WSA, na wniosek RPO, uchylił kolejne uchwały „anty-LGBT”

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po skargach Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził nieważność uchwał Rady Gminy Lipinki oraz Rady Powiatu Tarnowskiego o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT”. Wcześniej, sądy administracyjne uwzględniły skargi RPO w sprawie uchwał, które podjęły rady gminy Istebna, Klwów, Serniki i Osiek.

10.01.2022

WSA: Samorząd nie ochroni radnego przed zmianami organizacyjnymi u pracodawcy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Długotrwała nieobecność w pracy wykazała, że w strukturze organizacyjnej zakładu potrzebne są zmiany. Nie były one korzystne dla radnego, ponieważ w wyniku ich wprowadzenia miał on zostać zdegradowany i pozbawiony dodatku funkcyjnego. Rada miasta stanęła w jego obronie i nie wyraziła zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy, ale nieskutecznie.

10.01.2022

SN: Ksiądz spóźniony - małżeństwo nieważne, a ślub do powtórzenia?

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Wątpliwości sądu wzbudziła kwestia, czy sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika USC na podstawie zaświadczenia księdza, nawet przekazanego po terminie, oznacza zawarcie związku małżeńskiego. Czy też należy je powtórzyć przed urzędnikiem stanu cywilnego? Izba Cywilna Sądu Najwyższego podejmie uchwałę w składzie siedmiorga sędziów w sprawie ustalenia nieistnienia małżeństwa.

04.01.2022

SN: Odszkodowanie za bezprawne korzystanie z lokalu gminy przedawnia się później

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie odszkodowawcze uzupełniające obejmujące opłaty niezależne od właściciela, dochodzone przez gminę przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego za okres po ustaniu tego tytułu, nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - tą uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. A więc roszczenia przedawniają się po 10, gdy wyrok zapadł przed 2018 r. i po 6 latach - po reformie

14.12.2021

SO: Smog zniszczył zdrowie, wolność, nietykalność mieszkania

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

Państwo naruszyło dobra osobiste mieszkańca Rybnika. Skarb Państwa zaniechał dbałości o jakość powietrza. W związku z tym powód doznał krzywdy o znacznych rozmiarach, spowodowanych zanieczyszczeniami - orzekł Sąd Okręgowy w Gliwicach i zasądził na rzecz jednego z mieszkańców zadośćuczynienie w wysokości 30 tys. zł.

09.12.2021

NSA: Burmistrz nie zwalczy epidemii, odstępując od opłat za parkowanie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus

Burmistrz wydał przepisy porządkowe, na podstawie których odstąpiono od poboru opłat za parkowanie. W ten sposób chciał zachęcić mieszkańców do korzystania z prywatnych środków transportu i ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Wojewoda uznał jednak, że nie było do tego podstaw i stwierdził nieważność wydanego zarządzenia. Sądy administracyjne przyznały mu rację.

07.12.2021

NSA: Członkostwo w radzie seniorów nie tylko dla osób starszych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rada gminy nie może wprowadzić definicji pojęcia „senior” lub określić wieku uprawniającego do uczestnictwa w radzie seniorów. W skład tego gremium mogą bowiem wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na ich rzecz. Tym samym członkostwo w tym gremium nie jest zależne od wieku – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

04.12.2021

NSA: Udział przyszłego inkasenta w głosowaniu to poważne naruszenie prawa

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Administracja publiczna

W głosowaniu nad uchwałą wziął udział radny, który na mocy tego aktu miał zostać inkasentem. Sąd pierwszej instancji uznał, że doszło do naruszenia prawa, ale nie było ono istotne, więc uchwała nie została uchylona. Zdania tego nie podzielił Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał bowiem, że stwierdzone uchybienie może prowadzić do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie.

03.12.2021

NSA unieważnia regulamin odbioru odpadów od mieszkańców

Samorząd terytorialny Odpady

Pojęcia "odbieranie" i "pozbywanie się" odpadów nie mogą być używane zamiennie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Gdyby te pojęcia mogły być używane zamiennie, to zbędne byłyby w ustawie dwa przepisy regulujące tą samą materię. Wystarczyłby jeden, który upoważniałby radę gminy do uregulowania częstotliwości np. pozbywania się odpadów komunalnych - dodał sąd i unieważnił regulamin gminny.

02.12.2021

WSA: Sołtys nie może się odwołać od decyzji w imieniu mieszkańców

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Inwestor chciał wybudować kompostownię odpadów. Wójt wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania. Sołtys złożył odwołanie, które doprowadziło do uchylenia spornego rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że doszło do istotnego naruszenia prawa. Żaden przepis proceduralny nie nadaje bowiem sołtysowi legitymacji do reprezentacji mieszkańców.

30.11.2021

TK: Oświadczenia majątkowe osób publicznych niezgodne z Konstytucją

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne jest składanie oświadczeń majątkowych przez osoby publiczne zawierające majątek osobisty i wspólny majątek małżonków oraz ich dzieci i dzieci przysposobionych. Zatem radni, senatorowie i posłowie nie muszą pozyskiwać danych o majątkach swoich krewnych. Jest to naruszenie ochrony prawa do prywatności osób najbliższych funkcjonariuszy. Cała nowelizacja z tych przyczyn nie wejdzie w życie.

25.11.2021

WSA: Nie można zwlekać ze skierowaniem kierowcy na egzamin sprawdzający

Administracja publiczna

W przypadku wystąpienia uzasadnionych zastrzeżeń co do kwalifikacji kierowcy, może on zostać skierowany na egzamin sprawdzający. Organ nie powinien jednak zwlekać z podjęciem rozstrzygnięcia w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że wydanie decyzji po pięciu latach od zdarzenia jest zdecydowanie spóźnione i prowadzi do zdezaktualizowania zastrzeżeń wobec kierowcy.

25.11.2021

WSA: Jedna pomyłka przy segregowaniu nie może być powodem podwyższenia opłaty

Samorząd terytorialny Odpady

Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów wiąże się z nałożeniem przez organ podwyższonej opłaty, która ma charakter sankcji. Nie można jednak karać za jednorazowe niesegregowanie śmieci. Intencją ustawodawcy było bowiem obciążenie podwyższoną opłatą jedynie tych, którzy notorycznie naruszają obowiązek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

20.11.2021

SN odpowie, jakie skutki ma rozwiązanie spółki zawiązanej przez kilka gmin

Samorząd terytorialny Spółki

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło interesujące pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez kilka gmin. Sąd ma wątpliwość, czy istnieje pomiędzy spółką i tymi gminami bierne współuczestnictwo konieczne. W sytuacji, gdy wspólnicy nie mogą realizować przysługujących im praw korporacyjnych.

10.11.2021

WSA: Trzeba udostępnić dokumenty z konkursu na stanowisko radcy prawnego

Samorząd terytorialny Prawnicy Administracja publiczna

Organ powinien udostępnić dokumenty, które zgromadził w związku z konkursem. W pewnym stopniu dotyczy to też dokumentów prywatnych. Informacje o kandydatach, w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze, stanowią bowiem informację publiczną. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

09.11.2021

WSA: Burmistrz nie straci mandatu za pracę przy zleconych zadaniach rządowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Rada miejska podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza. Powodem było jego zatrudnienie w starostwie na stanowisku naczelnika wydziału, który zajmuje się realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uznał, że nie narusza to ustawowego zakazu łącznia funkcji z zatrudnieniem.

08.11.2021

WSA: E-mail do urzędu sprawy nie załatwi, ale zachowuje termin

Administracja publiczna

Odwołanie obywatela wniesione przez skrzynkę pocztową (e-mail) urzędu jest nieskuteczne. Obowiązkiem organu jest wówczas pouczyć o tym wnoszącego i wyznaczyć mu nowy termin - orzekł Sąd Administracyjny w Rzeszowie. I podkreślił, że wykonanie wezwania nie może wiązać się już z negatywnymi skutkami dla strony.

05.11.2021

WSA: Informacja o karierze zawodowej policjanta jest jawna

Administracja publiczna Prawo pracy

Obywatel ma prawo wiedzieć, kim jest dany funkcjonariusz policji i prześledzić jego karierę. Tajemnicą objęte są zarobki, ale informacja o grupie zaszeregowania już nie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i nakazał Komendantowi Miejskiemu Policji udzielić żądanych informacji. W rozpatrywanej przez niego sprawie chodziło m.in o dyplom ukończenia szkoły przez policjanta.

04.11.2021

WSA: Cmentarze komunalne w gestii radnych, rzadko burmistrza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Potrzeba wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy gminnych nie jest z reguły kwestią naglącą. Burmistrz nie może zatem bez powodu wyręczać w tej sprawie rady gminy - podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Dodał, że regulamin jako akt prawa miejscowego należy formalnie ogłosić, a nie tylko podać do wiadomości mieszkańców.

02.11.2021

WSA: Zwolnienie lekarskie nie uratowało mandatu radnego

Samorząd terytorialny

Rada gminy podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego, który nie złożył w terminie oświadczenia majątkowego. Tłumaczył się bólem kręgosłupa i zwolnieniami lekarskimi. Wynikało z nich jednak, że mógł się poruszać. Tym samym niedochowanie terminu świadczyło o nieostrożności, a niezłożenie oświadczenia wynikało z jego winy.

30.10.2021
1  2  3  4  5    186