Kwestie związane z paszportami zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci, są uregulowane w ustawie z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1302 ze zm.).

Paszport:

 • potwierdza tożsamość;
 • potwierdza obywatelstwo polskie;
 • umożliwia podróżowanie za granicę poza UE.  

 

Terminy ważności paszportu:

 1. rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który nie ukończył 5 lat otrzymują paszport z terminem ważności 5 lat;
 2. rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który ukończył 5 lat a nie ukończył 12 roku życia otrzymują paszport z terminem ważności 5 lat;
 3. rodzice/opiekunowie prawni małoletniego, który ukończył 12 rok życia otrzymują paszport z terminem ważności 10 lat.

 

Ubiegając się o paszport (względnie – nowy paszport), osoba dorosła musi dopełnić pewnych podstawowych formalności, w tym:

 1. złożyć wniosek o wydanie paszportu;
 2. dołączyć kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle zgodnie z wymogami (w tym zakresie należy polegać na podmiotach prowadzących usługi fotograficzne);
 3. w przypadku ubiegania się o nowy paszport należy przedłożyć stary do anulowania;
 4. wnieść opłaty (są one zróżnicowane, np. dla dorosłego 140 zł, dla dorosłego z kartą Dużej Rodziny 70 zł, dla dziecka powyżej 12 roku życia 70 zł, dla dziecka do 12 roku życia biometryczny 30 zł); opłaty można wnosić w różny sposób: np. na konto bankowe urzędu wojewódzkiego; czy wpłatomatem;
 5. do wglądu ważny dowód osobisty lub ważny dokument  paszportowy.

Uwaga – opłaty są bezzwrotne - po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi.

Czytaj też w LEX: Dokumenty umożliwiające potwierdzenie tożsamości w banku >

 

Paszport dla dziecka

W przypadku osoby nieletniej – dziecka, przepisy wprowadzają różne dodatkowe wymogi (oprócz ww. wymogów dla osób dorosłych), w tym:

 1. dziecko powyżej 5. roku życia musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu; dziecko do 5 roku życia nie musi być obecne przy składaniu dla niego wniosku o wydanie paszportu;
 2. składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie - muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku; w sytuacji gdy – drugi nie składa zgody samodzielnie w urzędzie lub poprzez specjalną usługę internetową , to należy dostarczyć zgodę drugiego rodzica z notarialnym poświadczeniem podpisu. 

 

W pewnych sytuacjach zgoda nie jest wymagana, gdy matka lub ojciec:

 • - są pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 • - mają zawieszoną lub ograniczoną władzę rodzicielską w zakresie wyrażania zgody na wydanie paszportu;
 • - nie są ze sobą zgodni lub nie można uzyskać zgody jednego z nich.

W powyższych sytuacjach zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. 

Czytaj też: Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o dowód osobisty >

 

Gdzie złożyć wniosek?

Składanie wniosków o paszport podlega specyficznym regułom (inaczej niż w przypadku dowodów osobistych) wniosek można złożyć do dowolnego wojewody lub konsula. W ramach każdego urzędu wojewódzkiego funkcjonują z kolei różne placówki, w tym:

 1. oddział paszportowy w danym urzędzie wojewódzkim;
 2. delegatury urzędu wojewódzkiego w wybranych średnich miastach województwa;
 3. terenowe punkty paszportowe w wybranych mniejszych miastach województwa. 

 

Nowość
Nowość

Krystian Markiewicz, Marta Szczocarz-Krysiak

Sprawdź  

Termin rozpoznania wniosku:

 1. w przypadku złożenia w Polsce, to 30 dni od złożenia wniosku;
 2. w przypadku złożenia wniosku za granicą (w polskim konsulacie) termin jest zależny od funkcjonowania danej placówki konsularnej.

 

W pewnych sytuacjach nie trzeba czekać tak długo na wydanie paszportu, bowiem przepisy dopuszczają wydanie tzw. paszportu tymczasowego. Wydawany jest na krótszy okres czasu do roku - ale zaletą jest szybkość jego wydania. Wydaje się go m.in.:

 1. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
 2. w nagłych udokumentowanych przypadkach:
 • w związku z powrotem do miejsca stałego pobytu;
 • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny;
 • związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • związanych z realizacją obowiązku nauki oraz z rozwojem indywidualnych umiejętności przez osoby małoletnie;
 • związanych z prowadzoną działalnością zawodową rodziców i koniecznością zapewnienia opieki osobom małoletnim.

Należy również mieć na uwadze, że organ paszportowy może żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności określanych jako nagły przypadek.

Do wniosku o paszport tymczasowy poza dokumentami wymaganymi w procedurze składania wniosku o paszport należy załączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie sytuacji uzasadniającej wydanie paszportu tymczasowego, tj. potwierdzające wystąpienie okoliczności określanych jako nagły przypadek, np. zaświadczenie z zagranicznej placówki ochrony zdrowia, zaświadczenie pracodawcy, akt zgonu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 

Aby sprawdzić czy dokument paszportowy jest gotowy,  warto skorzystać z przeglądarki:
https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=SprawdzCzyDokumentPaszportowyJestGotowy

 

Utratę lub uszkodzenie paszportu trzeba zgłosić

Utratę lub uszkodzenie dokumentu paszportowego zgłasza się niezwłocznie dowolnemu organowi paszportowemu:

 1. osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej;
 2. na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 3. przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na portalu gov.pl w zakładce „Usługi dla Obywatela” po wybraniu opcji „Zgłoś utratę lub uszkodzenie paszportu lub innego dokumentu paszportowego” - wymagane potwierdzenie tożsamości za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-zniszczenie-paszportu 
 4. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem, którego własnoręczność poświadczył notariusz;
 5. zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu paszportowego posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator. 

Zobacz również: Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o dowód osobisty >>