„Poprawmy prawo” - zgłoś przepisy do zmiany, wygraj dostęp do LEX

Prawo karne Samorząd terytorialny Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo rodzinne Prawo pracy Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Poprawmy prawo

Trwa 4. edycja akcji "Poprawmy prawo", prowadzonej przez redakcje Prawo.pl i LEX. Po raz kolejny chcemy wskazać najbardziej problematyczne przepisy we wszystkich obszarach prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Szczególnie zwracamy uwagę na regulacje, które mają istotny wpływ na wymiar sprawiedliwości, prawników, podatki, pracę, działalność gospodarczą, zdrowie, oświatę, samorząd i administrację. Do zgłaszania wadliwych regulacji zapraszamy również naszych Czytelników.

02.12.2023

Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.

02.12.2023

NIK: Przeciążenie personelu medycznego zagrażało pacjentom

Zarządzanie oświatą

Przeciążenie personelu medycznego stwarzało zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz samych pracowników, a także negatywnie wpływało na jakość udzielanych świadczeń - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy stwierdzili też, że zamiana zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na umowę cywilnoprawną, pozwalała na ominięcie narzuconych przez prawo pracy ograniczeń dotyczących czasu pracy i wypełnienie w ten sposób braków kadrowych.

30.11.2023

Wypadek podczas zajęć wychowania fizycznego - odpowiedzialność nauczyciela

Zarządzanie oświatą

Wypadek na korytarzu, na lekcji wychowania fizycznego czy na szkolnym podwórku wymaga zgłoszenia i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli okaże się, że zawinił dyrektor szkoły lub nauczyciel, może on odpowiadać zarówno na drodze karnej, jak i dyscyplinarnej - również za niedopełnienie procedur, np. niepoinformowanie o zdarzeniu odpowiednich podmiotów. Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi natomiast najczęściej organ prowadzący.

29.11.2023

MEiN zachęca uczelnie do angażowania się w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie oświatą

Opublikowany przez resort nauki katalog zawiera opis 146 praktyk realizowanych w 2022 roku na 53 uczelniach, które stanowią wyraz zaangażowania społeczności akademickiej w kwestie zrównoważonego rozwoju (ESG) - tj. w działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Ma to zachęcać szkoły wyższe do angażowania się w podobne inicjatywy.

28.11.2023

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - za ignorowanie przepisów grozi grzywna

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niespełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

28.11.2023

Dane nauczyciela we wniosku o bon można zmienić

Zarządzanie oświatą

Organ prowadzący może poprawić dane we wniosku o bon na laptopa dla nauczyciela - prośbę o korektę danych nauczycieli składa się najczęściej do Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji za pośrednictwem ePUAP. Każda korekta danych powinna zawierać tabelę ze wszystkimi danymi nauczyciela.

25.11.2023

O statusie prawnym szkoły przesądza ustawa

Zarządzanie oświatą

Dla zdefiniowania pojęć "szkoła" i "placówka oświatowa" konieczne jest sięgnięcie do przepisów ustawy - Prawo oświatowe. W słowniczku, zawartym w art. 4, znalazły się liczne definicje kluczowych pojęć - nie zdefiniowano tam jednak "szkoły". To pojęcie znajdziemy w innym akcie prawnym – w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

24.11.2023

Bony dla kolejnych grup nauczycieli do końca roku szkolnego

Zarządzanie oświatą

Część nauczycieli już dostała bony w wysokości 2500 zł na zakup laptopa. Ustawa przyznaje to prawo nauczycielom, wychowawcom i pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. - jednak na razie nie wszystkim. Resort cyfryzacji obiecuje, że pozostałe grupy nauczycieli mogą spodziewać się dofinansowania do końca roku szkolnego.

23.11.2023

"Szrot" specjalnie dla nauczyciela? Trudno wyegzekwować sprzedaż lepszego komputera

Zarządzanie oświatą

Część sprzedawców, która zgłosiła się do realizacji bonów dla nauczycieli, potraktowała to jako okazję do pozbycia się komputerów, które się nie sprzedają. Nauczyciele na forach i w mediach społecznościowych piszą, że mają problemy z zakupem lepszego sprzętu, za który chcą dopłacić z własnej kieszeni. Tymczasem przepisy ich do tego uprawniają - niestety, przez lukę, trudno wyegzekwować ich wykonanie.

21.11.2023

Gmina chce zlikwidować szkołę, kurator z ministrem chcą ją ratować

Zarządzanie oświatą

Kurator oświaty nie został powołany, by przekonywać gminę o potrzebie utrzymania danej placówki albo polemizować z nią w tym względzie. Powinien natomiast wskazać, że gmina nie podoła nałożonemu na nią obowiązkowi zapewnienia edukacji, gdy uchwała zostanie przyjęta, a szkoła zlikwidowana. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

18.11.2023

Ruszył proces o kwestię in vitro w podręczniku do HIT

Zarządzanie oświatą

We wtorek, 14 listopada, ruszył proces przeciwko prof. Wojciechowi Roszkowskiemu o treści zawarte w podręczniku przedmiotu historia i teraźniejszość. Pozew dotyczy kontrowersyjnego fragmentu na temat dzieci urodzonych dzięki zapłodnieniu metodą in vitro. Pozew złożyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro.

14.11.2023

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - opieka i edukacja

Zarządzanie oświatą Niepelnosprawność

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży - przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Do ośrodków przyjmowane mogą być też dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

14.11.2023

Kandydatura dyrektora w trybie pozakonkursowym musi być uzgodniona z kuratorem

Zarządzanie oświatą

Nie można powierzyć stanowiska dyrektora szkoły w trybie pozakonkursowym bez uzgodnienia kandydatury z kuratorem oświaty. Chodzi przy tym o osiągnięcie jednomyślności, a nie tylko przedstawienie propozycji lub konsultację - orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. Gmina, reprezentowana przez sekretarza gminy, w drodze porozumienia powierzyła Barbarze B. funkcję dyrektora tej szkoły na okres do dnia 31 sierpnia 2026 r.

13.11.2023

Zmiany w podstawie programowej na liście priorytetów nowego rządu

Zarządzanie oświatą

Dobra edukacja to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, ale także realny zysk w postaci wyższego PKB, bo każda złotówka przeznaczona na edukację wraca z nawiązką. Efektywnie zwiększymy wydatki budżetowe na edukację. Zadbamy o zdrowe wyżywienie dzieci w szkołach. "Odchudzimy" i zmienimy podstawę programową - zapowiedziano w zawartej w piątek umowie koalicyjnej.

10.11.2023

IBE zachęca do wypełnienia ankiety na temat wykorzystywania AI w edukacji

Zarządzanie oświatą

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadza ankietę dotyczącą roli sztucznej inteligencji w edukacji z perspektywy dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Na podstawie zebranych informacji zostaną przygotowane materiały edukacyjne uwzględniające wykorzystanie współczesnych technologii, w tym AI, oraz szkolenia i warsztaty poświęcone sztucznej inteligencji w edukacji.

09.11.2023

I "Nasza szkapa", i ChatGPT? - reforma podstawy programowej wymaga dyskusji

Zarządzanie oświatą

Odchudzenie podstawy programowej w szkołach deklarują wszystkie partie – żadna jednak nie podaje szczegółów, jak to zrobić. Eksperci są zgodni, szkole nie potrzeba kolejnej rewolucji, konieczne są konsultacje z prawdziwego zdarzenia, angażujące wszystkie środowiska zainteresowane edukacją.

09.11.2023

RPO: Niepubliczna szkoła może zostać zlikwidowana z niewłaściwych powodów

Zarządzanie oświatą

Dziś jest możliwa likwidacja prywatnej szkoły, oparta na niewłaściwych przesłankach lub dokonana niezgodnie z prawem, zanim w takiej sprawie wypowie się sąd - uważa rzecznik praw obywatelskich i prosi szefa resortu edukacji o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Chodzi o niejasności, które pojawiły się podczas badania skargi zgłoszonej przez fundację prowadzącą niepubliczną szkołę podstawową, której uczniowie korzystają z edukacji domowej.

08.11.2023

RPD: Bycie przyjaznym uczniom LGBT+ może dyskryminować inne grupy

Zarządzanie oświatą

Rzecznik praw obywatelskich zapytał swojego odpowiednika ds. praw dziecka o to, dlaczego do kontroli wytypował akurat szkoły przyjazne osobom LGBT+. Mikołaj Pawlak odpowiada, że nie kierował się tymi kryteriami, bo w ciągu swojej kadencji kontrolował różne szkoły. Jednocześnie stwierdził, że deklarowanie, że jest się przyjaznym jakiejś grupie uczniów może dyskryminować pozostałych.

07.11.2023

Krzysztof Jóźwiak nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki

Zarządzanie oświatą

Zastąpił na tym stanowisku prof. Zbigniewa Błockiego. Prof. Krzysztof Jóźwiak jest przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie. W latach 2018-2022 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

06.11.2023
1  2  3  4  5    74