Paulina Hennig-Kloska
Paulina Hennig-Kloska
Proponujemy skuteczne rozwiązania, które będą chronić wrażliwych odbiorców energii: gospodarstwa domowe, samorządy oraz małe i średnie firmy.
Hubert Nowak
Hubert Nowak
Rozważamy przyjęcie innego progu na dostawy i usługi oraz innego – wyższego – na roboty budowlane.
Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski
Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak
Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.
Adam Kałążny
Adam Kałążny
Zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń
Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.
Paulina Hennig-Kloska
Paulina Hennig-Kloska

Polki i Polacy nie mogą wybierać między ciepłem w domu a ciepłą zupą. Dlatego proponujemy skuteczne rozwiązania, które będą chronić wrażliwych odbiorców energii: gospodarstwa domowe, samorządy oraz małe i średnie firmy.

28.05.2024
Zobacz więcej
Hubert Nowak
Hubert Nowak

Rozważamy przyjęcie innego progu na dostawy i usługi oraz innego – wyższego – na roboty budowlane.

27.05.2024
Zobacz więcej
Tadeusz Zembrzuski
Tadeusz Zembrzuski

Przepisy postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumenta urągają unijnym i europejskim standardom i założeniom.

22.05.2024
Zobacz więcej
Łukasz Chmielniak
Łukasz Chmielniak

Członek zarządu za swoją nietrafioną decyzję gospodarczą, która wyrządziła firmie szkodę, będzie podlegał karze pozbawienia wolności - nawet do 25 lat.

21.05.2024
Zobacz więcej
Adam Kałążny
Adam Kałążny

Można przypuszczać, że zastosowanie przez TK w sprawie podatkowej tzw. przywileju korzyści zachęci podatników do składania w przyszłości skarg konstytucyjnych w ich indywidualnych sprawach.

16.05.2024
Zobacz więcej
Agnieszka Piskorz-Ryń
Agnieszka Piskorz-Ryń

Potrzebujemy zmian w samej ustawie o informacjach niejawnych, w tym dotyczących postępowań sprawdzających.

15.05.2024
Zobacz więcej
Temat dnia

Małe szkoły będą znikać - o odprawie zdecyduje forma zatrudnienia

Przepełnione szkoły to problem największych miast. W mniejszych ośrodkach brakuje uczniów - bywa, że jest ich tyle samo co... nauczycieli. Kryzys będzie postępował, bo według danych GUS w 2023 r. urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. Małe szkoły będą likwidowane - niektóre już po wakacjach, co oznacza również zwolnienia nauczycieli.

Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
Trudno o bardziej kontrolowany, obwarowany procedurami i przepisami wskaźnik referencyjny niż WIBOR. Jednak, pomimo tak rygorystycznego nadzoru, w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy kwestionujące jego legalność i rzetelność. Krytyka koncentruje się jedynie na wybranych aspektach, co może wynikać z niedostatecznej świadomości lub niewystarczającej komunikacji. Albo jednego i drugiego - pisze Weronika Magdziak-Śliwa, adwokat, partner w praktyce Sporów Instytucji Finansowych kancelarii Kochański & Partners.
W poniedziałek, 3 czerwca, upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2023 rok. To zupełnie inna procedura niż w podatkach. Na przykład w rozliczeniu PIT wystarczy, że nadpłata wynika z zeznania rocznego, by urząd skarbowy sam ją zwrócił, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Zdaniem prawników, taką samą zasadę należy wprowadzić do rozliczenia składki zdrowotnej. Ze zmianą nie trzeba czekać do 1 stycznia, można ją wprowadzić już teraz.
Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dotyczące podatku u źródła (WHT). Punktem wyjścia jest projekt objaśnień z września 2023 r., który mimo iż został bardzo negatywnie oceniony przez ekspertów, wpływa na praktykę organów podatkowych. Według przedsiębiorców potrzebna jest kompleksowa reforma WHT - i to jak najszybciej.
Taniej kupić węgiel w komercyjnym składzie, niż preferencyjnie od gminy. Poza tym jakość zalegającego od kilkunastu miesięcy węgla jest często wątpliwa. Ministerstwo Przemysłu, po wielu apelach samorządów, przygotowało w końcu projekt ustawy. Zakłada on, że gminy będą mogły sprzedać zalegający węgiel poniżej kosztów zakupu wszystkim zainteresowanym podmiotom, a nie tylko gospodarstwom domowym.
W środę, 29 maja, Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdził, że Komisja Europejska miała prawo potrącać kary za to, że Polska nie wstrzymała prac w kopalni w Turowie. Wyrok nie jest prawomocny. Polski rząd może się od niego odwołać. O unieważnienie kar zwrócił się do Sądu UE (niższa instancja) poprzedni rząd (Zjednoczonej Prawicy).
Polecamy książki

Prof. Wróbel: Zmiany w prawie karnym - część propozycji jeszcze w tym roku

Wymiar sprawiedliwości
Sądy i prokuratury czekają fundamentalne zmiany, także organizacyjne. To nie jest dobry moment, by równocześnie wprowadzać duże kompleksowe zmiany w prawie karnym czy procesie karnym. Dlatego jako Komisja Kodyfikacyjna Prawna Karnego raczej będziemy się skupiać nad pakietowymi propozycjami dotyczącymi konkretnych obszarów, w których można łatwo zidentyfikować możliwość poprawy wymiaru sprawiedliwości - mówi prof. Włodzimierz Wróbel, przewodniczący Komisji.

23 umowy na środki z Funduszu Sprawiedliwości do unieważnienia

Wymiar sprawiedliwości
23 umowy ze 120 umów podpisanych na środki z Funduszu Sprawiedliwości zostało objętych sankcją nieważności ze względu m.in. na to, że przy ich zawieraniu obchodzono przepisy lub działano sprzecznie z ustawą. Opiewają one na 105 mln zł, które ministerstwo chciałoby odzyskać. Szykują się też zmiany w przepisach, m.in. z rozporządzania ma zostać usunięty słynny par. 11, dający możliwość przekazywania środków z funduszu poza ogłaszanymi przez resort programami.

Ławnicy SN: Rozliczyć i ukarać neo-sędziów

Wymiar sprawiedliwości
Rozliczenie i ukaranie osób zaangażowanych w zamach na niezawisłe sądy polskie - zarówno we władzy sądowniczej, jak i poza nią, jest warunkiem koniecznym trwałego przywrócenia praworządności, która musi być od początku postawiona na trwałych fundamentach – stwierdzają w uchwale podjętej 28 maja br. członkowie Rady Ławniczej Sądu Najwyższego.

NSA wyda uchwałę pilotażową - jest projekt zmian w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawnicy Prawo gospodarcze
Naczelny Sąd Administracyjny jest zakorkowany. Czas oczekiwania na rozpoznanie skargi kasacyjnej w sprawach, w których strona wniosła o wyznaczenie rozprawy, przekracza cztery lata. Pomysł na to, jak rozwiązać problem ma sam NSA. Przygotował projekt zmian, do którego dotarło Prawo.pl. Przy okazji chce uprościć i uporządkować postępowanie. Konsultacje ruszają w środę. Niektóre zmiany już niepokoją prawników.

TK: Uchwała Sejmu w sprawie TK niekonstytucyjna

Wymiar sprawiedliwości
Uchwała Sejmu dotycząca Trybunał Konstytucyjny jest niekonstytucyjna a uwzględnianie jej przez organy władzy może powodować odpowiedzialność konstytucyjną i karną - orzekł TK w sprawie wniosku posłów PiS. Chodzi o uchwałę z 6 marca br., w której Sejm wskazał, że sędziowie dublerzy i ich następcy nie są sędziami Trybunału, zaś Julia Przyłębska nie jest osobą uprawnioną do sprawowania funkcji prezesa. Uchwała zawiera też apel - do wszystkich sędziów Trybunału, by zrezygnowali i przyłączyli się do demokratycznych przemian.

Potrzebna kompleksowa reforma podatku u źródła

CIT Compliance
Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje dotyczące podatku u źródła (WHT). Punktem wyjścia jest projekt objaśnień z września 2023 r., który mimo iż został bardzo negatywnie oceniony przez ekspertów, wpływa na praktykę organów podatkowych. Według przedsiębiorców potrzebna jest kompleksowa reforma WHT - i to jak najszybciej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok przyjęte

Finanse publiczne
W 2023 roku dochody budżetu państwa wyniosły 574 mld zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane na poziomie 659,6 mld zł. Deficyt budżetu państwa wyniósł 85,6 mld zł. Jednocześnie, w 2023 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 0,2 proc. - wynika z przyjętych we wtorek przez rząd dokumentów dotyczących wykonania budżetu państwa za ubiegły rok.

