Wójt Gminy wydał Lucjanowi S. decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt jego syna w Domu Pomocy Społecznej i zobowiązał go do jej uiszczenia na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji. Pismo zostało doręczone Lucjanowi S. w trybie doręczenia zastępczego. Kilka miesięcy później, działający w jego imieniu pełnomocnik wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wójta.

Przeczytaj także: NSA: Mimo że skarga niedopuszczalna, to organ można ukarać

 

SKO: Niepełnosprawność nie może usprawiedliwiać uchybienia

Pełnomocnik wskazał, że jego mocodawca jest osobą niepełnosprawną zaliczoną do stopnia umiarkowanego. Wymaga korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Ze względu na swoją nieporadność nawet w najprostszych czynnościach urzędowych potrzebuje pomocy osób najbliższych. Dopiero na prośbę swojej córki, Lucjan S. zwrócił się po pomoc do fachowego pełnomocnika. Z tych względów uchybienie terminu w złożeniu odwołania od decyzji nastąpiło bez winy jego mocodawcy. Przywrócenie terminu uzasadnia również okoliczność, że decyzja wójta godzi w interesy majątkowe strony, bowiem Lucjan S. jako emeryt nie posiada znacznych środków pieniężnych. Odmowa przywrócenia terminu powodowałaby ryzyko ukształtowania postępowania w sposób sprzeczny z zasadami ogólnymi, w tym z art. 8 par. 1 k.p.a., wyrażającym normę pogłębiania zaufania do władzy publicznej.

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zaloguj się!
Nie masz jeszcze konta na Moje Prawo.pl? Załóż konto