Pytanie pochodzi z LEX Prawo Oświatowe: Czy rada rodziców może żądać udostępnienia informacji o niekaralności nauczyciela?

Stanowisko nauczyciela, bez względu na stopień awansu i podstawę zatrudnienia, może zajmować wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – art. 10 ust. 5 pkt 4 i ust. 8 ustawy - Karta Nauczyciela (dalej KN). W celu spełniania tego warunku nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia na podstawie art. 20 ust. 5c KN poprzedniego stosunku pracy (art. 10 ust. 8a KN). Jeśli powyższy wymóg niekaralności nie jest spełniony, z mocy prawa wygasa stosunek pracy nauczyciela, co stwierdza dyrektor (art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 KN).

Lesińska Joanna: RODO w placówkach oświatowych - obowiązki dyrektora >

Rada rodziców może występować m.in. do dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (dalej p.o.). Za sprawę szkoły należy uznać zatrudnienie nauczycieli spełniających wymóg niekaralności.

 

Sprawdź też:

Czy w myśl przepisów RODO można w szkole wywołać przez komunikat ucznia podając: imię, nazwisko i klasę? >

Jakie informacje z zakresu RODO powinny znaleźć się na stronie internetowej szkoły? >

 

W orzecznictwie na gruncie udostępniania informacji publicznej wskazuje się, że informacja o niekaralności nauczyciela pozostaje w związku z wykonywaniem funkcji publicznej, a w konsekwencji ma jawny charakter i nauczyciel w tym zakresie nie korzysta z ochrony prywatności (wyrok WSA w Poznaniu z 9.03.2017 r., IV SAB/Po 1/17).

Kto może zwrócić się z wnioskiem o informację o niekaralności nauczyciela?

Z wnioskiem o informację o niekaralności nauczyciel, jako o sprawie szkoły, może do dyrektora zwrócić się rada rodziców (art. 84 ust. 1 p.o.). Ewentualnie któraś z osób będących jednocześnie np. członkiem rady rodziców może złożyć do dyrektora wniosek o udostępnienie informacji publicznej o niekaralności nauczyciela, zgodnie z art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d i art. 10 ust. 1 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Na każdy z tych wniosków należałoby odpowiedzieć, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.