Projekt deregulacji dla firm - krótsze kontrole, zmiany z wyprzedzeniem

Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Kontrole mikroprzedsiębiorców będą trwały maksymalnie 6, a nie 12 dni. Z powodu braku pieczątki lub wydruku z CEIDG lub KRS nie będzie można też odrzucić pisma lub wniosku przedsiębiorcy. Nowe przepisy mają mieć dłuższe vacatio legis, by firmy miały czas na ich wdrożenie - to tylko niektóre zmiany przewidziane w pierwszym pakiecie deregulacyjnym, do którego dotarł serwis Prawo.pl. Pracuje nad nim Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

20.02.2024

Będzie uproszczona procedura przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Spółki

Część pisemna egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych będzie prowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru, zawierającego 100 pytań z 4 proponowanymi odpowiedziami, z czasem na rozwiązanie testu wynoszącym 100 minut - to zmiana, jaką przewiduje projekt rozporządzenia, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Kandydaci na egzaminie nie będą mogli korzystać z materiałów i korygować udzielonej już odpowiedzi.

18.02.2024

Firmom ma być lepiej, ruszyły prace zespołu ds. deregulacji prawa

Spółki Małe i średnie firmy

Pakiet deregulacyjny to główny temat pierwszego posiedzenia Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Jego zadaniem jest wspieranie ministra rozwoju w odbiurokratyzowaniu przepisów ważnych dla przedsiębiorców oraz opracowanie rozwiązań ułatwiających m.in. kontrolę działalności gospodarczej, zawieranie umów leasingu i przyspieszających postępowania administracyjne. 

16.02.2024

Prof. Adamus: Czy członek rady nadzorczej spółki kapitałowej może mieć złoty głos?

Spółki

Prawo weta, czy „głos aprobujący” nie jest typowym sposobem ukształtowania konstrukcji większości głosów w organach spółki. Większość głosów z natury rzeczy jest „anonimowa” w tym znaczeniu, że chodzi o większość głosów jakichkolwiek wspólników. „Głos aprobujący” blokuje (eliminuje) uchwały a „podwójny” czy „rozstrzygający” głos przewodniczącego jest mechanizmem „pozytywnym”, pozwalającym na przyjęcie uchwały. Nie można więc sprowadzić ich do wspólnego mianownika - pisze prof. dr hab. Rafał Adamus.

15.02.2024

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo

W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono 31 968 aktów, co daje wzrost aż o 26,9 proc. w porównaniu do 2022 r. W żadnej dziedzinie prawa nie zabrakło też przykładów przepisów sprzecznych, niejasnych czy też luk prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Wskazujemy je w raporcie "Poprawmy prawo".

15.02.2024

Sąd oddala wniosek o wpis nowej rady nadzorczej TVP - co dalej z mediami publicznymi?

Spółki

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy oddalił skargę na postanowienie referendarza, która dotyczyła odmowy wpisu "nowej" rady nadzorczej TVP w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na razie nie zostało upublicznione uzasadnienie wyroku, jednak skutki orzeczenia są już bardziej dotkliwe - decyzję podjął bowiem sędzia zawodowy. Tym samym wpis nowego składu rady nadzorczej TVP został na razie zablokowany.

13.02.2024

Potrzebne narzędzia, by odpolitycznienie spółek nie było pustym hasłem

Spółki

Położenie większego nacisku na kwalifikacje i zatrudnianie fachowców, wzmocnienie nadzoru, stworzenie skutecznych narzędzi weryfikacji i zaostrzenie odpowiedzialności polityków za podejmowane decyzje właścicielskie. To, zdaniem prawników, kluczowe kwestie, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w przepisach mających pomóc w odpolitycznieniu państwowych spółek. Toczą się prace nad projektem ustawy.

12.02.2024

Wymiana kadr w państwowych spółkach prostsza niż w mediach - choć są punkty zapalne

Spółki

Chociaż i w przypadku mediów publicznych, i państwowych spółkach mamy do czynienia z podmiotami Skarbu Państwa, ich sytuacja nie jest identyczna. Dlatego zmiany kadrowe w „zwykłych” spółkach przebiegają raczej sprawnie i bez większych kontrowersji. Eksperci podkreślają, że wciąż pozostają jednak kwestie, które mogą okazać się problematyczne - na przykład obsadzenie stanowisk fachowcami.

09.02.2024

Zmiana władzy nie ma wpływu na bieg terminów przedawnienia

Spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółek handlowych - zarówno karna, jak i cywilna, jest ograniczona terminami przedawnienia. Może się więc okazać, że czasu na wszczęcie określonych postępowań obecna władza wcale nie ma tak dużo, jak się wydaje - pisze Wiktor Wesołowski, adwokat, partner w kancelarii LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy sp. k. 

08.02.2024

Minister aktywów państwowych zyska nadzór nad kolejnymi spółkami

Spółki

Agencja Rozwoju Przemysłu, ElectroMobility i Polski Fundusz Rozwoju - to trzy spółki państwowe, w przypadku których organem wykonującym prawa z akcji Skarbu Państwa jest prezes Rady Ministrów. Według opublikowanych założeń projektu zmiany rozporządzenia, zgodnie z nowymi przepisami prawo to przejdzie na ministra aktywów państwowych. Celem jest przede wszystkim o ujednolicenie.

07.02.2024

Byłe władze państwowych spółek mogą uniknąć odpowiedzialności za złe decyzje

Spółki

"Żelazna miotła kadrowa" w spółkach Skarbu Państwa działa sprawnie, a - jak przewidują eksperci - ostatecznie zmiany dotkną prawdopodobnie wszystkie te instytucje. Coraz częściej mówi się także o odpowiedzialności odwoływanych władz, np. w przypadku Orlenu i Enei. I choć odwołania nie będą miały w tej sytuacji znaczenia, eksperci wskazują, że potencjalnym problemem mogą okazać się terminy przedawnień. Są one krótkie - zwłaszcza w przypadku roszczeń cywilnych.

07.02.2024

Sąd zatwierdził wpis o likwidacji "Radia dla Ciebie"

Spółki

Warszawski sąd rejestrowy (w zawodowym składzie sędziowskim) utrzymał wpis do rejestru przedsiębiorców KRS likwidacji spółki prowadzącej „Radio Dla Ciebie” - poinformowało we wtorek w oświadczeniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To pierwsze rozstrzygnięcie, które zapadło w związku ze skargą na wcześniejsze postanowienie referendarza w tej sprawie.

06.02.2024

NIK: Fuzja Orlenu i Lotosu naraziła na szwank bezpieczeństwo paliwowe kraju

Spółki

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła najistotniejsze wyniki kontroli fuzji Orlenu i Lotosu. Nie są one korzystne dla poprzednich władz - stwierdzono liczne nieprawidłowości, m.in. rażąco niską cenę za sprzedaż aktywów Grupy Lotos, co najmniej 5 mld zł poniżej szacowanej wartości. Wskazano także, że ówczesny minister aktywów państwowych nie sprawował prawidłowo nadzoru nad połączeniem spółek.

05.02.2024

Sąd oddalił wniosek o otwarcie likwidacji Radia Lublin

Spółki Prawo gospodarcze

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód oddalił wniosek o otwarcie likwidacji spółki Radio Lublin. Decyzję o likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia podjął pod koniec grudnia minister kultury. Postanowienie zapadło na posiedzeniu niejawnym w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

03.02.2024

Otwarcie likwidacji PAP zatwierdzone przez sąd rejestrowy - choć przepisy są analogiczne

Spółki

Podczas poniedziałkowego posiedzenia niejawnego warszawski sąd rejonowy zatwierdził wpisanie otwarcia likwidacji Polskiej Agencji Prasowej. To kolejne rozstrzygnięcie w sprawie wpisywania likwidacji spółek mediów publicznych. Wcześniejsze postanowienia - dotyczące TVP i Polskiego Radia - zostały oddalone, m.in. z powołaniem na najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci uważają, że nie ma powodów, by traktować sytuację spółek odmiennie.

29.01.2024

Oddalenie wniosku o otwarcie likwidacji TVP z powołaniem na najnowszy wyrok TK

Spółki

W postanowieniach, w których oddalono wnioski o formalne otwarcie likwidacji TVP i Polskiego Radia, powołano się m.in. na najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, co do którego skuteczności prawnicy mają zasadnicze wątpliwości. Co zaskakujące, nie przeszkodził w tym nawet fakt, że rozstrzygnięcia na razie nie opublikowano. Wskazano bowiem, że nie ma to zasadniczego znaczenia, a rolą sądu rejestrowego nie jest "wybiórcze stosowanie orzeczeń TK".

24.01.2024

Oddalono wniosek o formalne otwarcie likwidacji Polskiego Radia

Spółki

Postanowieniem referendarza Sądu Rejonowego w Warszawie dla m.st. Warszawy oddalono wniosek o formalne otwarcie likwidacji Polskiego Radia i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Rozstrzygnięcie nie jest jednak prawomocne. Wcześniej sądy na terenie całej Polski zaakceptowały kilkanaście wpisów o likwidacji regionalnych rozgłośni radiowych należących do jednostek mediów publicznych.

22.01.2024

Likwidacja TVP nie może się zakończyć bez zmiany ustawy

Spółki

Znów wraca pytanie, czy likwidacja spółek prowadzących działalność w zakresie publicznej radiofonii i telewizji jest możliwa i dopuszczalna na gruncie obecnego prawa, czy też wymagałaby zmiany ustawy. Emocje podgrzało stanowisko Prokuratora Generalnego w sprawie, która toczyła się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku posłów PiS. Zdaniem prawników, proces likwidacji spółki może się zacząć, natomiast nie może się skończyć dopóki ustawa nie zostanie zmieniona.

22.01.2024

WSA: Prokurent samoistny nie odpowiada za zaległości spółki

Spółki Prawo gospodarcze

Były prezes zarządu twierdził, że odpowiedzialność za zaległości powinien ponosić także prokurent samoistny, który posiadał wszelkie pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie zgodził się z tym poglądem i podkreślił, że prokurent samoistny nie został zaliczony przez ustawodawcę do katalogu osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości spółki, więc nie mógł być adresatem zaskarżonej decyzji.

19.01.2024

TK: Przepisy k.s.h. w odniesieniu do likwidacji jednostek mediów publicznych niezgodne z Konstytucją

Spółki

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy k.s.h. obejmujących rozwiązanie i likwidację spółek akcyjnych w odniesieniu do spółek radiofonii i telewizji są niezgodne z ustawą zasadniczą. Stwierdził również, że wszelkie decyzje ministra nie wywołują skutków prawnych. Wcześniej, podczas wtorkowego posiedzenia zadecydowano o odrzuceniu wniosku o wyłączenie ze sprawy sędziego Jarosława Wyrembaka, który jest uznawany za tzw. dublera.

18.01.2024
1  2  3  4  5    38