SN: W sprawie członkostwa w gronie działkowców można odwołać się do sądu

Prawo cywilne Domowe finanse

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych w sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym wskazuje, że droga sądowa jest niedopuszczalna do chwili wyczerpania postępowania wewnątrzorganizacyjnego lub upływu terminu określonego w art. 50 ust. 2 powołanej ustawy. Taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów.

19.04.2024

ETPCz: Szwajcaria winna braku działań na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi

Środowisko

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wniosła grupa starszych Szwajcarek, które twierdziły, że rząd nie wkłada odpowiednich wysiłków, aby walczyć ze zmianami klimatu, a to obniża komfort ich życia i naraża je na śmierć podczas fali upałów. Trybunał przyznał im rację. Wyrok ma też duże znaczenie dla Polski.

09.04.2024

SN: Trzeba ustalić, czy nękanie całej wsi to choroba, czy przestępstwo

Prawo karne

Uporczywe nękanie całej miejscowości przez jednego mężczyznę wymaga ponownego przeanalizowania jego poczytalności – orzekł Sąd Najwyższy, dodając, że jest to konieczne dla ustalenia, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego i czy sprawca może odpowiadać za swoje zachowanie. Zatem konieczne jest ponowne przeprowadzenie dowodów, aby ustalić, czy człowiek powinien być leczony w zakładzie psychiatrycznym.

06.04.2024

SN: Dożywotni zakaz posiadania zwierząt rażąco narusza prawo

Prawo karne

W razie skazania za przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. Jednakże takie zakazy sąd orzeka się w latach, od roku do lat 15. Nie można nie określić czasu trwania tego środka zabezpieczającego – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i uchylił wyrok sadu w Rybniku.

29.03.2024

SN: Demonstranci nie mogą być karani za chaos prawny

Prawo karne

Celem demonstrującej pod Trybunałem Konstytucyjnym aktywistki była reakcja na bezprawie. Sąd ocenił, że w takim przypadku jej zachowanie nie może być karane. W zasadzie i policjanci, i demonstranci działali legalnie, a winę z chaos ponosi władza publiczna, która wprowadziła niekonstytucyjne prawo – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego, oddalając kasację prokuratora na niekorzyść aktywistki oskarżonej o znieważenie policjanta.

28.03.2024

TSUE: Pasażer musi znać zasady zwrotu kosztów za odwołany lot

Turystyka Domowe finanse Prawo unijne Transport

Przyjmuje się, że pasażer zaakceptował zwrot kosztów biletu w formie bonu podróżnego, jeżeli wypełniając formularz na stronie internetowej przewoźnika lotniczego zrzekł się zwrotu kosztów biletu w formie kwoty pieniężnej. Potwierdził to kilka dni temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomniał również o kilku ważnych obowiązkach linii lotniczych.

27.03.2024

WSA: Wystarczy oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości

Brak dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości w celach przechowywania napojów alkoholowych, nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia zezwolenia na obrót hurtowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że wystarczy oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego. Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej i ma ono wartość dowodową w postępowaniu administracyjnym.

20.03.2024

SN: Prezydent nie został znieważony, hasło było elementem kampanii

Prawo karne

W kampanii wyborczej można powiedzieć i napisać więcej niż w czasie oficjalnych ceremonii państwowych z udziałem głowy państwa – tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego w sprawie znieważenia prezydenta Andrzeja Dudy. Zachowanie oskarżonego nie było nastawione na wyrażenie pogardy wobec prezydenta, lecz służyło wyrażeniu opinii, że nie nadaje się on na kolejną kadencję.

20.03.2024

Dziennikarz w dobrej wierze ma prawo krytykować posła

Prawo karne

Zadaniem dziennikarza jest nie tylko przekazywanie informacji budzących lub choćby mogących budzić zainteresowanie społeczeństwa, ale także wyrażanie ocen i opinii, które mogą przybrać postać dezaprobaty, mającej charakter wartościujący a nawet osądzający, i to także mającej charakter przesadny – orzekł Sąd Najwyższy w sporze polityka z dziennikarzem o zniesławienie.

16.03.2024

SN: Ocena stanu umysłu testatora nie może uzasadniać skargi

Prawo cywilne

Jakiekolwiek pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby nie jest równoznaczne z zaistnieniem stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Polemika z oceną psychofizycznego stanu testatora nie może znaleźć się w skardze kasacyjnej - dlatego Izba Cywilna SN odrzuciła wniosek uczestniczki postępowania.

21.02.2024

SN: Przeproszenie za obraźliwe teksty miało charakter cenzury

Prawo cywilne

Parametry oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie dóbr osobistych są nie do pogodzenia z wolnością słowa i wolnością prasy oraz z zakazem cenzury prewencyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił skargę kasacyjną wydawcy prasowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa kobiety opisanej jako osoba, która nie płaci w sklepie za odzież.