Przekazanie przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej nie podlega VAT

VAT
Przekazanie majątku przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej może wiązać się z pewnymi obowiązkami na gruncie podatku od towarów i usług. O ile jednak do fundacji rodzinnej przekazywany jest cały majątek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, obowiązek podatkowy nie powstanie.

Fiskus daje ulgę na zakup mieszkania w Hiszpanii

PIT Doradca podatkowy Nieruchomości
Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości w Polsce można zainwestować w innym kraju UE i uniknąć dzięki temu zapłaty podatku dochodowego. Skarbówka potwierdza, że nie ma limitu miejsc, w których realizujemy własne cele mieszkaniowe. Można mieć letnie mieszkanie w Polsce i zimowe w Hiszpanii, a do tego kolejne jako zabezpieczenie na emeryturę. To oznacza, że nawet właściciel pięciu mieszkań skorzysta ze zwolnienia z PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że stanowisko fiskusa jest niejednolite.

Czy powiat realizujący zadania własne jest podatnikiem VAT

Finanse samorządów VAT
Nie uznaje się za podatnika VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. W konsekwencji czynności dokonywane przez powiat w ramach wykonywania zadań własnych, nie stanowią czynności podlegających VAT. Jednak jak każda zasada, również ta ma swoje wyjątki.

Zasady zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej do pilnej zmiany

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład
W poniedziałek, 3 czerwca, upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2023 rok. To zupełnie inna procedura niż w podatkach. Na przykład w rozliczeniu PIT wystarczy, że nadpłata wynika z zeznania rocznego, by urząd skarbowy sam ją zwrócił, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Zdaniem prawników, taką samą zasadę należy wprowadzić do rozliczenia składki zdrowotnej. Ze zmianą nie trzeba czekać do 1 stycznia, można ją wprowadzić już teraz.

Firma to nie lekarz - nie może oceniać, czy praca na L4 wpłynęła na zdrowie chorego

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Podczas procesu kontroli poprawności wykorzystania zwolnień chorobowych przez pracowników coraz częściej dochodzi do przypadków, kiedy pracodawcom narzucany jest obowiązek wchodzenia w kompetencje lekarzy i rozstrzygania na własną rękę, czy podejmowane przez chorego czynności miały wpływ na jego zdrowie, czy też nie. Na nowy, niepokojący trend uwagę zwracają prawnicy i eksperci rynku pracy.

Zanim zatrudnisz managera – praktyczne wskazówki prawnika

Prawo cywilne Prawo pracy
Przed zatrudnieniem managera pracodawcy zadają sobie pytanie, jaka forma zatrudnienia będzie najkorzystniejsza dla obu stron: umowa o pracę czy kontrakt managerski. Odpowiedź zależy od odpowiednio zdefiniowanych oczekiwań i potrzeb każdej ze stron. Jest jednak kilka aspektów prawnych, które przy zatrudnieniu managera, powinien wziąć pod uwagę każdy pracodawca – pisze Olga Bączyk, adwokat.

Państwowa Inspekcja Pracy z prawem do kontroli bez ograniczeń

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Usunięcie przepisów zobowiązujących inspektorów pracy do okazywania upoważnienia do kontroli przedsiębiorców i przeprowadzanie tych kontroli wyłącznie na podstawie legitymacji służbowej - zaproponowała Komisja do Spraw Petycji. Posłowie twierdzą, że celem jest uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców. Tyle tylko, że jednocześnie chcą dopisać PIP do organów, do których nie są stosowane ograniczenia w prowadzeniu kontroli. Zdaniem prawników, zasadność tej zmiany budzi poważne wątpliwości.

Czternastka dla emerytów i rencistów będzie wypłacana we wrześniu

Domowe finanse Emerytury i renty
We wtorek, 28 maja, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2024 roku. Przygotowała je minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd szacuje, że czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów.

Ubezpieczyciel nie może ograniczyć poszkodowanemu prawa do wyboru warsztatu

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia
Poszkodowany w kolizji nie musi naprawiać auta w warsztacie z sieci naprawczej ubezpieczyciela, nawet gdy ten warsztat oferuje atrakcyjne rabaty i cena naprawy jest niższa niż u innego mechanika. Ubezpieczyciel nie może obniżać odszkodowania o wysokość tych rabatów – wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 8 maja 2024 r. Rozwiązuje to wieloletni spór, w który włączeni byli ubezpieczyciele, warsztaty i kierowcy.

