Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.

29.05.2024

Gminy nie wykorzystują pełni możliwości, jakie daje kontrola zarządcza

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

„Wystarczy” skorzystać z dobrodziejstwa kontroli zarządczej, by zminimalizować ryzyka i poprawić skuteczność realizacji działań i osiągania celów – mówi Patrycja Szulin, praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością, audytor w samorządzie, audytor wewnętrzny CGAP, komentując zalecenia pokontrolne NIK dotyczące działań gmin, mające na celu zwiększanie dochodów własnych.

05.02.2024

NIK: Kontrola zarządcza w miastach niedomaga, ale są i dobre praktyki

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

NIK po kontroli dotyczącej dochodów własnych zaleciła, aby prezydenci i burmistrzowie miast wprowadzili skuteczne narzędzia systemu kontroli zarządczej. Pozwoli to ograniczyć nieprawidłowości w poborze podatków, w prowadzeniu postępowań o udzielanie ulg, w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, a także - poprawić egzekucję należności z tytułu dochodów własnych.

30.01.2024

NIK: Gminy nieskutecznie ściągają podatki i opłaty lokalne, szwankuje kontrola zarządcza

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Kontrola zarządcza

W większości skontrolowanych gmin działania podejmowane w celu zwiększenia dochodów własnych były nieskuteczne lub obarczone nieprawidłowościami. Podatki lokalne naliczano w niewłaściwej wysokości lub za niewłaściwy okres. Większość gmin nieprawidłowo dochodziła zaległości z tytułu dochodów własnych – wynika z raportu NIK.

22.01.2024

Nadzór wojewodów nad prawem samorządowym potrzebuje zmian

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Kontrola zarządcza

Eksperci Fundacji Batorego proponują, aby odejść od rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, a ciężar badania legalności uchwał i zarządzeń organów JST przenieść do sądów administracyjnych. Aby odciążyć sądy należałoby zaś wdrożyć możliwość postępowania sanacyjnego. Fundacja proponuje też szerszy udział mieszkańców w postępowaniu nadzorczym wojewody. Samorządowcy uważają, że co do zasady zmiany są potrzebne, ale diabeł tkwi w szczegółach.

18.01.2024

Kontrola zarządcza chroni przed naruszeniami dyscypliny finansów publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Zarządzanie oświatą Kontrola zarządcza

Należyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej zapobiega naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. Musi jednak być świadome i konsekwentne, a rozwiązania systemowe, indywidualnie dostosowane do każdej jednostki samorządu terytorialnego – mówi Anna Królak, audytor wewnętrzny, biegła sądowa, autorka szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych.

15.06.2023

NIK: Samorządy nie zawsze prawidłowo korzystają z usług eksperckich

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała, czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo korzystają z usług doradczych i eksperckich. Z kontroli wynika m.in., że JST zlecały wykonanie zadań eksperckich, chociaż mogły osiągnąć rezultat swoimi siłami. Zlecały też usługi doradcze własnym pracownikom wypłacając im honoraria, choć zlecone zadania leżały w ich podstawowych kompetencjach.

26.05.2023

Strategie rozwoju gmin ważne u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

W samorządach przygotowania do nowej perspektywy wydatkowania środków z funduszy Unii Europejskiej wiążą się z opracowywaniem dokumentów strategicznych, które potwierdzą spójność kierunków planowanego rozwoju gminy. Jednym z takich narzędzi jest dobrze opracowana strategia rozwoju gminy - pisze dr Joanna Cieślińska z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.

09.05.2023

NIK: Samorządy nieskutecznie ograniczały zabudowę terenów zagrożonych powodzią

Samorząd terytorialny Budownictwo Kontrola zarządcza

Działania samorządów nie były wystarczające, aby skutecznie ograniczać zabudowę terenów zagrożonych powodzią. Potencjalni inwestorzy nie mieli więc rzetelnych informacji o zagrożeniu powodziowym w miejscu planowanej inwestycji. Samorządy zaś świadomości kosztów, jakie będą musiały ponieść z tytułu inwestycji w infrastrukturę chroniącą mieszkańców przed podtopieniami i powodziami – ocenia NIK.

17.04.2023

NIK: Zarządcy dróg traktują po macoszemu mosty, tunele i przepusty

Samorząd terytorialny Transport Kontrola zarządcza

Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny badała, jak zarządcy dróg wywiązują się z obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich. Ponad jedna trzecia spośród 139 skontrolowanych mostów i przepustów stwarzała niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia użytkowników, a 4 proc. groziła katastrofa budowlana. NIK negatywnie oceniła działania skontrolowanych zarządców dróg samorządowych.

20.03.2023

Samorządy w niebezpieczeństwie, bo nie stać ich na cyberspecjalistów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza

Samorządy, w związku z wojną na Ukrainie, będą częściej padać ofiarą cyberprzestępców - najnowszy przykład to atak na system informatyczny transportu miejskiego na Śląsku. Problemem jest nie tylko infrastruktura, która jednak się modernizuje, ale brak pieniędzy na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry. Specjaliści od cyberbezpieczeństwa wolą pracować w firmach.

22.02.2023

Niska jakość i zmienność prawa problemem samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Compliance Kontrola zarządcza

Prawie 60 proc. samorządowców źle ocenia jakość prawa i jego wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Dobrze - zaledwie 5 procent. Zdecydowana większość twierdzi, że ma trudności we wdrażaniu zmian prawnych w urzędach. Takie wnioski płyną z pierwszej edycji badania przygotowanego przez Wolters Kluwer Polska „LEXOMETR prawno-samorządowy 2022. Jednostki samorządu terytorialnego w dobie kryzysów”.

20.10.2022

Compliance - warto być uczciwym nawet w kryzysie gospodarczym

Prawo gospodarcze Compliance Kontrola zarządcza

W czasach kryzysowych firmy tną koszty, ale nie powinny oszczędzać na działach zajmujących się kontrolą zgodności z przepisami. Na dłuższą metę może to przynieść straty wizerunkowe i finansowe firmie. To jeden z najważniejszych postulatów przedstawionych podczas konferencji Compliance & Integrity Days, która trwa w Warszawie.

04.10.2022

NIK: Nieprawidłowości w spółkach komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza

Większość kontrolowanych spółek komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim prowadziła działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania gmin w sferze użyteczności publicznej. NIK podkreśla, że w latach 2018-2020 nadzór właścicielski samorządów nad spółkami najczęściej miał charakter formalny. Stąd liczne nieprawidłowości w ich działalności.

17.05.2022

Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające może uwiarygodnić organizację

Administracja publiczna Compliance Kontrola zarządcza

Organizacje zarówno prywatne, jak i publiczne, wszczynają wewnętrzne postępowania wyjaśniające najczęściej w sytuacji konfrontacji ze znacznym ryzykiem – finansowym lub prawnym. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające jest prowadzone, aby ustalić, czy określone wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był lub jest zakres naruszenia i kto jest za nie odpowiedzialny.

12.05.2022

Skuteczna kontrola zarządcza to wsparcie dla zarządzania kryzysowego

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza

W ostatnim czasie zdarzenia o charakterze kryzysowym nie są rzadkością: pandemia COVID-19, kryzys uchodźczy, powodzie i wichury. To zdarzenia, które wpływają lub mogą wpłynąć na ciągłość działania jednostki samorządu terytorialnego. W skutecznym radzeniu sobie z funkcjonowaniem urzędu w obliczu takich sytuacji mogą pomóc standardy i narzędzia kontroli zarządczej.

25.04.2022

Warto korzystać z obiektywnej i niezależnej oceny audytora, by wdrożyć potrzebne zmiany

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Systematycznie dokonywany audyt wewnętrzny może być kluczowym wsparciem burmistrza w osiąganiu zakładanych celów, pod warunkiem, że jest wiarygodny, profesjonalnie przeprowadzony i oparty na relacji zaufania. Duże znaczenie mają umiejętności komunikacyjne audytora, jego wsłuchanie się w potrzeby audytowanego.

17.01.2022

Rząd nie zdążył z przepisami o sygnalistach, samorządy czekają na wytyczne

Samorząd terytorialny Compliance Kontrola zarządcza

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa trafi najprawdopodobniej do Sejmu dopiero w pierwszym kwartale 2022 r. Choć termin na wdrożenie unijnej dyrektywy minął, działań legislacyjnych nie udało się zamknąć nawet na etapie rządowym. Do projektu zgłoszono blisko 800 uwag. Samorządy czekają na wytyczne ministra w jaki sposób mają postępować, gdy zaczną zgłaszać się sygnaliści.

20.12.2021

Samorządy zaniepokojone propozycją zmian w regionalnych izbach obrachunkowych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Kontrola zarządcza

Przygotowany przez resort administracji projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wzmacnia wpływ rządu na ich funkcjonowanie, oganiczając udział samorządów. Sejmiki nie będą się już wypowiadać w sprawie siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, lokalizacji zespołów zamiejscowych czy liczby członków kolegium. Zwiększyć się ma też zakres nadzorczy i kontrolny izby.

13.12.2021

System ochrony sygnalistów to też element kontroli zarządczej

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

System ochrony sygnalistów wkrótce wchodzi w życie, a nadal brak ustawy. Samorządowcy alarmują, że brak przepisów krajowych powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły skorzystać z wyłączeń, jakie daje dyrektywa. Z drugiej strony samorządowcy muszą pamiętać, że kluczowym założeniem wdrażania systemu jest potraktowanie go jako niezbędnego elementu kontroli zarządczej.

09.12.2021
1  2  3  4  5    8