RPO składa skargę nadzwyczajną w sprawie zachowku od wyroku Sądu Okręgowego

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Rzecznik Praw Obywatelskich składa skargę nadzwyczajną na korzyść powódki od wyroku Sądu Okręgowego w sprawie zachowku. Sąd nałożył na powódkę ciężar wykazania, że spadkodawczyni nie zrealizowała ani nie zbyła roszczenia o zachowek - choć strona pozwana nie podnosiła tych okoliczności. Według RPO, odebranie jej prawa do zachowku naruszyło funkcje: ochronną, dystrybucyjną oraz solidarnościową tej instytucji prawa spadkowego.

04.12.2023

Rząd wycofuje się z kształtowania wynagrodzeń sędziów i prokuratorów okołobudżetówką

Wymiar sprawiedliwości

Rząd zgłosił autopoprawkę do ustawy okołobudżetowej na 2024 r., usuwając z niej przepisy ustalające podstawę wynagrodzeń sędziów, prokuratorów, referendarzy i asesorów na stałym poziomie 6156,25 zł. Oznacza to, że wynagrodzenia tych grup zawodowych będą w przyszłym roku, pierwszy raz od 2021 r., kształtowane na podstawie ustaw ustrojowych - Prawa o ustroju sądów powszechnych i Prawa o prokuraturze, a podstawą będzie 7005,76 zł.

04.12.2023

Sędziowie sami gubią się w przepisach o posiedzeniach niejawnych, potrzebne zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Sądy toną w zaległościach, a referaty często przekraczają granice sędziowskich możliwości. Kusi więc, by przy rozpoznawaniu spraw posiłkować się posiedzeniami niejawnymi. Poza problemem oczywistym, związanym z ograniczeniem prawa do sądu, wątpliwości budzą jednak same przepisy, a konkretnie to, jak zostały zredagowane. W efekcie sędziowie różne je interpretują, pełnomocnicy nie wiedzą jak stosować, a jedni i drudzy uważają, że niezbędna jest nowelizacja.

04.12.2023

Ministerstwo Finansów uruchomiło środki na wyrównania dla sędziów, wypłaty od 8 grudnia

Wymiar sprawiedliwości

Od 8 grudnia br. sądy w całym kraju mają zacząć wypłacać sędziom, referendarzom i asesorom wyrównania wynagrodzeń w 2023 r. Ich wysokość ustalana była nie na podstawie ustawy ustrojowej, a okołobudżetowej. W listopadzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że było to niezgodne z Konstytucją. A ponieważ sądy nie miały wystarczających środków, wnioskowały o ich uruchomienie z rezerwy celowej. Ministerstwo Finansów właśnie o tym zdecydowało.

02.12.2023

Referendarze: Sądy łamią prawo, wypłacając nam niższe wynagrodzenia

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny orzekł na początku listopada, że ustalanie ustawą okołobudżetową wynagrodzeń dla sędziów jest niezgodne z Konstytucją. Dotyczy to też m.in. referendarzy. Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA w piśmie do Ministra Sprawiedliwości zaznacza, że od tego momentu pensje sędziowskie, referendarskie powinny być wyliczane zgodnie z ustawą ustrojową. I przypomina, że za bezpodstawne obniżanie pensji grozi grzywna do 30 tys. zł.

02.12.2023

Mec. Robert Ofiara: Czy WIBOR jest do ruszenia? To zależy

Wymiar sprawiedliwości

Jest wiele podobieństw pomiędzy kredytami frankowymi a kredytami z WIBOR-em, jednak droga kredytobiorców z WIBOR-em nie jest jeszcze przetarta, a to czy pozew ma sens zależy od wielu czynników. Ważne jest to, jak kredytobiorca był informowany o ryzyku zmiany oprocentowania i o tym, ile będzie go kosztował kredyt. Trzeba się też zastanowić, o co warto walczyć, bo nieważność - w tym przypadku - nie zawsze jest korzystna - pisze Robert Ofiara, adwokat.

01.12.2023

Jednakowe wynagrodzenia sędziów i prokuratorów mają być utrzymane, MS zmienia okołobudżetówkę

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Dotychczas przyjmowane rozwiązania miały na celu jednakowe wynagradzanie sędziów i prokuratorów. Po listopadowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego trzeba więc poprawić ustawę okołobudżetową na 2023 r., by wynagrodzenia prokuratorów ustalane były zgodnie z ustawą ustrojową, tak samo jak w przypadków sędziów - w ten sposób Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia założenia projektu noweli tegorocznej okołobudżetówki.

01.12.2023

WSA: Leczenie psychiatryczne nieubezpieczonego na koszt państwa, bez względu na dochód

Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Za świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane osobie nieubezpieczonej z zaburzeniami psychicznymi, nie pobiera się od tej osoby opłat. Zatem świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie i finansowane ze środków publicznych, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma tu znaczenia dochód rodziny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

29.11.2023

SN wyjaśni, czy ZUS może sprawdzać podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Dziś, 29 listopada br., Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wyjaśni czy ZUS jest uprawniony do weryfikacji podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy w początkowym okresie prowadzenia działalności ubezpieczony deklaruje podstawę wymiaru, której wysokość nie ma odzwierciedlenia w przychodach.

29.11.2023

Mec. Andrzej Zwara: Klienci oczekują od adwokatów stosowania nowych technologii

Wymiar sprawiedliwości

Nowe technologie nie zastąpią wiedzy, doświadczenia i umiejętności adwokatów, ale są narzędziem, które umożliwi nam efektywniejsze wykonywanie naszej pracy. Należy w nie inwestować, ponieważ tego oczekują klienci – mówi Andrzej Zwara, adwokat, prezes Biblioteki Palestry, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak dodaje, adwokaci, którzy nie nadążą, nie będą mogli zapewnić klientom pomocy prawnej zachowując jednocześnie odpowiednie standardy bezpieczeństwa, tajemnicy zawodowej oraz wysokiego poziomu obsługi.

29.11.2023

Mikołaj Kozak: Przy procesie karnym problemem czas i organizacja

Wymiar sprawiedliwości

Samo oczekiwanie to jeden problem. Osobną kwestią jest sposób zorganizowania postępowania z punktu widzenia oskarżonego, który tak długo na proces czeka. Jeżeli po 1,5 roku od wpływu aktu oskarżenia wyznaczany jest wreszcie termin rozprawy w sprawie, w której do przesłuchania – oprócz oskarżonego – jest dwóch czy trzech świadków, to naprawdę nie rozumiem, dlaczego sąd planuje termin rozprawy na 45 minut i nie wzywa żadnego świadka - pisze Mikołaj Kozak, adwokat w Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.

28.11.2023

Kobieta zwraca cały zasiłek chorobowy, bo pracowała dwa dni

Wymiar sprawiedliwości Ubezpieczenia społeczne

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uznał, że ubezpieczona musi zwrócić ZUS cały zasiłek chorobowy, gdyż pracowała w czasie zwolnienia dwa dni. W rezultacie na życie zostało jej w danym miesiącu tylko 447 zł. W tej sytuacji sąd zwolnił kobietę z kosztów postępowania przed II instancją, mając na uwadze jej zadłużenie kredytowe oraz stan zdrowia, a także - zasady współżycia społecznego.

28.11.2023

Adwokaci przeciw zbyt częstemu zwracaniu im pozwów bez podstawy

Wymiar sprawiedliwości Poprawmy prawo

Adwokaci coraz częściej skarżą się na praktykę części sędziów, polegającą na zwracaniu pozwów bez uzasadnionej podstawy. Chodzi konkretnie o art. 130[1a] k.p.c., zgodnie z którym jeśli nie są zachowane warunki formalne pisma, przewodniczący zwraca je bez wezwania do poprawienia lub uzupełnienia. Sytuacja tak nabrzmiała, że ORA w Warszawie wystosowała pismo w tej sprawie do prezes warszawskiego Sądu Okręgowego.

