Prawo.pl
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, który ma m.in. dostosować prawo do regulacji unijnych. Dzięki nowym przepisom tego typu źródła energii mają być szerzej wykorzystywane na terenie kraju, a także ułatwić m.in. tworzenie inwestycji umożliwiających korzystanie z biometanu. Ułatwienia mają objąć również klastry energii.
Inga Stawicka
30.08.2023
Środowisko Energetyka
Agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet wyborczy i każdy wyborca, w tym zbierać podpisy popierające zgłoszenia kandydatów po uzyskaniu pisemnej zgody pełnomocnika wyborczego – wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza. Przepisy kodeksu wyborczego nie ograniczają możliwości uczestnictwa w kampanii wyborczej osób publicznych.
Robert Horbaczewski
30.08.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Do 15 września można zgłaszać kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor. Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbędzie się w dniach 19-20 października 2022. Kandydatów mogą zgłaszać pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, a także organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, organizacje i instytucje współpracujące ze szkołą.
Monika Sewastianowicz
30.08.2023
Kadry w oświacie
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych, którą parlament uchwalił z inicjatywy prezydenta. Nowe przepisy mają ułatwić gminom nabywanie terenów zajętych przez co najmniej 20 lat pod ogólnodostępne drogi, które nie są jednak zaliczone do kategorii dróg publicznych.
Robert Horbaczewski
30.08.2023
Samorząd terytorialny Drogi Budownictwo
Drastycznie spadła liczba pytań prawnych kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego - w 2022 r. złożono ich zaledwie 12. Bywa, że w sądach zawieszonych jest po kilkaset spraw, w oczekiwaniu na werdykt TK. Bezwład Trybunału powoduje, że sądy coraz częściej same orzekają o konstytucyjności przepisów - wskazują prawnicy. I uważają to za bardzo dobry trend.
Grażyna J. Leśniak
30.08.2023
Wymiar sprawiedliwości
Nie tylko lekarz, ale także psycholog otrzyma wynagrodzenie od swojego pracodawcy, jeśli w godzinach pracy zawodowej będzie kwalifikował do wojska w powiatowych lub wojewódzkich komisjach lekarskich. Podczas ostatniej kwalifikacji był problem z obsadą komisji. Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny usuwają przeszkody osobom spoza systemu ochrony zdrowia, na przykład psychologom szkolnym. Orzekanie w komisjach wojskowych na podstawie tych przepisów odradza jednak Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Katarzyna Nocuń
30.08.2023
Pacjent Zawody medyczne

Prawny spór o spalarnie - komu należą się dotacje

Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
Organizacje ekologiczne zarzucają zarządowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przekroczenie uprawnień przy udzielaniu dofinansowań do budowy spalarni. Ten odpowiada, że do żadnych nieprawidłowości nie doszło. Eksperci wskazują, że budowa własnej sieci spalarni jest niezbędna, choćby ze względów geopolitycznych.
Zofia Jóźwiak
30.08.2023
Samorząd terytorialny Środowisko Odpady
W momencie wszczynania postępowania zamawiający nie ma obowiązku posiadać środków finansowych niezbędnych na sfinansowanie zamówienia. O ile do momentu zawarcia umowy pozyska odpowiednie środki finansowe, nie zajdą żadne konsekwencje prawne z tym związane. W przeciwnym wypadku konieczne może się okazać poszukiwanie podstawy unieważnienia postępowania albo zawarcie umowy mimo braku środków.
Marek Sondej
29.08.2023
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Pracodawcy poszukujący na rynku najlepszych talentów coraz częściej sięgają po narzędzia, które już na etapie procesu rekrutacyjnego pozwolą uniknąć lub zminimalizować ryzyko błędu rekrutacyjnego. W ostatnich latach bardzo popularne stały się wszelkiego rodzaju testy osobowości. Są pomocne zwłaszcza w przypadku obsadzania ról kierowniczych, bazujących na pracy zespołowej lub kontakcie z klientem. Jednym z takich narzędzi jest Test Talentów Gallupa.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Prawo pracy HR Rynek pracy
Przyjęte kryteria naboru do programu wyłączają z kręgu wnioskodawców mężczyzn w wieku od 30 do 49 lat - twierdzi RPO. Dochodzi tym samym do zróżnicowania sytuacji określonych podmiotów prawa ze względu na płeć i wiek. Według PUP, kryteria wskazują jedynie na szczególną potrzebę objęcia wsparciem osób w wymienionych grupach i nie uniemożliwiają udziału w projekcie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, które nie należą do tych grup.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Rynek Prawo pracy
Nowelizacja przewiduje zwiększenie w 2024 r. do 1 mld złotych rocznie wsparcia dla linii autobusowych z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Nowela wprowadza też wieloletnie umowy o dopłatę, utrzymuje dopłaty w wysokości 3 zł do wozokilometra oraz tworzy rezerwę funduszu w wysokości 5 proc., która pozwoli ministrowi infrastruktury transferować środki do województw, gdzie będą największe potrzeby.
Robert Horbaczewski
29.08.2023
Samorząd terytorialny

Plan miejscowy wydawany przez wojewodę. Tego jeszcze nie było

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości
W nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pojawiła się wrzutka. W trakcie prac legislacyjnych dodano nowy rodzaj aktu planowania przestrzennego, który budzi olbrzymie obawy i zastrzeżenia. Chodzi mianowicie o możliwość wydania przez wojewodę planu miejscowego dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa lub gospodarki narodowej - piszą Konrad Młynkiewicz oraz Agnieszka Jędrzejewska z Kancelarii MJW Legal.
Konrad Młynkiewicz Agnieszka Jędrzejewska
29.08.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości

Wynagrodzenia w budżetówce mają rosnąć razem z pensją minimalną

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy
W 2024 roku liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie może nawet przekroczyć 4 miliony, a płaca minimalna może osiągnąć około 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wynika z wstępnych szacunków związkowców i pracodawców. Nie dziwi więc, że w budżetówce narasta wzburzenie. Zdaniem prawników konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac podobnego do minimalnej płacy. Proponują wprowadzenie waloryzacji.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2023
Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Dyrektor KIS odpowiada gminom, że otrzymanie od wykonawcy pieniędzy ze sprzedaży białych certyfikatów nie podlega VAT i gminy nie muszą wystawiać faktur. Z kolei wykonawcom odpowiada zupełnie coś innego – że gminy muszą wystawiać im faktury. Fiskus znów wydaje odmienne interpretacje dla dwóch stron umowy, mimo iż kwestia ta została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny. To duży problem dla samorządów.
Monika Pogroszewska
29.08.2023
Finanse samorządów VAT Doradca podatkowy
Posłowie z komisji deregulacyjnej uznali, że przy wydawaniu pozwolenia na broń policja niewłaściwie interpretuje przesłankę „nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego”. Posłowie chcą też pozbawić komendantów wojewódzkich policji prawa wnoszenia odwołania od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego wnioskującego. Przeciwny jest prokurator generalny.
Robert Horbaczewski
29.08.2023
Prawo karne Administracja publiczna
O kolejne 100 mln zł rząd zwiększył pule środków w trzeciej edycji programu "Moja woda". Za pośrednictwem funduszy wojewódzkich mogą otrzymać do 6 tys. zł dotacji na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania czy innego wykorzystywania wód opadowych oraz na koszty adaptacji elementów już istniejących.
Robert Horbaczewski
28.08.2023
Środowisko Administracja publiczna
Perspektywa finansowa 2014-2020 dobiega końca, a wraz z nią duża część projektów unijnych. O czym beneficjenci muszą pamiętać w zakresie rozliczenia projektu, aby uniknąć kar finansowych – wyjaśnia Agnieszka Myszka, zastępca dyrektora Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Agnieszka Myszka
28.08.2023
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
W 2018 r. Prezes UOKiK wydał zgodę, by należący do Skarbu Państwa Polski Fundusz Rozwoju SA odkupił sprzedane pięć lat wcześniej luksemburskiemu podmiotowi Altura 99,77 proc. akcji w spółce Polskie Koleje Linowe SA. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła przygotowanie i przeprowadzenie tej transakcji. Zastrzegła jednak, że pełna ocena opłacalności inwestycji będzie możliwa najwcześniej w 2025 roku.
Agnieszka Matłacz
28.08.2023
Administracja publiczna

Lex knebel bis? Wojewoda narzuci gminie inwestycje

Samorząd terytorialny Budownictwo
Na końcowym etapie prac nad reformą planistyczną wojewoda zyskał nowe kompetencje. Będzie mógł wydawać miejscowe plany dla inwestycji o szczególnym znaczeniu dla państwa lub gospodarki narodowej. W opinii samorządów to inne wydanie lex knebel, a nowe przepisy naruszają ich autonomię. Prawnicy są mniej radykalni, ale część z nich również uważa, że mogą pojawić się naciski i "narzucanie" inwestycji.
Renata Krupa-Dąbrowska
28.08.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo

Dodatkowy urlop dla weterana

Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Weteranom działań poza granicami kraju oraz weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, pozostającym w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy. Dodatkowe, płatne 5 dni urlopu rocznie nie jest rozliczane według standardowych zasad dotyczących urlopu wypoczynkowego. Niewykorzystany nie przechodzi na rok kolejny, a w razie zmiany zatrudnienia nie jest ustalany proporcjonalnie i nie jest rozliczany ekwiwalentem pieniężnym. Piszemy o tym również w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
28.08.2023
Prawo pracy Małe i średnie firmy Wojsko
Żołnierze biorący udział w działaniach wojskowych w kraju nie mają jasności, kiedy mogą korzystać z broni, uzbrojenia i środków przymusu bezpośredniego. Przepisy powstawały na czas wojny oraz działań poza granicami kraju. Prezydent chce to zmienić i uregulować zasady użycia siły przez wojsko dla realizacji zadań własnych w czasie pokoju. Ale zaproponowane rozwiązania nie do końca odpowiadają potrzebom.
Robert Horbaczewski
28.08.2023
Wojsko
Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych, którzy mimo ukończenia 60 lat są aktywni zawodowo, nie powinni pochopnie podejmować decyzji o wypłacie oszczędności z tego programu. Muszą pamiętać, że jeśli to zrobią, żadne nowe wpłaty nie zasilą już ich rachunków PPK, choćby wypłatę rozpoczęli tylko z jednego z nich.
Małgorzata Jankowska
26.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty PPK
Prywatni właściciele, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, powinny dokładnie sprawdzać przed wywieszeniem na fasadach i ścianach budynków tablic reklamowych, jakie są granice ich działek ewidencyjnych. Przez przypadek mogą one zajmować pas drogowy, za co grozi kara pieniężna. Przekonała się o tym spółka ze stolicy. Po długiej batalii w sądzie udało się jej jednak uniknąć kary, ale tylko dlatego, że zdaniem sądu wyliczenia urzędników były nieprawidłowe.
Michał Kosiarski
26.08.2023
Drogi Nieruchomości
Nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wchodzi w życie 8 września 2023 r. ostatecznie zamyka kwestię sporu w zakresie finansowania przez gminy mundurów galowych ochotniczych straży pożarnych. Przez lata jedne gminy finansowały zakup, inne nie, a niektóre uprawiały ekwilibrystykę księgowo-fakturową.
Dariusz Kała
26.08.2023
Samorząd terytorialny

Reforma planowania przestrzennego opublikowana

Samorząd terytorialny Budownictwo
Reforma planistyczna doczekała się w końcu publikacji w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zintegrowane plany inwestycyjne. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zastąpią plany ogólne. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu będą wydawane tylko na pięć lat, a nie, tak jak obecnie, na czas nieokreślony.
Ret
25.08.2023
Samorząd terytorialny Budownictwo

Gminy i powiaty łatwiej zlecą prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Więcej podmiotów będzie mogło prowadzić mieszkania treningowe i wspomagane. Gminom i powiatom mają łatwiej zlecać takie zadanie - wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw. W ustawie pozostał jednak zapis, któremu sprzeciwiała się strona społeczna, mówiący o tym, że z tych form mieszkalnictwa nie będą mogły skorzystać osoby wymagające całodobowej opieki.
Beata Dązbłaż
25.08.2023
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepełnosprawność
Przepisy nie przewidują sytuacji, w których następuje „wyzerowanie” limitu umów na czas określony – skutkuje to tym, że wliczeniu do niego podlegają umowy o pracę na czas określony nawet po wieloletniej przerwie we współpracy. Tak jest w każdym przypadku umowy zawartej nie wcześniej niż 22 lutego 2016 r., która nie należy do katalogu umów nielimitowanych. Więcej piszemy o tym w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
25.08.2023
Prawo pracy
Ustawą z 13 lipca 2023 r. sejm do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dokooptował Związek Samorządów Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Zdaniem strony samorządowej, nowelizacja budzi poważne obawy i ryzyka, w szczególności dotyczące równości stron w komisji. Apelują do prezydenta, by nie podpisywał tej ustawy.
Maria Dec-Kiełb
24.08.2023
Samorząd terytorialny
Do 15 września gminy i powiaty mogą składać wnioski o przyznanie środków na realizację rządowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024. W przyszłym roku asystent zarobi maksymalnie 50 zł brutto za godzinę, zamiast 40 zł. Resort rodziny wcześniej ogłosił program i zakłada, że ruszy on we wszystkich samorządach od 1 stycznia 2024 r. Dotąd bywało różnie, niekiedy program uruchamiany był nawet w połowie roku.
Beata Dązbłaż
24.08.2023
Samorząd terytorialny Niepełnosprawność

Polacy vs. AI – czy sztuczna inteligencja zagraża naszym zawodom

Rynek Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy
Co piąty polski pracownik (22,22 proc.) nie obawia się rozwoju technologii, uważając swoją branżę za odporną na zmiany w przyszłości. Prawie połowa (49,03 proc.) postrzega sektor IT za najbardziej odporny na wyzwania przyszłości – wynika z raportu ADP. Z drugiej strony, co ósmy Polak (12,27 proc.) w wieku 45-54 nie uważa, by jakikolwiek zawód był odporny na to, co przyniesie przyszłość.
Grażyna J. Leśniak
24.08.2023
Rynek Prawo pracy Nowe technologie Rynek pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski