Maciej Taborowski
Maciej Taborowski
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w UE proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności
Jerzy Ochmański
Jerzy Ochmański
Nie ma sporu o wychodzenie organów UE poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy.
Marlena Maląg
Marlena Maląg
Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością, zakładamy też możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.
Lech Garlicki
Lech Garlicki
Próba umieszczenia przez rząd „swojego” sędziego w ETPC, by zadbał o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić.
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek
Ten proces nie dotyczył mojej osoby, ale dotyczył metod stosowanych w różnych sądach wobec różnych sędziów walczących o praworządność.
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk
Dwukrotne ukaranie obywatela za to samo przekroczenie prędkości na drodze jest naruszeniem zasady "powagi rzeczy osądzonej".
Maciej Taborowski
Maciej Taborowski

Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.

23.03.2023
Zobacz więcej
Jerzy Ochmański
Jerzy Ochmański

Nie ma sporu o wychodzenie organów Unii Europejskiej poza traktatowe kompetencje, jest zaś obawa części polskich polityków przed ograniczaniem swobody wykonywania władzy, czegoś co można nazwać wszechwładzą ustawodawcy. Tak twierdzi prof. Jerzy Ochmański z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, komentując skargę do TSUE na antyunijne wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

17.03.2023
Zobacz więcej
Marlena Maląg
Marlena Maląg

Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek szefowa MRiPS. Pojawi się 1 stycznia 2024 r. Wśród tematów omawianych na spotkaniu z rodzinami osób niepełnosprawnych była także – jak podała - możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

16.03.2023
Zobacz więcej
Lech Garlicki
Lech Garlicki

Impas w procedurze wyłonienia polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to niebezpieczne zjawisko. Ale próba umieszczenia tam przez rząd „swojego” sędziego, by zadbał on o korzystne dla Polski wyroki, nie przyniesie oczekiwanego efektu, będzie wręcz szkodzić Polsce – twierdzi prof. Lech Garlicki, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

15.03.2023
Zobacz więcej
Waldemar Żurek
Waldemar Żurek

Ten proces nie dotyczył mojej osoby, ale dotyczył metod. Te metody są stosowane w różnych sądach wobec różnych sędziów. (…) Jest wielu sędziów walczących o praworządność, którzy są anonimowi. Myślę, że ten proces da im wiatru w żagle, tzn. pokaże, że nie można bezkarnie przerzucać sędziego między wydziałami tylko dla szykany, że nie można stosować wielu metod, o których dzisiaj sąd wspomniał – mówił sędzia Żurek po ogłoszeniu wyroku.

15.03.2023
Zobacz więcej
Stanisław Trociuk
Stanisław Trociuk

Obywatel przekroczył dozwoloną prędkość o 32 km/h. Został za to ukarany 800-złotowym mandatem, który opłacił, ale dwa miesiące potem sąd rejonowy wyrokiem nakazowym wymierzył mu za ten sam czyn karę 900 zł grzywny. W sprawę wkroczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który składa kasację do Sądu Najwyższego. Wnosi o uchylenie wyroku nakazowego i umorzenie postępowania.

15.03.2023
Zobacz więcej
Temat dnia

Praca zdalna okazjonalna - rozporządzenie ma doprecyzować ustawę

Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u pracodawcy. Zamierza w ten sposób uściślić nieprecyzyjny przepis w ustawie, który wejdzie w życie 7 kwietnia. Nie ma jednak ku temu delegacji ustawowej.

Świadczenie wspierające dla osoby posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnością. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami, a kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Opiekunowie zyskają możliwość podejmowania pracy.
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN. I dodaje, że możliwe opcje dla polskich władz to dostosowanie się do tych zasad, albo powolne marginalizowanie Polski w Unii Europejskiej.
Brak podwyżek opłat za wodę i ścieki cieszy mieszkańców, ale potęguje straty spółek wodnokanalizacyjnych i hamuje ich rozwój. Wody Polskie wyjątkowo bowiem godzą się na korektę taryf. Samorządowcy domagają się powrotu do zasady, że to rady gmin decydują o taryfach. Z inicjatywą ustawodawczą wyszedł w tym kierunku Senat.
Pokrywanie kosztów ubezpieczenia centrów handlowych to obowiązek właścicieli obiektów – zwraca uwagę Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Ubezpieczenie powinno być regulowane z dochodów wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe. Tymczasem w praktyce jest zupełnie inaczej.
Nieprzedłużenie nakazu noszenia maseczek w podmiotach leczniczych i aptekach po 31 marca, jeśli będzie taka decyzja rządu, nie spowoduje, że przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Uchylenie rozporządzenia z obostrzeniami powinno być podstawą do odwołania stanu zagrożenia, ale odwołanie to nie nastąpi w takiej sytuacji automatycznie.
Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, będą wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykładnia nie może być rozszerzająca - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Polecamy książki

Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto dostarcza mu truciznę – już tak. Nie cichną echa wyroku w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Wyrok był poprawny, choć sądowi zabrakło empatii – przyznają prawnicy. Ale nie oznacza to, że prawo polskie nie jest sprzeczne z prawami człowieka.

Książki najbardziej przydatne w wymiarze sprawiedliwości nagrodzone

Wymiar sprawiedliwości
Książka Andrzeja Olasia (fot.) pt. Zarzut potrącenia w procesie cywilnym oraz Marka Kulika pt. Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, zostały nagrodzone w najnowszej edycji konkursu na książki prawnicze najbardziej przydatne w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Nagrodę specjalną przyznano książce pt. Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa.

Sędzia z instrukcją, jak informować strony o możliwym kierunku rozstrzygnięcia sprawy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Rozwiązanie to miało motywować strony do ugód, w praktyce nie do końca się sprawdziło. Sędziowie obawiali się posądzenia o stronniczość i wniosków o wyłączenie. Ma to zmienić czekająca na podpis prezydenta nowelizacja, ze swoistą instrukcją, jak przepis stosować.

NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

CIT Budownictwo
Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, będą wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykładnia nie może być rozszerzająca - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Rozliczenie CIT do 30 czerwca, sprawozdania finansowe do końca marca

CIT Rachunkowość
Zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat w roku podatkowym należy złożyć do końca czerwca 2023 r. Natomiast terminy sprawozdawcze wynikające z ustawy o rachunkowości nie zostały przedłużone. Tym samym, sprawozdanie finansowe należy sporządzić do 31 marca br. Rozporządzenie w tej sprawie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

BOR zmieniony na SOP, a przepisy o zwolnieniu podatkowym bez zmian

PIT Prawo pracy
Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego przyznana funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa nie jest tożsama z ekwiwalentem pieniężnym przyznawanym w zamian za rezygnację z lokalu. Tym samym nie podlega zwolnieniu od PIT, co potwierdza niedawno wydana interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Praca zdalna okazjonalna - rozporządzenie ma doprecyzować ustawę

Prawo pracy
Rząd chce zmienić rozporządzenie o świadectwie pracy, by nakazać pracodawcom podawanie liczby dni pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym kończy pracę u pracodawcy. Zamierza w ten sposób uściślić nieprecyzyjny przepis w ustawie, który wejdzie w życie 7 kwietnia. Nie ma jednak ku temu delegacji ustawowej.

Albo świadczenie wspierające dla osoby z niepełnosprawnością, albo świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Świadczenie wspierające dla osoby posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnością. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób z niepełnosprawnościami, a kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej. Opiekunowie zyskają możliwość podejmowania pracy.

Fundusz Rezerwy Demograficznej dorzuci się do trzynastki dla emerytów i rencistów

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd chce wykorzystać 5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Kwota pożyczki do 24 marca 2023 r. zostanie przekazana jednorazowo na rachunek Funduszu Solidarnościowego. Rozporządzenia w tej sprawie zostało już przekazane do podpisu premiera.

Najemcy nie chcą i nie muszą płacić za ubezpieczenie centrów handlowych

Nieruchomości Ubezpieczenia
Pokrywanie kosztów ubezpieczenia centrów handlowych to obowiązek właścicieli obiektów – zwraca uwagę Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych. Ubezpieczenie powinno być regulowane z dochodów wynajmującego pochodzących z czynszów – a nie doliczane do kosztów wspólnych, które pokrywają sklepy i punkty usługowe. Tymczasem w praktyce jest zupełnie inaczej.

Raport "How to do fintech in Poland" - Polska coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla innowacji

Finanse
Polska jest jednym z najatrakcyjniejszych krajów dla inwestorów z sektora technologii finansowych, a liczba podmiotów działających w tym obszarze systematycznie rośnie. Stale rosną również ich przychody, a polskie firmy debiutują również na rynkach zagranicznych. Potrzebne jest jednak m. in. wypracowanie mechanizmów wsparcia. Takie są najważniejsze wnioski z najnowszego raportu "How to do fintech in Poland" fundacji Fintech Poland.

UOKiK: 3 mln zł kary dla Raiffeisen Bank - za jednostronną zmianę umów kredytowych

Banki Kredyty
Prezes UOKiK nałożył na Raiffeisen Bank International karę w wysokości ponad 3,1 mln zł. Bank bezprawnie jednostronnie zmienił umowy o kredyt hipoteczny w zakresie nowych numerów kont do spłaty i obsługi kredytów. W efekcie konsumenci byli zdezorientowani - nie wiedzieli, na który rachunek wpłacać pieniądze, co powodowało opóźnienia w spłacie rat, a w niektórych sytuacjach wszczęcie windykacji względem kredytobiorców.

Woda kapie w tej samej cenie, a w budżetach spółek wodociągowych widać dno

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Brak podwyżek opłat za wodę i ścieki cieszy mieszkańców, ale potęguje straty spółek wodnokanalizacyjnych i hamuje ich rozwój. Wody Polskie wyjątkowo bowiem godzą się na korektę taryf. Samorządowcy domagają się powrotu do zasady, że to rady gmin decydują o taryfach. Z inicjatywą ustawodawczą wyszedł w tym kierunku Senat.

Nowe zasady umarzania pożyczek z Funduszu Dostępności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo
Od 1 kwietnia zmieniają się zasady udzielania pożyczki z Funduszu Dostępności na likwidację barier architektonicznych. Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczek w zależności od przeznaczenia budynku i będą dotyczyć zarówno pożyczek bezpośrednich jak i pośrednich. Dzięki już udzielonym pożyczkom ponad 100 tys. osób rocznie będzie miało ułatwiony dostęp w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

RPO popiera wniosek gminy Kleszczów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany granic

Samorząd terytorialny
Rząd wyłączył z gminy Kleszczów teren z Elektrownią Bełchatów i włączył go do Bełchatowa. Gmina złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich podzielając zarzuty rady gminy co do dopuszczalności zmian granic bez konsultacji, konstytucyjnych i ustawowych przesłanek takich działań Rady Ministrów oraz faktu dokonania zmiany granic w trzy dni.

Koniec obostrzeń nie zakończy stanu zagrożenia epidemicznego

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Nieprzedłużenie nakazu noszenia maseczek w podmiotach leczniczych i aptekach po 31 marca, jeśli będzie taka decyzja rządu, nie spowoduje, że przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Uchylenie rozporządzenia z obostrzeniami powinno być podstawą do odwołania stanu zagrożenia, ale odwołanie to nie nastąpi w takiej sytuacji automatycznie.

Obowiązkowe maseczki w szpitalach i aptekach do końca kwietnia

Koronawirus a prawo
Do 30 kwietnia 2023 r. rząd chce przedłużyć obowiązek noszenia maseczek w szpitalach i aptekach, i innych placówkach ochrony zdrowia. W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia zmian w obowiązującym rozporządzeniu dotyczącym ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. Decyzja Ministerstwa Zdrowia wynika z konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Inicjatywa obywatelska "Tak dla in vitro" - do Sejmu

Pacjent Finansowanie zdrowia
Refundację z budżetu państwa procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro zakłada obywatelski projekt ustawy, pod którym zebrano ponad 500 tys. podpisów. Posłanki Koalicji Obywatelskiej poinformowały w czwartek, że projekt składają w Sejmie. Obecnie tego typu programy realizują tylko niektóre samorządy.

Szkolenia zawodowe wkrótce w nowych branżowych centrach umiejętności

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt zmian w ustawie - Prawo oświatowe. Nowela stworzy podstawy prawne do tworzenia i funkcjonowania branżowych centrów umiejętności. Będą nowym rodzajem publicznej lub niepublicznej placówki umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami.

Nowe definicje laureata i finalisty konkursów w szkołach artystycznych

Zarządzanie oświatą
Minister kultury przygotował projekt rozporządzenia, które zdefiniuje pojęcia finalisty i laureata konkursu dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych. Zmiana ma rozwiązać problem z wykładnią tych pojęć, bo dotychczasowe przepisy nie precyzowały, co w sytuacji, gdy konkurs jest jednoetapowy.

MEiN: Jeżeli wojna się przedłuży, będą elementy edukacji dla dzieci z Ukrainy

Zarządzanie oświatą
We wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotkał się w Warszawie ze stałym przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Kevinem Allenem. Jak podało MEiN tematem rozmowy były rozwiązania w zakresie edukacji uczniów przybyłych z Ukrainy z powodu działań wojennych na terytorium tego kraju.

Mniej prac dyplomowych podejrzanych o plagiat

Szkolnictwo wyższe
W 2022 roku za pomocą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) przebadano 323 966 prac dyplomowych. Próg alarmowy, ustalony domyślnie na poziom, gdy podobieństwo pracy do innego tekstu źródłowego jest większe niż 70 proc., przekroczyło niespełna 1,7 proc. badanych prac. Zaobserwowano więc spadek w ciągu trzech lat od uruchomienia systemu.

Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym powstanie wytwórnia farmaceutyczna

Szkolnictwo wyższe Farmacja
Wytwórnia farmaceutyczna w nowoczesnym układzie uczelni medycznych, farmaceutycznych, to, można powiedzieć, jej serce: serce rozwoju, innowacyjności, badań naukowych i wdrożeniowych – powiedział rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński. Wytwórnia ma powstać w ciągu półtora roku.

Mieszkanie dla studenta - jak bezpiecznie wynająć

Budownictwo Dla studenta
Rynek nieruchomości do wynajmu wciąż się zmienia i rozwija, ale ostatnie lata związane z pandemią, wojną w Ukrainie i ogólnym kryzysem gospodarczym sprawiły, że dostępnych lokali jest coraz mniej, także tych określanych jako lokale dla studenta. Jeżeli już uda się znaleźć wymarzone mieszkanie, to przystępując do zawarcia umowy z jego właścicielem warto być świadomym zarówno swoich praw, jak też obowiązków.

Prokurator Generalny w obronie mowy nienawiści?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Dopiero 19 kwietnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wyda orzeczenie w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego, który żąda uniewinnienia internauty. Mężczyzna ten wpisał na Facebooku znane hasło: Polska dla Polaków, ale dodał, że „Żadna ku…a z tęczowych polityków tego nie zmieni!!”

Fundacja Helsińska: Lex pilot godzi w wolność wypowiedzi i spowoduje nierówne wybory

Wybory Ochrona konkurencji
W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tak zwana ustawa lex pilot stanowi niedopuszczalną na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego ingerencję w wolność wypowiedzi, obejmująca wolność otrzymywania i przekazywania informacji. Stanowi też niebezpieczną formę faworyzowania telewizji publicznej nad innymi, komercyjnymi mediami przez organy państwowe. I może wpłynąć negatywnie na wynik wyborów.

Pierwsze "trzynastki" trafią do emerytów na początku kwietnia

Domowe finanse Emerytury i renty
ZUS wypłaci "trzynastki" z kwietniową emeryturą lub rentą. Emeryci i renciści będą więc dostawać dodatkowe świadczenia w różnych terminach - w zależności od tego, kiedy otrzymują swoją emeryturę lub rentę, ale niektórzy z nich otrzymają swoje świadczenia nieco wcześniej. Na przykład, w związku z tym, że 1 kwietnia wypada w sobotę, pierwsze wypłaty przewidziane zostały już na 31 marca.
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski