WSA: Wyliczenie nieprawidłowości w obiekcie to za mało, by nałożyć nakaz

Budownictwo

Organ nakazał usunięcie licznych nieprawidłowości. Wydana w tej sprawie decyzja została uchylona, ponieważ nie określono, jakie czynności trzeba wykonać w celu usunięcia naruszeń oraz nie wskazano precyzyjnie, kto jest adresatem obowiązków. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zwrócił też uwagę, że organ powinien ocenić, czy wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku.

24.02.2024

WSA: Gmina nie udostępni umowy notarialnej, ale jej osnowę już tak

Samorząd terytorialny

Zasadnicza treść umowy zawarta przez jednostkę samorządową i dotycząca jej mienia stanowi informację publiczną. Wniosek w tej sprawie nie może jednak naruszać przepisów ustawy Prawo o notariacie, które limitują dostęp do treści aktu. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie chodziło o skan aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż działki.

23.02.2024

WSA: Nie jest tajemnicą, dlaczego prokurator umorzył sprawę wójta

Samorząd terytorialny Prawnicy

Treść postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przeciwko wójtowi jest informacją publiczną. Chodzi jednak wyłącznie o ten konkretny dokument i to w sprawie, w której wójtowi zarzucono nadużycie uprawnień związanych z pełnioną funkcją. Do takiego wniosku doszedł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

20.02.2024

WSA: Trzeba ustalić, czy pobyt danej osoby w DPS-ie jest niezbędny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Przyznanie usług opiekuńczych osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej jest niecelowe. Jednak, gdy podopieczny zgłasza chęć opuszczenia placówki i powrót do domu, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy jego pobyt w instytucji jest konieczny ze względu na stan jego zdrowia. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

10.02.2024

SN: Błąd legislacyjny lub przeoczenie w sprawach o zwrot dotacji

Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o zapłatę dotacji od Skarbu Państwa – rozważa skład trzech sędziów Izby Cywilnej. I przekazuje pytanie 7 sędziom. Sąd Najwyższy dopuścił przeoczenie ustawodawcy, a nawet popełnienie błędu legislacyjnego, gdyż w związku z dodaniem ustępu wskazującego na możliwość otrzymania dotacji celowej przez powiat, nie dostosowano do tej zmiany treści pozostałych ustępów.

29.01.2024

NSA: Ważna uchwała w sprawie gruntów warszawskich

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał istotne zagadnienie prawne. Okoliczności określone w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa - mogą stanowić przesłankę do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej również w sytuacji, gdy miały miejsce przed wejściem w życie tej ustawy.

16.01.2024

WSA: Lasu w pole nie można tak łatwo zamienić

Samorząd terytorialny

Zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi być szczególnie uzasadniona. Nie wystarczy ogólna potrzeba właściciela powiększenia obszaru rolnego, ani nawet trudności w korzystaniu z innych działek rolnych. Z punktu widzenia ochrony trwałości lasów, dążenie do poprawy jakości gospodarstwa rolnego jest wprawdzie naturalnym dążeniem każdego rolnika, ale nie stanowi o nadzwyczajności sytuacji. Do takiego wniosku doszedł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

02.01.2024

WSA: Nagranie z przebiegu egzaminu na prawo jazdy można obejrzeć w domu

Samorząd terytorialny

Zapis praktycznej części egzaminu na prawo jazdy jest dostępny dla zdającego. Organ, który nim dysponuje, powinien na jego żądanie sam sporządzić kopię nagrania albo jeżeli nie ma takich warunków technicznych, umożliwić zdającemu dokonanie takiej czynności we własnym zakresie. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

30.12.2023

WSA: Przedsiębiorca zarobił 20 zł, ale stracił licencję na sprzedaż alkoholu

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Nawet jednostkowa sprzedaż alkoholu osobie nietrzeźwej jest zagrożona cofnięciem zezwolenia na handel alkoholami. Co ważne, przedsiębiorca ponosi surową odpowiedzialność niezależnie od swojej winy, a nawet skutecznego wykazania, że wyłączna wina w tym zakresie ciąży na jego pracowniku - potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

23.12.2023

WSA: Ubóstwo nie uzasadnia trzymania psa w złych warunkach

Prawo karne Środowisko

Interwencyjne odebranie zwierzęcia, któremu właściciel nie zapewnił odpowiednich warunków bytowania, następuje niezależnie od winy właściciela. Bieda albo stan zdrowia właściciela psa nie zwalniają zatem organów publicznych od podejmowania nakazanych ustawą działań. Badanie winy lub jej braku po stronie właściciela następuje dopiero na etapie postępowania karnego. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

20.12.2023

SN: Strażnik graniczny nie mógł popełnić czynu w areszcie

Prawo karne

Sąd Rejonowy błędnie przyjął, że strażnik graniczny kontynuował realizację przestępczego zachowania, czyli brał łapówki w warunkach izolacji, będąc już w areszcie. Z treści przypisanego mu czynu wynika również, że dopuszczał się on przestępstwa jeszcze przez osiem dni po zakończeniu śledztwa, co było oczywistym błędem sądu – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

19.12.2023

Sąd zbada sprzeczność tzw. „ustawy abolicyjnej” z prawem Unii

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie Watchdog Polska ma prawo wystąpić w imieniu obywateli w celu ochrony ich danych osobowych przekzanych Poczcie Polskiej przez 130 wójtów i burmistrzów w wyborach kopertowych na Prezydenta RP w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego – tak orzekł Sąd Rejonowy w Szamotułach. Teraz Sąd Rejonowy będzie merytorycznie badał argumenty dotyczące sprzeczności tzw. ustawy abolicyjnej z prawem Unii Europejskiej.

12.12.2023

NSA: Wykonanie projektu przez architekta nie przesądza o zgodności z przepisami

Budownictwo

Organ zarzucił, że projekt budowlany jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc odmówił jego zatwierdzenia. Skarżąca nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem. Zwróciła uwagę, że projekt został wykonany przez architekta posiadającego stosowne uprawnienia, a więc zgodnie ze sztuką budowlaną. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że fakt ten nie przesądza o zgodności z miejscowym planem oraz nie zwalnia organu od dokonania oceny projektu budowlanego w tym zakresie.

11.12.2023

NSA: Wyboksowany wniosek o dostęp do informacji publicznej

Administracja publiczna

Stanowisko kongresu sprawozdawczego Polskiego Związku Bokserskiego i przyjęte na nim uchwały stanowią informację publiczną. Związek powinien ją udostępnić we wskazanej we wniosku formie, a na wypadek wydania decyzji odmownej - pozyskać od wnioskodawcy jego dane. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

10.11.2023

NSA: Stanowiska kierownika GOPS-u nie można powierzyć osobie z łapanki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Trudności w wyłonieniu kandydata na stanowisko kierownika GOPS-u nie uzasadniają powierzenie go bez konkursu wybranej osobie. Pełniący obowiązki musi spełniać te same warunki formalne co kierownik takiej jednostki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Inaczej dochodziłoby do obchodzenia przepisów stawiających kierownikowi określone wymagania.

08.11.2023

WSA: Cmentarz może zakazać palenia papierosów

Samorząd terytorialny

Nie można zakazać uchwałą rady miasta jazdy na rowerze czy deskorolką po cmentarzu komunalnym. Jednak zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych dotyczy także cmentarza, a nakaz, aby dzieci do lat 13 przebywały tam wyłącznie pod opieką osób dorosłych należy odczytywać jako dążenie do zapewnienia zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

31.10.2023

WSA: Radny naruszył zakaz antykorupcyjny - mandat musi być wygaszony

Samorząd terytorialny

Spółka, w której radny jest członkiem zarządu, nie może świadczyć odpłatnych usług na rzecz miasta. Narusza bowiem zakaz wykorzystywania mienia gminy w prowadzonej działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nie mają przy tym znaczenia okoliczności zawarcia umowy, jak wojna na Ukrainie czy zapaść na rynku węgla.

28.10.2023

WSA: Lasy Państwowe muszą zająć stanowisko w sprawie reklamy w mediach

Finanse publiczne Administracja publiczna

Lasy Państwowe wadliwie uznały, że sprawę o ujawnienie kwot przeznaczanych na reklamę w mediach, można załatwić dyskretnie. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi albo wydanie decyzji odmowej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

26.10.2023

SN: Nie można uzupełniać braków formalnych w proteście wyborczym

Wybory

W postępowaniu zainicjowanym przeciwko ważności wyborów do Sejmu RP, Senatu, Prezydenta RP oraz Parlamentu Europejskiego, o których mowa w kodeksie wyborczym, także w postępowaniu zainicjowanym przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

25.10.2023

NSA: Informować o referendum lokalnym można także w internecie

Propozycje referendalne mogą być przedstawione zarówno w prasie tradycyjnej, ale też w internecie i mediach społecznościowych. Inicjatorzy referendum nie muszą się przy tym ograniczać wyłącznie do prasy codziennej. Dopuszczalne jest bowiem skorzystanie ze stron każdego innego periodyku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

23.10.2023
1  2  3  4  5    184