28.11.2023

SN: Nagana dla adwokata za groźby w sms-ach

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odpowiedzialności adwokata nie wyłącza twierdzenie, że obwiniony działał we własnym imieniu i w sferze jego prywatnych interesów. Wypowiedzenie przez klientkę pełnomocnictwa wcale nie oznacza, że korespondencja z nią nie jest już korespondencją zawodową – orzekł Sąd Najwyższy uznając, że groźby wobec mocodawczyni w kierowanych do niej sms-ach zasługują na karę nagany.

27.11.2023

Sądy mają problem z wyrównaniem wynagrodzeń sędziowskich, a MF prosi o dodatkowe wyliczenia

Wymiar sprawiedliwości

8 listopada TK stwierdził, że ustalenie wynagrodzeń m.in. sędziów, na podstawie ustawy okołobudżetowej na 2023 r., było niezgodne z Konstytucją. Oznacza to, że pensje za listopad i grudzień powinny być już wyliczane zgodnie z ustawą ustrojową, a reszta wymaga wyrównania. Część sądów już stosuje się do wyroku, albo przynajmniej zapowiada wyrównanie po Nowym Roku. W części jednak trwa gorączkowe szukanie pieniędzy, czego nie ułatwia Ministerstwo Finansów, domagając się szczegółowszych kalkulacji.

27.11.2023

Dr Romanowski: Mamy solidne ramy prawne systemu ochrony dzieci

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Solidne ramy prawne systemu ochrony dzieci już są, zespoły ds. badania przypadków ich śmierci lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz do spraw ochrony małoletnich powinny zacząć formalnie działać na przełomie listopada i grudnia. Sukces tkwi jednak nie tylko w przepisach, ale w tym jak zostaną wdrożone w życie. W ministerstwie niezmiennie jest pełne zaangażowanie, by przebiegło to sprawnie - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, który odpowiadał m.in. za prace nad ustawą Kamilka.

27.11.2023

IUSTITIA: Większość konkursów trzeba przeprowadzić od nowa

Wymiar sprawiedliwości

Ponad stu sędziów z całej Polski spotkało się w sobotę w Warszawie, aby rozmawiać o przyspieszeniu postępowań, naprawie praworządności i odblokowaniu środków z KPO. Na zebraniu zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z oddziałami została przyjęta uchwała dotycząca reformy sądownictwa - dotycząca m.in. kwestii tzw. neosędziów.

25.11.2023

Sędziowie kwestionujący niezależność TK nie będą karani

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sędzia ma prawo stosować prawo europejskie, Konstytucję oraz wyroki Trybunału Praw Człowieka w Starsburgu i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym badać prawidłowość powołania organów takich jak Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Sądownictwa – orzekł Sąd Najwyższy w sprawie sędziego obwinionego o przekroczenie uprawnień.

25.11.2023

Od 15 sierpnia br. już ponad 4 tys. policyjnych zakazów i nakazów dla przemocowca

Wymiar sprawiedliwości

Od połowy sierpnia br. policjanci i żandarmi wojskowi mogą stosować nowe narzędzia wobec sprawców przemocy domowej. Chodzi o zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi i przebywania np. w miejscu ich pracy czy nauki. Z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że do 30 października br. funkcjonariusze zastosowali 4070 środków natychmiastowej izolacji, a od 30 listopada 2020 r. do połowy sierpnia br. - 10 893.

25.11.2023

Sędzia Kamil Zaradkiewicz powołany na funkcję dyrektora KSSiP

Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 24 listopada sędziego Kamila Zaradkiewicza do pełnienia funkcji dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - poinformowano w piątek na stronie KSSiP. Sędzia Zaradkiewicz do połowy 2016 r. był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, a następnie dyrektorem Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości. Od października 2018 r. jest sędzią w Izbie Cywilnej SN.

24.11.2023
1  2  3  4  5    338