19.02.2024

SA: Pranie brudnych pieniędzy w banku musi być świadome

Prawo karne

Sąd Apelacyjny w Warszawie nie zgodził się na uniewinnienie mężczyzny, który miał pomagać w popełnieniu oszustwa i praniu brudnych pieniędzy przez inne osoby. Sprawa wraca do Sądu Okręgowego, który ma ustalić, jaki był rzeczywisty udział oskarżonego w tym procederze, czy jego rola ograniczyła się do przypadkowej obecności w czasie popełnienia czynu zabronionego i czy wiedział, że dochodzi do przestępstwa.

19.02.2024

SN: Niewierna żona straci na podziale majątku

Prawo cywilne

Ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym mogło być orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy wnioskodawczyni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I uwzględnił skargę kasacyjną byłego męża w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzonej z wniosku byłej małżonki skarżącego.

14.02.2024

SN: Ukradziony dowód osobisty służył nielegalnym transakcjom

Prawo karne

Handlarze tytoniem posłużyli się skradzionym dowodem osobistym kobiety, która niewinnie została oskarżona i skazana na karę grzywny za ukrycie dochodu. Sąd Rejonowy zastosował tryb nakazowy i w konsekwencji zaniechał przeprowadzenia postępowania dowodowego, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Sąd Najwyższy uchylił więc skazujący wyrok i nakazał jeszcze raz zbadać sprawę.

14.02.2024

SN: Kariera sportowa może być dobrem chronionym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

W sprawie chodziło o dobór kadry reprezentującej Polskę na zawodach sportowych. Sąd Apelacyjny niesłusznie pominął charakter dobra oraz poczucie krzywdy i poniżenia wywołanej u sportowca, a także negatywne reakcje innych organizacji sportowych za niezakwalifikowanie studenckiego judoki do zawodów rangi międzynarodowej. Może więc okazać się, że prawo do rozwoju kariery sportowej jest dobrem osobistym, chronionym przez prawo – orzekł Sąd Najwyższy.

01.02.2024

TSUE: Klocek LEGO nadal podlega ochronie na mocy prawa własności intelektualnej

Prawo unijne Własność intelektualna

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że klocki LEGO nadal korzystają z ochrony własności intelektualnej. Uznał, że prawo do wzoru unieważnia się tylko w przypadku, gdy wszystkie jego cechy są wyłączone z ochrony, a w tej sprawie taka sytuacja nie zachodziła. W grę wchodził również szczególny wyjątek w prawie unijnym.

30.01.2024

SN: Wiele osób zagrożonych katastrofą to minimum 10, Frog na wolności

Prawo karne

Skoro są trzy teorie dotyczące pojęcia „wielu osób” zagrożonych spowodowaniem katastrofy, to sąd ma prawo zastosować się do jednej z nich – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej w sprawie pirata drogowego ps. „Frog”, którzy chwalił się rajdami po Polsce i uciekał policji. Uniewinnił kierowcę, uznając, że Sąd Okręgowy w Warszawie nie naruszył rażąco prawa.

06.01.2024

SN: Bezterminowy zakaz wstępu do lasu - nielegalny

Prawo karne Samorząd terytorialny

Przepisy nie pozwalają na wprowadzenie przez nadleśniczego zakazu wstępu do lasu nieograniczonego terminem. Sformułowanie „do odwołania” świadczy zaś w istocie o stałym charakterze zakazu. Ponadto, przyczyna wskazana w obwieszczeniu ‎nie mieści się w katalogu powodów wprowadzenia zakazu okresowego wskazanych ‎w ustawie o lasach, który obejmuje zdarzenia nadzwyczajne – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie aktywistki ukaranej mandatem.

04.01.2024

SN: Niesprawiedliwy mandat i wyrok skazujący kierowcę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Gdy policja zatrzymała prowadzącą auto, miała już ona tymczasowo wcześniej utracone uprawnienia i pokazała zastępczy kartonik, wskazujący, że wyrabianie prawa jazdy jest w toku. Policja nie uznała tych uprawnień i sprawa trafiła do sądu, który wydał wyrok nakazowy. To był błąd – stwierdził Sąd Najwyższy, gdyż takie postępowanie może się toczyć tylko wtedy, gdy nie ma żadnych wątpliwości co do winy i okoliczności czynu.

22.12.2023

SN: Jak rozliczać majątek między byłymi konkubentami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Sąd Najwyższy postanowił przekazać powiększonemu składowi zagadnienie prawne, które budzi poważne wątpliwości. Chodzi o kwestię, czy rozliczenie pomiędzy byłymi konkubentami kwoty pieniężnej przekazanej przez jednego z nich na zakup nieruchomości przez drugiego konkubenta wyłącznie w jego własnym imieniu następuje w kwocie nominalnej, jeżeli nie zostało zgłoszone żądanie jej waloryzacji, czy z uwzględnieniem zmiany wartości nieruchomości po jej zakupie?

16.12.2023
1  2  3  4  5    42