Większość lokali wyborczych nadal niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory

Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu, prawie 40 proc. co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej 4 wymogów dostępności - wskazuje w najnowszym raporcie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

28.11.2023

Branża budowlana: Mamy cztery priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu

Budownictwo

Trzeba stworzyć spójną i długofalową strategię mieszkaniową dla Polski, odblokować grunty pod zabudowę, skończyć z nieuprawnionymi odwołaniami od decyzji administracyjnych oraz wprowadzić zachęty podatkowe. To cztery kluczowe wnioski, jakie opracowali eksperci z Platformy Mieszkaniowo – Budowlanej Pracodawców RP dla nowego rządu na pierwsze 100 dni.

28.11.2023

Umowy o roboty budowlane, po zmianie prawa prostsza waloryzacja

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych bez możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa. W ciągu ostatnich lat dużo się zmieniło. Obecnie trudno spotkać już umowę bez klauzuli waloryzacyjnej, choć oczywiście nie zawsze są one właściwie skonstruowane. O waloryzacji oraz innych problemach związanych z umowami o roboty budowalne rozmawiali uczestnicy konferencji naukowej “Umowa o roboty budowlane w praktyce sądów powszechnych i arbitrażowych”.

24.11.2023

Większość skarg na brak dostępności nie spełniała wymogów formalnych

Samorząd terytorialny Budownictwo Niepelnosprawność

Do końca sierpnia br. do PFRON wpłynęło 69 skarg na brak dostępności instytucji publicznych. Jednak aż 90 proc. z nich nie mogła być rozpatrzona z powodu braków formalnych. Jednym z najczęściej popełnianych przez skarżących błędów jest złożenie skargi bez poprzedzenia jej wcześniej wnioskiem o zapewnienie dostępności. A to on musi być złożony jako pierwszy i dopiero, gdy instytucja nie zapewni dostępności, można złożyć skargę na jej brak.

18.11.2023

Nieruchomości to nie tylko benefity, ale i odpowiedzialność

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Nieruchomości to nie tylko dobra inwestycja i lokata kapitału, ale także obowiązki, z którymi muszą się liczyć ich właściciele. Prawo budowlane nakłada na nich zadania związane z utrzymaniem obiektu budowlanych w należytym stanie technicznym, których niedopełnienie niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Włącznie z wszczęciem i prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrożonej karą grzywny lub kosztownym wykonaniem zastępczym.

09.11.2023

Rządowy program ma rozwiązać także problem luki czynszowej

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Rząd przyjął program rozwoju najmu społecznego oraz mieszkalnictwa wspomaganego „Mieszkanie, praca, społeczność" na lata 2024-2030. Celem programu jest wzmacnianie poziomu integracji społecznej osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wprowadzenie kompleksowego systemu wsparcia w obszarze mieszkaniowym, zawodowym i społecznym.

09.11.2023

Loggi nie będzie się wliczać do powierzchni zabudowy, minister podpisał przepisy

Budownictwo

Minister rozwoju i technologii podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe przepisy usuwają m.in. wątpliwości interpretacyjne dotyczące sposobu obliczania powierzchni objętych projektem. W zakresie powierzchni zabudowy wskazuje wprost, że nie wlicza się do niej również loggii. 

08.11.2023

Specjalny program wesprze graniczące z Ukrainą powiaty z lubelskiego i podkarpackiego

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Przygraniczne gminy i powiaty województw podkarpackiego i lubelskiego otrzymają na rozwój łącznie 500 mln zł - przewiduje rządowy „Program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”, który wszedł w życie 31 października 2023 r. Pieniądze będą mogły przeznaczyć m.in na budowę dróg, inwestycje wodno-kanalizacyjne, odnawialne źródła energii, budowę bazy turystycznej i promocję relacji dobrosąsiedzkich.

07.11.2023

Miasta powinny stać się ważnym graczem w budowie mieszkań

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej, szczególnie przez średnie i małe miasta położone poza obszarami metropolitarnymi, może być ważnym narzędziem, które zatrzyma proces wyludniania się miast – uważają eksperci z Obserwatorium Polityki Miejskiej. Jeśli miasta chcą walczyć o swoją przyszłość, powinny stać się znaczącym graczem w obszarze mieszkalnictwa.

06.11.2023

Będzie paraliż inwestycji - przepisy o patodeweloperce sprzeczne z planami

Budownictwo

Tysiące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie sprzecznych z przepisami o patodeweloperce, wchodzącymi w życie 1 kwietnia 2024 r. Lwia ich część przewiduje bowiem, że minimalna odległość budynków od granicy działki wynosi trzy lub cztery metry, a nowe przepisy mówią o... pięciu metrach. Grozi nam paraliż inwestycji - ostrzegają prawnicy i postulują zmiany w prawie. Natomiast ministerstwo rozwoju studzi emocje. Jego zdaniem nie będzie żadnych problemów.

03.11.2023

Główny Geodeta Kraju podarował dzień przedsiębiorcom, teraz oddał go starostom

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Czy dzień zdarzenia należy wliczać do biegu terminu w postępowaniu przed organami geodezyjnymi, czy też nie? Spór o to, jak liczyć bieg terminu weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych z przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego pomiędzy Związkiem Powiatów Polskich, a Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, został rozstrzygnięty na korzyść strony samorządowej. Rocznie, starostowie w całym kraju rozpoznają ponad milion takich spraw.

03.11.2023

Nowy nabór do programu budowy hal przyszkolnych Olimpia

Samorząd terytorialny Budownictwo

Do 6 listopada potrwa nabór wniosków do programu budowy hal przyszkolnych Olimpia organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z programu można dofinansować budowę nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem lub budowę zadaszenia na już istniejącym boisku. Celem programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Obowiązkowym elementem wyposażenia hali powinny być mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na minimum 4 stanowiska strzeleckie.

27.10.2023

Przepisy o patodeweloperce wejdą w życie w kwietniu - rozporządzenie podpisane

Budownictwo

Komisja Europejska notyfikowała uregulowania dotyczące patodeweloperki. W czwartek rozporządzenie podpisał minister rozwoju i technologii. Nowe rozwiązania pierwotnie miały zacząć obowiązywać już na początku przyszłego roku, resort przychylił się jednak do apeli środowiska deweloperów i wydłużył vacatio legis do 1 kwietnia 2024 r.

26.10.2023

W planowaniu przestrzennym partycypacja społeczna po nowemu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany dotyczące partycypacji społecznej i udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego. Zmiany dotyczą m.in. samej definicji pojęcia partycypacji społecznej, informowania o niej, interesariuszy, czasu i form konsultacji społecznych. Nowe przepisy znacznie rozszerzają katalog możliwych form przeprowadzania konsultacji o nowe techniki.

24.10.2023

Inwestycje Skarbu Państwa już bez gwarancji zapłaty

Budownictwo

Jeszcze do niedawna wykonawca mógł na każdym etapie budowy żądać od inwestora gwarancji, że ten zapłaci w terminie za wykonane roboty. Dla wielu wykonawców robót budowlanych zabezpieczenie to było istotnym elementem zwiększającym szanse na zapewnienie płynności finansowej. Od niedawna nie ma już możliwości uzyskania takiego zabezpieczenia w sytuacji, gdy inwestorem jest SP - pisze Kamila Jachnik-Czarnecka, radca prawny, Senior Associate w praktyce Infrastruktura w kancelarii Kochański & Partners.

23.10.2023

Koniec najmu lub dzierżawy – jakie są prawa i obowiązki obu stron umowy?

Budownictwo

Wraz z zakończeniem najmu lub dzierżawy strony umowy przede wszystkim powinny się rozliczyć – zwłaszcza w zakresie płatności czynszu, nakładów na przedmiot najmu lub kosztów związanych z jego naprawą bądź remontem. Konieczne jest także zapewnienie właścicielowi możliwości swobodnego wykonywania swoich uprawnień w stosunku do nieruchomości lub ruchomości oddanej w najem lub w dzierżawę.

21.10.2023

Reforma planistyczna jak kukułcze jajo, z dnia na dzień pozbawiła możliwości odrolnienia działek

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Nie da się już na uproszczonych zasadach zmienić statusu działki rolnej na budowlaną. Przez długie lata bardzo często korzystali z tej możliwości inwestorzy. Z dnia na dzień reforma planistyczna uchyliła przepis ustawy o ochronie gruntów rolnych w tej sprawie. Nie przewidziała przy tym okresu przejściowego. Prawnicy nie mają wątpliwości, że jest to naruszenie konstytucji.

20.10.2023

Przepisy o patodeweloperce zatopią małych graczy

Budownictwo

Deweloper będzie musiał urządzić plac zabaw nawet, gdy planuje budowę tylko jednego bloku. Inwestorzy i eksperci ostrzegają, że proponowane rozwiązanie uderzy w małych inwestorów. Nie będą oni w stanie sprostać narzuconym wymogom. Nowe regulacje będą też miały wpływ na ceny mieszkań. Taki może być efekt wejścia w życie przepisów o patodeweloperce. Eksperci apelują o przesunięcie o pół roku wejścia w życie nowych uregulowań.

17.10.2023

Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

16.10.2023

Reforma planowania, to także zmiany w warunkach zabudowy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Reforma planowania weszła w życie. Oznacza to sporo zmian w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Już teraz wielu inwestorów podejmuje działania w celu ich uzyskania na dotychczasowych zasadach, co zasadniczo możliwe jest do dnia wejścia w życie planu ogólnego. Dlaczego warto się spieszyć - tłumaczy Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

13.10.2023
1  2  3  4  5    409
Prawo.pl