Pierwsze jaskółki w sądach, banki rezygnują z apelacji

Banki Kredyty frankowe
Banki zaczynają wycofywać apelacje w sprawach frankowych albo ich w ogóle nie składają. To dopiero pierwsze przypadki - studzą emocje prawnicy frankowi. Ich zdaniem z czasem będzie ich coraz więcej. Natomiast na masową skalę banki wycofują te części apelacji, które dotyczą wynagrodzenia i waloryzacji - twierdzi Związek Banków Polskich. 

NSA: Przedsiębiorca nie zmienił wpisu w CEIDG, więc został wykreślony

Prawo gospodarcze
Wpis przedsiębiorcy w CEIDG wzbudził wątpliwości skarbówki, która poinformowała o tym ministra właściwego do spraw gospodarki. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku powzięcia przez organ informacji o tym, że wpis do ewidencji zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, wzywa on przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany. Bierność w tym zakresie może skutkować wykreśleniem z CEIDG.

Jak należy traktować przeszkloną ścianę?

Budownictwo Nieruchomości
Okno powszechnie utożsamia się z otworem w ścianie, ewentualnie w dachu, który będzie zapewniał oświetlenie oraz wentylację wnętrza. Intuicyjnie okno kojarzy się z takim elementem, który będzie można otwierać. Sądownictwo administracyjne przyjmuje jednak, że decydującą cechą, by przeszklenie w ścianie uznać za okno, jest jego przejrzystość.

Czy na pewno nowe orzeczenie TSUE przeczy dużej uchwale SN – polemika

Banki Kredyty frankowe
W dużej uchwale frankowej SN przesuwa początek biegu terminu przedawnienia, co jest wynikiem uwzględnienia grudniowego wyroku TSUE. Postanowienie TSUE z 7 maja 2024 roku niczego nowego zaś nie wnosi, co przyznał sam TSUE, wydając postanowienie, a nie wyrok. Pytania prejudycjalne zadane w sprawie zakończonej tym postanowieniem nie dotyczyły w ogóle przedawnienia, a jedynie dochodzenia roszczeń przez konsumenta - twierdzi Wojciech Wandzel, adwokat, lider Praktyki Banking & Finance w Kubas Kos Gałkowski.

Wójt będzie mógł sprzedać zalegający węgiel po realnej cenie

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Węgiel
Taniej kupić węgiel w komercyjnym składzie, niż preferencyjnie od gminy. Poza tym jakość zalegającego od kilkunastu miesięcy węgla jest często wątpliwa. Ministerstwo Przemysłu, po wielu apelach samorządów, przygotowało w końcu projekt ustawy. Zakłada on, że gminy będą mogły sprzedać zalegający węgiel poniżej kosztów zakupu wszystkim zainteresowanym podmiotom, a nie tylko gospodarstwom domowym.

Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.

Będą wyższe limity pomocy de minimis

Finanse publiczne Administracja publiczna Finanse
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało we wtorek, 28 maja, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, limity wsparcia zostaną znacząco podwyższone. Zmiany dotkną w sumie 18 ustaw, które odnoszą się do pomocy de minimis.

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

Wybory
We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Następcą wójta wybranego na posła lub senatora zostanie jego zastępca - zmiany już obowiązują

Następcą wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wybranego na posła lub senatora zostanie jego zastępca, a po odwołaniu włodarza miasta lub gminy, jego zastępcy pozostaną tymczasowo na stanowiskach. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie 28 maja. A wszystko po to, by zapewnić ciągłość funkcjonowania samorządu w przypadku wyboru wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na posła, senatora lub europarlamentarzystę.

Lekarz rezydent znów zarobi więcej niż specjalista na etacie

Zawody medyczne
Wynagrodzenie zasadnicze lekarza rezydenta znów zbliży się do minimalnej płacy lekarza specjalisty. Jeśli dodać do niego bon dla rezydenta specjalizacji deficytowej, to będzie wyższe. Wypycha to lekarzy na kontrakty, na których mogą liczyć na wyższe zarobki, choć kosztem przywilejów wynikających z prawa pracy. Odbija się to rykoszetem na szpitalach, które w skrajnych sytuacjach płacą krocie, by lekarza zatrzymać.

Były minister zdrowia z zarzutem przekroczenia uprawnień

Prawo karne Pacjent Zawody medyczne
Zarzut przekroczenia uprawnień za upublicznienie informacji o lekach zażywanych przez jednego z lekarzy usłyszał były minister zdrowia Adam N. Dane te podał w mediach społecznościowych, odnosząc się do materiału o problemach z wystawianiem recept wyemitowanego w telewizyjnym serwisie informacyjnym.

Będzie odwrót od reformy kształcenia lekarzy. Są pierwsze decyzje

Zawody medyczne
Uczelnie z negatywnie zaopiniowanym kierunkiem lekarskim nie zrekrutują nowych studentów medycyny. Ministerstwo Zdrowia nie planuje bowiem przyznania im miejsc w roku akademickim 2024-2025. To uczelnie, których studenci na zajęcia w prosektorium muszą pokonywać blisko 300 kilometrów. Nie mają one odpowiedniej kadry. Zmiany mają być jednak głębsze - do poprawy są przede wszystkim standardy kształcenia lekarzy.

Wyższe nakłady na zdrowie zbyt małe - nie przekładają się na skrócenie kolejek

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Szpitale będą kontestować rozwiązania zakładające finansowanie podwyżek w ochronie zdrowia z zapłaty za nadwykonania. Tak było w poprzednich latach, gdy w lipcu rosły płace minimalne. Rozmowy rozpoczęte w ubiegłym tygodniu z Ministerstwem Zdrowia mają być kontynuowane po przedstawieniu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji scenariuszy finansowania podwyżek. Szpitale oczekują realnego pokrycia wydatków na płace i wzrostu nakładów, który przełoży się na dostępność świadczeń dla pacjentów.

18,5 mln zł dla szpitala w Otwocku z Funduszu Sprawiedliwości

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
- Wszelkie wnioski o dotacje składane przez szpital do różnych instytucji - m.in. Funduszu Sprawiedliwości, WOŚP, innych fundacji - dotyczą wyłącznie merytoryczno-medycznych aspektów wyposażenia i infrastruktury Szpitala - podkreślił prof. Jarosław Czubak, dyrektor Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku w przekazanym PAP dokumencie.

Małe szkoły będą znikać - o odprawie zdecyduje forma zatrudnienia

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą
Przepełnione szkoły to problem największych miast. W mniejszych ośrodkach brakuje uczniów - bywa, że jest ich tyle samo co... nauczycieli. Kryzys będzie postępował, bo według danych GUS w 2023 r. urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. Małe szkoły będą likwidowane - niektóre już po wakacjach, co oznacza również zwolnienia nauczycieli.

Nadużywanie telefonów komórkowych negatywnie wpływa na wyniki w nauce

Związek między zamknięciem szkół, a brakiem wiedzy nie jest tak silny, jak zależność między używaniem telefonów komórkowych przez uczniów, a ich słabszymi wynikami w nauce - ocenił szef OECD ds. edukacji Andreas Schleicher, cytowany we wtorek przez szwedzką gazetę "Dagens Nyheter". Raport OECD dowiódł również, że istnieje silna korelacja między używaniem przez uczniów telefonów komórkowych, a ich wynikami z testów z matematyki.

Więcej lekcji angielskiego już od pierwszej klasy?

Zarządzanie oświatą
Priorytetem kierownictwa ministerstwa edukacji narodowej jest m.in. kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów, w tym skutecznego porozumiewania się w języku obcym - podkreśla resort edukacji w odpowiedzi na pytanie o zwiększenie liczby godzin języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

ZNP: Nauczyciele nie są przygotowani według zasad uniwersalnego projektowania

Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował opinię do projektu zmian w podstawach programowych - nie kwestionując potrzeby ograniczenia materiału, wskazuje, że zmiany przeprowadzone są zbyt szybko i w sposób nie do końca przemyślany. Krytykuje też pomysł, by bez wcześniejszego przygotowania nauczycieli, wprowadzić obowiązek pracy metodą uniwersalnego projektowania.

WSA: Umowy szkoły z kościołem muszą być jawne

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń
Dyrektor szkoły zwlekała dwa miesiące z ujawnieniem korespondencji i umów, jakie placówka zawarła z kościołem i związkami wyznaniowymi. Wyjaśnienie, że była chora i nikt nie umiał obsługiwać ePUAP, nie spotkało się z aprobatą sądu. WSA orzekł, że dyrektor dopuściła się zarzucanej bezczynności – rozumianej jako niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym, ale nie było to rażące naruszenie.

Nowy kierunek na Łazarskim: Prawo w IT

Komunikacja elektroniczna, cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja to obszary, które tworzą nowe regulacje określane mianem prawa nowych technologii, a co za tym idzie - również nowe specjalizacje prawne, ciekawe i przyszłościowe, ale też bardzo wymagające - wskazuje prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego otwiera nowy kierunek - Prawo w IT.

Wyłoniono zwycięzców Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym

Prawnicy
Zwycięzcami VII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym zostali Przemysław Kolanek (Uniwersytet Warszawski), Damian Błaszka (Uniwersytet Jagielloński), oraz Tomasz Garstka (Uniwersytet Jagielloński). Konkurs odbył się 24 bm. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej danych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych

Resort nauki przygotował zmiany w rozporządzeniu dotyczącym elementów koniecznych na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych - ma to umożliwić większą kontrolę nad jakością studiów. Ale ma to się odbyć z korzyścią również dla samych absolwentów, resort zakłada, że zmiany umożliwią legitymowanie się świadectwem wskazującym istotne dla pracodawcy informacje dotyczące odbytego kształcenia.

NSA: Sporne stypendium doktoranckie nie dyskryminuje

Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe
Nie ma dyskryminacji studentów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Ich stypendia są wyliczane na dotychczasowych zasadach. Przepisy determinują minimalną wysokość stypendium doktoranckiego, nie limitując jego górnego pułapu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby pewne kategorie uczelni, które powołuje skarżący w treści skargi kasacyjnej, ustalały stypendia na poziomie zrównanym – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Prof. Krawiec: Gwiazdorzenie recenzentowi nie przystoi

Szkolnictwo wyższe
Recenzent jest podmiotem fachowym; powinien dochować należytej staranności przy sporządzaniu recenzji. Może jednak niewłaściwie ocenić dorobek, mylić fakty i nie ma obecnie możliwości wzruszenia recenzji, w której jej autor twierdzi, że czarne jest białe - wskazuje prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Narodowej w Krakowie.

Kiedy trzeba wymienić dowód osobisty

Administracja publiczna
Sprawy związane z dowodami osobistymi szczegółowo określone są w przepisach. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dokument wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Warto mieć tę zasadę na uwadze.

TSUE: Kary za Turów były zgodne z prawem

Środowisko Prawo unijne
W środę, 29 maja, Trybunał Sprawiedliwości UE, stwierdził, że Komisja Europejska miała prawo potrącać kary za to, że Polska nie wstrzymała prac w kopalni w Turowie. Wyrok nie jest prawomocny. Polski rząd może się od niego odwołać. O unieważnienie kar zwrócił się do Sądu UE (niższa instancja) poprzedni rząd (Zjednoczonej Prawicy).

ZUS rozpoczął wypłatę 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Spóźnialscy mogą jeszcze złożyć wniosek

Pomoc społeczna Domowe finanse
1 czerwca rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 800 plus, ale już 29 maja ZUS przelał ponad pół miliarda złotych na konta rodziców i opiekunów. Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli w tym roku wniosku, wciąż mogą to zrobić. Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca lipca z wyrównaniem od czerwca.

ETPCz: Polskie przepisy o tajnej inwigilacji naruszają konwencję praw człowieka

Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu orzekł we wtorek, że polskie przepisy umożliwiające służbom inwigilację oraz zatrzymywanie danych inwigilowanych osób naruszają konwencję o ochronie praw człowieka, w tym prawo obywateli do prywatności. Skarga dotyczyła polskich przepisów z 2016 r. zezwalających służbom na tajną inwigilację i zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i cyfrowych, w tym smsów czy maili, do potencjalnego wykorzystania przez organy krajowe.

ETPCz: Zakaz noszenia widocznych symboli religijnych w szkole nie narusza wolności wyznania

Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji z dnia 16 maja 2024 r. uznał, iż zakaz noszenia chust islamskich w państwowej szkole nie naruszył prawa skarżących do wolności wyznania. W rozstrzygnięciu przypomniał, że zgodnie z jego orzecznictwem państwa-strony Konwencji dysponują szeroką swobodą decyzyjną, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące upubliczniania symboli religijnych w państwowych szkołach powszechnych.