Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym resorcie oraz byłej dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy programu „Aktywni+” realizowanego przez ministerstwo w 2023 r.

20.02.2024

Świadczenie wspierające także dla cudzoziemców

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od początku 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o świadczenie wspierające. Z tej nowej formy wsparcia mogą skorzystać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 lat. Skorzystać z niej mogą zarówno obywatele polscy, jak i niektórzy cudzoziemcy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

15.02.2024

Co zrobić, gdy na konto zamiast 800 zł na dziecko wpłynie tylko 500 zł?

Pomoc społeczna Domowe finanse

Podwyżka świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł na dziecko następuje automatycznie, mogło się jednak zdarzyć, że rodzic lub opiekun nie dostał w styczniu w swoim terminie płatności świadczenia wychowawczego w nowej wysokości. W takiej sytuacji nie powinno się składać kolejnego wniosku - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.02.2024

RPO ma uwagi do projektu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Projekt modyfikacji sposobu ustalania renty socjalnej poprzez jej odniesienie do minimalnego wynagrodzenia za pracę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób z niepełnoprawnością. Kierunek zmian nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony praw jednostki, ale projekt wymaga pogłębionej refleksji - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

12.02.2024

WSA: Trzeba ustalić, czy pobyt danej osoby w DPS-ie jest niezbędny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Przyznanie usług opiekuńczych osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej jest niecelowe. Jednak, gdy podopieczny zgłasza chęć opuszczenia placówki i powrót do domu, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy jego pobyt w instytucji jest konieczny ze względu na stan jego zdrowia. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

10.02.2024

Gminy mogą wnioskować o budowę energooszczędnych mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Od 1 lutego jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, a łączna pula przekracza pół miliarda zł. Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2026 r.

06.02.2024

Do wniosku o wydanie decyzji o potrzebie wsparcia trzeba dołączyć tylko jedno orzeczenie

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Składający wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do dokumentów muszą dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Niekiedy wnioskujący posiada dwa takie orzeczenia, np. wydane przez ZUS i przez powiat. Do wniosku trzeba dołączyć tylko jedno z nich i to sam wnioskujący decyduje, który dokument będzie dla niego korzystniejszy. Według ekspertów ważne jest też właściwe wypełnienie kwestionariusza samooceny, który także dołączamy do wniosku.

06.02.2024

Nowy projekt dla gmin na walkę z dziedziczonym ubóstwem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

19 lutego ruszy konkurs na partnerskie projekty gmin i organizacji pozarządowych, które mają przeciwdziałać zjawisku dziedziczonego ubóstwa. Nabór potrwa do 5 kwietnia, a budżet na zdania wyniesie 40 mln zł. To nowy projekt ministerstwa funduszy i polityki regionalnej finansowany ze środków europejskich.

02.02.2024

Można już składać wnioski o 800+ na kolejny rok

Pomoc społeczna Domowe finanse

Od 1 lutego 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – przypomina ZUS.

01.02.2024

Świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach może zostać uznane za nienależnie pobrane

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, może zaistnieć sytuacja, w której świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach będzie wypłacane w okresie, który później zostanie objęty prawem do świadczenia wspierającego. Eksperci zwracają uwagę, że w takiej sytuacji należy się liczyć z obowiązkiem zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego, wraz z odsetkami, pobranego za okres, w którym zostało ustalone prawo do świadczenia wspierającego, jako świadczenia nienależnego.

27.01.2024

Sejm rozpoczął pracę nad projektem o wyższej rencie socjalnej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Do Sejmu wrócił obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który zakłada podniesienie kwoty renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia. A także podniesienie limitu kwoty otrzymywanej przy zbiegu uprawnień do renty rodzinnej i socjalnej. W poprzedniej kadencji Sejmu prace ustawodawcze nad nim nie zostały ukończone.

25.01.2024

Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Środowisko Pomoc społeczna Dodatek osłonowy

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

25.01.2024

Wniosek do ZUS o świadczenie wspierające wstrzyma wypłatę pielęgnacyjnego na starych zasadach

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Samo złożenie przez dorosłą osobę z niepełnosprawnością wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia ani nawet jej otrzymanie nie zmienia niczego w wypłacie dla opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach. Wypłata zostanie wstrzymana dopiero po złożeniu wniosku do ZUS o świadczenie wspierające przez osobę niepełnosprawną. Opiekun w okresie przejściowym zachowa jednak ubezpieczenie.

18.01.2024

Świadczenie pielęgnacyjne także dla prowadzącego rodzinny dom dziecka

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również prowadzącemu rodzinny dom dziecka czy dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej. Poszerzono katalog osób, które mogą je otrzymać także o dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej i dyrektora interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Wcześniej nie byli oni uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia. Z drugiej strony jednak świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie mogło być pobierane na dziecko tylko do 18 roku życia.

09.01.2024

Powiatowy zespół nie może odmówić przyjęcia wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, aby potem starać się o świadczenie wspierające, można złożyć m.in. w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Już w pierwszych dniach nowego roku zainteresowanie otrzymaniem decyzji jest spore. Jednak niektóre powiatowe zespoły odsyłają klientów z kwitkiem. Powiatowy zespół ma obowiązek taki wniosek przyjąć.

09.01.2024

FPP o skutkach wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa, która wydłużyła ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to orzeczeń, których ważność skończyła się w czasie pandemii koronawirusa, albo których ważność upłynęła po 5 sierpnia 2023 r. i przed 30 września 2024 r. Orzeczenia te zachowują ważność do 30 września 2024 r. W efekcie na ten okres zachowają też ważność karty parkingowe, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

03.01.2024

ZUS ostrzega: Zły wniosek o świadczenie wspierające skutkuje brakiem pieniędzy

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

1 stycznia weszły w życie przepisy o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Za przyznanie i wypłatę świadczeń odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Żeby jednak ZUS pieniądze wypłacał, trzeba najpierw dostarczyć zaświadczenie z wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa. Wniosek osoby z niepełnosprawnością, która złoży go do ZUS nie mając wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, Zakład pozostawi bez rozpatrzenia.

03.01.2024

Pierwsze wypłaty 800 plus już na kontach rodziców

Pomoc społeczna Domowe finanse

W 2024 roku dotychczasowe świadczenie wychowawcze 500 plus na dziecko wzrosło o 300 zł. Pierwsze przelewy w wysokości 800 zł trafiły na konta rodziców już 29 grudnia. Zmiana wysokości pobieranego świadczenia nastąpiła z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

02.01.2024

Prezes ZUS: Ruszyła wypłata 800 plus

Pomoc społeczna

Pierwsze świadczenia wychowawcze w wysokości 800 zł zostały wypłacone na rachunki bankowe i trafiły do rodziców - poinformowała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Jak dodała, kolejne przelewy zostaną zrealizowane 3 i 4 stycznia. Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wzrośnie do 800 zł. Zmiana ta nastąpi z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku.

30.12.2023

Opiekun ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie straci go zaraz po śmierci osoby wspieranej

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od 2024 r. opiekun, który straci najbliższą osobę z niepełnosprawnością, którą wspierał, nie utraci z dnia na dzień prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie mógł pobierać je jeszcze przez niespełna dwa miesiące. Wydłużenie czasu pobierania tych świadczeń ułatwi opiekunom wejście w nową rzeczywistość, także zawodową, z jaką muszą się zmierzyć po śmierci osoby wymagającej opieki.

30.12.2023
1  2  3  4  5    38