Z mocy ustawy o obronie Ojczyzny obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają:

 1. mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 rok życia;
 2. osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, niezwłocznie po ustaniu przeszkody;
 3. osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w poprzednim roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 rok życia

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej. Powiatowa komisja lekarska ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

 1. kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
 2. kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.
 3. kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 4. kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

 

 

 

Transseksualizm zwalnia, oczopląs już niekoniecznie

Jakie schorzenia i choroby wpływają na niezdolność do odbywania służby wojskowej wymienia załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.  Nowe rozporządzenie zmieniło kwalifikację niektórych chorób i ułomności.

Przeczytaj także:

W przypadku budowy ciała to:

 • Wzrost poniżej 155 cm z zaburzeniami proporcji budowy ciała ( kategoria D)
 • Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju (D)
 • Słaba budowa ciała znacznie upośledzająca sprawność ustroju (E)
 • Otyłość II stopnia (A/B)
 • Otyłość III stopnia (D/E)
 • Transseksualizm, Obojnactwo (E)
 • Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami w ustroju (D)
 • Przy czym słabą budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała, lecz również z uwzględnieniem umięśnienia oraz stanu układu krążenia na podstawie prób czynnościowych.

Sprawdź w LEX: Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, jeśli pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej? >>

 

W przypadku chorób skóry:

 • Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju np. atopowe zapalenia skóry (D)
 • Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
 • Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju (D)
 • Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
 • Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych (trzech i więcej) operacjach niepoddająca się leczeniu (D)
 • Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (D/E)
 • Blizny po samouszkodzeniach (A/D). W ramach kwalifikacji orzeczniczej o zaliczeniu do danej kategorii zadecyduje obowiązkowa konsultacja psychologiczna oraz psychiatryczna
 • Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
 • Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju (E)

W przypadku czaszki:

 • Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność ustroju (D)
 • Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
 • Przepukliny mózgu  (D/E)
 • Obce ciała w mózgu (D/E)

- USTAWA z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny >

W przypadku narządu wzroku:

 • Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną (D)
 • Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka (D)
 • Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki ocznej lub powiek, powodujące wysychanie rogówki (D)
 • Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (D)
 • Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej (A/D)
 • Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych (E)
 • Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost  (D)

Przy czym przez ślepotę oka należy rozumieć także ostrość wzroku poniżej 0,1 nie dającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) lub koncentryczne zwężenie pola widzenia średnio do 10° od punktu fiksacji. A w przypadku oczopląsu każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej. W przypadku stwierdzenia oczopląsu fizjologicznego obywatel otrzyma kat. A.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przed pójściem do wojska? >>

W przypadku narządu słuchu

 • Brak lub znaczne zmiany jednej małżowiny usznej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu (A/D)
 • Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z osłabieniem słuchu (D)
 • Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu (D)
 • Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu (E)
 • Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z głuchotą  (E)
 • Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej (D)
 • Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (D)
 • Obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego (E)
 • Przebyta wygojona jednostronna tympanomastoidektomia zamknięta ucha środkowego (D)
 • Przebyta wygojona obustronna tympanomastoidektomia zamknięta ucha środkowego (D/E)
 • Przebyta jednostronna tympanomastoidektomia otwarta ucha środkowego (D)

 

Nowość
Nowość

Hubert Królikowski

Sprawdź  

W przypadku jamy ustnej:

 • Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów (D)
 • Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego lub podniebienia (D)
 • Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów (D)
 • Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego znacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów (E)
 • Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę lub połykanie (E)
 • Zniekształcenie języka upośledzające mowę lub połykanie (D)
 • Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju (D)
 • Przetoki ślinowe kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego (B)
 • Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym (D/E)
 • Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 67 proc.  (A/D)

W przypadku nosa, gardła krtani:

 • Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność (D)
 • Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające j ego drożność (E)
 • Torbiel śluzowa zatok przynosowych zakwalifikowana do leczenia operacyjnego (B)
 • Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych (D)
 • Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie (D)
 • Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa znacznie upośledzający oddychanie (E)
 • Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) (E)

W przypadku szyi, klatki piersiowej i kręgosłupa

 • Kręcz szyi znacznego stopnia upośledzający sprawność ustroju (D)
 • Przetoki skrzelopochodne wrodzone i nabyte (D)
 • Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej (D)
 • Zniekształcenie obojczyka znacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej (E)
 • Stawy rzekome obojczyka (D)
 • Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju (D)
 • Zniekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
 • Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) upośledzające sprawność ustroju (D)
 • Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)

 

Przy czym, w ocenie zdolności do służby wojskowej bierze się pod uwagę nie tylko stopień zniekształcenia, lecz przede wszystkim sprawność narządów klatki piersiowej.

W przypadku układu oddechowego

 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać umiarkowana (D)
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać ciężka (D/E)
 • Przewlekła obturacyjna choroba płuc - postać bardzo ciężka (E)
 • Podejrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc do dalszej diagnostyki (B)
 • Astma oskrzelowa sporadyczna (epizodyczna) (A/D)
 • Astma oskrzelowa przewlekła łagodna (D)
 • Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana (D/E)
 • Astma oskrzelowa przewlekła ciężka (E)
 • Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia (D)
 • Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli  (E)
 • Rzadkie choroby oskrzeli (D/E)

W przypadku układu krążenia

 • Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju (D)
 • Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące znaczne upośledzenie sprawności ustroju  (E)
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej (D)
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej z przebytym zawałem (D)
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami (E/D)
 • Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami, przebytym zawałem lub powikłaniami (E)
 • Wrodzone wady serca (A/D)
 • Wady serca bez powikłań i istotnych zaburzeń hemodynami cznych nieupośledzające sprawności ustroju (A/D)
 • Wady serca upośledzające sprawność ustroju  (E)
 • Zaciskowe zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby (E)
 • Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby (E)
 • Obce ciała wgojone w serce (A/D)
 • Rzut choroby reumatycznej w okresie leczenia (B)

W przypadku układu trawiennego

 • Choroby przełyku upośledzające sprawność ustroju (D)
 • Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
 • Ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (D/E)
 • Zrosty otrzewnej upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju (D/E)
 • Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit z upośledzeniem sprawności ustroju (D)
 • Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju (D/E)
 • Czynny wrzód żołądka lub dwunastnicy (B)
 • Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy w okresie remisji (A/D)
 • Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami i powikłaniami (D)
 • Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzająca sprawności ustroju (D)

Więcej chorób i urazów wyłączających ze służby znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 7 czerwca 2022 r. w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.