Sprawa dotyczyła 2021 roku i lotu z Kolonii-Bonn (Niemcy) na grecką wyspę Kos. Był on obsługiwany przez przewoźnika TAS. Samolot był opóźniony o 3 godziny i 49 minut. Wynikało to z wielu przyczyn, ale głównie z braku personelu portu lotniczego Kolonia-Bonn do załadunku bagaży do samolotu.

Z opisu sprawy wynika, że pewna liczba pasażerów, których dotyczyło to opóźnienie, scedowała swoje ewentualne prawa do odszkodowania na Flightright. Przedsiębiorstwo to wniosło skargę przeciwko TAS do sądów niemieckich, podnosząc, że opóźnienie to można przypisać TAS i nie może być ono uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami.

Zobacz również: Na paszport dla dziecka zgodę muszą wyrazić rodzice - choć nie zawsze oboje

 

Odszkodowanie za opóźniony lot

Zgodnie z prawem Unii, przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za duże opóźnienie wynoszące ponad trzy godziny, jeżeli jest w stanie dowieść, że opóźnienie to jest spowodowane zaistnieniem „nadzwyczajnych okoliczności”, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Sąd niemiecki, przed którym toczy się spór, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy niewystarczająca liczba personelu operatora portu lotniczego odpowiedzialnego za załadunek bagaży do samolotów może stanowić „nadzwyczajną okoliczność”.

 

Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak

Sprawdź  

TSUE definiuje „nadzwyczajne okoliczności”

Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej na to pytanie: okoliczność, że liczba członków personelu operatora portu lotniczego odpowiedzialnego za załadunek bagaży do samolotów jest niewystarczająca, może stanowić „nadzwyczajną okoliczność”.

„Nadzwyczajna okoliczność” występuje wówczas, gdy, po pierwsze, dane zdarzenie – ani ze względu na swój charakter, ani ze względu na swoje źródło – nie jest właściwe dla normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego, a po drugie, pozostaje poza zakresem jego skutecznej kontroli.

Jak wskazał TSUE, do sądu niemieckiego należy ocena, czy te dwie przesłanki zostały spełnione. W związku z tym sąd ten będzie musiał, po pierwsze, ocenić, czy w niniejszej sprawie nieprawidłowości stwierdzone w czynnościach załadunku bagaży należy uznać za uogólnione. Gdyby tak było, owe nieprawidłowości nie mogłyby stanowić zdarzenia, które wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego. Po drugie, będzie musiał ocenić, czy nieprawidłowości te nie pozwalają TAS na skuteczne nad nimi panowanie. Nie miałoby to miejsca w szczególności, gdyby TAS był uprawniony do sprawowania rzeczywistej kontroli nad operatorem tego portu lotniczego.

- Nawet gdyby sąd niemiecki stwierdził, że rozpatrywany brak personelu stanowi „nadzwyczajną okoliczność”, TAS będzie musiał jeszcze – aby uwolnić się od ciążącego na nim obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom – wykazać, po pierwsze, że okoliczności tej nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie racjonalne środki oraz, po drugie, że podjął on dostosowane do sytuacji środki zmierzające – orzekł TSUE.

Wyrok Trybunału w sprawie C-405/23 | Touristic Aviation Services