Temat dnia

Czy warto nowelizować nieobowiązujące przepisy dotyczące strefy czystego transportu

Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od 1 lipca 2024 r. Jednym ze sposobów weryfikacji pojazdów uprawnionych do poruszania się po strefie ma być nalepka, której wzór określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Obecnie rząd pracuje nad jego nowelizacją, a RCL ostrzega, że mogło ono utracić moc obowiązującą. 

WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

Samorząd terytorialny Środowisko

Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.

Sprawozdanie z działalności radnego - pomysł, który dzieli

Samorząd terytorialny

Czy radni „dietetycy”, którzy nie przykładają się nadmiernie do realizacji obowiązków, już powinni zacząć się bać? Wszystko zależy od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała dezyderat w sprawie zmiany przepisów dotyczących zasad sprawowania mandatu radnego. Zmianom przeciwne są korporacje samorządowe. Sceptycznie podchodzą do nich eksperci.

Sejm znowelizował zasady użycia broni

Prawo karne Wojsko

Sejm uchwalił z poprawkami rządową ustawę wspierającą działania wojska i służb. Według przyjętej przez rząd autopoprawki zasady użycia broni przez żołnierzy w działaniach na terytorium kraju będą jawne. Przepisy zapewniają również funkcjonariuszom szerszą pomoc prawną. Wśród zaakceptowanych przez Sejm zmian znalazła się m.in. poprawka PiS, zgodnie z którą zatrzymanie żołnierza w czasie wykonywania przez niego czynności lub zadań służbowych "może być stosowane jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku".

NIK: Za mało pieniędzy z PFRON na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Administracja publiczna Niepełnosprawność

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, czy powiatowe centra pomocy rodzinie na Mazowszu prawidłowo wykonywały zadania związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z niepełnosprawnościami. Izba nie miała tu poważnych zastrzeżeń, ale wskazuje, że niewystarczające środki będące w dyspozycji centrów powodowały, że powiaty wprowadzały w życie dodatkowe zasady przyznawania dofinansowania, pomimo braku stosownej podstawy prawnej.

Rząd szykuje zmiany w finansach jednostek samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). Projekt zakłada zmianę podstawy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT z podatku należnego na dochody podatników. Projektowana ustawa ma zmniejszyć wpływ zmian podatkowych na dochody podatkowe JST.

Prawo.pl
Polecamy książki samorządowe
Mimo że od wejścia w życie RODO minęło już sześć lat, w dalszym ciągu stwarza ono nie lada wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres jego obowiązywania. Nie bez znaczenia są także dotkliwe sankcje, jakie grożą za nieumiejętne przetwarzanie danych osobowych. Stanowią one jeden z głównych czynników, z powodu których boimy się przekroczyć granice wyznaczone nam przez RODO, ale czy ten strach jest uzasadniony - zastanawiają się Anna Maksymiuk, adwokat oraz Maja Graczyk, aplikantka adwokacka w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.
Anna Maksymiuk Maja Graczyk
15.07.2024
RODO Prawo europejskie
Gdy jedno z rodzeństwa, które w rzeczywistości sprawuje pełną opiekę nad rodzicem i z tego tytułu zrezygnowało z pracy bądź nie podejmuje zatrudnienia, ubiega się o świadczenie pielęgnacyjne, nie ma podstaw do pozbawiania go tego prawa z tego powodu, że żyją inne dzieci, które również taki obowiązek alimentacyjny mogą wypełniać, ale nie zwróciły się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego - uznał NSA.
Agnieszka Matłacz
15.07.2024
Niepełnosprawność
Sprawa karna i prokurator ma grozić pracodawcom, którzy nie zapewnią przedstawicielom związków zawodowych dostępu na teren zakładu pracy lub innego miejsca wskazanego przez pracodawcę. O taką możliwość związkowcy zabiegają już od paru lat, ale dopiero teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na wprowadzenie stosownych przepisów. Prawnicy mówią wprost o wrzutce legislacyjnej, która ma zapewnić związkom bardzo szerokie uprawnienia i to bez wyraźnie wskazanego celu.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2024
Prawo pracy

TSUE: Skład rozpoznający sprawę powinien samodzielnie zdecydować o jej wyniku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie
Działający w ramach sądu wewnętrzny mechanizm proceduralny, który ma na celu uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie lub zaradzenie nim i zapewnienie w ten sposób pewności prawa, nierozerwalnie...
Grażyna J. Leśniak
14.07.2024

Świadczenie uzupełniające dalej z progiem dochodowym

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje zniesienia progu dochodowego uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednocześnie...
Beata Dązbłaż
13.07.2024

Aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości, Sejm uchylił immunitet Romanowskiemu

Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w związku z prowadzonym przez Prokuraturę Krajową...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.07.2024

MRPiPS rozpoczęło prace nad uregulowaniem pracy w wysokich temperaturach

Prawo pracy BHP
10 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z udziałem Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego, dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Wiktora M....
Grażyna J. Leśniak
12.07.2024

Omyłki oczywiste, choć nie dla każdego. Czasem potrzebna jest interwencja KIO

Zamówienia publiczne
Błąd oferenta nie zawsze oznacza wykluczenie z przetargu. Oczywistą omyłkę poprawi zamawiający, dlatego trzeba ją jak najszybciej zgłosić. A gdy jej nie uwzględni i wykluczy wykonawcę z przetargu,...
Zofia Jóźwiak
12.07.2024

NSA: Były radca prawny nadal podlega kontroli społecznej

Prawnicy
Informacja o przebiegu postępowania dyscyplinarnego wskazanego z imienia i nazwiska radcy prawnego stanowi informację publiczną. Właściwy organ samorządu radcowskiego obowiązany jest ją udostępnić,...
Marek Sondej
12.07.2024

Osoby z niepełnosprawnością nie stracą statusu w czasie oczekiwania na nowe orzeczenie – jest projekt

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Niepełnosprawność
Osoby, którym kończy się termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności 30 września, zachowają status osoby z niepełnosprawnością do czasu wydania nowego dokumentu. Zmiana, którą wprowadza resort...
Beata Dązbłaż
11.07.2024

Plan generalny lotniska nie zablokuje inwestycji, będzie można wydawać warunki zabudowy

Budownictwo
Inwestycje w Warszawie nie zostaną prawdopodobnie sparaliżowane. W Sejmie pojawił się projekt nowelizacji prawa lotniczego, który zezwala na wydawanie warunków zabudowy dla terenów objętych planem...
Renata Krupa-Dąbrowska
11.07.2024

RPO apeluje o głębszą reformę danin samorządowych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Projekt zmian w podatku od nieruchomości zasadniczo spełnia wymóg opracowania autonomicznej definicji budynku oraz budowli na cele podatkowe. Brak jednak przepisu, który wskazywałby, że obiekt uznany...
Monika Pogroszewska
11.07.2024

TSUE: Dyrektywa o zwolnieniach grupowych ważna również przy przejściu pracodawcy na emeryturę

Prawo pracy Prawo europejskie
W odróżnieniu od pracodawcy, który zmarł, pracodawca, który przechodzi na emeryturę, jest zasadniczo w stanie przeprowadzić konsultacje mające na celu m.in. uniknięcie rozwiązania umów o pracę lub...
Grażyna J. Leśniak
11.07.2024

Sprawę pushbacku na granicy z Białorusią zbada Wielka Izba Trybunału Praw Człowieka

Administracja publiczna Prawo europejskie
Grupa 32 cudzoziemców, zawrócona latem 2021 r. do linii granicy Polski z Białorusią, złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 25 czerwca 2024 r. rozpoznająca sprawę izba Trybunału...
Agnieszka Matłacz
11.07.2024

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy bez poprawek Senatu

Budownictwo
Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono...
Renata Krupa-Dąbrowska
10.07.2024

Na mapie Polski będą nowe miasta

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło projekt zmian w podziale terytorialnym kraju. Nowe rozporządzenie wprowadzi zmiany granic gmin i miast. Wpłynie też na kwestie dotyczące statusu miasta...
Krzysztof Koślicki
10.07.2024

Czy firmy wiedzą o dorabianiu pracowników do etatu w Polsce – raport Aplikuj.pl

Prawo pracy Rynek pracy
Chęć poprawy własnej sytuacji ekonomicznej jest głównym powodem, dla którego pracownicy szukają dodatkowego zarobku poza miejscem stałego zatrudnienia. Z najnowszego raportu Aplikuj.pl wynika, że...
Grażyna J. Leśniak
10.07.2024

Europa talentów i równości - postulaty Lewiatana na polską prezydencję

Prawo pracy Rynek pracy
Lepsze dostosowanie kształcenia i szkolenia do realiów rynku pracy, wzmocnienie kompetencji cyfrowych pracowników, wsparcie przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań promujących równość w firmach,...
Grażyna J. Leśniak
10.07.2024

Specjalny zespół zajmie się ochroną drzew i krzewów

Środowisko
Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało w środę o utworzeniu specjalnego zespołu. Ma on zaproponować przepisy chroniące zieleń przed nadmierną i nieuzasadnioną wycinką lub zniszczeniem....
Krzysztof Koślicki
10.07.2024

Dodatek motywacyjny nie dla wszystkich pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Nie wszyscy pracownicy pomocy społecznej otrzymają dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu, a jedynie ci, którzy wykonują zadania z ustawy o pomocy społecznej. Pierwotnie, rząd zapowiadał...
Beata Dązbłaż
10.07.2024

Do stażu pracy wliczy się nie tylko działalność gospodarcza

Prawo pracy
Do okresu zatrudnienia mają być zaliczane m.in. okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności, pracy na umowie zlecenia, odbywanie służby wojskowej, praca na roli czy pobieranie...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

PZFD: Rząd narzuca nierealne zasady budowy schronów

Budownictwo
Rządowy projekt ustawy o ochronie ludności przewiduje, że w nowych blokach, w garażach podziemnych, powinny znajdować się miejsca doraźnego ukrycia. W opinii Polskiego Związku Firm Deweloperskich z...
Renata Krupa-Dąbrowska
09.07.2024

Lewiatan: Budżetówka powinna zarabiać więcej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Finanse
W Radzie Dialogu Społecznego nie udało się uzgodnić wyższego niż proponuje rząd wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2025 roku. Z niezrozumiałych przyczyn rząd proponuje wzrost wynagrodzenia...
Grażyna J. Leśniak
09.07.2024

Wiatraki będą bliżej domów. Ministerstwo Klimatu pracuje nad nowelą

Energetyka
Odległość elektrowni wiatrowych od domów zostanie jednak zmniejszona z 700 do 500 m. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o rozpoczęciu prac nad zmianą w tej sprawie. To efekt apelu do...
Renata Krupa-Dąbrowska
09.07.2024

Stop budowie stacji narciarskiej na Nosalu

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 5 lipca br. uchyliło w całości decyzję środowiskową dla budowy stacji narciarskiej na Nosalu w Tatrzańskim Parku Narodowym i przekazało sprawę do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.07.2024

WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Kodeks postępowania administracyjnego
Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności,...
Marek Sondej
09.07.2024

Prawo wciąż blokuje elektrownie wiatrowe, a rządzący mimo obietnic nic nie robią

Energetyka
Nie będzie niższych rachunków za prąd bez odnawialnej energetyki - przekonuje 30 organizacji, które podpisało się pod apelem do premiera w sprawie zmiany odległości turbin wiatrowych od budynków...
Renata Krupa-Dąbrowska
08.07.2024

Wdrożenie dyrektywy to okazja do zmian w ustalaniu płacy minimalnej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy Prawo europejskie
Niespełna 4,5 miesiąca pozostało Polsce na wdrożenie do krajowego porządku prawnego unijnej dyrektywy o minimalnym wynagrodzeniu, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej nie tylko nie pokazał...
Grażyna J. Leśniak
08.07.2024

Czy istnieje potrzeba powołania Korpusu Ochrony Pogranicza?

Policja Wojsko
Czy Rzeczpospolita Polska posiada długoterminową strategię zarządzania konfliktem granicznym, czy jedynie zamierza działać reaktywnie ad hoc i na podstawie prowizorycznych rozwiązań...
Prawo.pl
08.07.2024

Nie ma autobusu, nie ma leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna
Brak możliwości dojazdu do lekarza z powodu braku komunikacji publicznej jest jedną z przyczyn nierównego dostępu Polaków do zdrowia. Zdarza się, że pacjenci onkologiczni nie korzystają z programów...
Beata Dązbłaż
06.07.2024
1  2  3  4  5    1088
 • Aktualności
  • Rząd szykuje zmiany w finansach jednostek samorządu terytorialnego

   Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST). Projekt zakłada zmianę podstawy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT z podatku należnego na dochody podatników. Projektowana ustawa ma zmniejszyć wpływ zmian podatkowych na dochody podatkowe JST.
  • Czy warto nowelizować nieobowiązujące przepisy dotyczące strefy czystego transportu

   Pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu obowiązuje w Warszawie od 1 lipca 2024 r. Jednym ze sposobów weryfikacji pojazdów uprawnionych do poruszania się po strefie ma być nalepka, której wzór określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Obecnie rząd pracuje nad jego nowelizacją, a RCL ostrzega, że mogło ono utracić moc obowiązującą. 
  • Sejm znowelizował zasady użycia broni

   Sejm uchwalił z poprawkami rządową ustawę wspierającą działania wojska i służb. Według przyjętej przez rząd autopoprawki zasady użycia broni przez żołnierzy w działaniach na terytorium kraju będą jawne. Przepisy zapewniają również funkcjonariuszom szerszą pomoc prawną. Wśród zaakceptowanych przez Sejm zmian znalazła się m.in. poprawka PiS, zgodnie z którą zatrzymanie żołnierza w czasie wykonywania przez niego czynności lub zadań służbowych "może być stosowane jako środek ostateczny, o ile nie zachodzi konieczność zatrzymania żołnierza na gorącym uczynku".
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

   W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.
  • Nowe zasady przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej

   Dziś (piątek, 21 czerwca) weszły w życie nowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli w pomocy społecznej. Dotyczą m.in. rozszerzenia nadzoru nad realizacją zaleceń pokontrolnych i objęcia procedurą kontrolną mieszkań treningowych i wspomaganych.
  • MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

   We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Czy istnieje potrzeba powołania Korpusu Ochrony Pogranicza?

   Czy Rzeczpospolita Polska posiada długoterminową strategię zarządzania konfliktem granicznym, czy jedynie zamierza działać reaktywnie ad hoc i na podstawie prowizorycznych rozwiązań instytucjonalnych? Nie widzę długoterminowej strategii zarządzania kryzysem granicznym. Trudno za taką uznać instytucjonalną korektę prawnej relacji pomiędzy formacjami mundurowymi - pisze adwokat dr Paweł Bała.
  • Powiat każe dyżurować, a dyżuruje człowiek nie budynek

   Po przemianach z 1989 r. liczba aptek lawinowo wzrosła. Liczba magistrów farmacji, czyli farmaceutów - już nie. Arytmetyka jest nieubłagana. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w statystycznej aptece liczba farmaceutów nie przekracza 2, z czego 83 proc. stanowią kobiety. Dlaczego powiaty i apteki nie są w stanie dogadać się w sprawie dyżurów - pisze Mariusz Politowicz z Pleszewa, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.
  • Usprawnienie działań Sił Zbrojnych RP na granicy budzi wątpliwości

   Zmiany prawa w celu uporządkowania chaosu prawnego regulującego udział żołnierzy Wojska Polskiego i policjantów podczas działań mających na celu ochronę granicy państwa są potrzebne. Obecne regulacje są prowizoryczne i nie przystają do wyzwań, z jakimi funkcjonariusze mierzą się na granicy. Krytycznie oceniam z zaproponowane w projekcie "nowe" zasady użycia broni w procesie ochrony granicy, które wręcz rażą kazuizmem, a w gruncie rzeczy są zbędnym rozbudowaniem obowiązujących reguł określonych przez ustawodawcę - pisze Paweł Bała, adwokat.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • WSA: Prawie 2 miliony kary za ścięcie przez parafię 269 drzew na cmentarzu

   Wycięcie starych drzew bez pozwolenia miało zapobiec zagrożeniu, ale to prace przygotowawcze pod nowe pochówki doprowadziły do zniszczenia kilkudziesięciu grobów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie miał wątpliwości, że proboszcz powinien zapłacić 1,9 mln zł kary. Przygotowanie miejsca pod nowe groby nie uzasadnia braku pozwolenia na wycinkę.
  • WSA: Szczególnego rodzaju choroby uzasadniają przywrócenie terminu

   Choroba psychiczna stanowi szczególny typ schorzenia, której stwierdzenie uzasadnia z reguły przywrócenie terminu do dokonania czynności. Jeżeli organ ma wątpliwości odnośnie tej okoliczności, powinien podjąć działania z urzędu, np. zażądać od strony specjalistycznej dokumentacji medycznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
  • NSA: Decyzja premiera o wyborach korespondencyjnych w 2020 roku bez podstawy prawnej

   Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w piątek skargi kasacyjne szefa rządu i Poczty Polskiej. Oznacza to jednocześnie, że wcześniejszy wyrok WSA uznający, że decyzja premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przygotowania wyborów korespondencyjnych rażąco naruszyła prawo, jest prawomocny. Sąd słusznie stwierdził, że nie było podstawy prawnej do wydania decyzji do przeprowadzenia wyborów w ten sposób.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  • Korzystanie z odpisów dokumentów urzędowych w postępowaniu administracyjnym

   Prawo do korzystania przez stronę z odpisów dokumentów urzędowych ma nie tylko zapewnić szybkość i sprawność postępowania administracyjnego. Związane jest to też z tym, że w większości przypadków oryginał dokumentu musi pozostać w aktach organu, który go wydał. Względną nowością w postępowaniu administracyjnym jest możliwość poświadczania zgodności odpisu dokumentu z oryginałem przez pracownika organu, przed którym toczy się postępowanie.
  • Rada gminy nie tylko stanowi prawo , ale pełni też funkcje kontrolne

   Rada gminy jest jednocześnie organem stanowiącym i kontrolnym, przy czym funkcję kontrolną sprawuje przez komisję rewizyjną. W zależności od potrzeb może powołać również inne komisje stałe lub doraźne, określając ich zadania. Kompetencji kontrolnych nie może jednak przenieść na inny podmiot, np. na przewodniczącego rady gminy lub na swoje organy pomocnicze.
  • Opłata planistyczna - wyjaśniamy procedurę w sprawie nałożenia opłaty

   Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę można wszcząć w ciągu pięciu lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. W tym czasie właściwy organ ma obowiązek doręczyć zbywcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Ustalenie jej wysokości to kolejny etap.
  Zobacz więcej