Nieprecyzyjne warunki świadczenia krótkookresowego wsparcia w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Krótkookresowe wsparcie dzienne lub całodobowe np. dla osób z niepełnosprawnością i starszych będą mogły świadczyć już od listopada domy pomocy społecznej. Placówki chcą korzystać z tej możliwości, ale mogą ich do tego zniechęcić nieprecyzyjne przepisy i problemy z finansowaniem. W rezultacie może to spowodować, że w wielu przypadkach usługa będzie funkcjonować tylko teoretycznie.

03.10.2023

E-legitymacja osoby z niepełnosprawnością może jeszcze w tym roku

Pomoc społeczna Nowe technologie Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością będą mogły otrzymać elektroniczną legitymację osoby niepełnosprawnej w aplikacji mObywatel jeszcze w tym roku – wynika z pozyskanych przez Prawo.pl informacji. Początkowo taka możliwość miała być już w pierwszym kwartale tego roku. Na razie jednak wciąż trwają intensywne prace nad wdrożeniem tego rozwiązania.

29.09.2023

Zasiłek stały będzie wyższy, ale kryterium dochodowe bez zmian

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Od 100 do 1 tys. złotych będzie mógł wynieść zasiłek stały z pomocy społecznej od początku 2024 r. Przy ustalaniu jego wysokości będzie brane pod uwagę 130 proc. kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą oraz na osobę w rodzinie. Dotychczas było to 100 proc. Jednak same kryteria dochodowe nie będą wyższe, co wyklucza z możliwości wsparcia z pomocy społecznej wiele najuboższych osób.

27.09.2023

Świadczenia pielęgnacyjnego nie można łączyć z rentą rodzinną

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej skutkuje wstrzymaniem jej wypłaty i eliminacją negatywnej przesłanki wyłączającej nabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Zatem nie jest możliwe uzyskanie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym posiadaniu prawa do innych świadczeń, w tym renty rodzinnej. Innymi słowy nie jest możliwe kumulatywne pobieranie zarówno świadczenia pielęgnacyjnego, jak i renty rodzinnej.

21.09.2023

Flagowy prezydencki projekt o asystencji osobistej wciąż bez finału

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli oraz Komitet ONZ ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

20.09.2023

Mieszkania treningowe i wspomagane mają pomóc w niezależnym życiu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Osoby z niepełnosprawnością, starsze lub przewlekle chore będą mogły otrzymać w mieszkaniu wspomaganym pomoc m.in. w przemieszczaniu się, utrzymaniu higieny osobistej oraz ubieraniu przez nie więcej niż trzy godziny dziennie, przez siedem dni w tygodniu. Natomiast osoby spoza tych trzech grup w mieszkaniu wspomaganym nie otrzymają pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.

19.09.2023

WSA: Jeden adres, ale dwa gospodarstwa – dodatek węglowy należy wypłacić

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

W jednym budynku mogą znajdować się dwa gospodarstwa domowe, którym należy wypłacić dodatek węglowy. Nie będzie tutaj przeszkodą fakt, że budynek ma jeden adres, a poszczególne osoby zostały wskazane jako członkowie drugiego gospodarstwa. Taki wniosek wynika z wydanego niedawno wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

18.09.2023

WSA: Można przyznać dodatek węglowy po śmierci wnioskodawcy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Jeżeli po złożeniu wniosku o dodatek węglowy wnioskodawca zmarł, organ powinien w drodze wywiadu środowiskowego ustalić, czy istnieją osoby we wspólnym gospodarstwie, którym dodatek można wypłacić. Pozostawiając wniosek bez rozpatrzenia, organ naraża się na zarzut bezczynności. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

16.09.2023

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku, wprowadzi zmiany w funkcjonowaniu świadczenia pielęgnacyjnego. Odtąd będzie można je pobierać na starych lub nowych zasadach. Natomiast osoba z niepełnosprawnością, która skończy 18 lat, będzie pobierać nowe świadczenie wspierające.

15.09.2023

Powstaną Centra 75 plus - ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Utworzenie w kraju ponad 300 centrów, w których osoby od 75. roku życia zostaną objęte kompleksową opieką, zakłada opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Zadania te będą finansowane przez powiaty i dofinansowane z Funduszu Medycznego. Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać na podstawie badań diagnostycznych lekarze pierwszego kontaktu.

04.09.2023

Gminy i powiaty łatwiej zlecą prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Więcej podmiotów będzie mogło prowadzić mieszkania treningowe i wspomagane. Gminom i powiatom mają łatwiej zlecać takie zadanie - wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw. W ustawie pozostał jednak zapis, któremu sprzeciwiała się strona społeczna, mówiący o tym, że z tych form mieszkalnictwa nie będą mogły skorzystać osoby wymagające całodobowej opieki.

25.08.2023

WSA: Burmistrz musi ustalić rzeczywisty rodzaj źródła ciepła przy dodatku węglowym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Węgiel

Dodatek węglowy przysługuje szerokiemu kręgowi uprawnionych. Organy administracji powinny zatem podjąć wysiłek, by móc go wypłacić. Jeżeli pojawią się wątpliwości czy dany wniosek uwzględnić, aby je rozwiać, oprócz danych z CEEB muszą sięgnąć do innych dowodów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

21.08.2023

WSA: 500+ też dla babci, która nie wystąpiła o przysposobienie wnuczki

Pomoc społeczna Domowe finanse

Nie każdy opiekun faktyczny małoletniego ma prawo do świadczenia wychowawczego. Zdaniem Sądu Administracyjnego w Łodzi, każdy powinien mieć jednak prawo do domagania się od państwa pomocy w jej sprawowaniu, w tym również pomocy materialnej. Dlatego ZUS nie może odmówić wypłaty, także wówczas, gdy opiekun nie wystąpił o przysposobienie dziecka.

17.08.2023

Dr Kurowski: Ustawa o świadczeniu wspierającym przełomowa, ale systemu nie porządkuje

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Ponieważ w trakcie prac nad ustawą w parlamencie odrzucone zostały senackie poprawki, proponowane przez stronę społeczną, niestety okres przejścia ze świadczenia pielęgnacyjnego na świadczenie wspierające może nie być w pełni płynny – zwraca uwagę w rozmowie z Prawo.pl dr Krzysztof Kurowski, konstytucjonalista i prezes Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której przez pewien okres rodzina nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego ani wspierającego.

14.08.2023

Ustawa podwyższająca 500 plus do 800 zł opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która podnosi kwotę świadczenia wychowawczego o 300 zł - z 500 zł na 800 zł została opublikowana. Wyższe kwoty obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 roku, ale rząd dał ZUS-owi nieco więcej czasu na przygotowanie się do zmian - wypłaty zostaną zrealizowane do końca lutego z wyrównaniem od 1 stycznia.

10.08.2023

"Covidowe" orzeczenia o niepełnosprawności będą stopniowo traciły ważność

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus Niepelnosprawność

Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużane automatycznie podczas pandemii, stracą ważność z końcem tego roku, a niektóre w 2024 r. Z przepisów wynika, że karty parkingowe i świadczenia z pomocy społecznej będą przyznane na identyczny okres, co ważność orzeczenia.

09.08.2023

Od 6 sierpnia obowiązują przepisy o terminach upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Koronawirus Niepelnosprawność

Przepisy określające nowe terminy upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które były przedłużane z powodu pandemii, weszły w życie 6 sierpnia 2023 r. Prawnicy przestrzegają jednak, aby podejmować rozważne decyzje dotyczące wnioskowania o nowe orzeczenia. Może być bowiem tak, że osoba z niepełnosprawnością pozostawać będzie przez jakiś czas bez orzeczenia, a co za tym idzie, jej opiekun pozostanie bez świadczeń.

07.08.2023

Ruszył drugi nabór wniosków do "programu samochodowego"

Pomoc społeczna Transport Niepelnosprawność

1 sierpnia ruszył kolejny nabór wniosków do "programu samochodowego”. PFRON wprowadził też w programie zmiany. Ma być on realizowany bezterminowo, uzupełniono też m.in. definicję samochodu osobowego i zniesiono maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację programu. Równocześnie w sprawie realizacji programu interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego napływają skargi w tym zakresie.

01.08.2023

Świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r. Ustawa opublikowana

Pomoc społeczna Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Osobom z największą potrzebą wsparcia świadczenie wspierające będzie przysługiwało już od nowego roku, a kolejne grupy osób z niepełnosprawnością będą mogły się o nie starać w 2025 i 2026 r. Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Zmienią się też zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

27.07.2023

Inflacja zjada świadczenie uzupełniające, możliwa jego waloryzacja

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi obecnie analizę dotyczącą skutków finansowych wprowadzenia waloryzacji świadczenia uzupełniającego, tzw. 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prawnicy zwracają uwagę, że w ten sposób zostałaby zrealizowana istota konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego.

15.07.2023