NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich, chociaż mogły osiągnąć rezultat swoimi siłami. Zlecały też usługi doradcze własnym pracownikom wypłacając im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach.

26.05.2023

Strategie rozwoju gmin ważne u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

W samorządach przygotowania do nowej perspektywy wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej wiążą się z opracowywaniem dokumentów strategicznych, które potwierdzą spójność kierunków planowanego rozwoju gminy. Jednym z takich narzędzi jest dobrze opracowana strategia rozwoju gminy - pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

09.05.2023

NIK: Samorządy nieskutecznie ograniczały zabudowę terenów zagrożonych powodzią

Samorząd terytorialny Budownictwo Kontrola zarządcza

Działania samorządów nie były wystarczające, aby skutecznie ograniczać zabudowę terenów zagrożonych powodzią. Potencjalni inwestorzy nie mieli więc rzetelnych informacji o zagrożeniu powodziowym w miejscu planowanej inwestycji. Samorządy zaś świadomości kosztów, jakie będą musiały ponieść z tytułu inwestycji w infrastrukturę chroniącą mieszkańców przed podtopieniami i powodziami – ocenia NIK.

17.04.2023

NIK: Zarządcy dróg traktują po macoszemu mosty, tunele i przepusty

Samorząd terytorialny Transport Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny badała, jak zarządcy dróg wywiązują się z obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia spośród 139 skontrolowanych mostów i przepustów stwarzała niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników, a 4 proc. groziła katastrofa budowlana. NIK negatywnie oceniła działania skontrolowanych zarządców dróg samorządowych.

20.03.2023

Samorządy w niebezpieczeństwie, bo nie stać ich na cyberspecjalistów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza

Samorządy, w związku z wojną na Ukrainie, będą częściej padać ofiarą cyberprzestępców - najnowszy przykład to atak na system informatyczny transportu miejskiego na Śląsku. Problemem jest nie tylko infrastruktura, która jednak się modernizuje, ale brak pieniędzy na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa wolą pracować w firmach.

22.02.2023

Niska jakość i zmienność prawa problemem samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Compliance Kontrola zarządcza

Prawie 60 proc. samorządowców źle ocenia jakość prawa i jego wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Dobrze - zaledwie 5 procent. Zdecydowana większość twierdzi, że ma trudności we wdrażaniu zmian prawnych w urzędach. Takie wnioski płyną z pierwszej edycji badania przygotowanego przez Wolters Kluwer Polska „LEXOMETR prawno-samorządowy 2022. Jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysów”.

20.10.2022

Compliance - warto być uczciwym nawet w kryzysie gospodarczym

Prawo gospodarcze Compliance Kontrola zarządcza

W czasach kryzysowych firmy tną koszty, ale nie powinny oszczędzać na działach zajmujących się kontrolą zgodności z przepisami. Na dłuższą metę może to przynieść straty wizerunkowe i finansowe firmie. To jeden z najważniejszych postulatów przedstawionych podczas konferencji Compliance & Integrity Days, która trwa w Warszawie.

04.10.2022

NIK: Nieprawidłowości w spółkach komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza

Większość kontrolowanych spółek komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim prowadziła działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej. NIK podkreśla, że w latach 2018-2020 nadzór właścicielski samorządów nad spółkami najczęściej miał charakter formalny. Stąd liczne nieprawidłowości w ich działalności.

17.05.2022

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może uwiarygodnić organizację

Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza

Organizacje zarówno prywatne, jak i publiczne, wszczynają wewnętrzne postępowania wyjaśniające najczęściej w sytuacji konfrontacji ze znacznym ryzykiem – finansowym lub prawnym. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest prowadzone, aby ustalić, czy określone wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był lub jest zakres naruszenia i kto jest za nie odpowiedzialny.

12.05.2022

Skuteczna kontrola zarządcza to wsparcie dla zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza

W ostatnim czasie zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością: pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy, powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.

25.04.2022

Warto korzystać z obiektywnej i niezależnej oceny audytora, by wdrożyć potrzebne zmiany

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Systematycznie dokonywany audyt wewnętrzny może być kluczowym wsparciem burmistrza w osiąganiu zakładanych celów, pod warunkiem, że jest wiarygodny, profesjonalnie przeprowadzony i oparty na relacji zaufania. Duże znaczenie mają umiejętności komunikacyjne audytora, jego wsłuchanie się w potrzeby audytowanego.

17.01.2022

Rząd nie zdążył z przepisami o sygnalistach, samorządy czekają na wytyczne

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa trafi najprawdopodobniej do Sejmu dopiero w pierwszym kwartale 2022 r. Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy minął, działań legislacyjnych nie udało się zamknąć nawet na etapie rządowym. Do projektu zgłoszono blisko 800 uwag. Samorządy czekają na wytyczne ministra w jaki sposób mają postępować, gdy zaczną zgłaszać się sygnaliści.

20.12.2021

Samorządy zaniepokojone propozycją zmian w regionalnych izbach obrachunkowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza

Przygotowany przez resort administracji projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wzmacnia wpływ rządu na ich funkcjonowanie, oganiczając udział samorządów. Sejmiki nie będą się już wypowiadać w sprawie siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, lokalizacji zespołów zamiejscowych czy liczby członków kolegium. Zwiększyć się ma też zakres nadzorczy i kontrolny izby.

13.12.2021

System ochrony sygnalistów to też element kontroli zarządczej

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

System ochrony sygnalistów wkrótce wchodzi w życie, a nadal brak ustawy. Samorządowcy alarmują, że brak przepisów krajowych powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły skorzystać z wyłączeń, jakie daje dyrektywa. Z drugiej strony samorządowcy muszą pamiętać, że kluczowym założeniem wdrażania systemu jest potraktowanie go jako niezbędnego elementu kontroli zarządczej.

09.12.2021

Ogłoszenie to za mało, by zatrudnić dobrego audytora wewnętrznego

Samorząd terytorialny HR Kontrola zarządcza

Przeprowadzenie efektywnej rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego wymaga przygotowań. Określenia cech osobowych, które będę pożądane i oczekiwane przez pracodawcę, kwalifikacji, wymogów niezbędnych dla zatrudnienia audytora oraz zakresu wykonywanych zadań. Ważna jest też znajomość odpowiednich metod pozyskiwania kandydatów.

23.11.2021

Plan działania pomaga efektywnie zarządzać jednostką

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Plan działania jednostki to jedno z kluczowych ogniw efektywnej kontroli zarządczej. Jest potrzebny niezależnie od wielkości, struktury czy formy prawnej jednostki. Czas poświęcony na jego przygotowanie, przyniesie rezultaty w trakcie realizacji celów i zamierzeń - uważa Patrycja Szulin, audytor, praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością.

22.10.2021

Audytor: Spojrzeć na organizację z „lotu ptaka” i w porę dostrzec ryzyka

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Zarządzanie ryzykiem to proces, który pomaga w osiąganiu celów, poprawia pracę urzędu oraz chroni przed nieprawidłowościami. A ponieważ urzędy to dziś miejsca, gdzie przetwarza się mnóstwo informacji i zarządza wiedzą, potrzebują odpowiedniego narzędzia informatycznego, które usprawni komunikację w obszarze zarządzania ryzykiem - mówi Mariusz Sujka, audytor wewnętrzny.

15.09.2021

Kontrolę zarządczą realizuje praktycznie każdy urzędnik, ważne, by miał tego świadomość

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Połączenie kontroli zarządzania z systemem zarządzania jakością i celami oraz ze strategią rozwoju miasta przynosi efekty. Kontrola zarządcza wpisana jest w codzienne działania urzędników - mówią Małgorzata Mach-Dudek, dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu Miasta Lublina oraz Marta Kulbaka, zastępca dyrektora tego wydziału.

09.09.2021

Gminy powinny doceniać audytorów wewnętrznych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

Zatrudnienie audytora wewnętrznego jest ściśle określone przepisami prawa i zależne od wartości planu finansowego. Jednak progi kwotowe nie mają znaczenia, jeśli chodzi o kwalifikacje audytora, bo im bardziej wszechstronny audytor, tym większa skuteczność jego pracy. Stosunkowo duża rotacja audytorów związana jest też często z niskimi warunkami płacowymi – mówi Patrycja Szulin,

30.08.2021

Niewykonanie standardów zarządzania może słono kosztować jednostkę podczas kontroli

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Z perspektywy kontroli przeprowadzanych przez RIO, czy też inne podmioty kontroli zewnętrznych, bieżące monitorowanie i dokumentowanie zarządzania ryzykiem zapewnia kierownikowi jednostki, i wszystkim pracownikom, spokojny sen – mówi Patrycja Szulin, praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością, audytor w samorządzie, audytor wewnętrzny CGAP.

18.05.2021
1  2  3  4  5    7
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski