SN: Przedsiębiorca złapany przez ZUS w pułapkę ulgi na start

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy orzekł, że należy przeciwstawić się takiemu stosowaniu prawa, które przez „przyłapanie” na rzekomym błędzie co do skutków oświadczenia woli przedsiębiorcy „przybiera postać imperatywnego wyłączania ubezpieczonych z systemu ubezpieczenia na skutek niekorzystnej interpretacji ich oświadczeń woli”. I dlatego oddalił skargę kasacyjną ZUS w sprawie wykorzystania ulgi na start.

27.09.2023

SN: Staż w prywatnym zakładzie pracy nie bez znaczenia dla nagrody jubileuszowej

Prawo pracy HR

Do okresów zatrudnienia, od których uzależnione jest nabycie prawa do nagrody jubileuszowej nie można zaliczać jedynie zatrudnienia w państwowych zakładach pracy. Sąd Najwyższy ocenił, że postanowienie zakładowego układu zbiorowego pracy, które wyłącza możliwość uwzględnienia okresów zatrudnienia w prywatnym zakładzie pracy, narusza zasadę równego traktowania pracowników. Tym samym należy uznać je za nieobowiązujące.

25.09.2023

SN: Pracownik musi wiedzieć, dlaczego został wybrany do zwolnienia

Prawo pracy HR

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia. Przyczyna ta powinna być tak sformułowana, by pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu dokonano wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu odwołania do sądu - orzekł Sąd Najwyższy.

23.09.2023

SN: Układ zbiorowy pracy musi wyraźnie rozszerzać prawo do odszkodowania

Prawo pracy HR

W umowie o pracę albo w układzie zbiorowym pracy można uzgodnić korzystniejsze warunki rozwiązywania stosunków pracy niż określone w kodeksie pracy. Sąd Najwyższy zwrócił jednak uwagę, że strony każdorazowo muszą szczegółowo wskazać zakres korzystniejszych uprawnień. Tym samym, skoro w układzie zbiorowym ograniczono jedynie możliwość wypowiedzenia umowy o pracę, to nie można na tej podstawie rozszerzać prawa do ewentualnego odszkodowania.

22.09.2023

Sąd: Nie każde uchybienie daje podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego

Prawo pracy

Sam fakt ujawnienia w otwartej półce kilkunastu różnych dokument księgowych nie może stanowić podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Szczególnie, że dostęp do niej mieli wszyscy pracownicy biura. Sąd wskazał, że drobne zaniechania lub uchybienia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych i związana z nimi utrata zaufania mogą stanowić jedynie podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę za wypowiedzeniem.

24.08.2023

WSA: Pracodawcy należy się dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Szkoła i uczeń Administracja publiczna Prawo pracy

Wójt nie chciał przyznać dofinansowania za cały okres kształcenia młodocianego pracownika, ponieważ zmienił on miejsce zamieszkania w trakcie trwania nauki. Organ twierdził, że pracodawca powinien złożyć drugi wniosek do organu właściwego ze względu na wcześniejsze miejsce zamieszkania ucznia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą oceną i wskazał, że sprawę powinna rozpoznać gmina miejsca zamieszkania młodocianego pracownika w dacie ukończenia nauki i zdania egzaminu.

17.08.2023

SA: Tańce ludowe na Dzień Matki i Ojca to nie dzieło

Ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem umów między właścicielką przedszkola a wychowawczynią było opracowanie i wykonywanie autorskiego programu choreograficzno-pedagogicznego „Tańce ludowe” przez dzieci w okresie trwania roku szkolnego – uznał Sąd Apelacyjny. Przyznał zatem rację ZUS, że były to umowy zlecenia, a nie o dzieło, a wynagrodzenie było wypłacone w każdym miesiącu.

11.08.2023

SN: Byli kolejarze nie dostaną pieniędzy za deputat węglowy, gdy zatrudnili się poza PKP

Emerytury i renty

Osobie pobierającej emeryturę na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje prawo do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Potwierdził to we wtorek Sąd Najwyższy. Uznał, że świadczenie się nie należy, ponieważ ostatnim miejscem pracy emerytki nie było PKP.

19.07.2023

SO: Zasiłek spóźniony, ale cierpienie i żałoba to niemierzalna dolegliwość

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

O przedawnieniu prawa do zasiłku chorobowego decyduje data zgłoszenia roszczenia o jego wypłatę, a nie termin ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej wypłatę czy data opłacenia w całości zaległych składek na ubezpieczenie. Tak zdecydowały sądy dwóch instancji i uchyliły negatywne dla kobiety decyzje ZUS. Podkreślono przy tym, że mierzenie skali cierpienia osoby, która nie doznała uszkodzenia ciała, pozostaje poza możliwościami dowodowymi sądu.

18.07.2023

SN: Zatrucie kanapką z kiełbasą w czasie przerwy – to wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

W sytuacji gdy pracownik zatruł się posiłkiem zjedzonym w czasie pracy, nie musi zaistnieć związek funkcjonalny między wypadkiem a wykonywaną pracą. Wykazanie powiązania jest jednak konieczne, gdy zdarzenie występuje po godzinach pracy – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, rozpoznając roszczenie żony zmarłego nagle pracownika.

29.06.2023

Sąd: Nie będzie kary za zwolnienie związkowca z pominięciem procedur

Prawo pracy

Obwiniony zwolnił działacza związkowego z pominięciem procedur, które gwarantują szczególną ochronę stosunku pracy. Został on jednak uniewinniony od zarzutu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Sąd uznał, że nie doszło do rażącego naruszenia przepisów prawa pracy, ponieważ decyzja o wypowiedzeniu umowy o pracę nie była całkowicie nieuzasadniona, subiektywna i złośliwa.

26.06.2023

SN: Sąd pracy wydaje wyrok w sprawie o zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu za granicą

Ubezpieczenia społeczne

Uchylenie przez sąd pierwszej instancji zaskarżonej decyzji organu rentowego oraz przekazanie sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania następuje wyrokiem. Rozstrzygnięcie ma charakter merytoryczny, także co do istoty sprawy – taką uchwałę podjęła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczyła wydania zaświadczenia pracodawcy A1.

23.06.2023

SN: Jeden sędzia w covidzie - to tylko pretekst do ograniczenia prawa stron

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie jednego sędziego ukształtowane na podstawie ustawy o zwalczaniu COVID-19 ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Nie jest konieczne dla ochrony zdrowia publicznego i prowadzi do nieważności postępowania - taką uchwałę w składzie siedmiu sędziów podjęła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

21.06.2023

SN: Ważne pytanie o emeryturę górniczą bez uchwały, bo sędziowie źle powołani

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty

"Praca na stanowiskach dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu kopalń w kopalni węgla brunatnego", nie jest tożsama z "pracą na odkrywce w kopalni węgla brunatnego". Nie można jej zaliczyć do prac górniczych, a więc emerytura górnicza nie przysługuje – stwierdził Sąd Najwyższy. I dodał, że uchwały nie podejmuje, gdyż zagadnienie przedstawiali sędziowie wadliwie powołani.

15.06.2023

Sąd: Okres trwania zatrudnienia nie świadczy o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik stał się niezdolny do pracy po dziesięciu dniach jej świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru, więc pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Sprawa trafiła do sądu, który nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że przepisy prawa nie uzależniają skuteczności nawiązania stosunku pracy od okresu trwania umowy lub stanu zdrowia pracownika.

12.06.2023

Sąd: Covid uniemożliwił podjęcie pracy, ale umowa nie była pozorna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracownica nie mogła rozpocząć pracy, ponieważ rząd wprowadził zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w galeriach handlowych. W tym samym czasie stała się ona też niezdolna do pracy, ponieważ zamknięto szkoły i musiała zająć się małoletnim synem. ZUS zarzucił, że umowa została zawarta dla pozoru, ponieważ nie było dowodów na świadczenie pracy. Sąd nie podzielił tej oceny.

07.06.2023

Sąd: Bibliotekarka zasadnie ukarana za podniesienie głosu na dziecko

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Bibliotekarka podniosła głos i kazała dziewczynce oddać jej prywatny strój księżniczki, ponieważ uznała, że dziecko miało problem z przeczytaniem swojej roli w spektaklu. Pracodawca uznał, że sposób zachowania pracownicy był nieodpowiedni, więc ukarał ją karą porządkową. Sąd przyznał mu rację i podkreślił, że postępowanie bibliotekarki było niewłaściwe i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

03.06.2023

Sąd: Przeniesienie pracownika w ramach holdingu nie świadczyło o pozorności umowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Pracownik został zatrudniony w spółce, która zarządzała jego poprzednim pracodawcą. Tym samym świadczenie pracy odbywało się nieprzerwanie w ramach tego samego holdingu. Sąd uznał więc, że przeniesienie nie mogło zostać uznane za okoliczność nadzwyczajną, skutkującą uznaniem, że nowy stosunek pracy został zawarty dla pozoru.

20.05.2023

SA: Nie trzeba zwracać renty socjalnej, bo ZUS się pomylił

Emerytury i renty

ZUS żądał od ubezpieczonego zwrotu 32 tys. zł renty socjalnej, ale się pomylił dwukrotnie. Raz – naliczył wadliwą sumę do zwrotu, jako nienależnego świadczenia, a dwa – pozwany nie miał obowiązku jej zwracać – orzekł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie i wskazał, że pouczenia Zakładu były dla wnioskodawcy niezrozumiałe i niejasne. Uchylił więc wyrok I instancji i wcześniejsze decyzje organu.

16.05.2023

SN: Zwolnienia grupowe po zmianie warunków wynagradzania

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę nadzwyczajną. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego z Bielska-Białej pozwali pracodawcę, który wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli mimo jednostronnej zmiany warunków wynagradzania nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu w ramach zwolnień grupowych – zaznaczyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej.

06.05.2023
1  2  3  4  5    30