NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

30.01.2023

Wystąpienie wspólnika może oznaczać rozwiązanie spółki osobowej

Spółki Prawo gospodarcze

Obecna sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w kondycji biznesowej firm. Już na początku pandemii w wielu spółkach ujawniły się problemy, które prowadziły do decyzji o rozwiązaniu spółki, sprzedaży udziałów czy wystąpieniu ze spółki. Decyzja o wystąpieniu ze spółki przez jednego ze wspólników może rzutować na istnienie i przyszłość danego podmiotu.

30.01.2023

To już 5 lat od wejścia przepisów RODO

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy RODO

Obchodzony 28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Aktem tym jest Konwencja 108 Rady Europy z 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

28.01.2023

Startuje największy krajowy program funduszy unijnych dla firm

Spółki Małe i średnie firmy Finanse Prawo unijne

​Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało tegoroczny harmonogram naborów do konkursów dotacyjnych organizowanych w ramach programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. W 2023 roku firmy mogą liczyć w sumie na 4,7 mld euro (ok. 21 mld złotych) na finansowanie innowacji, m.in. z zakresu: B+R, cyfryzacji, wdrażania technologii, poprawy konkurencyjności czy zwiększania efektywności energetycznej.

27.01.2023

NSA: Fiskus nie potrzebuje biegłego, by ustalić niewypłacalność spółki

CIT Spółki Prawo gospodarcze

Organy podatkowe powinny samodzielnie ustalić, czy i kiedy w spółce wystąpił stan niewypłacalności. Kwestia badania właściwego czasu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest bowiem przesłanką obiektywną, ustalaną na podstawie okoliczności faktycznych każdej sprawy. Ewentualne powołanie biegłego zależy od uznania organów podatkowych, a nie strony postępowania. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

24.01.2023

Konflikt w spółce - czy „wyjście” wspólnika oznacza koniec biznesu?

Spółki Prawo gospodarcze

Czy każdy konflikt wspólników, który kończy się szeroko rozumianym „wyjściem” ze spółki, musi oznaczać koniec biznesu? Wiele zależeć będzie nie tylko od tego, w jakiej formie prawnej prowadzi się działalność, ale przede wszystkim, jak dobrze jest się przygotowanym do rozstania już na etapie tworzenia umowy spółki - pisze o tym Marta Napieralska, radca prawny, ekspert w kancelarii prawno-podatkowej Mariański Group.

24.01.2023

Prawo holdingowe to nowe możliwości, ale też wiele formalności

Spółki Prawo gospodarcze

Największą uciążliwością uczestnictwa w grupie spółek jest wysoki poziom sformalizowania tej instytucji, przejawiający się chociażby obowiązkiem podejmowania uchwał dotyczących poleceń. W dodatku polecenia muszą być wydawane z zachowaniem formy pisemnej, e-mail nie spełni tych warunków. Konieczne jest też ujawnianie stosownych informacji w KRS - piszą Wojciech Majkowski i Kinga Masilunas z KPMG Poland.

19.01.2023

Zawieszenie członkostwa w związkach przez kandydatów na rzeczników ds. etyki - MAP nie może zająć stanowiska

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki

Związki zawodowe prosiły RPO o interwencję w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Władze spółki utworzyły nową funkcję – rzecznika ds. etyki, który ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. W zasadach wyboru i funkcjonowania rzeczników jest wymóg, by kandydaci zawiesili członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie oświadczenie o bezstronności.

18.01.2023

Skarbówka wyjaśnia pojęcie roku podatkowego dla potrzeb estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany dotyczące tzw. estońskiego CIT nie mają charakteru rewolucyjnego, lecz zdaniem ekspertów niewątpliwie mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania tej formy opodatkowania. Z pomocą przychodzi też interpretacja dotycząca tego, jak należy rozumieć rok podatkowy poprzedzający wybór opodatkowania tej formie.

12.01.2023

Nowe prawo holdingowe wpływa na obowiązki podatkowe spółek

CIT VAT Spółki

Do sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki dominującej ze spółkami od niej zależnymi, uczestniczącymi w tej samej grupie spółek, za okres ostatniego roku obrotowego, którego elementem są też wydane spółce zależnej polecenia, należy sprawdzenie, czy umowy między tymi spółkami były zawierane na warunkach rynkowych.

11.01.2023

Fiskus blokuje korzystanie z tzw. estońskiego CIT. Firmy płacą wyższy podatek

CIT Doradca podatkowy Spółki

Doświadczenie doradców podatkowych pokazuje jednoznacznie - korzyści z wyboru tzw. estońskiego CIT istnieją tylko w teorii. Organy podatkowe wydają bowiem interpretacje, które skutecznie blokują zastosowanie preferencyjnego rozliczenia. Sytuację firm komplikuje także brak jednoznacznej definicji ukrytego zysku. Daje to skarbówce możliwość zbyt restrykcyjnego interpretowania prawa.

11.01.2023

Po zmianie przepisów łatwiej korzystać z tzw. estońskiego CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Z dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie duża nowelizacja przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Część zmian dotyczy tzw. estońskiego CIT. Korzystanie z preferencyjnego opodatkowania dochodu będzie teraz łatwiejsze. Prawnicy chwalą, że duża część regulacji została doprecyzowana. Zauważają jednak, że zmiany mogłyby sięgnąć jeszcze dalej.

05.01.2023

Wymóg zawieszenia członkostwa w związkach zawodowych przez kandydatów na rzeczników ds. etyki – niekonstytucyjny?

Prawo pracy Spółki

Kolegium Związków Zawodowych ORLEN-ENERGA zwróciło się do RPO o interwencję w sprawie naruszenia praw reprezentowanych przez nie pracowników. Władze spółki utworzyły nową funkcję – rzecznika ds. etyki, który ma stać na straży przestrzegania kodeksu etyki spółki. W zasadach wyboru i funkcjonowania rzeczników jest wymóg, by wybrani kandydaci zawiesili członkostwo partyjne lub związkowe, składając jednocześnie oświadczenie o bezstronności.

04.01.2023

Komplementariusz - nowy tytuł do ubezpieczeń w 2023 r.

Ubezpieczenia społeczne Spółki

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest od 1 stycznia 2023 roku objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla celów tych ubezpieczeń jest on traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

02.01.2023

Prawo holdingowe - skreślić w całości albo poważnie zmienić

Spółki Prawo gospodarcze

Budzące wiele kontrowersji przepisy tzw. prawa holdingowego miały usprawnić działanie grup spółek. Jednak eksperci sugerują, że przepisy te należałoby w ogóle wykreślić z ustawy, albo w znacznym stopniu zmienić. Mogą być bowiem opacznie rozumiane i stosowane do zupełnie innych celów, niż te deklarowane przez rządowych projektodawców.

02.01.2023

Polska Spółka Holdingowa – większa dostępność i korzyść podatkowa od 2023 roku

CIT Doradca podatkowy Spółki

Zastąpienie obecnego, 95-proc. zwolnienia dywidendowego pełnym stuprocentowym zwolnieniem, możliwość tworzenia polskiej spółki holdingowej również przez prostą spółkę akcyjną, łagodniejsze warunki skorzystania ze zwolnienia – to korzystne zmiany wchodzące w życie z początkiem przyszłego roku. Eksperci wskazują, że pewne warunki i wymogi jednak pozostają i wymagają pilnego urealnienia.

29.12.2022

Ruszają terminy dla spółek związane ze sprawozdaniami za rok 2022

Spółki Finanse

Koniec 2022 roku oznacza dla wielu spółek początek biegu terminów na sporządzenie sprawozdania finansowego i wykonanie innych obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową. Na razie nie wiadomo, czy podobnie jak w poprzednich latach, zostaną one przedłużone. Więcej na ten temat piszmy w Legal Alercie.

27.12.2022

Resort zdrowia wie, jak pracodawcy mają badać trzeźwość pracowników i jak dokumentować to badanie

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy

Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które ma określić warunki i metody przeprowadzania przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracownika. Nowe przepisy zawierają też wykaz środków działających podobnie do alkoholu. Na liście są m.in. opioidy, amfetamina i kokaina.

23.12.2022

Zmowa cenowa przy sprzedaży węgla - UOKiK oskarża

Rynek i konsument Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Prezes UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex. Chce sprawdzić, czy spółka faktycznie narzucała swoim partnerom handlowym ceny, po których odsprzedawali oni węgiel. W efekcie dystrybutorzy współpracujący z Atex nie mogli sprzedawać konsumentom opału taniej niż po określonych z góry cenach.

22.12.2022

Fundacje rodzinne do zarządu majątkiem, a nie do spekulacji i oszustw podatkowych

Prawo cywilne Ordynacja CIT Spółki Prawo gospodarcze

W uchwalonej już ustawie o fundacjach rodzinnych poprawiono niedoskonałe przepisy o opodatkowaniu majątku tych fundacji. Dodano jednak karną, 25-procentową stawkę CIT za czynności spekulacyjne. Nie wiadomo jednak, jak ową spekulację będzie rozumiał fiskus. Mimo to, ustawa jest dobrze oceniana przez ekspertów podatkowych.

16.12.2022
1  2  3  4  5    31
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski