Sądy badają, czy po 30 latach umarzanie bezprawnych decyzji w toku jest słuszne

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Sprawy nieruchomości warszawskich przejętych bezprawnie w czasach PRL nie zostały całkiem zakończone. Mimo zmian w kodeksie postępowania administracyjnego, który nakazuje umarzać sprawy po 30 latach od wydania decyzji, nadal spadkobiercy wnoszą o ich zmianę, by na drodze cywilnej wypłacone im było odszkodowanie z tytułu utraconego mienia przez ich rodziny w latach 50. Bo decyzje rażąco naruszały prawo.

03.11.2022

Klapa mediacji, ale uproszczenia działają - resort rozwoju ocenia wprowadzone procedury

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Kodeks postępowania administracyjnego

Mediacje w postępowaniach administracyjnych okazały się martwą instytucją, ale za to np. wprowadzenie jednoinstanycjności w niektórych postępowaniach uprościło procedury. Tak Ministerstwo Rozwoju i Technologii ocenia pakiet ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm", wprowadzony przed pięciu laty. To rzadki przypadek, gdy rząd po latach ocenia wprowadzone zmiany.

25.07.2022

Informacja zamiast decyzji administracyjnej, ale brak jasnej ścieżki odwoławczej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Kodeks postępowania administracyjnego

Pod hasłem uproszczenia procedury administracyjnej rząd ogranicza wydawanie decyzji. Otrzymują je tylko ci, którym odmawia się przyznania świadczenia czy uwzględnienia wniosku, np. o 500+. Do osób, których sprawy rozpatrzone są pozytywnie, wysyłana jest informacja. Nie ma jednak dla niej ścieżki odwoławczej – gdyby rozstrzygnięcie okazało się dla wnioskodawcy niesatysfakcjonujące.

22.07.2022

Rząd ogranicza biurokrację - milcząca zgoda zamiast decyzji

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Kodeks postępowania administracyjnego

Od przyszłego roku Rada Ministrów chce uprościć dziesiątki postępowań administracyjnych, w ramach których uzyskuje się różnego typu zezwolenia, wpisy, świadectwa. W tym celu proponuje zmiany w 40  ustawach. Tam, gdzie jest to możliwe, chce wprowadzić uproszczone postępowania, ale i tak nie o wszystkich biurokratycznych obowiązkach pamiętała.

06.07.2022

Decyzję samorządowego kolegium odwoławczego można zaskarżyć

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Rozpoznanie odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze kończy postępowanie podatkowe. Jego decyzję można jednak zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten będzie mógł uchylić nie tylko zaskarżoną decyzję, ale również poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

08.01.2022

WSA: Do scalenia i wymiany gruntów rolnych też trzeba dwojga

Prawo cywilne Kodeks postępowania administracyjnego

Instytucja scalania gruntów nie służy korygowaniu błędnych wpisów w ewidencji gruntów, nie zastępuje też innych procedur, których koszt wdrożenia obciąża właściciela nieruchomości. Uczestników postępowania scaleniowego musi być również co najmniej dwóch. Tak orzekł w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

05.10.2021

Nowelizacja kpa obowiązuje - tysiące starych decyzji administracyjnych nie do podważenia

Wymiar sprawiedliwości Kodeks postępowania administracyjnego Nieruchomości

Od dziś nie wolno podważyć ważności setek tysięcy decyzji administracyjnych z czasów PRL-u. Wchodzi bowiem w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy ona nie tylko decyzji reprywatyzacyjnych, o których tak ostatnio głośno - także na arenie międzynarodowej, ale wszystkich wydanych przed 16 września 1991 r., od komunalizacyjnych i uwłaszczeniowych, po nadanie orderów.

