SN: Leczenie raka metodą reiki i unikanie szpitala nie spowodowało zgonu

Prawo karne Pacjent

Terapeuta pomagał pacjentce zwalczać raka metodą reiki. Pacjentka zmarła. Prokurator postawił mu więc zarzuty przyczynienia się do śmierci i oszustwo. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący i nakazał wyjaśnić, czy SMS oskarżonego do pacjentki, w którym odradzał jej leczenie szpitalne było wprowadzeniem w błąd. A także, czy, ulegając sugestiom lekarza, niekorzystnie rozporządziła mieniem.

05.09.2023

SA: Brak rehabilitacji spowodował, że noga się nie zgina

Prawo cywilne

Brak związku przyczynowego pomiędzy działaniem bądź zaniechaniem pozwanego szpitala a stanem zdrowia pacjenta spowodował, że nie otrzyma on 300 tys. złotych zadośćuczynienia za błąd medyczny – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zaskarżony wyrok był wadliwy. Nie zmienia to jednak sytuacji, że kolano 20-letniego mężczyzny wymaga nadal rehabilitacji, a noga nie zgina się całkowicie.

04.09.2023

SN: Eksperyment szczepionkowy spowodował krzywdę badanych

Prawo cywilne

Poszkodowani w eksperymentalnym badaniu szczepionki na grypę powinni otrzymać wyższe zdosćuczynienie niż 500 zł – uznała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Uwzględniła więc skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego. Charakter naruszonego dobra i stan w jakim pokrzywdzony się znajduje, powinny być zawsze brane pod uwagę przy wymiarze zadośćuczynienia – wskazał Sąd Najwyższy.

19.08.2023

WSA: Nazwisko i certyfikat terapeuty powinny być znane

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne RODO

Rehabilitację i psychoterapię osoby uzależnionej od narkotyków czy alkoholu mogą prowadzić wyłącznie osoby z wymaganymi kwalifikacjami, posiadające stosowne certyfikaty. Informację publiczną stanowią w związku z tym dokumenty zgromadzone w ramach postępowania konkursowego z udziałem poradni NZOZ. Są one dostępne, i to nie tylko anonimowo – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

18.08.2023

SN: Nie można wydać opinii psychiatrycznej na podstawie nagrań

Pacjent Zawody medyczne

Obwiniony został zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ponieważ sporządził opinię psychiatryczną bez osobistego zbadania pacjentki. Sąd Najwyższy wskazał, że lekarz opierał się wyłącznie na nagraniach i stenogramach, które nie mogą zostać uznane za substytut osobistego badania lub dokumentacji medycznej. Tym samym materiały te nie mogły stanowić samoistnej podstawy do sporządzenia opinii psychiatrycznej.

18.07.2023

SN: Postępowanie dyscyplinarne było wystarczającą dolegliwością

Zawody medyczne

Dentyści nie wykazali się należytą starannością w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta. Sąd lekarski ostatecznie uznał jednak, że było to przewinienie mniejszej wagi i umorzył postępowanie. Sąd Najwyższy podzielił tę ocenę i wskazał, że sam fakt prowadzenia długotrwałego postępowania dyscyplinarnego stanowił dostateczną dolegliwość.

13.07.2023

SN: Przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym drastycznie narusza wolność

Prawo cywilne

Samodzielne funkcjonowanie uczestnika postępowania w społeczeństwie wskazuje, że nie ma konieczności przymusowego leczenia w zakładzie psychiatrycznym – orzekł Sąd Najwyższy. Sady dwóch instancji nie przeprowadziły wnikliwego postępowania dowodowego, a wniosek córek, by zamknąć matkę w zakładzie psychiatrycznym nie uwzględniał podstawowych praw człowieka do wolności osobistej.

12.07.2023

SN: Zwolnienie lekarza z tajemnicy nie jest podstawowym sposobem ustalania faktów

Prawo karne Prokuratura Zawody medyczne

Prokurator nie dostał zgody na przesłuchanie osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy lekarskiej. Sąd Najwyższy podkreślił, że zwolnienie z niej przez sąd nie może być traktowane jako podstawowy sposób ustalania faktów w postępowaniu karnym. Konieczne jest bowiem wykazanie, że wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości a dana okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

19.06.2023

Strasburg: Zakaz aborcji może zaskarżyć tylko osoba, której on dotyczył bezpośrednio

Opieka zdrowotna

Skarga na obostrzenia polskich przepisów antyaborcyjnych może zostać złożona wyłącznie przez osobę, której zakaz taki dotknął bezpośrednio - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że sama potencjalna możliwość takiego naruszenia nie wystarcza, ponieważ nie spełnia formalnych warunków wniesienia skargi do ETPC.

15.06.2023

WSA: Włączony telefon nie mógł być powodem dyskwalifikacji młodego lekarza

Zawody medyczne

Uczestnik lekarskiego egzaminu końcowego został zdyskwalifikowany, ponieważ zamiast wyłączyć telefon, ustawił tryb samolotowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał jednak, że okoliczność ta nie mogła świadczyć o posługiwaniu się komórką w trakcie egzaminu. Natomiast sankcja w postaci zdyskwalifikowania została przewidziana wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez zdającego z niedozwolonego urządzenia.

12.06.2023

NSA: Brak zgody pacjenta na monitoring na sali operacyjnej nie może wpływać na leczenie

Pacjent RODO

Monitoring podczas udzielania świadczeń zdrowotnych na salach operacyjnych, bez wyraźnej i świadomej zgody pacjenta, stanowi oczywiste naruszenie zbiorowych praw pacjentów do poszanowania intymności i godności - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I podkreślił, że pacjent ma prawo nie wyrazić zgody, co powinno pozostawać bez wpływu na udzielone mu świadczenia zdrowotne.

08.06.2023

NSA: Bezprawne opłaty za pobyt i wyżywienie w lecznicy

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę zakładu leczniczo-rehabilitacyjnego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów. Chodziło o ustalenie dobowej opłaty za pobyt i wyżywienie, bez uwzględniania dochodu pacjenta, a tym samym pobieraniu tej opłaty w przeliczeniu na miesiąc pobytu, w wysokości przewyższającej kwotę odpowiadającą 70 proc. miesięcznego dochodu.

31.05.2023

SA: Szpital nie zwróci NFZ ponad miliona zł wypłaconych pracownikom

Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia

Szpital nie musi zwracać Narodowemu Funduszowi Zdrowia ponad miliona złotych wypłaconych na podwyżki wynagrodzenia personelowi. Nakładanie na placówkę medyczną obowiązków wyłącznie na podstawie wystąpienia pokontrolnego jest bezprawne, bo strony łączy stosunek cywilny, który należy respektować – orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

15.05.2023

Pediatra mówi o epidemii medialnej - SN uchyla wyrok lekarski

Wymiar sprawiedliwości Zawody medyczne

Obrońca obwinionej został usunięty z sali rozpraw, bo nie chciał założyć maseczki. Naruszyło to prawo do obrony lekarki pediatry. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego 25 kwietnia uchyliła wyrok sądu lekarskiego w sprawie jego klientki, nakazując mu zbadać, czy lekarka kwestionowała istnienie epidemii w ogóle, czy tylko epidemii wykreowanej w mediach na Ukrainie.

26.04.2023

SO: Szpital nie mógł zdegradować pielęgniarki, której kwalifikacje dotąd uznawał

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Przepisy ustawy o ustalaniu wynagrodzenia zasadniczego w odniesieniu do kwalifikacji, a nie do zajmowanego stanowiska są wysoce kontrowersyjne i stan taki może prowadzić do roszczeń innych pielęgniarek specjalistek – orzekł Sąd Okręgowy w Łomży, oddalając apelację szpitala. Uznał racje pielęgniarki, której warunki pracy pogorszyły się na skutek błędnej interpretacji nowych regulacji.

17.04.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd Najwyższy. I zgodził się z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, że obwiniony uchybił przede wszystkim godności lekarza, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, żądając nieuprawnionego wynagrodzenia za wykonanie zabiegu.

30.03.2023

SN: Orzeczenie o kosztach postępowania w sprawie błędu medycznego jest tytułem egzekucyjnym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Finansowanie zdrowia

Orzeczenie wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ustalające wysokość kosztów postępowania, stanowi tytuł egzekucyjny i może zostać zaopatrzone w klauzulę wykonalności - taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wierzycielem w zakresie kosztów sądowych może być Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy sąd.

02.02.2023

WSA: Trzeba udowodnić, że ząb wyrwany w Czechach był w koszyku świadczeń NFZ

Pacjent Rynek i konsument

Obywatel Polski może żądać od NFZ zwrotu kosztów zabiegu medycznego udzielonego mu w innym państwie UE, gdy wykaże, że udzielone mu świadczenie znajdowało się w koszyku świadczeń, a sposób wykonania zabiegu odpowiadał polskim wymogom. Inne warunki realizacji świadczenia, choć zgodne z prawem miejscowym, nie wystarczą - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

14.01.2023

NSA: Można informować o pracy apteki na banerze reklamowym

Rynek i konsument Opieka zdrowotna Farmacja

Prezentowanie informacji o lokalizacji apteki i godzinach jej pracy jest legalne. Prawo farmaceutyczne nie wprowadza przy tym ograniczeń w zakresie formy, widoczności i zasięgu takiego nośnika informacyjnego - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. Właściciel apteki może zatem korzystać również z wybijającego się w otoczeniu banera reklamowego.

28.11.2022

TSUE: Choroba może być przeszkodą w wydaleniu cudzoziemca

Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Cierpiący na poważną chorobę obywatel państwa trzeciego nie może zostać wydalony, jeśli w razie braku odpowiedniego leczenia w państwie docelowym mógłby być narażony na szybkie, znaczne i nieodwracalne nasilenie się bólu związanego z tą chorobą - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pytanie dotyczyło sprawy Rosjanina, który w Holandii leczył się medyczną marihuaną.

22.11.2022
1  2  3  4  5    12