Wykaz ponad setki stanowisk na różnych szczeblach m.in. administracji publicznej, samorządu terytorialnego, sektora przedsiębiorstw, sądownictwa, prokuratury, bankowości, ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw i spółek wymienia projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 541 ust. 13 ustawy o obronie Ojczyzny.

Czytaj: Ustawa o obronie ojczyzny opublikowana>>

Resort obrony narodowej wyjaśnia, że celem rozporządzenia jest uregulowanie procedury wyłączenia z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, która dotyczy osób posiadających kwalifikacje lub zajmujących określone stanowiska, które są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa oraz procedury wyłączenia na wniosek osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy, niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

Marciniak Jarosław: Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych - Siły Zbrojne RP >

Projektowane rozporządzenia określa:

 1. szczegółowy wykaz stanowisk, których zajmowanie powoduje wyłączenie z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 2. katalog osób, w stosunku do których może być prowadzone wyłączenie na wniosek,
 3. procedurę dokonywania wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 4. wzory dokumentów w zakresie zawiadamiania o wyłączeniu z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, występowania z wnioskami o wyłączenie od tego obowiązku oraz zawiadamiania  o ustaniu przyczyn przedmiotowego wyłączenia

Jako właściwego do wyłączenia w przypadku żołnierzy rezerwy wskazano szefa wojskowego centrum rekrutacji, natomiast w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej – dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.

Czytaj też: Obywatelski obowiązek "obrony Ojczyzny" w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 r. >

 

Stanowiska niezbędne dla zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa

Załącznikiem do projektu jest „Szczegółowy wykaz stanowisk, których zajmowanie powoduje wyłączenie z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”. Wymieniono w nim katalog osób, w stosunku do których może być prowadzone wyłączenie na wniosek, uwzględniając ich kwalifikacje, wykształcenie, zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje.

W części wykazu odnoszącej się do administracji samorządowej wyszczególniono sześć typów stanowisk, których zajmowanie upoważnia do bycia wyłączonym z obowiązku mobilizacji. To:

 1. wicemarszałkowie województw;
 2. skarbnicy województw;
 3. sekretarze powiatów;
 4. skarbnicy powiatów;
 5. sekretarze gmin;
 6. skarbnicy gmin.

W ramach wojewódzkiej administracji zespolonej są to

 1. dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;
 2. dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej:

 1. kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej;
 2. dyrektorzy generalni;
 3. dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów (biur, gabinetów);
 4. doradcy ministrów;
 5. główni specjaliści do spraw legislacji.

Funkcjonariusze:

 1. Policji;
 2. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. Agencji Wywiadu;
 4. Służby Więziennej;
 5. Państwowej Straży Pożarnej;
 6. Straży Ochrony Kolei;
 7. Straży Granicznej;
 8. Służby Ochrony Państwa;
 9. Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 10. Straży Marszałkowskiej;
 11. Służby Celno-Skarbowej.

Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe:

 1. rektorzy;
 2. kierownicy filii (wydziałów zamiejscowych);
 3. dyrektorzy administracyjni, kanclerze.

 

Szczegółowy wykaz stanowiska w załączniku: (.doc).