Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny. Wojsko kusi uposażeniem w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (od 4560 zł). Zgłoszenia będą przyjmowane w 102 miejscach w całym kraju. Wojsko będzie też rekrutowało online poprzez portal rekrutacyjny - Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Dodatkowo w sobotę,  32 miejscowościach odbędą się pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi.

- Naszym celem jest to, by wojsko polskie liczyło 300 tys., w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych, oraz by jak najwięcej osób było przeszklonych - mówił w sobotę w Kraśniku (Lubelskie) szef MON Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej uczestniczył tam w inauguracji akcji rekrutacyjnej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

 

 

Kto może zostać żołnierzem dobrowolnej służby wojskowej

Żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może być osoba która ukończyła 18 lat, posiada obywatelstwo polskie, nie była karana za przestępstwo umyślne, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, ma wykształcenie co najmniej podstawowe i nieposzlakowaną opinię.

Kandydat na żołnierza, który zostanie zakwalifikowany do służby, przejdzie dwa etapy służby:

 • 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej zakończone przysięgą (osób, które składały przysięgę wojskową ten etap nie dotyczy)
 • oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków służbowych w jednostce wojskowej (w tym czasie nie musi być skoszarowany).

Ochotnik może wybrać miejsca służby

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • dokumentu tożsamości,
 • dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • według własnego uznania może dołączyć kopie innych dokumentów mających wpływ na pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Co do zasady ochotnik może wybrać  miejsce odbywania służby, ale przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zgłaszania się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz uprawnień i kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zastrzegają, że szef wojskowego centrum rekrutacji może złożyć ochotnikowi propozycję odbywania szkolenia w innym miejscu niż wskazane we wniosku - w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanych przez ochotnika kwalifikacji przydatnych wojsku.  Jeśli ochotnik nie wyrazi zgody na pełnienie służby w terminie i miejscu wskazanych przez szefa wojskowego centrum rekrutacji, odstępuje on od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie powołania.

Przeczytaj także: Armia potrzebuje rekruta, pomoże ustawa o obronie Ojczyzny>>

 

Wojsko pomoże nabyć kwalifikacje

We wniosku o powołanie do dobrowolnej służby wojskowej zainteresowany, który chciałby zostać oficerem, powinien też podać preferowaną uczelnię wojskową, na której chce podjąć kształcenie, a w przypadku absolwenta innej uczelni niż wojskowa zadeklarować (bądź nie) chęć odbycia kursu oficerskiego.

Czytaj też: Ustawa o obronie ojczyzny - obowiązki i uprawnienia pracodawców >

We wniosku trzeba także wskazać uprawniania lub kwalifikacje, których nabyciem jest zainteresowany rekrut. Rozporządzenie wymienia następujące uprawienia lub kwalifikacje:

 1. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C";
 2. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C+E";
 3. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "D";
 4. operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 5. operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 6. nurka;
 7. skoczka spadochronowego;
 8. kucharza;
 9. w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki;
 10. w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo elektrycznych;
 11. spawacza

 

 

Krótszy czas pełnienia służby wojskowej

Czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trwa ze szkoleniem 12 miesięcy, ale może być skrócony dla osób będących absolwentami szkół ponadpodstawowych: realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa; pobierających i kończących naukę w oddziale przygotowania wojskowego; realizujących programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa może zostać przerwana w każdym czasie z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych lub na wniosek osoby odbywającej służbę. Osoba, która ukończyła wyłącznie szkolenie podstawowe i została przeniesiona do aktywnej rezerwy albo pasywnej rezerwy, może w terminie 3 lat od dnia jej przeniesienia do tej rezerwy złożyć wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w celu jej kontynuowania przez odbycie szkolenia.

Równoznaczne z odbyciem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jest ukończenie pierwszego roku studiów wojskowych przez osobę, która przed rozpoczęciem kształcenia, złożyła wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz ukończenie kursu oficerskiego przez absolwenta uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa, który ukończył kierunek studiów zapewniający nabycie kwalifikacji szczególnie przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz złożył wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Przeczytaj także: W razie mobilizacji i wojny część urzędników nie pójdzie walczyć>>

 

Po zakończeniu służby trzy drogi

Osoba, która odbędzie dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, może być na jej wniosek przeniesiona do:

 • zawodowej służby wojskowej (MON liczy, że tak się stanie),
 • terytorialnej służby wojskowej
 • aktywnej rezerwy

przy czym wniosek w tym zakresie jest rozpatrywany z uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych. W przypadku braku takiego wniosku żołnierza przenosi się go do pasywnej rezerwy.

Marciniak Jarosław: Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych - Siły Zbrojne RP >

Przywileje żołnierza ochotnika

Ustawa gwarantuje, że osoba odbywająca dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzyma uposażenie w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (dziś to kwoty od 4560 zł). Przepisy wskazują, że osoby, które odbyły dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, korzystają z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej, a okres ich służby wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej (jeśli chcą robić dalej karierę w wojsku) albo do okresu zatrudnienia.

Nadto stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej służby wojskowej (tak jak terytorialnej służby wojskowej) może być rozwiązany tylko za zgodą pracownika. Wyjątkiem są umowy umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.