TK: Rozszerzające traktowanie zakazu prowadzenia pojazdów jest niezgodne z Konstytucją

Samorząd terytorialny

Fakt niewydania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów kategorii C i D w sytuacji, gdy na daną osobę nałożono zakaz kierowania pojazdami kategorii B, jest niedopuszczalnym rozszerzeniem sankcji – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie doszli do wniosku, że przepisy ustawy o kierujących pojazdami w tym zakresie są niezgodne z ustawą zasadniczą. Orzeczenie zapadło większością głosów.

04.07.2023

WSA: Burmistrz powinien przeanalizować kolejny wniosek o dodatek węglowy z tego samego adresu

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Kolejny wniosek o wypłatę dodatku węglowego spod tego samego adresu organ może pozostawić bez rozpoznania. Aby jednak nie narazić się na bezczynność powinien ustalić, czy do dnia 30 listopada 2022 r. było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

28.06.2023

SN: Zasiedzenie lasów państwowych jest możliwe

Środowisko Administracja publiczna

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę, stanowiącą, że ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza zasiedzenia lasu państwowego. Ustawa zasobowa nie eliminuje też zastosowania Kodeksu cywilnego. Do uchwały zgłoszone zostały dwa zdania odrębne.

23.06.2023

WSA: Trzeba ujawnić ofertę zwycięzcy konkursu na wykonanie zadania publicznego

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne

Starosta nie chciał udostępnić oferty podmiotu, który wygrał konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wskazał, że złożona oferta odnosiła się do projektowanego sposobu wykonania zadania publicznego, które było finansowane ze środków publicznych. Tym samym stanowiła ona informację publiczną oraz podlegała udostępnieniu.

21.06.2023

NSA: Można zabijać zwierzęta chronione, ale chore

Samorząd terytorialny

Eliminacja maksymalnie 12 żubrów nie wpłynie negatywnie na stan gatunku. Zabicie osobników chorych i rannych poprawi kondycję zdrowotną całej populacji. Przed wydaniem decyzji nie trzeba wskazywać, które osobniki zostaną zabite. Odstrzał nie ma też negatywnego wpływu na cele ochrony obszaru Natura 2000. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

20.06.2023

WSA: Zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie blokuje wypłaty dodatku węglowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Skoro zamiarem ustawodawcy było objęcie dodatkiem węglowym możliwie szerokiego kręgu osób, przed wydaniem decyzji odmownej, organ gminy musi dokładnie ustalić stan gospodarstwa domowego. Nie wystarczy zatem odwołać się wyłącznie do wpisów w centralnej bazie emisyjności budynków - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

20.06.2023

SN: Dwa różne akty małżeństwa tych samych osób – problem dla kierownika USC

Prawo cywilne Administracja publiczna

Słusznie sądy powszechne sprostowały wtórny akt małżeństwa do czasu ewentualnego unieważnienia któregoś z nieprawidłowych aktów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Gdyby zawiesiły postępowanie, to akty te nie odzwierciedlałyby rzeczywistego stanu prawnego. Państwo popełniło błąd w danych osobowych, więc i państwo powinno ten błąd naprawić. Tyle że Sąd Najwyższy pominął znaczenie aktu pierwotnego i skupił się wyłącznie na akcie wtórym.

17.06.2023

NSA: Interes ekonomiczny gminy nie przesądza w sprawie odrolnienia gruntów

Samorząd terytorialny Budownictwo

Czynniki ekonomiczne mogą mieć znaczenie, ale nie przesądzają o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne. Gmina musi bowiem prowadzić racjonalną politykę wyłączania gruntów z produkcji rolnej, przeznaczając w pierwszym rzucie do odrolnienia grunty o niskiej wartości produkcyjnej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

12.06.2023

Regulator nie może mówić wodociągom, jak amortyzować środki trwałe

Samorząd terytorialny

Prezes Wód Polskich nie może odmówić zatwierdzenia taryfy dlatego, że jego zdaniem przedsiębiorstwo wodociągowe stosuje nieprawidłową stawkę amortyzacji. Nie może także żądać jej zmiany (obniżenia), takie działania regulatora nie mają żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

10.06.2023

NSA: Nadużywający prawa do informacji publicznej nie jest chroniony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Żądanie informacji publicznej nie może doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania pracy urzędu albo ograniczenia dostępu do informacji innym osobom. To nadużycie prawa do informacji publicznej i nie zasługuje na ochronę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem sądu, takie działanie miało na celu zakłócenie funkcjonowania organów administracji.

08.06.2023

WSA: Duży przewoźnik przewiezie więcej pasażerów, dlatego nie może płacić tyle co mały

Samorząd terytorialny Drogi Transport

Ustalana przez gminy stawka opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na ich terenie nie może dyskryminować żadnego z przewoźników. Jednolita stawka dla wszystkich, jest krzywdząca dla małych operatorów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Zwrócił uwagę, że tabor mniejszych przewoźników w mniejszym bowiem stopniu zużywa infrastrukturę.

06.06.2023

NSA: Burmistrz mógł odwołać dyrektora szkoły, który wyzywał w internecie polityków

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Burmistrz może odwołać z dnia na dzień dyrektora szkoły obrażającego w sieci polityków. Prawo do wyrażania poglądów musi bowiem ustąpić misji wychowawczej placówki, którą dyrektor kieruje. Dyrektorowi nie pomoże wówczas ani pozytywna opinia środowiska nauczycielskiego, ani nawet kurator oświaty - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

03.06.2023

SN: Praca interwencyjna nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Istnieje różnica między zwykłą umową o pracę w ramach prawa prywatnego a umową o pracę interwencyjną, wykonywaną na podstawie porozumienia urzędów publicznych, takich jak starostwo i urząd miasta. W takich przypadkach wielokrotne zatrudnienie osób na umowę na czas określony, przekraczające 33 miesiące, nie przekształca się w umowę na czas nieokreślony - orzekł Sąd Najwyższy.

02.06.2023

WSA: Komunalna spółka nie mogła objąć ceny usługi tajemnicą

Samorząd terytorialny Prawo gospodarcze

Prezes komunalnej spółki nie chciał udostępnić faktur związanych z wynajmem obiektów sportowych. Odmówił, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem i podkreślił, że wyłączeniu jawności może podlegać kalkulacja ceny i jej szczegółowe elementy składowe. Natomiast waloru takiego nie mają same ceny.

24.05.2023

Strasburg: Instytucje państwowe mogą przekazywać sobie dane, ale zgodnie z ustawą i z gwarancjami procesowymi

Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO

Organy ścigania mogą przekazywać legalnie zebrane dane o podmiotach gospodarczych innym organom państwa do wykorzystania w postępowaniu administracyjnym - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że stosowanie takich środków musi być przewidywalne i zabezpieczone odpowiednimi gwarancjami dla osób, wobec których środki są stosowane.

22.05.2023

SN: Burmistrz nie może zamknąć ust dziennikarzowi, który ma prawo pytać

Prawo cywilne

Nie było innego sposobu sprawdzenia informacji przez dziennikarza niż przez zadanie pytań burmistrzowi. Można mieć zastrzeżenia co do rzetelności, staranności przy zbieraniu materiałów, ale sam fakt niedochowania staranności ma wpływ na ocenę umyślności zachowania. Naruszenie reguł ostrożności przemawia za nieumyślnością – orzekł Sad Najwyższy i uniewinnił dziennikarza od zarzutu zniesławienia.

16.05.2023

TK: Kompetencje konserwatora zabytków do wkraczania w prawo własności niezgodne z prawem

Administracja publiczna Nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez wpisanie nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej, jest zgodna z prawem własności.

11.05.2023

SN: Ksiądz spóźniony - małżeństwo jest ważne, ślubu nie trzeba powtarzać

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Niezależnie od tego, czy dopełnione zostały wszystkie wymagania kodeksu rodzinnego, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu a kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

11.05.2023

TSUE: Walka z korupcją uzasadnia zakaz sprawowania wybieralnych urzędów publicznych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo unijne

Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie objęciu danej osoby trzyletnim zakazem sprawowania jakichkolwiek wybieralnych urzędów publicznych, jeśli osoba ta naruszyła przepisy dotyczące konfliktu interesów w trakcie pełnienia takiego urzędu - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE. Zastrzegł jednak, że taka osoba powinna mieć możliwość poddania takiej sankcji kontroli przez sąd.

05.05.2023

Bezprawie legislacyjne sąd może stwierdzić po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa z tytułu bezprawia legislacyjnego jest dopuszczalne wyłącznie po stwierdzeniu niekonstytucyjności rozporządzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Sąd samodzielnie nie może rozstrzygać tej kwestii - stwierdził w precedensowym, prawomocnym już wyroku, dotyczącym wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, Sąd Okręgowy w Warszawie.

21.04.2023