16.09.2021

Eksperci Senatu: Wykreślić akapit o umorzeniu postępowań reprywatyzacyjnych

Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Uchwalenie poprawek do kodeksu postępowania administracyjnego zakończy w praktyce reprywatyzację na drodze administracyjno-sądowej - stwierdzają legislatorzy Senatu. Toczące się w urzędach i przed sądami postępowania dotyczą przejętego przez władze komunistyczne majątku obywateli polskich wszystkich 12 narodowości i wyznań, których spadkobiercy utracą prawo do ubiegania się o odszkodowanie,

08.07.2021

NSA: Konieczne podłączenie do sieci kanalizacyjnej, gdy nie ma domowej oczyszczalni

Budownictwo Kodeks postępowania administracyjnego

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Natomiast jeśli posiada tylko szambo bez filtrów, to właściciel musi wykonać decyzję burmistrza - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Właściciel nie ma nieograniczonego w czasie wyboru - podłączenia do sieci albo przydomowej oczyszczalni.

14.06.2021

NSA: Dyrektora szpitala nie można odwołać za jego plecami

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Zarządzanie Kodeks postępowania administracyjnego

Do postępowania poprzedzającego wydanie uchwały o odwołaniu dyrektora szpitala nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie zmienia to jednak faktu, że zarząd powiatu powinien zapewnić dyrektorowi możliwość wypowiedzenia się na każdym etapie. Jeśli władze samorządowe tego zaniechały, to trzeba stwierdzić nieważność uchwały.

18.01.2021

Szykuje się zawieszenie biegu spraw administracyjnych

Administracja publiczna Koronawirus Kodeks postępowania administracyjnego

We wtorek ma wejść w życie rozporządzenie wprowadzające pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych. Rząd rozważa równocześnie wystąpienie do Senatu o poprawkę do kolejnej tarczy antykryzysowej zawieszającą lub odraczającą bieg spraw administracyjnych i uelastyczniającą inne terminy i procedury.

01.11.2020

Terminy administracyjne już biegną

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus Kodeks postępowania administracyjnego

Niedawna nowelizacja ustawy odwiesza bieg administracyjnych terminów materialnych i procesowych. Organy administracji publicznej nie mogą już zaprzestać wykonywania czynności w postępowaniach administracyjnych bez narażenia się na zarzut bezczynności lub przewlekłości.

30.05.2020

Konieczna szybka wykładnia zmodyfikowanych reguł postępowania administracyjnego

Administracja publiczna Koronawirus Kodeks postępowania administracyjnego

Wątpliwości na gruncie ustawy o COVID-19 dotyczą kwestii podstawowych dla zasad postępowania administracyjnego, takich jak czynny udział stron oraz możliwość jego zakończenia w drodze decyzji. Rozbieżności w interpretacji i stosowaniu przepisów stwarzają ryzyko, że decyzje wydawane w okresie epidemii będą później uchylane w wyniku kontroli sądów administracyjnych lub wznowień postępowań

22.04.2020

​Decyzja administracyjna ważniejsza niż orzeczenie sądu?

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

Wykonanie decyzji administracyjnych czy orzeczenie w sprawie cywilnej? – pytanie, na które odpowiedź wydaje się oczywista, powodować może różnice interpretacji. Jak się okazuje, zagadnienie jest wciąż aktualne, mimo, jakby mogło się wydawać, bogatych doświadczeń czy istniejącego już orzecznictwa na ten temat - pisze adwokat Michał Rutkowski

18.03.2020

NSA wyjaśni, czy organizacja jest stroną w postępowaniu o odebranie zwierzęcia właścicielowi

Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego

W poniedziałek, 24 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie czy organizacja społeczna, która zajmuje się ochroną zwierząt, odbierająca zwierzę jego właścicielowi jest stroną w ujęciu kodeksu postępowania administracyjnego.

20.02.2020

WSA: Przewlekłe czynności wójta godziły w zasadę szybkiego prowadzenia sprawy

Samorząd terytorialny Kodeks postępowania administracyjnego

Jeśli postępowanie administracyjne prowadzone jest długotrwale, a organ podejmuje czynności zbędne, to dochodzi do przewlekłości. Strona może złożyć skargę w tym przedmiocie nawet po zakończeniu postępowania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

03.09.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski