WSA: Przedszkole traci dyrektora, gdy łączy się z inną placówką

Zarządzanie oświatą

Zespół placówek szkolno-opiekuńczych może mieć tylko jednego dyrektora. Dlatego organ prowadzący może odwołać dyrektora jednej łączonych placówek w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.Rozstrzygnięcie to zapadło w sprawie, w której burmistrz odwołał z dniem 1 września 2023 r. Ewę S. ze stanowiska dyrektora przedszkola gminnego.

03.02.2024

WSA: Podróż niepełnosprawnego dziecka do przedszkola nie może być katorgą

Niepelnosprawność

Organizacja przez gminę przewozu niepełnosprawnego dziecka nie może być realizowana ze szkodą dla niego. A tak by się działo, gdyby podróż małoletniego odbywała się różnymi środkami transportu i trwała kilka godzin. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przewóz ma być odpowiedni, a nie jakikolwiek.

08.01.2024

Sąd: Protokoły rady pedagogicznej należy udostępnić

Zarządzanie oświatą RODO

Protokoły rady pedagogicznej stanowią informację publiczną. Przed ich udostępnieniem należy dokonać ich anonimizacji. Jeżeli wiązałoby się to jednak z dużym nakładem sił i środków, należy wezwać wnioskodawcę do wykazania, że istnieje szczególny interes publiczny w ich udostępnieniu orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

28.10.2023

Sąd: Niepełnosprawność nie zawsze daje pierwszeństwo w zatrudnieniu

Zarządzanie oświatą Niepelnosprawność

Pierwszeństwo w zatrudnieniu może dotyczyć osoby z niepełnosprawnością, ale w określonej sytuacji - gdy ta okaże się również najlepszym kandydatem do zatrudnienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Chodziło o rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko referenta w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Sąd orzekł, że konkurs powinien wyłonić najlepszego kandydata.

27.10.2023

WSA: Dyrektor szkoły ma udostępnić informację albo wydać decyzję odmowną

Zarządzanie oświatą

Dyrektor szkoły jest bezczynny, gdy kończy postępowanie o udostępnienie informacji publicznej w inny sposób niż określony w ustawie. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Skierowanie zwykłego pisma do wnioskodawcy nie jest właściwą formą załatwienia sprawy.

24.10.2023

Dyrektor szkoły na krócej, gdy przyczyny co najmniej poważne

Zarządzanie oświatą

Tylko szczególny przypadek uzasadnia skrócenie kadencji dyrektora szkoły. Ten musi być precyzyjnie i spójnie wyjaśniony w zarządzeniu o powierzeniu stanowiska. Poszukiwanie argumentów za taką decyzją na etapie sądowym jest zdecydowanie spóźnione. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

16.10.2023

SN: Nauczycielka zwolniona bezprawnie, ale bez pełnego wynagrodzenia

Zarządzanie oświatą

Nauczyciel mianowany, w wieku przedemerytalnym, nie jest objęty ochroną tak jak zatrudniony na umowę o pracę i nie może dochodzić wynagrodzenia w pełnej wysokości po przywróceniu go do pracy za czas pozostawania bez pracy z powodu wadliwego wypowiedzenia. Do takiego wniosku doszedł we wtorek Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i oddalił skargę nauczycielki. Sąd opowiedział się za wyrównaniem praw nauczycieli mianowanych i kontraktowych w przyszłości.

04.10.2023

WSA: Pensum nauczyciela-dyrektora nie można dowolnie obniżać

Zarządzanie oświatą

Obniżenie pensum nauczycielowi, pełniącemu funkcję kierowniczą w szkole, zależy wyłącznie od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Niedopuszczalne jest kreowanie przez organ prowadzący innego, pozaustawowego kryterium - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Problem miała rada powiatu w Sandomierzu, która uchwaliła obniżenie tygodniowego pensum nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach.

28.08.2023

NSA: Dyrektor nie wciśnie przedszkolaka do starszej grupy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rekrutacja do publicznego przedszkola może dotyczyć oddzielnie każdego oddziału przedszkolnego wyodrębnionego pod kątem wieku dziecka. Tworzenie oddziałów lub grup w przedszkolach publicznych nie jest bowiem zabronione - szczególnie, gdy odbywa się to na potrzeby rekrutacji. Placówka może więc przyjąć wówczas tylu chętnych, ile ma wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny.

15.07.2023

WSA: Braki w ofercie eliminują z konkursu na dyrektora szkoły

Zarządzanie oświatą

Konkurs na dyrektora szkoły jest wysoce sformalizowany. Każdy brak, w szczególności w zakresie wymaganych dokumentów, eliminuje kandydata. Komisja konkursowa nie może przy tym wzywać do usunięcia dostrzeżonych braków, a kandydat po terminie uzupełniać swojej oferty. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

24.06.2023

Strasburg: Szkoła nie dyskryminowała ucznia z ADHD

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Brak indywidualnego dostosowania szkoły państwowej do wszystkich szczególnych potrzeb dziecka cierpiącego na zaburzenia hiperkinetyczne nie miało charakteru dyskryminującego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał dodał w swoim orzeczeniu, że szkoła zrobiła co mogła, a skarżący nie był odmienne traktowany przez nauczycieli i szkołę z nieuzasadnionych lub arbitralnych powodów.

21.04.2023

WSA: Najbliższa szkoła? Terytorialne usytuowanie placówki nie jest najważniejsze

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą Niepelnosprawność

Za najbliższą placówkę uznać można taką, która pozwoli konkretnemu dziecku w sposób najpełniejszy zrealizować zalecenia, które przedstawiono w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w orzeczeniu o niepełnosprawności dziecka. Takie ustalenie należy czynić w sposób wnikliwy, aby właściwie rozpoznać wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

11.04.2023

WSA: Zarobki sekretarki szkolnej chronione, ale nie nauczyciela

Kadry w oświacie Administracja publiczna RODO

Wynagrodzenia nauczycieli są jawne, ale to nie dotyczy osób pełniących w szkole funkcje usługowe, takich jak np. sekretarka, kucharka, czy kierownik administracyjny szkoły. Te osoby nie wypełniają bowiem zadań publicznych, więc dostęp do informacji publicznej może zostać ograniczony z uwagi na ochronę ich prywatności i tajemnicę przedsiębiorcy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

06.04.2023

WSA: Nie można zastąpić dyrektora szkoły, skoro na tym stanowisku jest wakat

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Nie można wyznaczyć osoby do zastępowania dyrektora szkoły, gdy stanowisko to pozostaje nieobsadzone. Nawet konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły nie zmienia faktu, że działania jakie może podejmować organ prowadzący szkołę mają swoje ograniczenia w obowiązujących przepisach prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

27.01.2023

WSA: Nauczyciele zarabiają mało, ale i tak podzielą się tą informacją

Kadry w oświacie Prawo pracy RODO

Dyrektor szkoły ma obowiązek podać wysokość zarobków zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz uzyskiwanych przez nich dodatków motywacyjnych. Zastrzeżona jest tylko informacja obejmująca te składniki wynagrodzenia, które wynikają ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

26.09.2022

SN: Trzeba wykazać szkodę, która wynika z niepełnej dotacji oświatowej

Finansowanie oświaty

Uprawniony z tytułu dotacji oświatowej, któremu nie wypłacono dotacji w należnej wysokości, musi wykazać, że poniósł szkodę - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Niewypłacenie dotacji w określonej kwocie nie powoduje powstania szkody równej niedopłacie, inaczej prowadziłoby do uzyskania przez beneficjenta sumy dotacji bez obowiązku rozliczenia - dodał SN.

23.09.2022

WSA: Każdy zainteresowany może zażądać sprawdzianu i klasówki

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Arkusze sprawdzianu i klasówki informują o procesie nauczania uczniów, który realizuje szkoła, jako publiczna instytucja. Nie można ich uznać zatem za dokument prywatny czy wewnętrzny. Szkoła ma obowiązek je zainteresowanemu udostępnić, o ile nadal znajduje się w ich posiadaniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.

20.09.2022

WSA: Bez tajemnicy w sprawie dotacji dla prywatnego przedszkola

Finanse publiczne Zarządzanie oświatą

Przedszkole niepubliczne ma obowiązek podać wysokość dotacji oświatowej. Są to bowiem środki z majątku publicznego, który niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem placówki, zostaje w sposób prawny przeznaczony do użytku publicznego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

20.08.2022

WSA: Gmina nie może wymagać, by dzieci jak Jaś i Małgosia chodziły przez las

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Sposób zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki nad dziećmi szkolnymi jest obowiązkiem gminy. Ustawodawca zastrzegł jednak, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km, przy czym odległość tę mierzy się po użytkowanych drogach publicznych, a nie drogach gruntowych lub skrótach przez las lub terenach rolnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

11.08.2022

SO: Nie będzie odszkodowania za zaniechanie legislacyjne ministerstwa edukacji

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Zarządzanie oświatą

Sam fakt konieczności wykonania zmian w infrastrukturze i stworzenia nowych warunków dla dwóch dodatkowych roczników w szkołach podstawowych i jednego rocznika w szkołach ponadpodstawowych, nie stanowi szkody - orzekł Sąd Okręgowy w Poznaniu. Oddalił 20 lipca br. jako niezasadny pozew złożony przez władze miasta o odszkodowanie 7,5 mln zł od Ministerstwa Edukacji i Nauki za wydatki.

20.07.2022
1  2  3  4  5    7