Grzywna za wulgarne wyzwiska wobec ratowników medycznych

Prawo karne Zawody medyczne

Wezwani na ratunek choremu ratownicy medyczni zostali przez rodzinę pacjenta obrzuceni inwektywami. Wobec tego medycy wezwali policję. A sąd uznał, że znieważyli w swoim domu funkcjonariuszy publicznych, których uszanowanie warunkuje właściwy rozwój społeczny. Oskarżeni zdawali bowiem sobie sprawę, że wyrządzają pokrzywdzonym dolegliwości psychiczne, a choroba ich krewnego nie usprawiedliwia agresji.

27.05.2023

Sąd UE: Termin „emmentaler” nie może być chroniony jako unijny znak towarowy

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Nazwa Emmentaler jest odbierana przez konsumentów jako oznaczająca rodzaj sera, a więc taki termin nie może podlegać ochronie jako unijny znak towarowy - stwierdził Sąd Unii Europejskiej. I wyjaśnił, że zakres ochrony nie może obejmować oznaczeń, które zostaną uznane za wskazanie rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, czasu produkcji lub innej właściwości rozpatrywanych towarów.

24.05.2023

SN: Użycie słowa „debil”, nawet wobec prezydenta, ma znikomą społeczną szkodliwość

Prawo karne Administracja publiczna

W ramach wolności wypowiedzi można krytykować organy państwa w imię dobra społecznego – orzekł Sąd Najwyższy, utrzymując w mocy wyrok umarzający sądu drugiej instancji w sprawie znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy na Twitterze przez pisarza Jakuba Żulczyka. Swoim wpisem nie popełnił on przestępstwa, a czyn, którego się dopuścił, ma znikomą szkodliwość społeczną.

23.05.2023

Groźby karalne wobec polityków zakończone karą więzienia i terapią

Prawo karne

Na pół roku pozbawienia wolności i przymusową terapię został skazany mężczyzna, który groził kilku politykom podjęciem radykalnych działań, jeśli nie zrzekną się immunitetu i nie zrezygnują z aktywności politycznej. Sąd stwierdził, że nie odmawia oskarżonemu prawa do krytyki władz czy osób publicznych, jednak nie można pozwalać na formułowanie gróźb karalnych wobec osób publicznych.

23.05.2023

SN: Prawa bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach muszą być zabezpieczone

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów nie podejmie w poniedziałek uchwały w sprawie zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej. Sprawa została zdjęcia z wokandy. Wniosek w tej sprawie złożył trzy lata temu Rzecznik Finansowy. Chodzi o zrekompensowanie szkód moralnych poniesionych przez bliskich osób, które przeżyły wypadek, ale zostały ciężko poszkodowane.

22.05.2023

Policja używa nieproporcjonalnych środków wobec demonstrantów, państwo płaci odszkodowania

Prawo karne Policja

Sypią się zadośćuczynienia od Skarbu Państwa na rzecz demonstrantów sprzeciwiających się prawu antyaborycyjnemu w Polsce. Osoby te były niesłusznie zatrzymane i źle traktowane przez policję – co stwierdzają sądy karne. W następstwie pokrzywdzeni wnoszą o naprawienie krzywd. Zadośćuczynienia za dzień pozbawienia wolności zwykle nie przekraczają kwoty 1000 zł za dobę.

19.05.2023

TSUE: Nieudzielenie informacji o prawie do odstąpienia od umowy uzasadnia odmowę zapłaty

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne

Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty, jeżeli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, która została już wykonana. A przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

17.05.2023

SN: Kierowca nie pójdzie do więzienia, choć wbrew zakazowi prowadził auto

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego uniewinniła skazanego, gdyż sprawca złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów miał prawo do kłamstwa we własnej obronie. Zwłaszcza gdy obciąża zeznaniami osobę posiadającą prawo jazdy. Nie jest dobrze, gdy policja i prokuratura skłaniają sprawcę do składania fałszywych zeznań, dlatego że jeśli odmówi on odpowiedzi, to ciężar podejrzeń przesuwa się na niego - dodał sąd.

13.05.2023

WSA: Kierowca uniknie kary, bo przez przeoczenie policji doszło do zatarcia skazania

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Do cofnięcia uprawnień nie jest wymagane skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jednak zatarcie skazania stanowi przeszkodę dla cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd uznał wobec tego, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego.

09.05.2023

WSA: Koszt organizacji majówki to nie sekret gminy

Samorząd terytorialny

Żądane przez skarżącego informacje o kosztach organizacji Dnia Dziecka w ramach majówki stanowią informację publiczną. Jeżeli adresat wniosku dysponował żądaną informacją, winien ją udostępnić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. I dodał, że dyrektor ośrodka zwlekał długo z odpowiedzią, bo cztery miesiące.

29.04.2023

SN: Mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która była emerytką

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie z tytułu zachowku nie przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku jeżeli nie należy on do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy – taką uchwał podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Opolu. To oznacza, że mąż nie dziedziczy zachowku po żonie, która skorzystała z przywileju z powodu wieku i niezdolności do pracy.

22.04.2023

SN: Jedna izba oddala kasację, druga uniewinnia autora wpisu o "k...e z tęczowych polityków"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uniewinniła internautę, który wpisał na Facebooku znane hasło: Polska dla Polaków, ale dodał, że „Żadna ku…a z tęczowych polityków tego nie zmieni!!” Sąd uznał, że aby wypowiedź publiczną potraktować jako mowę nienawiści, trzeba wykazać jej autorowi zamiar wzbudzania wrogości dla osób innych narodowości.

20.04.2023

SN coraz mniej chętnie przyjmuje skargi banków na unieważnienie kredytów frankowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Izba Cywilna Sądu Najwyższego coraz częściej odmawia przyjęcia do rozpoznania skarg kasacyjnych banków w sprawie unieważniania zapisów w umowach frankowych. Sędziowie tej Izby stwierdzają, że orzeczenia TSUE są jasne: w razie stwierdzenia przez sąd abuzywności klauzuli umownej lub jej fragmentu, w sytuacji gdy nie istnieje możliwość dalszego wykonywania umowy, nieważność powinna zostać orzeczona co do zasady.

20.04.2023

SO: Wynajem lokali nie oznacza, że frankowicze nadużyli swoich praw

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Intencją powodów było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale też zapewnienie przyszłości trojgu swych dzieci. Wynajmując lokale, zapewniali sobie środki na spłatę kredytów. Zarazem nie sposób uznać, by kredytobiorcy nadużyli swoich praw w sytuacji, gdy bank doprowadził do zawarcia umowy kredytowej o narzuconej im treści, która naraziła ich na nieograniczone ryzyko wahań waluty indeksacji.

18.04.2023

SN: Dyrektor domu kultury udostępniła WSW lokal konspiracyjny, dzisiaj ma kłopoty

Prawo karne Administracja publiczna

Dyrektor Powiatowego Domu Kultury udostępniała pokój konspiracyjny Wojskowej Służbie Wewnętrznej. W oświadczeniu lustracyjnym stwierdziła, że nie była współpracownikiem służb specjalnych PRL. Sąd Najwyższy uznał, że sądy dwóch instancji pomyliły się w ocenie dowodów i należy ponownie sprawę zbadać, zwłaszcza przedłużenie umowy lokalu, którego lustrowana była tylko dysponentem.

13.04.2023

SO: Odmowa renty rodzinnej osobie z dziecięcym porażeniem mózgowym

Pomoc społeczna Emerytury i renty

Chora z dziecięcym porażeniem mózgowym, na który cierpi od urodzenia, była zdolna do pracy przed ukończeniem 16 roku życia. Nawet istnienie stanu chorobowego, dysfunkcji nie jest tożsame z występowaniem całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji – orzekł sąd, odmawiając ubezpieczonej prawa do renty rodzinnej po zmarłym ojcu.

10.04.2023

SN: Niejasne pozyskanie 330 zł przez partię nie może powodować utraty subwencji

Kredyty Wybory

Sąd Najwyższy, wbrew uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, uznał za zasadną skargę pełnomocnika partii Lewica Razem. Nie chciał doprowadzić do jej marginalizacji. Uchwała PKW ze stycznia 2023 r. odrzuciła sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych. Chodziło o kredyty bankowe i warunki ich uzyskania oraz o wydatki poniesione ze środków Funduszu Wyborczego w 2021 r.

07.04.2023

ETPC w obronie polskich aktywistów z zakazem wstępu do Sejmu 

Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie przez Polskę swobody wypowiedzi, w tym dostępu do informacji, w sprawie dotyczącej rocznego zakazu wstępu do Sejmu dla polskich aktywistów – Dagmary i Pawła Drozd. Zdaniem Trybunału, zakaz ten negatywnie wpłynął na możliwość korzystania przez nich z wolności wyrażania opinii, gwarantowanej przez art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

06.04.2023

Cztery miesiące więzienia za bicie psa siekierą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony spowodował dotkliwe cierpienia psa, bił go siekierą, spowodował rany głowy, łap, wyciągnął pod las i porzucił. Znęcanie się nad psem nastąpiło bez żadnych przyczyn. To nieracjonalne zachowanie pod wpływem alkoholu, którego nawet sprawca nie pamiętał, było dodatkowo obciążające. Sąd ukarał mężczyznę karą czterech miesięcy pozbawienia wolności, nawiązką i przepadkiem zwierzęcia.

01.04.2023

SN: Można skazać nieletniego mordercę, dorosłego w chwili orzekania przy nadzwyczajnym złagodzeniu kary

Wymiar sprawiedliwości

Zawarte w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich sformułowanie „stosuje się przepisy dotychczasowe” odnosi się zarówno do przepisów o charakterze procesowym, jak i materialnym – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale siedmiorga sędziów. Oznacza to, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy dorosłego za czyny popełnione w okresie pełnoletności.

29.03.2023
1  2  3  4  5    38
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski