SA: ZUS naprawia swój błąd i cofa prawo do renty powypadkowej

Emerytury i renty BHP

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy nie należy się ubezpieczonemu, gdyż uraz nogi nie spowodował powstania choroby onkologicznej - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Dodał też, że błąd popełniony przez ZUS, który rentę powypadkową przyznał, a potem ją cofnął, mieści się w granicach ustawy. Organ rentowy jest uprawniony do naprawienia błędu - dodał sąd.

30.05.2022

NSA: Pełną odprawę za zwolnienie ze służby można przyznać tylko raz

Prawo pracy Wojsko

Zwolniony funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie otrzymał odprawy w pełnej wysokości. Została ona pomniejszona o wysokość świadczeń, które dostał w przeszłości z tytułu zwolnienia ze służby w Wojsku Polskim i Straży Granicznej. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wielokrotne przyznawanie odprawy w pełnej wysokości, byłoby nieuzasadnionym i niesprawiedliwym przywilejem.

27.05.2022

SA: Zawał serca tylko wyjątkowo wypadkiem przy pracy

BHP Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Rodzina chciała nabyć prawo do renty po pracowniku, który zmarł w pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że śmierć w wyniku zawału serca może zostać uznana za wypadek przy pracy tylko przy wystąpieniu szczególnych okoliczności towarzyszących świadczeniu pracy. Jednak w dniu tragicznego zdarzenia nie wystąpiły nadzwyczajne sytuacje, które mogłyby mieć taki wpływ.

26.05.2022

SN: Odliczenie odszkodowania od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej ochrony praw i interesów - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I oddaliła skargę RPO, który uznał, że sąd zasądził rażąco niskie zadośćuczynienie za wypadek przy szlifierce.

20.05.2022

SN: Emerytura pomostowa, gdy praca wykonywana była po 2008 r., niekoniecznie przez miesiąc

Emerytury i renty

Nabycie prawa do emerytury pomostowej nie jest uzależnione od wykonywania, po dniu 31 grudnia 2008 r., pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przez okres przynajmniej jednego miesiąca, czego wymaga ustawa z grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych - taką uchwałę podjęło siedmioro sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

19.05.2022

NSA: Zapisy dotyczące prawa autorskiego nie przesądzają o kwalifikacji umowy

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

NFZ uznał, że umowę o dzieło, której przedmiotem było wygłoszenie wykładu, należy zakwalifikować jako umowę o świadczenie usług, od której trzeba opłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Stało się to przedmiotem sporu. NSA potwierdził, że nazwa umowy i zawarcie w niej postanowień dotyczących prawa autorskiego, nie wystarczają do podważenia kwalifikacji umowy jako mającej za przedmiot określone czynności, a nie ich rezultat.

17.05.2022

SN: Urzędnik skarbowy był dyskryminowany, miał prawo do odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy

Wygaśnięcie stosunku pracy w izbie skarbowej było niezgodne z prawem i w związku z tym, zwalniany pracownik miał prawo domagać się zasądzenia stosownego odszkodowania - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że ujawnienie służby w organach bezpieczeństwa państwa nie może być podstawą pozbycia się pracownika. Zwłaszcza, gdy przez wiele miesięcy wykonywał sumiennie pracę dla organów skarbowych.

16.05.2022

Strasburg: Skazanie związkowca za odmowę przyjęcia nowych członków naruszyło Konwencję

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Skazanie przez sąd karny przedstawiciela związku zawodowego za odmowę przyjęcia 15 nowych osób do grona członków związku stanowiło naruszenie swobody zrzeszania się - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że intencją skarżącego nie było permanentne odrzucenie ich kandydatur, lecz wstrzymanie się z procedurą przyjmowania nowych członków do kolejnego walnego zebrania.

13.05.2022

SN: Odszkodowanie za złamanie zakazu pozbawienia pracy trzeba miarkować

Prawo pracy

Odszkodowanie za zerwanie przez pracodawcę gwarancji wynikających z Układu Zbiorowego Pracy należy obliczać według rzeczywistej straty i odnosić do stanowiska, które zajmował powód w roku podpisania porozumienia, a nie w dacie rozwiązania umowy o pracę - taki jest sens wyroku Sądu Najwyższego, który wydała Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

09.05.2022

SN: Deputat węglowy należy się za pełny okres pracy na kolei

Emerytury i renty Prawo pracy

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę kasacyjną ZUS w sprawie wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy, który należy się emerytowanym kolejarzom. Skarga do Sądu Najwyższego jest niedopuszczalna bez względu na wartość przedmiotu sporu. Nie jest to świadczenie z ubezpieczenia społecznego, lecz jego źródłem jest stosunek pracy.

04.05.2022

Sąd potwierdził - pracodawca nie może przetwarzać danych o zdrowiu pracownika bez jego zgody

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy - wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Bo, jak orzekł, polecenie pracodawcy było sprzeczne z przepisami prawa, a takich poleceń pracownicy nie muszą wykonywać.

14.04.2022

WSA: Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy wiąże pracodawcę

Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Pracodawca nie chciał wypłacić wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, ponieważ miał podejrzenie, że pracownik nie ma prawa skorzystać z tego świadczenia. Sytuacji nie zmieniło nawet potwierdzenie prawidłowości zaświadczenia lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS. Inspekcja pracy wydała więc nakaz wypłaty wynagrodzenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, że decyzja ta była uzasadniona.

04.04.2022

Izba Pracy SN rozstrzygnie o nabyciu emerytury pomostowej

Emerytury i renty

Trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego powzięło wątpliwość, czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po dniu wejścia w życie ustawy, po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca. W przepisach nigdzie nie jest zaznaczony czas konieczny do uzyskania takiej emerytury.

17.03.2022

SO: "Zatrudnienie" ojca w pizzerii, aby oszukać ZUS

BHP Ubezpieczenia społeczne

Fikcyjne zatrudnienie, czyli tylko pozorne zawarcie umowy o pracę, nie może stanowić podstawy do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami pracowników. Głównym celem zawarcia umowy o pracę winno być nawiązanie stosunku pracy, a jedynie rezultatem i pośrednim celem zatrudnienia jest uzyskanie korzyści - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi oceniając decyzję ZUS.

15.03.2022

TSUE: Wyłączenie pracowników domowych z ochrony przed bezrobociem to brak ochrony socjalnej

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Ustawodawstwo wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że to wykluczenie stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na płeć w dostępie do zabezpieczenia społecznego.

02.03.2022

SN: KRUS zawiesza rentę rodzinną, ale rolnik nie musi zwracać wypłaconych sum

Ubezpieczenia społeczne

Prawo do rolniczej renty rodzinnej nie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przez ubezpieczonego większego od przeciętnego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. KRUS nie może żądać zwrotu wypłaconych sum w poprzednich latach, może wypłatę renty zawiesić - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

24.02.2022

Sąd: Zatrudnienie żony prezesa zarządu nie było pozorne

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Niedługo po zawarciu umowy nowa pracownica, prywatnie żona prezesa zarządu, stała się niezdolna do pracy z uwagi na ciążę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że umowa została zawarta dla pozoru i jej jedynym celem było uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Sąd jednak nie zgodził się z organem, ponieważ wykazano, że pracownica faktycznie wykonywała swoje obowiązki.

22.02.2022

SN: Składkę wypadkową można kwestionować bez sankcji

BHP Ubezpieczenia społeczne

Jeżeli przedsiębiorca, płatnik składek kwestionuje wysokość kwoty w zawiadomieniu, o którym mowa w ustawie wypadkowej, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala w decyzji wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w danym roku składkowym - taki jest sens uchwały trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.

18.02.2022

Sąd: Niezdolność do pracy zaraz po podpisaniu umowy świadczy o pozorności

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

ZUS stwierdził, że pracownik nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ponieważ został zatrudniony tylko po to, aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego. Sąd zgodził się z tym, ponieważ nie wykazano, że zatrudnienie nowej osoby było uzasadnione. Nie było też dowodów, że pracownik wykonywał pracę i wypłacano mu wynagrodzenie.

16.02.2022