Hubert Nowak
Hubert Nowak
Rozważamy przyjęcie innego progu na dostawy i usługi oraz innego – wyższego – na roboty budowlane.
Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak
Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.
Adam Kałążny
Adam Kałążny
Zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń
Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.
Rafał Adamus
Rafał Adamus
Dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią.
Hubert Nowak
Hubert Nowak

Rozważamy przyjęcie innego progu na dostawy i usługi oraz innego – wyższego – na roboty budowlane.

27.05.2024
Zobacz więcej
Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski

Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.

22.05.2024
Zobacz więcej
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak

Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.

21.05.2024
Zobacz więcej
Adam Kałążny
Adam Kałążny

Można przypuszczać, że zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania w przyszłości skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.

16.05.2024
Zobacz więcej
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń

Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.

15.05.2024
Zobacz więcej
Rafał Adamus
Rafał Adamus

Dojdzie do sytuacji, kiedy banki oddadzą pieniądze kredytobiorcom, które ci wpłacili, a roszczenia o zwrot kapitału banków się przedawnią.

13.05.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

NSA wyda uchwałę pilotażową - jest projekt zmian w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Naczelny Sąd Administracyjny jest zakorkowany. Czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej w sprawach, w których strona wniosła o wyznaczenie rozprawy, przekracza cztery lata. Pomysł na to, jak rozwiązać problem ma sam NSA. Przygotował projekt zmian, do którego dotarło Prawo.pl. Przy okazji chce uprościć i uporządkować postępowanie. Konsultacje ruszają w środę. Niektóre zmiany już niepokoją prawników.

Rada Europy przyjęła pierwszy w historii prawnie wiążący traktat międzynarodowy, którego celem jest zapewnienie poszanowania praw człowieka, praworządności i standardów prawnych demokracji przy korzystaniu z systemów sztucznej inteligencji (AI). Traktat, który jest również otwarty dla krajów pozaeuropejskich, ustanawia ramy prawne obejmujące cały cykl życia systemów sztucznej inteligencji i eliminujące ryzyko, jakie mogą one stwarzać, promując jednocześnie odpowiedzialne innowacje.
W dużej uchwale frankowej SN przesuwa początek biegu terminu przedawnienia, co jest wynikiem uwzględnienia grudniowego wyroku TSUE. Postanowienie TSUE z 7 maja 2024 roku niczego nowego zaś nie wnosi, co przyznał sam TSUE, wydając postanowienie, a nie wyrok. Pytania prejudycjalne zadane w sprawie zakończonej tym postanowieniem nie dotyczyły w ogóle przedawnienia, a jedynie dochodzenia roszczeń przez konsumenta - twierdzi Wojciech Wandzel, adwokat, lider Praktyki Banking & Finance w Kubas Kos Gałkowski.
Ustawa ograniczająca ceny energii i wprowadzająca bon energetyczny może nas w przyszłości słono kosztować - alarmują eksperci. Wskazują bowiem, że wprowadzone poprawki nie usunęły wątpliwości związanych z potencjalną niezgodnością z prawem unijnym. To z kolei może wiązać się w przyszłości z karami finansowymi, a nawet koniecznością zapłaty odszkodowań wobec sprzedawców energii.
Kierunki lekarskie z negatywną opinią nie zrekrutują nowych studentów. Ministerstwo Zdrowia nie planuje bowiem przyznania im miejsc w roku akademickim 2024-2025. To uczelnie, których studenci na zajęcia w prosektorium muszą pokonywać blisko 300 kilometrów. Nie mają one odpowiedniej kadry. Zmiany mają być jednak głębsze - do poprawy są przede wszystkim standardy kształcenia lekarzy.
Usunięcie przepisów zobowiązujących inspektorów pracy do okazywania upoważnienia do kontroli przedsiębiorców i przeprowadzanie tych kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej - zaproponowała Komisja do Spraw Petycji. Posłowie twierdzą, że celem jest uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców. Tyle tylko, że jednocześnie chcą dopisać PIP do organów, do których nie są stosowane ograniczenia w prowadzeniu kontroli. Zdaniem prawników, zasadność tej zmiany budzi poważne wątpliwości.
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu orzekł we wtorek, że polskie przepisy umożliwiające służbom inwigilację oraz zatrzymywanie danych inwigilowanych osób naruszają konwencję o ochronie praw człowieka, w tym prawo obywateli do prywatności. Skarga dotyczyła polskich przepisów z 2016 r. zezwalających służbom na tajną inwigilację i zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i cyfrowych, w tym smsów czy maili, do potencjalnego wykorzystania przez organy krajowe.
Polecamy książki

Cztery miesiące, sześć pism bez odpowiedzi - NRA podlicza rząd, parlament i MS

Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka od czasu, gdy zmieniło się kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, postuluje szereg zmian przepisów, m.in. tych naruszających prawa człowieka i prawo do sądu. Na liście znalazły się m.in. uzasadnienia na formularzach w sprawach karnych czy prawo do obrońcy od momentu zatrzymania. Na część z kilkunastu petycji i postulatów, skierowanych do rządu i parlamentu, nadal nie uzyskała odpowiedzi. MS tłumaczy, że odpowiada tak szybko, jak może, a prawnicy wskazują, że warto zmienić przepisy o petycjach.

"Urzędówki" wybrzmiewają w uchwałach zgromadzeń izb adwokackich

Prawnicy
Zgromadzenie Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Częstochowie zwróciło się właśnie do Ministra Sprawiedliwości o pilne podjęcie realnych działań zmierzających do określenia – przy współpracy z Naczelną Radą Adwokacką - wysokości wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu oraz opłat za czynności adwokackie na poziomie odpowiadającym aktualnym realiom rynkowym oraz zabezpieczenie w ustawie budżetowej na 2025 rok środków finansowych w wysokości pozwalającej na ich określenie w wysokości odpowiadającej realiom rynkowym i rzeczywistej wartości.

Eliminacja przesłanki o zagrożeniu surową karą ograniczy tymczasowe aresztowania

Wymiar sprawiedliwości
Minister sprawiedliwości zapowiada ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania. Prawdopodobieństwo mataczenia, albo ucieczki czy ukrywania się trzeba będzie solidnie uprawdopodobnić. Ale prawdziwą rewolucją ma być osłabienie, a może nawet wyeliminowanie zagrożenia surową karą jako przesłanki, która obecnie najczęściej decyduje o aresztowaniu.

NSA wyda uchwałę pilotażową - jest projekt zmian w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawnicy Prawo gospodarcze
Naczelny Sąd Administracyjny jest zakorkowany. Czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej w sprawach, w których strona wniosła o wyznaczenie rozprawy, przekracza cztery lata. Pomysł na to, jak rozwiązać problem ma sam NSA. Przygotował projekt zmian, do którego dotarło Prawo.pl. Przy okazji chce uprościć i uporządkować postępowanie. Konsultacje ruszają w środę. Niektóre zmiany już niepokoją prawników.

W Krakowie o wyzwaniach międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości
Rozwój krajowych mechanizmów ścigania przestępstw międzynarodowych, implementacja istotnych postanowień Statutu Rzymskiego do krajowych regulacji prawnych, w końcu zmiany, które powinny być wdrożone w mechanizmie uruchamiającym jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego w odniesieniu do zbrodni - to tylko niektóre z tematów, którymi zajmą się uczestnicy międzynarodowej konferencji poświęconej wyzwaniom międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Przekazanie przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej nie podlega VAT

VAT
Przekazanie majątku przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej może wiązać się z pewnymi obowiązkami na gruncie podatku od towarów i usług. O ile jednak do fundacji rodzinnej przekazywany jest cały majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, obowiązek podatkowy nie powstanie.

Samochód wykupiony z leasingu można sprzedać bez VAT

VAT
Sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie jak sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego z przeznaczeniem na cele osobiste. Taka czynność stanowi jedynie przejaw zarządu majątkiem osobistym.

Fiskus daje ulgę na zakup mieszkania w Hiszpanii

PIT Doradca podatkowy Nieruchomości
Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Polsce można zainwestować w innym kraju UE i uniknąć dzięki temu zapłaty podatku dochodowego. Skarbówka potwierdza, że nie ma limitu miejsc, w których realizujemy własne cele mieszkaniowe. Można mieć letnie mieszkanie w Polsce i zimowe w Hiszpanii, a do tego kolejne jako zabezpieczenie na emeryturę. To oznacza, że nawet właściciel pięciu mieszkań skorzysta ze zwolnienia z PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że stanowisko fiskusa jest niejednolite.

Gminy nie muszą zwracać podatku od inwestycji ekologicznych

VAT Prawo unijne
Gminy nie płacą VAT od takich inwestycji, jak np. montaż instalacji OZE czy usuwanie azbestu. Ale konsekwencją jest także brak możliwości odliczenia VAT od zakupów. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w interpretacji ogólnej, że gminy nie muszą korygować rozliczeń wcześniejszych projektów, ale mogą to zrobić. Zdaniem ekspertów, takie podejście jest słuszne.

Czy powiat realizujący zadania własne jest podatnikiem VAT

Finanse samorządów VAT
Nie uznaje się za podatnika VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. W konsekwencji czynności dokonywane przez powiat w ramach wykonywania zadań własnych, nie stanowią czynności podlegających VAT. Jednak jak każda zasada, również ta ma swoje wyjątki.

Państwowa Inspekcja Pracy z prawem do kontroli bez ograniczeń

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Usunięcie przepisów zobowiązujących inspektorów pracy do okazywania upoważnienia do kontroli przedsiębiorców i przeprowadzanie tych kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej - zaproponowała Komisja do Spraw Petycji. Posłowie twierdzą, że celem jest uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców. Tyle tylko, że jednocześnie chcą dopisać PIP do organów, do których nie są stosowane ograniczenia w prowadzeniu kontroli. Zdaniem prawników, zasadność tej zmiany budzi poważne wątpliwości.

Badanie EY: Polska w dziesiątce krajów, które najbardziej zyskają na implementacji AI

Prawo pracy Nowe technologie RODO Rynek pracy
Szybkie tempo rozprzestrzeniania się sztucznej inteligencji będzie oznaczać wzrost aktywności gospodarczej w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat - wynika z analiz EY. Wśród beneficjentów AI znajdzie się także Polska, która może zyskać nawet 90 mld dolarów rocznie. Nasz kraj znalazł się na siódmym miejscu wśród gospodarek z UE, USA, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii o najwyższej rocznej zdolności produkcyjnej wytworzonej dzięki wsparciu tej technologii.

Kobiety w ciąży – na co mogą liczyć z ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W okresie od stycznia do kwietnia 2024 roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało niecałe 8,5 tys. rodziców na Dolnym Śląsku - 211 ojców i 8243 matek. W całym kraju w analogicznym okresie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił zasiłki macierzyńskie 112,7 tys. kobiet. Do mężczyzn z kolei trafiło tylko 2,3 tys. świadczeń.

Grupy kapitałowe w ustawie o sygnalistach, czyli jak wylać dziecko z kąpielą

Prawo pracy Spółki Prawo unijne
Grupa kapitałowa będzie mogła przyjmować zgłoszenia od sygnalistów w ramach jednej, wspólnej procedury, ale nie będzie mogła prowadzić postępowań wyjaśniających owe zgłoszenia. Bo każda ze spółek z osobna będzie musiała je rozpatrywać, i to bez pomocy zewnętrznych ekspertów dysponujących specjalistyczną wiedzą. Zdaniem prawników to absurd, a przepisy będą budziły szereg wątpliwości. Pracodawcy zapowiadają walkę o zmianę prawa - nadzieja jeszcze w Senacie.

MRPiPS wie, jak ma wyglądać dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Dodatkowy urlop macierzyński dla pracowników-rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz pracowników-rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji – to niektóre rozwiązania, jakie ma wprowadzić projekt ustawy, nad którym pracuje MRPiPS. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 tygodni albo do 15 tygodni w zależności od okresu hospitalizacji dziecka, tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko lub masy urodzeniowej dziecka.

Poprawki Senatu nie pomogły - ustawa energetyczna może być niezgodna z prawem UE

Rynek i konsument Prawo unijne Energetyka
Ustawa ograniczająca ceny energii i wprowadzająca bon energetyczny może nas w przyszłości słono kosztować - alarmują eksperci. Wskazują bowiem, że wprowadzone poprawki nie usunęły wątpliwości związanych z potencjalną niezgodnością z prawem unijnym. To z kolei może wiązać się w przyszłości z karami finansowymi, a nawet koniecznością zapłaty odszkodowań wobec sprzedawców energii.

Pierwsze jaskółki w sądach, banki rezygnują z apelacji

Banki Kredyty frankowe
Banki zaczynają wycofywać apelacje w sprawach frankowych albo ich w ogóle nie składają. To dopiero pierwsze przypadki - studzą emocje prawnicy frankowi. Ich zdaniem z czasem będzie ich coraz więcej. Natomiast na masową skalę banki wycofują te części apelacji, które dotyczą wynagrodzenia i waloryzacji - twierdzi Związek Banków Polskich. 

NSA: Przedsiębiorca nie zmienił wpisu w CEIDG, więc został wykreślony

Prawo gospodarcze
Wpis przedsiębiorcy w CEIDG wzbudził wątpliwości skarbówki, która poinformowała o tym ministra właściwego do spraw gospodarki. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku powzięcia przez organ informacji o tym, że wpis do ewidencji zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, wzywa on przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany. Bierność w tym zakresie może skutkować wykreśleniem z CEIDG.

Rada Europy stworzyła międzynarodowe regulacje dla sztucznej inteligencji

Nowe technologie
Rada Europy przyjęła pierwszy w historii prawnie wiążący traktat międzynarodowy, którego celem jest zapewnienie poszanowania praw człowieka, praworządności i standardów prawnych demokracji przy korzystaniu z systemów sztucznej inteligencji (AI). Traktat, który jest również otwarty dla krajów pozaeuropejskich, ustanawia ramy prawne obejmujące cały cykl życia systemów sztucznej inteligencji i eliminujące ryzyko, jakie mogą one stwarzać, promując jednocześnie odpowiedzialne innowacje.

Wakacje kredytowe od 1 czerwca, można już składać wnioski do banku

Banki Kredyty
15 maja zaczęły obowiązywać przepisy przedłużające wakacje kredytowe na 2024 r. Dzięki temu, od 1 czerwca kredytobiorcy będą mogli zawieszać spłatę rat kredytu. Z wakacji mogą skorzystać jednak tylko osoby z kredytami do 1,2 mln zł, których miesięczna rata wynosi minimum 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego.

Pełnomocnik finansowy za finanse komitetu wyborczego odpowiada całym swoim majątkiem

Samorząd terytorialny Wybory
Pełnomocnik finansowy, nie tylko odpowiada za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej komitetu wyborczego, ale również ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w tym obszarze. Jego obowiązki stanowią istotny filar zapewnienia transparentności i prawidłowości procesu wyborczego.

Deszcze zalewają miasta, klimat nie do zmiany, ale przepisy - tak

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Ulewne deszcze zaleją niejedno polskie miasto. Sytuacji nie można wytłumaczyć powiedzeniem: „Taki mamy klimat”. Zdaniem ekspertów, sam postulat odbetonowania miast nie wystarczy. Potrzeba większych inwestycji w infrastrukturę zatrzymującą wodę i tę, która odprowadza jej nadmiar. Potrzeba też racjonalnego planowania przestrzennego, zmiany prawa, a może nawet przywrócenia podatku od deszczówki.

NSA: Były przestępca bez prawa do posiadania broni palnej

Prawo karne Policja
Skazanie, choćby zatarte, przekreśla szanse na otrzymanie pozwolenia na broń. Tym bardziej, gdy wniosek o wydanie zgody pochodzi od byłego członka grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Przeszłość także określa charakter człowieka - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Pozwolenie na broń palną, w tym również broń sportową i do celu sportowego, nie jest zwykłym uprawnieniem obywatelskim, lecz przywilejem.

Następcą wójta wybranego na posła lub senatora zostanie jego zastępca - zmiany już obowiązują

Następcą wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wybranego na posła lub senatora zostanie jego zastępca, a po odwołaniu włodarza miasta lub gminy, jego zastępcy pozostaną tymczasowo na stanowiskach. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 28 maja. A wszystko po to, by zapewnić ciągłość funkcjonowania samorządu w przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na posła, senatora lub europarlamentarzystę.

Bezpłatne rozpowszechnianie materiałów wyborczych w publicznych mediach możliwe od soboty

Wybory
Od soboty, 25 maja, do piątku, 7 czerwca, komitety wyborcze mają prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów wyborczych w publicznych mediach. Do poniedziałku, 27 maja, można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a także korzystania z bezpłatnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami lub seniorów dotkniętych wykluczeniem komunikacyjnym.

Będzie odwrót od reformy kształcenia lekarzy. Są pierwsze decyzje

Zawody medyczne
Kierunki lekarskie z negatywną opinią nie zrekrutują nowych studentów. Ministerstwo Zdrowia nie planuje bowiem przyznania im miejsc w roku akademickim 2024-2025. To uczelnie, których studenci na zajęcia w prosektorium muszą pokonywać blisko 300 kilometrów. Nie mają one odpowiedniej kadry. Zmiany mają być jednak głębsze - do poprawy są przede wszystkim standardy kształcenia lekarzy.

Wyższe nakłady na zdrowie zbyt małe - nie przekładają się na skrócenie kolejek

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Szpitale będą kontestować rozwiązania zakładające finansowanie podwyżek w ochronie zdrowia z zapłaty za nadwykonania. Tak było w poprzednich latach, gdy w lipcu rosły płace minimalne. Rozmowy rozpoczęte w ubiegłym tygodniu z Ministerstwem Zdrowia mają być kontynuowane po przedstawieniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji scenariuszy finansowania podwyżek. Szpitale oczekują realnego pokrycia wydatków na płace i wzrostu nakładów, który przełoży się na dostępność świadczeń dla pacjentów.

Zadłużenie szpitali sięgnie 22 mld zł - informuje resort zdrowia

Opieka zdrowotna Zarządzanie
Resort zdrowia pracuje nad zmianami w systemie szpitalnictwa. - Będzie możliwość wspólnego zarządzania szpitalami przez sąsiednie jednostki samorządu, aby nie dublować świadczeń - poinformował wiceszef resortu Wojciech Konieczny. Dodał, że z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zadłużenie szpitali na koniec 2024 r. może wynieść około 22 mld złotych.

Płytki krwi coraz bardziej potrzebne. Zmieniono limity

Pacjent
Krwiodawcy mogą teraz częściej oddać płytki krwi, bo zniesione zostały limity i wymagane są krótsze przerwy między pobraniami. To korzystna zmiana, bo zapotrzebowanie na nie jest ogromne. Płytki krwi są szczególnie potrzebne są dla pacjentów onkologicznych. Można je jednak oddać tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - odległość może być barierą dla krwiodawców.

18,5 mln zł dla szpitala w Otwocku z Funduszu Sprawiedliwości

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
- Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji - m.in. Funduszu Sprawiedliwości, WOŚP, innych fundacji - dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury Szpitala - podkreślił prof. Jarosław Czubak, dyrektor Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku w przekazanym PAP dokumencie.

Więcej lekcji angielskiego już od pierwszej klasy?

Zarządzanie oświatą
Priorytetem kierownictwa ministerstwa edukacji narodowej jest m.in. kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów, w tym skutecznego porozumiewania się w języku obcym - podkreśla resort edukacji w odpowiedzi na pytanie o zwiększenie liczby godzin języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

ZNP: Nauczyciele nie są przygotowani według zasad uniwersalnego projektowania

Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował opinię do projektu zmian w podstawach programowych - nie kwestionując potrzeby ograniczenia materiału, wskazuje, że zmiany przeprowadzone są zbyt szybko i w sposób nie do końca przemyślany. Krytykuje też pomysł, by bez wcześniejszego przygotowania nauczycieli, wprowadzić obowiązek pracy metodą uniwersalnego projektowania.

WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP, nie spotkało się z aprobatą sądu. WSA orzekł, że dyrektor dopuściła się zarzucanej bezczynności – rozumianej jako niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym, ale nie było to rażące naruszenie.

MEN: Można zdawać egzamin w zatyczkach do uszu, jeżeli komisja na to pozwoli

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Część uczniów chce zdawać egzaminy w zatyczkach do uszu, ich postulat popiera część posłów. Resor [t nie wyklucza takiej możliwości, choć wskazuje, że wytyczne dotyczące tegorocznych egzaminów maturalnych i ósmoklasisty są już gotowe i nie ulegną zmianie. Wiceminister Katarzyna Lubnauer wskazuje natomiast, że jeżeli pozwoli na to komisja egzaminacyjna, z zatyczek można korzystać i teraz.

Zamiast HiT edukacja obywatelska, pierwsza pomoc od podstawówki

Zarządzanie oświatą
Od 1 września 2025 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Będzie on nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę.

NSA: Sporne stypendium doktoranckie nie dyskryminuje

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Nie ma dyskryminacji studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Ich stypendia są wyliczane na dotychczasowych zasadach. Przepisy determinują minimalną wysokość stypendium doktoranckiego, nie limitując jego górnego pułapu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby pewne kategorie uczelni, które powołuje skarżący w treści skargi kasacyjnej, ustalały stypendia na poziomie zrównanym – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyłoniono zwycięzców Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym

Prawnicy
Zwycięzcami VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym zostali Przemysław Kolanek (Uniwersytet Warszawski), Damian Błaszka (Uniwersytet Jagielloński), oraz Tomasz Garstka (Uniwersytet Jagielloński). Konkurs odbył się 24 bm. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej danych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych

Resort nauki przygotował zmiany w rozporządzeniu dotyczącym elementów koniecznych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych - ma to umożliwić większą kontrolę nad jakością studiów. Ale ma to się odbyć z korzyścią również dla samych absolwentów, resort zakłada, że zmiany umożliwią legitymowanie się świadectwem wskazującym istotne dla pracodawcy informacje dotyczące odbytego kształcenia.

