie stacjonarnej?

Termin: kształcenie w formie stacjonarnej jest wieloznaczny. Inaczej definiuje go prawo oświatowe, inaczej przepisy regulujące funkcjonowanie uczelni. Pojęcie to nabrało innego znaczenia w czasie pandemii - mówiono tak o nauczaniu na miejscu, odróżniając je od kształcenia zdalnego, które masowo odbywało się w czasie trwania obostrzeń spowodowanych pandemią.

17.11.2022

Pomoc nauczyciela może mieć wykształcenie podstawowe

Zarządzanie oświatą

Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z wyjątkiem asystentów nauczycieli określają przepisy o pracownikach samorządowych, a zatem kwalifikacje pomocy nauczyciela również określają te przepisy. Natomiast warunki zatrudnienia reguluje Kodeks pracy.

08.11.2022

Informacja o niekaralności nauczyciela ma jawny charakter

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą RODO

W orzecznictwie na gruncie udostępniania informacji publicznej wskazuje się, że informacja o niekaralności nauczyciela pozostaje w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, a w konsekwencji ma jawny charakter i nauczyciel w tym zakresie nie korzysta z ochrony prywatności - wyjaśnia Joanna Lesińska, ekspert w LEX Prawo Oświatowe.

16.03.2022

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel fizyki?

Kwestię kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. Kwalifikacje mają osoby, które ukończyły studia kierunkowe i mają przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest też uzupełnienie wykształcenia na studiach podyplomowych.

15.12.2021
1  2  3  4  5    69