Na rozprawie w dniu 29 maja 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (V SA/Wa 2671/23 ) oddalił skargę podmiotu leczniczego z siedzibą w Gdańsku na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta, który uznał praktyki stosowane przez ten podmiot, za naruszające zbiorowe prawo pacjentów do świadczeń zdrowotnych (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Praktyki te polegały na udzielaniu świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w ten sposób, że dopuszczał on przepisywanie leków dostępnych na receptę, bez zbadania pacjenta, jedynie na podstawie ankiety online.

 

- W ustnych motywach orzeczenia, WSA podzielił w całości stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. Podkreślił, że placówka medyczna odpowiada za właściwy proces udzielania świadczeń zdrowotnych. Powinna tak go zorganizować, aby świadczenia zdrowotne były udzielane z dochowaniem należytej staranności. W niniejszej sprawie lekarze wystawiali e-recepty na podstawie informacji przekazywanych przez pacjentów jedynie w ankiecie, bez przeprowadzenia badania. Tymczasem przepis art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyraźnie wskazuje na konieczność uprzedniego osobistego zbadania pacjenta lub zbadania go za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności - mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. 

Czytaj także na Prawo.pl: Od 1 listopada recepty na leki psychotropowe tylko w wersji elektronicznej

- Wypełnienie ankiety - formularza - przez pacjenta nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem u niego badania. Procedury obowiązujące w podmiocie leczniczym nie zobowiązywały lekarzy do podejmowania kontaktu z pacjentem (np. telefonicznego). Zdaniem sądu lekarz powinien również zapoznać się z dostępną dokumentacją medyczną pacjenta. Przy tym wskazał, że dostępna dokumentacja medyczna to nie tylko taka, która jest obecnie w posiadaniu pacjenta, ale również taka, która została wytworzona przez inną placówkę medyczną - podkreśla Bartłomiej Chmielowiec. 

We wpisie w mediach społecznościowych Bartłomiej Chmielowiec zaznaczył, że po wyroku podejmuje jeszcze bardziej intensywne działania wobec tych „receptomatów”, które wystawiają recepty na leki opioidowe, psychotropowe oraz marihuanę medyczną bez badania pacjenta lub wcześniejszego potwierdzenia leczenia w dokumentacji medycznej. - Wypisywanie tego rodzaju leków, z uwagi na bardzo duże ryzyka zdrowotne i problemy dotyczące uzależnień bezwzględnie powinny być poprzedzone badaniami pacjenta lub udokumentowane wcześniejszym leczeniem - zaznacza. 

W październiku ubiegłego roku RPP uznał, że placówki medyczne, które oferują szybkie konsultacje lekarskie przez internet, w tym wystawiają e-recepty - na podstawie wypełnianej przez pacjenta ankiety online, naruszają zbiorowe prawa pacjentów. Informował wówczas, że wydał dotąd dziewięć decyzji uznających stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.  Placówki medyczne zostały zobowiązane do zaniechania stosowania praktyk naruszających zborowe prawa pacjentów.  - Jeśli nie zastosują się do tych decyzji, Rzecznik Praw Pacjenta nałoży na nie kary pieniężne w wysokości do 500 tys. zł - zaznaczał RPP.