Strajk w akademiku UJ - władze zawiesiły rozmowy

Władze UJ zawiesiły wszelkie rozmowy z studentami prowadzącymi strajk okupacyjny w nieczynnym akademiku uczelni do czasu opuszczenia przez nich obiektu. Argumentują, że okupowanie budynku jest nielegalne i niebezpieczne dla osób tam przebywających i stanowi "bezprawny atak na mienie UJ". W piątek wieczorem grupa studentów rozpoczęła strajk okupacyjny należącego do Uniwersytetu Jagiellońskiego nieczynnego Domu Studenckiego "Kamionka".

Prof. Krawiec: Gwiazdorzenie recenzentowi nie przystoi

Szkolnictwo wyższe
Recenzent jest podmiotem fachowym; powinien dochować należytej staranności przy sporządzaniu recenzji. Może jednak niewłaściwie ocenić dorobek, mylić fakty i nie ma obecnie możliwości wzruszenia recenzji, w której jej autor twierdzi, że czarne jest białe - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Narodowej w Krakowie.

ETPCz: Zakaz noszenia widocznych symboli religijnych w szkole nie narusza wolności wyznania

Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji z dnia 16 maja 2024 r. uznał, iż zakaz noszenia chust islamskich w państwowej szkole nie naruszył prawa skarżących do wolności wyznania. W rozstrzygnięciu przypomniał, że zgodnie z jego orzecznictwem państwa-strony Konwencji dysponują szeroką swobodą decyzyjną, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące upubliczniania symboli religijnych w państwowych szkołach powszechnych.

ETPCz: Polskie przepisy o tajnej inwigilacji naruszają konwencję praw człowieka

Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu orzekł we wtorek, że polskie przepisy umożliwiające służbom inwigilację oraz zatrzymywanie danych inwigilowanych osób naruszają konwencję o ochronie praw człowieka, w tym prawo obywateli do prywatności. Skarga dotyczyła polskich przepisów z 2016 r. zezwalających służbom na tajną inwigilację i zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i cyfrowych, w tym smsów czy maili, do potencjalnego wykorzystania przez organy krajowe.

​Odszkodowanie z OC kierowcy należy się dziecku nawet wtedy, gdy nagle wyskoczy pod koła

Prawo cywilne
Dziecku do 13. roku życia nie można przypisać winy, zatem kiedy kierowca auta potrąci dziesięciolatka, który nagle wtargnie mu pod samochód, zawsze będzie ponosił odpowiedzialność cywilną, choć odszkodowanie wypłacone przez jego ubezpieczyciela OC może być istotnie pomniejszone. Ubezpieczycielom zdarza się jednak odmawiać odszkodowania w takich przypadkach.

Testament audiowizualny: Rewolucyjna zmiana czy zagrożenie dla ostatniej woli testatora?

Prawo cywilne
Rząd planuje wprowadzenie nowej formy testamentu ustnego – testamentu audiowizualnego. Ryzyko klonowania głosu i wizerunku umierającego przez AI powoduje, iż zastosowanie testamentu audiowizualnego nie będzie należało do form zwykłych testamentu, ale - tak jak w przypadku testamentu ustnego - będzie on formą szczególną - pisze Justyna Korgul, radca prawny oraz Klaudia Zaboronek, paralegal w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy 

Rodzic z dzieckiem na ścieżce rowerowej jedzie po 5 tys. zł grzywny

Dziecko, które nie ma 10 lat, nie ma prawa poruszać się ścieżką rowerową - prawo traktuje je jako pieszego, o czym często zapominają opiekunowie, wyruszający z małym rowerzystą na wycieczkę. Mają też obowiązek sprawować nad nim opiekę, a ta jest mocno utrudniona, gdy rodzic bije swoją "życiówkę", a dziecko goni go, pozostając kilkadziesiąt metrów dalej. Rowerzysta, nawet gdy wyjątkowo przebywa na chodniku, powinien pamiętać, że nie ma prawa rozganiać pieszych dzwonkiem.