SN: Sędzia, jak poseł czy kanclerz, może na siebie głosować

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Z materiału dowodowego nie wynika, aby sędzia uczestniczył w opiniowaniu zarówno własnej kandydatury, jak i pozostałych kandydatów na wyższe stanowiska sędziowskie w Sądzie Okręgowym. Głosowanie przeprowadzane nad wskazanymi kandydaturami było tajne. Rzecznik dyscyplinarny przegrywa kolejną sprawę dotyczącą tego głosowania, ale nie wycofuje kasacji - mimo że Sąd Najwyższy w różnych składach wyraża identyczną opinię prawną.

16.07.2024

KRS o zakazie kwestionowania statusu sędziego i apel do premiera

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie odpowiadają dyscyplinarnie za działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego organu RP na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - przypomina w ostatnich uchwałach przewodnicząca KRS. I wzywa premiera do publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie składów sędziowskich.

15.07.2024

Dyrektor KSSiP: Sędziowie wyłonieni przez KRS po 2017 r. nie będą prowadzić zajęć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kadra wykładowczyń i wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury winna składać się z osób mających nie tylko najwyższe kwalifikacje zawodowe i dydaktyczne, ale również takich, których status zawodowy, a także postawa etyczna i moralna nie mogą zostać w żaden sposób podważone czy zakwestionowane - napisał prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, dyrektor KSSiP, informując, że nie będzie powierzać prowadzenia zajęć sędziom powołanym na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 r. lub tym, którzy złożyli podpisy na listach poparcia kandydatów do KRS.

14.07.2024

TSUE: Skład rozpoznający sprawę powinien samodzielnie zdecydować o jej wyniku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie związanej z zasadą państwa prawnego, sam musi spełniać wymogi związane z niezawisłością sądownictwa. W szczególności skład orzekający rozpoznający sprawę powinien samodzielnie wydać orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Należy wykluczyć jakąkolwiek nieuprawnioną ingerencję osób spoza składu orzekającego – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

14.07.2024

Rozwód u notariusza? Kulturalnie i bez adwokata

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Notariusze mogą podjąć się udzielania rozwodów. Przy założeniu, że nie zachodzi konieczność rozstrzygania o opiece nad małoletnimi dziećmi oraz orzekania o winie jednego z małżonków – rozwód mógłby odbywać się przed notariuszem. Tak rozumiane bezsporne rozwiązanie małżeństwa przybrać może postać kompleksowego uregulowania zarówno stosunków osobistych, jak i majątkowych, między małżonkami – twierdzi prezes Krajowej Rady Notarialnej. Adwokaci są bardziej sceptyczni. Wskazują na dobro dziecka i prawa stron.

13.07.2024

Neo-sędziowie nie wejdą do Krajowej Rady Sądownictwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejm nie zgodził się na przyjęcie senackiej poprawki, która pozwalała kandydować do Krajowej Rady Sądownictwa tzw. neo-sędziom, powołanym na urząd po 2017 roku przez ciało nieznane polskiej konstytucji. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zmienił zdanie w tej sprawie. W ocenie ekspertów ta próba kompromisu senackiego mogłaby doprowadzić do kryzysu, bo nie zawierała żadnej alternatywy.

12.07.2024

Centralna lista i certyfikowanie kandydatów na biegłych sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stworzenie centralnej listy biegłych sądowych, powołanie niezależnego organu certyfikującego kandydatów, a także wzrost ich wynagrodzeń - to najważniejsze elementy z przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości założeń reformy w tym zakresie. - To nie będzie pudrowanie, tylko zmiana – zapowiedział minister Adam Bodnar.

12.07.2024

NRA chce, by pełnomocnik z mocy ustawy mógł odmawiać składania zeznań

Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura w swoim projekcie zmian w kodeksie postępowania cywilnego proponuje, by adwokat i radca prawny mogli odmówić zeznań co do wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Z kolei np. małżonek strony mógłby odmówić zeznań, składając do sądu oświadczenie na piśmie. Zmiany mają też dotyczyć zeznań świadka na piśmie - NRA proponuje, by dopisać możliwość sprzeciwu stron.

12.07.2024

Trzech kandydatów na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało nazwiska trojga kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z ramienia Polski, którzy zostaną przedstawieni Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy. Powołanie nowego sędziego ETPCz z Polski jest konieczne, ponieważ kadencja dotychczasowego sędziego, prof. dr hab. Krzysztofa Wojtyczka, dobiegła końca.

10.07.2024

Trzyosobowe składy, częstsze uzasadnienia i sędzia jak partner

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia ma być partnerem stawiającym na dialog ze stronami i pełnomocnikami, składy w apelacji mają być ponownie trzyosobowe, a uzasadnienia sporządzane także w sytuacji postanowień niezaskarżalnych - wynika z projektu zmian w procedurze cywilnej, który właśnie przygotowała Adwokatura. Adwokaci postulują też, by pełnomocnik z urzędu nie musiał sporządzać apelacji, jeśli uzna, że nie ma do tego podstaw, oraz, by nie było obowiązku umieszczania wniosków dowodowych w petitum pozwu.

09.07.2024

Możliwe zmiany w opłatach za egzamin wstępny na aplikację sędziowską i prokuratorską

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Osoby ubiegające się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską od lat skarżą się na zasady ponoszenia opłat za egzamin wstępny. Konkurs składa się bowiem z dwóch etapów, a zdecydowana większość kandydatów nie przechodzi do drugiego etapu. Mimo to, wszyscy wnoszą pełną opłatę (w tym roku 2150 zł). Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przedstawione zostaną analizy koncepcyjne w zakresie ewentualnych modyfikacji przepisów dotyczących zwrotu kandydatom części uiszczonej uprzednio pełnej wysokości opłaty.

08.07.2024

Projekt ustawy o biegłych prawie gotowy

Wymiar sprawiedliwości

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości ma zaprezentować projekt ustawy o biegłych sądowych. To trwający od kilkudziesięciu lat problem w wymiarze sprawiedliwości, z którym kolejne rządy nie umiały sobie poradzić. Według zapowiedzi ministra Adama Bodnara, ma to być przemyślana regulacja, a według szefa pracującego nad nią zespołu, ma ona kompleksowo rozwiązać wskazywane od dawna problemy.

08.07.2024

Adwokat neo-sędzią? Będzie musiał odejść z sądu, ale do zawodu łatwo nie wróci

Wymiar sprawiedliwości

Trwają intensywne prace nad rozwiązaniem problemu tzw. neo-sędziów, Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Prokuratury zapowiadała stosowny projekt już jesienią. Jednym z problemów do rozwiązania będzie na pewno sytuacja tych sędziów, którzy wzięli udział w konkursach jako adwokaci czy radcy prawni. Adwokatura i radcy już sygnalizują, że automatycznego powrotu nie będzie, bo wpis na listę adwokatów wymaga zbadania rękojmi, a ta wiąże się też z podejściem do praworządności.

08.07.2024

Kajaki z tatą, wypad w góry z mamą - o kontakty "wakacyjne" warto wcześniej zadbać

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Dostosowanie urlopów w porozwodowym patchworku często jest nie lada wyzwaniem i to nawet jeśli byli partnerzy na co dzień nieźle się dogadują. Dlatego sędziowie i prawnicy podkreślają, że nawet ustalenia dotyczące wakacji warto mieć na papierze. Widać to zresztą m.in. we wnioskach o ustalenie lub zmianę kontaktów - większość zawiera odrębne żądanie dotyczące okresu wakacyjnego. Kolejną kwestią są alimety - uszczuplanie ich ze względu na miesięczny wypad z dzieckiem, też jest łamaniem prawa.

06.07.2024

Brazewicz i Kasicki: Rażąca bezczynność Schaba, Lasoty i Radzika

Wymiar sprawiedliwości

Do dziś w ponad 100 sprawach sędziowskich nie podjęto decyzji o skierowaniu ich do sądu lub o umorzeniu postępowania, przy czym od dłuższego czasu nie są wykonywane żadne czynności dowodowe. Jest to rażące naruszenie praw obywatelskich tych sędziów, którym wiele lat temu postawiono zarzuty, a którzy do dziś nie mogą doczekać się ani decyzji rzecznika, ani ewentualnej możliwości obrony – wyjaśniają rzecznicy dyscyplinarni Ministra Sprawiedliwości.

05.07.2024

SN: Nie ma jasności, czy bank może zatrzymać kwoty, gdy umowa kredytu nieważna

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie nadal mają wątpliwości, czy zarzut zatrzymania jest skuteczny na wypadek unieważnienia umowy kredytu. Izba Cywilna Sądu Najwyższego przekazała rozszerzonemu składowi siedmiu sędziów zagadnienie prawne wymagające podjęcia uchwały, aby definitywnie rozstrzygnął czy umowa kredytu ma charakter umowy wzajemnej.

04.07.2024

SN odchodzi od linii orzeczniczej w sprawie potrącenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dla skuteczności podniesienia zarzutu potrącenia na podstawie art. 203(1) k.p.c. i odbioru takiego oświadczenia wystarczające jest pełnomocnictwo procesowe - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na zagadnienie przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Katowicach. Uchwała ta stanowi odejście Sądu Najwyższego od jego dotychczasowej linii orzeczniczej, jak również od wieloletniej i ugruntowanej linii orzeczniczej sądów powszechnych.

04.07.2024

Prokuratorzy w KRS w sprawie rzeczników dyscyplinarnych

Wymiar sprawiedliwości

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej weszli do Krajowej Radzie Sądownictwa, żądając wydanie dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych, a konkretnie akt dyscyplinarek sędziów - potwierdziła to sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Rady. Ma to być efektem - według doniesień medialnych - zawiadomienia złożonego przez sędziego Włodzimierza Brazewicza, powołanego przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara na rzecznika dyscyplinarnego ad hoc.

03.07.2024

SN wznawia postępowanie w sprawie wygaśnięcia mandatu Kamińskiego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy wznowił postępowanie zakończone postanowieniem z 10 stycznia 2024 r. wydanym przez Izbę Pracy tego sądu, w którym oddalono odwołanie od postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. W wyniku wznowienia postępowania SN uchylił wskazane postanowienie i umorzył postępowanie.

03.07.2024

Ruszyła XIII edycja Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2024

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Już po raz XIII Wolters Kluwer Polska organizuje konkurs Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra - tym razem 2024 r. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się nie tylko wiedzą, ale też pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa, a także kreatywnością i wykorzystywaniem nowych technologii. Kandydaci nie mogę mieć więcej niż 35 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września.

03.07.2024