Od 1 grudnia wyższe limity dorabiania do emerytury i renty

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Od 1 grudnia 2023 roku limity zmieniają się i będą wyższe niż w poprzednim kwartale. Zarobki do 5036,50 zł brutto miesięcznie w grudniu 2023 roku oraz styczniu i lutym 2024 roku nie wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty. To każdego miesiąca o ponad 130 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

04.12.2023

Nowela ustawy o emeryturach pomostowych do poprawy?

Emerytury i renty Prawo pracy

Mimo uchylenia z dniem 1 stycznia 2024 roku wygasającego charakteru emerytur pomostowych, są osoby, które mimo posiadania ponad 20-letniego stażu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą z dobrodziejstwa tej ustawy nie skorzystać, bo nie spełniają wymogu zatrudnienia w takich warunkach po dniu 31 grudnia 2008 r. MRiPS uspokaja, że warunek ten nie ma charakteru absolutnego, bo w noweli jest przepis szczególny. Nie wiadomo jednak, jak do sprawy podejdzie ZUS.

30.11.2023

Będzie renta wdowia z limitem górnym sumy świadczeń do 10 000 złotych?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Są dwie koncepcje renty wdowiej. Pytanie, czy będzie ona formą „odziedziczenia” udziału w świadczeniu wypracowanym przez małżonka, czy też socjalnym wsparciem dla uboższych świadczeniobiorców. Ta druga koncepcja została przyjęta w firmowanym przez Lewicę projekcie obywatelskim. Tak, czy owak, to czy uprawniony będzie pobierać 50 proc. swojej emerytury i całą po zmarłym małżonku, czy na odwrót, będzie zależało od tego, co będzie dla niego korzystniejsze.

29.11.2023

W 2022 r. kwota wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych była wyższa o 9,1 proc., niż w 2021 r.

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 255,8, tys. osób i była o 0,3 proc. niższa niż w roku poprzednim – podał GUS. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,5 proc. Dominowały w niej osoby pobierające emerytury, których liczba w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 38,6 tys. osób, tj. o 0,5 proc. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2022 r., łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi, wyniosła 2 889,21 zł.

23.11.2023

Wolne dni górnika - honorowego krwiodawcy do odpracowania

Emerytury i renty Prawo pracy Poprawmy prawo Wojsko

Dni ćwiczeń wojskowych, dwa dni wolne dla honorowych dawców krwi, a nawet przewidziane w kodeksie pracy zwolnienie od pracy z tytułu siły wyższej i pięć dni na opiekę nad członkiem rodziny - nie są zaliczane górnikom do okresu pracy górniczej. W efekcie każdy, kto chce przejść na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią, bez względu na wiek, musi te dni odpracować. Zdaniem prawników, to luka w przepisach. Związkowcy twierdzą, że wszyscy decydenci wiedzą o problemie, ale stosownych zmian w prawie nadal brak.

21.11.2023

TK: Korzystniejsze zasady waloryzacji tylko emerytur czerwcowych po 2021 r. niezgodne z konstytucją

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty

Artykuł 17 ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Jak ustalił serwis Prawo.pl, orzeczenie dotyczy 97 tys. osób a koszt wypłaty wyrównania w 2024 r. szacowany jest na 258 mln zł.

15.11.2023

TK zajmie się dziś sprawą tzw. emerytur czerwcowych

Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny zaplanował na 15 listopada termin rozpoznania sprawy dotyczącej emerytur czerwcowych. Wyrok dotyczyć będzie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., uprawnionych do emerytur z nowego systemu emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu. Oznacza to, że skutki finansowe wyroku mogą stanowić nowy problem dla tworzącej się ekipy.

15.11.2023

Tylko trzech ojców dostaje pieniądze z programu Mama 4+

Domowe finanse Emerytury i renty

Prawie 3 tys. Dolnoślązaków dostaje pieniądze z programu Mama 4+. Z wypłat korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie. Na Dolnym Śląsku jest ich trzech. W 2022 roku w całym kraju rodzicielskie świadczenie uzupełniające dostawało 55,8 tys. osób.

14.11.2023

Będzie koniec składki zdrowotnej w wersji Polskiego Ładu

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Odejście od opresyjnego systemu podatkowo-składkowego poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej przewiduje umowa koalicyjna, jaką w piątek, 10 listopada, podpisały trzy opozycyjne ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r.: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica.

10.11.2023

Wkrótce komornik wyegzekwuje wierzytelność online także w ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

ZUS ma założenia koncepcji automatyzacji procesu egzekucji, które zostały już uzgodnione z samorządem komorniczym – ustalił serwis Prawo.pl. Zespół legislatorów Zakładu przygotował też projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych. Projekt, który będzie konsultowany z innymi organami rentowymi, ma trafić do Sejmu X kadencji, aby ten przyjął go w pierwszym półroczu 2024 r.

10.11.2023

ZUS: Jak zdobyć dokumenty brakujące do emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Jeśli ktoś planuje przejście na emeryturę, ale brakuje mu zaświadczeń sprzed lat, wtedy emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma komplet danych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że dana osoba pracowała przed 1999 rokiem.

08.11.2023

Rekompensata tylko dla tych, którzy nie mogli przejść na jakąkolwiek wcześniejszą emeryturę

Domowe finanse Emerytury i renty

Przyznawanie rekompensat osobom, które przebywały na wcześniejszej emeryturze z innych tytułów niż praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, byłoby sprzeczne z intencją ustawodawcy – uważa MRiPS. Według resortu, taka osoba posiadając (dodatkowo) – w ramach stażu pracy – co najmniej 15-letni szczególny staż pracy, byłaby podwójnie uprzywilejowana. Bo mogłaby korzystać zarówno z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę, jak i z powiększenia jej wysokości.

04.11.2023

Korzystniejsze zasady waloryzacji także emerytur czerwcowych przed 2021 r. – zdecyduje TK

Domowe finanse Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny będzie musiał zdecydować, czy wprowadzenie korzystniejszych zasad waloryzacji emerytur czerwcowych tylko dla osób, które kończyć będą aktywność zawodową po 21 maja 2021 r. i z pominięciem tych, którzy na emerytury przechodzili wcześniej - w czerwcu, ale w latach 2009-2019, jest zgodne z Konstytucją RP. Rozprawa już 9 listopada. Zdaniem prawników, potwierdzenie niekonstytucyjności przepisów będzie wiązało się z koniecznością wypłaty wyrównania wszystkim tym osobom razem z odsetkami.

30.10.2023

WSA: Pozbawienie stypendium tylko za zgodą rencistki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Organ uznał, że nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy stanowi przeszkodę do posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz korzystania ze związanych z tym świadczeń. Pozbawił więc rencistkę prawa do stypendium z tytułu uczestnictwa w studiach podyplomowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że decyzja w sprawie stypendium mogła zostać zmieniona jedynie za zgodą rencistki.

16.10.2023

Kodeks wyborczy traktuje 60-latków jak potrzebujących wsparcia, a prawo pracy nakazuje pracę do 65 lat

Emerytury i renty Prawo pracy Wybory

Mężczyźni, którzy mają ukończone 60 lat, mają prawo – na równi z kobietami i osobami niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania lub pobytu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zdaniem prawników ustawodawca z jednej strony zrównał mężczyzn z kobietami, uznając, że 60-letni mężczyzna wymaga wsparcia, by mógł wziąć udział w głosowaniu. Z drugiej nie przeszkadza mu, że ten sam mężczyzna, zgodnie z kodeksem pracy, przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat.

12.10.2023

ZUS: W 2022 roku 132 tys. osób skorzystało na odraczaniu emerytury

Emerytury i renty PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Według danych z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r., z ulgi dla pracujących seniorów skorzystało 132 tys. osób, a kwota przychodu objętego zwolnieniem wyniosła 7 mld zł - poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I przypomniał, że korzyść dla seniora z odroczenia emerytury nie dotyczy wyłącznie jego sytuacji podatkowej.

10.10.2023

Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej weszła w życie

Domowe finanse Emerytury i renty

Rozwiązania wprowadzane ustawą o Centralnej Informacji Emerytalnej mają zapewnić zainteresowanym dostęp do informacji o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości przyszłych świadczeń. Koszt utworzenia CIE rząd oszacował na 35 mln złotych.

05.10.2023

ZUS zakończył wypłatę czternastek

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłatę czternastych emerytur. We wrześniu 2023 r. do emerytów i rencistów trafiło łącznie blisko 17,5 mld zł. ZUS wypłacił czternastki zgodnie z przyjętym harmonogramem. Cały proces przebiegł sprawnie i wszystkie osoby otrzymały pieniądze na czas – twierdzi ZUS.

29.09.2023

ZUS: Coraz więcej emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty

Dziesięć lat temu było ich niecałe 5 mln, dzisiaj ponad 6 mln osób dostaje co miesiąc emeryturę z ZUS. Liczba osób, które zakończyły aktywność zawodową z roku na rok wzrasta. Według najnowszych danych z marca 2023 r. wynika, że emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwyższy odsetek świadczeniobiorców, tj. 77,8 proc. stanowiły osoby pobierające emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. świadczeniobiorców.

22.09.2023

Państwo znów zawiodło - i to nie tylko rolników

Emerytury i renty Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Rolnicy-dwuzawodowcy, którzy oprócz pracy w gospodarstwie rolnym, byli zatrudnieni na etacie, mają dziś problem z udowodnieniem składek na ubezpieczenie rolnicze, jakie płacili przed powstaniem KRUS w 1991 r., do urzędów gmin. Dokumenty albo poginęły, albo zostały zniszczone. Zdaniem prawników to duży problem, którego nie podjęła jeszcze żadna władza. Państwo powinno opracować system, który pomoże ludziom zorientować się w sytuacji, a może nawet nieco zmodyfikować obecny system ubezpieczeniowy.

19.09.2023
1  2  3  4  5    47