Temat dnia

SN: Przeproszenie za obraźliwe teksty miało charakter cenzury

Parametry oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie dóbr osobistych są nie do pogodzenia z wolnością słowa i wolnością prasy oraz z zakazem cenzury prewencyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił skargę kasacyjną wydawcy prasowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa kobiety opisanej jako osoba, która nie płaci w sklepie za odzież.

SN: Ocena stanu umysłu testatora nie może uzasadniać skargi

Prawo cywilne

Jakiekolwiek pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby nie jest równoznaczne z zaistnieniem stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Polemika z oceną psychofizycznego stanu testatora nie może znaleźć się w skardze kasacyjnej - dlatego Izba Cywilna SN odrzuciła wniosek uczestniczki postępowania.

Konfiskata pojazdów - otwiera się puszka Pandory

Prawo karne

Za miesiąc zaczną obowiązywać drastyczne przepisy kodeksu karnego. Odebranie pijanemu kierowcy pojazdu to kara o charakterze odpowiedzialności zbiorowej - uważają prawnicy i wskazują, że będzie godziła m.in. w rodziny sprawców i współwłaścicieli samochodów. Szykują się problemy z wyceną wartości aut i ich przechowywaniem, ubezpieczeniami, leasingiem czy roszczeniami cywilnymi.

SA: Pranie brudnych pieniędzy w banku musi być świadome

Prawo karne

Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na uniewinnienie mężczyzny, który miał pomagać w popełnieniu oszustwa i praniu brudnych pieniędzy przez inne osoby. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego, który ma ustalić, jaki był rzeczywisty udział oskarżonego w tym procederze, czy jego rola ograniczyła się do przypadkowej obecności w czasie popełnienia czynu zabronionego i czy wiedział, że dochodzi do przestępstwa.

SN: Niewierna żona straci na podziale majątku

Prawo cywilne

Ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym mogło być orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy wnioskodawczyni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I uwzględnił skargę kasacyjną byłego męża w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzonej z wniosku byłej małżonki skarżącego.

NIK krytycznie o wsparciu dla opuszczających pieczę zastępczą

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że proces usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą zaczyna się zbyt późno. Wsparcie jest natomiast niewystarczające. Najniższa skuteczność pomocy dotyczy mieszkań. W skrajnych przypadkach gminy i powiaty proponowały opuszczającym pieczę zastępczą nawet pobyt w noclegowni lub schronisku dla bezdomnych. Izba rekomenduje zmianę przepisów i złożyła w tej sprawie dwa wnioski w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Prawo.pl
Polecamy książki
Tworzenie planów urlopów nie musi sprowadzać się do rozpisywania w nich wypoczynku na cały rok kalendarzowy. Mogą obejmować także okresy półroczne, czy nawet kwartalne. Przyjęcie krótszego okresu planowania urlopów pozwoli na większe urealnienie ustalanych w planach terminów zarówno odnośnie potrzeb pracowników, jak i pracodawcy. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
23.02.2024
Prawo pracy
Towarzystwo naukowe ginekologów do jednego worka wrzuciło kobiety z nadciśnieniem tętniczym i te, które do przerwania ciąży uprawnia stan zdrowia psychicznego. W efekcie w obecnym brzmieniu, liczące niecałe sześć stron rekomendacje, są niezgodne z prawem. Przymuszają do leczenia psychiatrycznego pacjentki, które chcą przerwać ciążę z uwagi na zdrowie psychiczne.
Katarzyna Nocuń
23.02.2024
Pacjent
Zasadnicza treść umowy zawarta przez jednostkę samorządową i dotycząca jej mienia stanowi informację publiczną. Wniosek w tej sprawie nie może jednak naruszać przepisów ustawy Prawo o notariacie, które limitują dostęp do treści aktu. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie chodziło o skan aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż działki.
Marek Sondej
23.02.2024
Samorząd terytorialny

Mec. Czaja: Mediacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań

Wymiar sprawiedliwości
Mediacji obligatoryjnej nie powinniśmy się bać. To rozwiązanie działa w innych krajach europejskich i się sprawdza, a główną zaletą, poza odciążeniem sądów, jest zwiększanie świadomości obywateli....
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2024

Najwięcej pieniędzy z bonów turystycznych trafiło do Energylandii

W czwartek Sejm przyjął sprawozdanie z realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Program był realizowany od 1 sierpnia 2020 roku do 31 marca 2023 roku. W tym czasie wygenerowano ponad 4,4 mln...
Ret/PAP
22.02.2024

UODO: Zbyt szeroki zakres danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych budzi wątpliwości

Samorząd terytorialny RODO Wybory
Mirosław Wróblewski, prezes UODO, ma zastrzeżenia do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz...
Robert Horbaczewski
22.02.2024

Rzecznik TSUE: Komornik może sprzedać bazę danych w postępowaniu egzekucyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy w postępowaniu egzekucyjnym można sprzedać bazę danych po to, by z uzyskanej kwoty zaspokoić wierzyciela. Haczykiem jest to, że sprzedaż...
Monika Sewastianowicz
22.02.2024

Pozwolenie na budowę nie jest wieczne, wygasa po trzech latach

Budownictwo
Pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe. Jeżeli w ciągu trzech lat budowa nie ruszy, oznacza to dla inwestora, że musi uzyskać kolejne pozwolenie na budowę, bo stare już wygasło. Podobnie będzie...
Katarzyna Niemiec
22.02.2024

TSUE: Zatrudniony na czas określony musi znać przyczyny zwolnienia

Prawo pracy Prawo unijne
Uregulowanie krajowe przewidujące wskazanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony narusza prawo podstawowe pracownika na czas...
Grażyna J. Leśniak
22.02.2024

EY: Spadł odsetek prezesek zarządów w instytucjach finansowych

Prawo pracy Rynek pracy
Liczba nominacji kobiet na prezeski zarządów największych europejskich firm z sektora usług finansowych spadła rok do roku z 51 proc. do 44 proc. w 2023 roku – wynika z najnowszego badania firmy EY....
Grażyna J. Leśniak
22.02.2024

Automatyczna zmiana systemu czasu pracy możliwa w niektórych przypadkach

Prawo pracy
System czasu pracy może ulegać zmianom, w tym także zmianom z góry przewidywanym w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Nie ma przeszkód, by w tych regulacjach wewnętrznych połączyć...
Marek Rotkiewicz
22.02.2024

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP
Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji,...
Anna Copp
22.02.2024

SN: Emeryt pracujący w innym zakładzie korzysta ze świadczeń ZFŚS

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest emerytem, byłym...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.02.2024

W grudniu 2023 r. ZUS wydał 21,7 mld na wypłatę emerytur

Ubezpieczenia społeczne
W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. ZUS wypłacał emerytury 6,2 mln emerytów w przeciętnej wysokości 3 389,49 zł. Rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymywało 553 tys. świadczeniobiorców, a...
Grażyna J. Leśniak
21.02.2024

22 lutego - ostatni dzień na zgłoszenie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Wybory
Czwartek, 22 lutego, to ostatni termin na zgłoszenie do właściwego komisarza wyborczego kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe...
Robert Horbaczewski
21.02.2024

Z ulgi dla seniora można skorzystać w trakcie roku

PIT Doradca podatkowy
Ulga dla seniora może być stosowana u podatnika już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. W takiej sytuacji płatnik podatku nie będzie obliczał ani pobierał z...
Krzysztof Kaźmierski
21.02.2024

UOKiK: Wysokie kary za "rolowanie" pożyczek

Rynek i konsument Kredyty
Ponad 10 mln zł nałożył prezes UOKiK na siedmiu pożyczkodawców i pośredników kredytu konsumenckiego – działania podjęto po skargach otrzymanych od dotkniętych praktykami konsumentów. Ukarane podmioty...
Ret
21.02.2024

Świadczenia urlopowe w 2024 roku

Domowe finanse Prawo pracy
Świadczenie urlopowe w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych może być wypłacane jedynie przez nietworzących ZFŚS pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników. Przy...
Marek Rotkiewicz
21.02.2024

Nie trzeba spłacać zadłużenia, żeby skorzystać z sankcji kredytu darmowego

Banki Kredyty
Kredytobiorca może skutecznie złożyć oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego nie tylko jako podstawy do zainicjowania własnego powództwa, ale również w trakcie postępowania...
Regina Skibińska
21.02.2024

Nowela ustawy o KRS coraz bliżej Sejmu - rząd przyjął projekt

Wymiar sprawiedliwości
Rada Ministrów przyjęła właśnie przedstawionym przez ministra sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on m.in., że 15 sędziów-członków KRS wybieranych będzie...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne
W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Wakacje kredytowe w 2024 r. miały być od marca, ale rząd nie przyjął jeszcze projektu

Banki Kredyty frankowe
Rząd planował podjąć decyzję o przedłużeniu wakacji kredytowych 20 lutego. Tak się jednak nie stało. W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów nie ma nic na ten temat. Nie wiadomo też, czy będzie...
Renata Krupa-Dąbrowska
20.02.2024

Branża produkcyjna szuka fachowców. Regionalne różnice w zarobkach maleją

Prawo pracy Rynek pracy
Braki kadrowe i rosnące koszty zatrudnienia spędzają sen z powiek przedsiębiorcom z branży produkcyjnej i transportowo-logistycznej. Eksperci zauważają, że na zaciętej walce o pracownika korzystają...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

GUS podał dane o wysokości wynagrodzeń za pracę za styczeń

Prawo pracy Rynek pracy
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2024 roku wyniosło 7768,33 zł – podał we wtorek GUS. Oznacza to spadek tak liczonego wynagrodzenia...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 1 marca 2024 roku nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku – przypomina Zakład Ubezpieczeń...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Konieczna nowelizacja budżetu - inaczej RPO zostanie bez pieniędzy na sygnalistów

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne
Potwierdziły się informacje Prawo.pl, że w budżecie państwa na rok 2024 pieniądze na zorganizowanie obsługi sygnalistów dostała PIP. RPO środków na przygotowanie swojego biura nie ma i szybko nie...
Grażyna J. Leśniak
20.02.2024

Wysyłając niektóre listy, fiskus łamie prawa podatników

Prawo karne PIT Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne
Treść pisma zastępcy szefa KAS w sprawie listów behawioralnych wyraźnie potwierdza, że zalecono organom, jeśli nie mają nawet usprawiedliwionego przypuszczenia wystąpienia nieprawidłowości po stronie...
Przemysław Hinc
20.02.2024

Dofinansowanie przygotowania planów ogólnych w gminach według algorytmu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny
29 lutego Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpocznie nabór wniosków o uzyskanie wsparcia dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego oraz dla uczelni na prowadzenie kursów...
Robert Horbaczewski
19.02.2024

Liderzy chcą wypracowania nowych wskaźników efektywności pracowników

Prawo pracy Rynek pracy
Organizacje, które w zrównoważony sposób zarządzają zasobami ludzkimi, mają prawie dwukrotnie większe szanse na osiągnięcie pożądanych celów biznesowych - wynika z raportu 2024 Human Capital Trends...
Grażyna J. Leśniak
19.02.2024
1  2  3  4  5    441
 • Aktualności
  • Konfiskata pojazdów - otwiera się puszka Pandory

   Za miesiąc zaczną obowiązywać drastyczne przepisy kodeksu karnego. Odebranie pijanemu kierowcy pojazdu to kara o charakterze odpowiedzialności zbiorowej - uważają prawnicy i wskazują, że będzie godziła m.in. w rodziny sprawców i współwłaścicieli samochodów. Szykują się problemy z wyceną wartości aut i ich przechowywaniem, ubezpieczeniami, leasingiem czy roszczeniami cywilnymi.
  • NIK krytycznie o wsparciu dla opuszczających pieczę zastępczą

   Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że proces usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą zaczyna się zbyt późno. Wsparcie jest natomiast niewystarczające. Najniższa skuteczność pomocy dotyczy mieszkań. W skrajnych przypadkach gminy i powiaty proponowały opuszczającym pieczę zastępczą nawet pobyt w noclegowni lub schronisku dla bezdomnych. Izba rekomenduje zmianę przepisów i złożyła w tej sprawie dwa wnioski w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  • Odpis podatkowy na kościoły może być sprzeczny z Konstytucją

   Rząd proponuje zastąpić Fundusz Kościelny odpisem od podatku wiernych w wysokości 0,5 proc. lub 0,7 proc. w przypadku małych kościołów. Dobrowolny odpis od podatku na rzecz konkretnego związku wyznaniowego to rozwiązanie, które funkcjonuje w wielu krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, we Włoszech czy na Węgrzech - stwierdzili uczestnicy wtorkowej debaty w Konferencji Episkopatu Polski. "Co dalej z Funduszem Kościelnym?".
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Dr Mateusz Wąsik: Polskie prawo musi uznać związki jednopłciowe

   W grudniu Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska, w odniesieniu do związków osób tej samej płci, obecnie nie spełnia minimalnych standardów, jakich wymaga od niej artykuł 8 EKPCz. Aby bowiem te standardy spełnić, nasz kraj musi zapewnić związkom jednopłciowym adekwatną ochronę - mówi dr Mateusz Wąsik, adwokat i doradca podatkowy, autor książki "Związki osób tej samej płci. Konsekwencje braku regulacji w prawie polskim".
  • Warecka: Mowa nienawiści może już w Polsce być ukarana

   Za prezentowanie homofobicznych treści zostali już ukarani kierowcy samochodów z takimi hasłami, a ostatnio także organizator tej akcji. To stwarza szansę na upowszechnienie się w Polsce strasburskiej linii orzeczniczej pozwalającej na karanie za mowę nienawiści - twierdzi Katarzyna Warecka, adwokat, pełnomocniczka oskarżycieli prywatnych w sprawie przeciwko organizatorom akcji "homofobusów".
  • Fundacja Helsińska: Trzeba wprowadzić konstytucyjny ład prawny w dziedzinie mediów publicznych

   Stanowisko, zgodnie z którym decydowanie o obsadzie osobowej organów kierujących mediami publicznym leży w kompetencji członka rządu - ministra wykonującego uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa - budzi poważne wątpliwości w świetle standardów konstytucyjnych - pisze w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jej prezes Maciej Nowicki.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Od 1 stycznia 2024 r. kierowcy zatankują na stacjach benzynę E10

   Od 1 stycznia 2024 r. obecnie dostępna na stacjach paliw benzyna E5 o liczbie oktanowej 95 zostanie zastąpiona benzyną E10 z zawartością do 10 proc. biokomponentów, o takiej samej liczbie oktanowej. Właściciele aut mogą sprawdzić w specjalnej internetowej wyszukiwarce Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czy ich samochód jest do niej przystosowany.
  • Prezesi firm i finansiści będą karani tak, jak gwałciciele

   W niedzielę, 1 października, wchodzi w życie solidnie „poprawiony” kodeks karny. Nowelizacja znacząco zmienia polską politykę karną. Prokuratura ostro weźmie się nie tylko za pedofilów i zabójców, ale także za osoby zarządzające firmami, przyjmujące korzyści materialne czy wykorzystujące wiedzę specjalistyczną. Zdaniem prawników zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze powoduje rażące niespójności w zakresie zagrożenia karą.
  • Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

   Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • SN: Ocena stanu umysłu testatora nie może uzasadniać skargi

   Jakiekolwiek pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby nie jest równoznaczne z zaistnieniem stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Polemika z oceną psychofizycznego stanu testatora nie może znaleźć się w skardze kasacyjnej - dlatego Izba Cywilna SN odrzuciła wniosek uczestniczki postępowania.
  • SN: Przeproszenie za obraźliwe teksty miało charakter cenzury

   Parametry oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie dóbr osobistych są nie do pogodzenia z wolnością słowa i wolnością prasy oraz z zakazem cenzury prewencyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił skargę kasacyjną wydawcy prasowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa kobiety opisanej jako osoba, która nie płaci w sklepie za odzież.
  • SA: Pranie brudnych pieniędzy w banku musi być świadome

   Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na uniewinnienie mężczyzny, który miał pomagać w popełnieniu oszustwa i praniu brudnych pieniędzy przez inne osoby. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego, który ma ustalić, jaki był rzeczywisty udział oskarżonego w tym procederze, czy jego rola ograniczyła się do przypadkowej obecności w czasie popełnienia czynu zabronionego i czy wiedział, że dochodzi do przestępstwa.
  Zobacz więcej