By wykonywać zawód psychologa będzie trzeba uzyskać wpis na regionalną listę, zostać członkiem samorządu zawodowego i regularnie opłacać składki. Roczne mają nie przekraczać 902 złotych. Zdaniem Forum Związków Zawodowych to za dużo. Forum nie podoba się też kara finansowa za naruszenie przepisów. Projekt jednak popiera, podobnie jak sejmowa Komisja Ustawodawcza i Biuro Analiz Sejmowych.
Jolanta Ojczyk
15.04.2022
Zawody medyczne
Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) nie zgadza się z zarzutami Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącymi projektu nowego rozporządzenia w sprawie udogodnień w programach telewizyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Przekonuje, że zmiany są niewielkie w stosunku do obowiązujących przepisów.
Beata Dązbłaż
14.04.2022
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Narodowy Fundusz Zdrowia powinien skokowo zwiększyć wycenę procedur medycznych, szczególnie w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, gdyż coraz więcej poradni kończy swoją działalność z powodu niskiego finansowania – sugeruje dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
14.04.2022
Finansowanie zdrowia

Rząd poprawił projekt ustawy o sygnalistach, ale dość zachowawczo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Compliance
W najnowszym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów wzięto pod uwagę niektóre z postulatów zgłaszanych przez samorządy i administrację publiczną. Nowością jest rozszerzenie procedur m.in. o funkcjonariuszy służb i żołnierzy zawodowych. Nie zdecydowano się jednak na rozszerzenie zakresu przedmiotowego o zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Złagodzono też sankcje.
Robert Horbaczewski
14.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Compliance
Realizatorzy projektów w ramach programu „Polska Cyfrowa” zostaną zobowiązani przez rząd do obejmowania nimi wszystkich gospodarstw domowych na obszarze inwestycji i zidentyfikowanych jako tzw. białe plamy - zapowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu żadne gospodarstwo domowe, znajdujące się w bezpośrednim zasięgu inwestycji, nie pozostanie bez dostępu do szybkiego internetu.
Krzysztof Sobczak
13.04.2022
Administracja publiczna Nowe technologie
Wolontariat pracowniczy najsilniej rozwinięty jest w firmach. Słabiej jest w organizacjach pozarządowych i samorządach – ponad połowa organizacji nie miała bezpośrednio do czynienia z wolontariatem pracowniczym. Wśród samorządów odsetek ten jest jeszcze wyższy - 82 proc. samorządów nie zetknęło się bezpośrednio z takim rodzajem wolontariatu.
Beata Dązbłaż
13.04.2022
HR
O uchylenie obowiązującego od marca 2020 r. zakazu eksmisji apelowali nie tylko właściciele mieszkań i samorządy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Początkowo miała się temu przysłużyć ustawa o automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową, jednak rzutem na taśmę przepis uchyla ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którą bez poprawek przyjął Senat.
Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2022
Wymiar sprawiedliwości
Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł z dwoma dorosłymi synami na górze, a Gaweł z żoną i córką na dole. I cała szóstka otrzyma dodatek osłonowy, bo każde z nich oświadczyło, że... prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Pozwalają na to przepisy, a przytłoczeni zadaniami pracownicy pomocy społecznej nie mają czasu weryfikować, czy dane we wniosku są prawdziwe.
Robert Horbaczewski
13.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Określenie strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce oraz kierunków działań mających na celu rozwój tego bezpieczeństwa - to cel przyjętej we wtorek przez rząd uchwały w sprawie strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Środowisko
Wicemarszałkowie i skarbnicy województw, sekretarze i skarbnicy powiatów, sekretarze i skarbnicy gmin w ramach samorządów oraz dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich oraz dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów) w ramach administracji rządowej będą między innymi wyłączeni z czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Robert Horbaczewski
12.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadające uprawnienie do świadczenia ratowniczego otrzymają legitymacje służbowe. Celem ich wprowadzenia jest rejestracja i identyfikacja strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach ratowniczych oraz osób posiadających uprawnienie do świadczenia ratowniczego. Legitymacja ma pozwolić także na skorzystanie z innych świadczeń.
Robert Horbaczewski
12.04.2022
Administracja publiczna
O wykorzystaniu syren alarmowych decyduje administracja rządowa, więc organy samorządu terytorialnego nie mogły, wbrew zapowiedziom, odmówić ich włączenia w minioną niedzielę. Nie ma jednak wątpliwości, że system nie powstał po to, by celebrować rocznice i na dłuższą metę utrwalanie takich skojarzeń może być zwyczajnie niebezpieczne.
Monika Sewastianowicz
12.04.2022
Administracja publiczna Zarządzanie
Zagadnienie współuczestnictwa jednolitego w sprawie o eksmisję nie było jeszcze przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego. Sąd Okręgowy w Krakowie spytał więc Izbę Cywilną, czy w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego po stronie osób wywodzących swoje uprawnienie do zajmowania lokalu od najemcy, tzw. "domowników", występuje współuczestnictwo jednolite.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.04.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna
Wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania, z uwagi na niemożność zachowania standardów ochrony środowiska przed hałasem w związku z funkcjonowaniem lotniska, nie stanowi samodzielnej podstawy roszczenia odszkodowawczego z tytułu obniżenia wartości nieruchomości - stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy. - To przełomowe orzeczenie - twierdzi prof. Magdalena Habdas z Uniwersytetu Śląskiego.
Magdalena Habdas
12.04.2022
Prawo cywilne Administracja publiczna Budownictwo

Rządowa platforma analityczna może zagrażać danym obywateli

Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Przygotowywana przez rząd Zintegrowana Platforma Analityczna ma być supersystemem przetwarzania danych. Budzi wątpliwości natury konstytucyjnej i legislacyjnej - może stanowić zagrożenie w obszarze szeroko rozumianej prywatności obywateli. Zastrzeżenia ma Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a RPO przywołuje skojarzenia z chińskim systemem kontroli społecznej. Rząd twierdzi, że zarzuty są niezasadne.
Robert Horbaczewski
12.04.2022
Administracja publiczna Nowe technologie RODO
Już od przyszłego roku firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania nieruchomości komercyjnych we własność. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje w ten sposób zakończyć reformę uwłaszczeniową. Ma już bowiem zielone światło z Komisji Europejskiej w tej sprawie. Prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami są więc mocno zaawansowane. Ale dla wielu firm może to być korzyść trudna do udźwignięcia.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.04.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje nowy projekt dotyczący rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), który ma uwzględniać również uwagi, jakie wpłynęły w trakcie konsultacji - poinformowała w poniedziałek zastępca dyrektora departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu i środowiska Joanna Darska.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.04.2022
Samorząd terytorialny Odpady Rynek

Senacka komisja o rozwoju usług społecznych w Polsce

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało dokument dotyczący strategii rozwoju usług społecznych na lata 2021 do 2023 z perspektywą do 2035 roku. Dokument jest potrzebny, żebyśmy mogli korzystać ze środków unijnych na nową perspektywę na lata 2020-2027" - poinformowała dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS Justyna Pawlak.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w odpowiedzi na skargę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
11.04.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wzrost wysokości mnożnika dla każdego z poszczególnych stopni służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej o 0,207, co stanowi 373,30 zł, przewiduje opublikowany właśnie projekt rozporządzenia ministra finansów. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.
Grażyna J. Leśniak
11.04.2022
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

Związek gmin chce pilnych zmian w Programie Inwestycji Strategicznych

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Z powodu drastycznych podwyżek cen Związek Gmin Wiejskich RP chce zmian w Programie Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Postuluje m.in. wydłużenie ważności promes w ramach pierwszego naboru wniosków, wprowadzenie możliwości ograniczenia zakresu zadania objętego uzyskaną promesą oraz zmiany w częstotliwości płatności za realizację inwestycji.
Robert Horbaczewski
11.04.2022
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Finanse samorządów Polski Ład
Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym, której projekt trafił do konsultacji społecznych, ma zlikwidować luki w przepisach – w tym te, dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Dodany zostanie m.in. przepis dotyczący procedury odwoławczej, jednak nowelizacja nie rozwiewa wszystkich wątpliwości. Wciąż np. nie będzie jasne czy konieczne jest wydanie pozytywnego aktu wszczęcia postępowania oraz co należy robić w ramach preprocedury.
Monika Sewastianowicz
11.04.2022
Szkolnictwo wyższe
Do Sejmu trafił firmowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt zmian w Konstytucji, który ma umożliwić odbieranie majątków za wspieranie wojny. Abstrahując od szans na powodzenie tego przedsięwzięcia, którego opozycja raczej nie poprze, proponowana konstrukcja jest tak nieudolna, że nie bardzo wiadomo, komu będzie odbierany majątek i na jakie cele się go przeznaczy.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz
11.04.2022
Ukraina

Niepełnosprawny uchodźca musi mieć polskie orzeczenie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Na razie uchodźcy z niepełnosprawnościami zgłaszający się do ośrodków pomocy społecznej odsyłani są do powiatowych i miejskich zespołów ds. orzekania. Najpierw muszą bowiem wystąpić o polskie orzeczenie o niepełnosprawności. Problemów jest jednak wiele, bo wcześniej muszą mieć i tak numer PESEL. Do tego dochodzi często brak dokumentacji medycznej lub jej tłumaczenia na polski.
Beata Dązbłaż
09.04.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina
Komisja Europejska zdecydowała w piątek o potrąceniu z unijnych funduszy dla Polski 69 mln euro kar naliczonych za niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE o likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN (suma kar wynosi już 157 mln euro). Wcześniej Komisja potrąciła już 45 mln euro z środków dla Polski za kopalnię niewykonanie postanowienia dotyczącego kopalni Turów (cała kara to ponad 68 mln euro)".
Krzysztof Sobczak
08.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Do projektu rządowej ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę trafiła poprawka w sprawie zakazu stosowania, używania lub propagowania symboli, lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Poprawkę zaakceptowały połączone Komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Finansów Publicznych. Za złamanie zakazu ma grozić dwa lata więzienia.
Robert Horbaczewski
08.04.2022
Prawo karne Ukraina
Samorządy będą mogły pomagając uchodźcom skorzystać ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i funduszu gromadzonego ze sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach w ramach tzw. podatku cukrowego. Taką poprawkę Lewicy przyjął Sejm nowelizując specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.
Robert Horbaczewski
08.04.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów Ukraina
W piątek prezydent Andrzej Duda powołał Waldemara Budę na stanowisko ministra rozwoju i technologii. Nowy szef resortu rozwoju był dotąd wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Wcześniej pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pełnomocnika rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego.
Prawo.pl
08.04.2022
Administracja publiczna
Obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce będą mogli być zatrudniani w strukturach administracji samorządowej oraz w strukturach administracji rządowej, bez konieczności posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej określonym dokumentem. Taką zmianę zakłada nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjęta przez Sejm.
Robert Horbaczewski
08.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Prawo i Sprawiedliwość chce konfiskować majątki osób, które wspierają działalność Rosji, oraz opodatkować firmy, które nie wycofały się z tamtejszego rynku. Zmiana w konstytucji miałaby też pozwolić na finansowanie armii bez konieczności przejmowania się zadłużaniem państwa. W ocenie ekspertów to pomysły populistyczne, skrajnie niebezpieczne, które rykoszetem uderzą w polskich przedsiębiorców.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
08.04.2022
Administracja publiczna Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski