WSA: Nie można zastąpić dyrektora szkoły, skoro na tym stanowisku jest wakat

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Nie można wyznaczyć osoby do zastępowania dyrektora szkoły, gdy stanowisko to pozostaje nieobsadzone. Nawet konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły nie zmienia faktu, że działania jakie może podejmować organ prowadzący szkołę mają swoje ograniczenia w obowiązujących przepisach prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

27.01.2023

WSA: Nauczyciele zarabiają mało, ale i tak podzielą się tą informacją

Kadry w oświacie Prawo pracy RODO

Dyrektor szkoły ma obowiązek podać wysokość zarobków zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz uzyskiwanych przez nich dodatków motywacyjnych. Zastrzeżona jest tylko informacja obejmująca te składniki wynagrodzenia, które wynikają ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

26.09.2022

SN: Trzeba wykazać szkodę, która wynika z niepełnej dotacji oświatowej

Finansowanie oświaty

Uprawniony z tytułu dotacji oświatowej, któremu nie wypłacono dotacji w należnej wysokości, musi wykazać, że poniósł szkodę - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Niewypłacenie dotacji w określonej kwocie nie powoduje powstania szkody równej niedopłacie, inaczej prowadziłoby do uzyskania przez beneficjenta sumy dotacji bez obowiązku rozliczenia - dodał SN.

23.09.2022

WSA: Każdy zainteresowany może zażądać sprawdzianu i klasówki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Arkusze sprawdzianu i klasówki informują o procesie nauczania uczniów, który realizuje szkoła, jako publiczna instytucja. Nie można ich uznać zatem za dokument prywatny czy wewnętrzny. Szkoła ma obowiązek je zainteresowanemu udostępnić, o ile nadal znajduje się w ich posiadaniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

20.09.2022

WSA: Bez tajemnicy w sprawie dotacji dla prywatnego przedszkola

Finanse publiczne Zarządzanie oświatą

Przedszkole niepubliczne ma obowiązek podać wysokość dotacji oświatowej. Są to bowiem środki z majątku publicznego, który niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem placówki, zostaje w sposób prawny przeznaczony do użytku publicznego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

20.08.2022

WSA: Gmina nie może wymagać, by dzieci jak Jaś i Małgosia chodziły przez las

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Sposób zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi szkolnymi jest obowiązkiem gminy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km, przy czym odległość tę mierzy się po użytkowanych drogach publicznych, a nie drogach gruntowych lub skrótach przez las lub terenach rolnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

11.08.2022

SO: Nie będzie odszkodowania za zaniechanie legislacyjne ministerstwa edukacji

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Zarządzanie oświatą

Sam fakt konieczności wykonania zmian w infrastrukturze i stworzenia nowych warunków dla dwóch dodatkowych roczników w szkołach podstawowych i jednego rocznika w szkołach ponadpodstawowych, nie stanowi szkody - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił 20 lipca br. jako niezasadny pozew złożony przez władze miasta o odszkodowanie 7,5 mln zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki za wydatki.

20.07.2022

NSA: Wicedyrektor szkoły nie może być zwolniony za krytykowanie pomysłów szefa

Kadry w oświacie Prawo pracy

Aby zwolnić wicedyrektora szkoły musi wystąpić zdarzenie nadzwyczajne, destabilizujące funkcjonowanie placówki i wywołujące konieczność natychmiastowego odsunięcia wicedyrektora od kierowania szkołą, ponieważ dalsze sprawowanie przez niego tej funkcji stanowi istotne zagrożenie. Zwolnienie z powodu krytyki jest nie do przyjęcia - potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

21.06.2022

Niezaszczepiony nauczyciel nie dostanie rekompensaty za covidową kwarantannę

Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus

Nauczyciel skarżący do sądu pracy o dyskryminację z powodu odbycia kwarantanny swoją szkołę - przegrał, bo podobnie jak wielu pracodawców w Polsce, musiała ona dostosować się do zmian wprowadzonych na skutek pandemii. O kwarantannie decydowały organy inspekcji sanitarnej, nie pracodawca, więc powództwo o zwrot utraconych zarobków było niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku

11.06.2022

SO: Źle dobrana trasa przyczyną wypadku uczennicy na zimowisku

Prawo cywilne Zarządzanie oświatą

Gdyby instruktor bądź kierownik wypoczynku zapoznali się z mapą tras zjazdowych i właściwie wybrali trasę dla 14-letniej uczennicy, a nie trasę trudną dla bardzo zaawansowanych narciarzy, do wypadku by nie doszło - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi i obarczył odpowiedzialnością organizatora wycieczki, mimo że ten zlecił całość wypoczynku osobie trzeciej.

23.05.2022

Wynagrodzenie księdza katechety nie jest jego prywatną sprawą

Kadry w oświacie Administracja publiczna Finansowanie oświaty

Trzeba udostępnić dane o wysokości zarobków księdza proboszcza, który jest też katechetą w zespole szkół, gdyż jako nauczyciel pełni funkcję publiczną. Dane te są jawne, ponieważ pieniądze te są wydatkowane ze środków publicznych, a wykonywanie "funkcji publicznej" nie oznacza, że dana osoba ma wyłączone prawo do prywatności - stwierdzają sądy administracyjne.

31.03.2022

SN: Odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - podstawą suma z całego roku

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

04.03.2022

Sąd: Anglista pasywny i źle oceniany przez uczniów nie wróci do szkoły

Kadry w oświacie Prawo pracy

Aktywność nauczyciela angielskiego w zespole szkół rozkwitła dopiero w ostatnich miesiącach jego stażu. Naprędce postanowił zorganizować dwa konkursy języka angielskiego i dwie wycieczki licząc, że zrekompensuje to ponad dwa lata bezczynności. Na wycieczkę przyszedł tylko jeden uczeń. Nauczyciel dopuścił się jednak wielu nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć, więc sąd uznał powództwo o przywrócenie do pracy za niezasadne.

23.02.2022

WSA: Bez uchwały o ogłoszeniu konkursu nie da się powołać dyrektora szkoły

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny

Zarząd powiatu powołał komisję konkursową, która miała wyłonić kandydata na dyrektora liceum. Nie przyjął jednak wcześniej uchwały o ogłoszeniu konkursu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podkreślił, że jej podjęcie jest konieczne. Dlatego też zignorowanie tego obowiązku będzie skutkować tym, że wszystkie późniejsze akty i czynności będą istotnie naruszać prawo.

10.02.2022

WSA: Rozwiązanie zespołu szkół bez opinii organizacji związkowej

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy

Organizacja związkowa zaskarżyła uchwałę w sprawie rozwiązania zespołu szkół specjalnych. Twierdziła, że akt ten wywołuje skutki w sferze warunków zatrudnienia pracowników, więc powinien zostać przez nią zaopiniowany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie podzielił jednak tego poglądu i uznał, że sporna uchwała nie dotyczyła zadań związków zawodowych.

24.01.2022

WSA: Trzeba udostępnić informacje o wydatkach z funduszu socjalnego szkoły

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Informacja wydatkach z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w liceum, w tym o szeroko pojętych wynagrodzeniach, jest informacją publiczną. Na taką kwalifikację wpływa między innymi fakt, że zasady tworzenia i gospodarowania tym funduszem reguluje ustawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

15.11.2021

WSA: Hejtowanie polityków zaprzecza misji dyrektora szkoły

Kadry w oświacie

Dyrektor szkoły podstawowej szkalowała polityków na Twitterze. Burmistrz, zarzucając podwładnej naruszenie godności nauczyciela i szarganie opinii szkoły, odwołał ją ze stanowiska. Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził, że miał do tego prawo. Dyrektor placówki po opuszczeniu murów szkoły nie staje się bowiem osobą prywatną.

02.10.2021

Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy

Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku szkolnego - uważają sądy administracyjne. Takimi przypadkami są: notoryczne poniżanie i upokarzanie pracowników, nieregulowanie zobowiązań finansowych oraz udowodniona kradzież.

21.09.2021

WSA: Najmłodsi uczniowie też mają prawo do stypendium

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rada gminy wyłączyła uczniów klas I - III szkół podstawowych z możliwości ubiegania się o stypendium. Tłumaczyła to specyfiką oceniania na tym etapie edukacji, który wynika z troski o prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Nie przekonało to jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Różnicowanie uprawnień wynikające z faktu uczęszczania do różnych klas jest bowiem sprzeczne z Konstytucją RP.

20.09.2021

Zdjęcie krzyża ze ściany w szkole - Izba Kontroli SN odrzuca skargę prokuratora

Kadry w oświacie Prawo pracy

We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN pod przewodnictwem prezes Joanny Lemańskiej nie znalazła podstaw formalnych do rozpatrzenia skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego w sprawie dyskryminacji nauczycielki z Krapkowic. Spór z dyrekcją szkoły miał związek ze zdjęciem przez nią krzyża ze ściany w pokoju nauczycielskim.

14.09.2021
1  2  3  4  5    6
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski