Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego. Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co trzy lata. W swojej propozycji rząd uwzględnił wyniki badań progu interwencji socjalnej, dokonane w 2024 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zgodnie z propozycją rządu, od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

  • dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc. (obecnie to 776 zł),
  • dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc. (600 zł).

Przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.:

  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł),
  • maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności czy też długotrwałej lub ciężkiej choroby.

Krzysztof W. Baran, Kamil Antonów

Sprawdź