Paweł N. zwrócił się do dyrektora szkoły podstawowej o udostępnienie informacji o nauczycielach, którzy dokształcają się, odbywają szkolenie lub wykonują zadania społeczne. Zdaniem dyrektora była to informacja przetworzona, dlatego wezwał wnioskodawcę do wykazania, iż "informacja ta jest szczególnie istotna dla interesu publicznego" oraz wyjaśnienia, jak wnioskodawca mógłby ją wykorzystać dla dobra ogółu. Paweł N. odczekał kilka dni i złożył skargę do sądu administracyjnego, zarzucając szkole bezczynność. W odpowiedzi na skargę dyrektor szkoły wyjaśnił, że jego zdaniem nie można mówić o bezczynności. Zareagował na wniosek skarżącego i w ustawowym terminie odpowiedział na jego wniosek tj. wezwał go do wykazania istotności żądanej informacji dla interesu publicznego. Innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Zobacz procedurę: Środki zaskarżenia w sprawach dostępu do informacji publicznej >

 

Podkreślił, że szkoła, choć niepubliczna, to jako podmiot korzystający z subwencji oświatowej obowiązana jest do udostępnienia informacji publicznej. Natomiast informacja o szkole, w tym o jej organizacji, przedmiocie działalności, kompetencjach i majątku stanowi informację publiczną. Zgodnie z art. 6 ust. 3a Karty Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły. Tym samym informacja w zakresie zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowi informację publiczną.

Czytaj też w LEX: Dostęp do informacji publicznej - obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli >

Zobacz również: Odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego - wyrok WSA

Sprawa nie została załatwiona

Analizując zachowanie skarżącego i dyrektora szkoły w tej sprawie, sąd wskazał, że w przypadku informacji publicznej przetworzonej, obowiązkiem wnioskodawcy jest wykazanie, że w chwili składania wniosku ma indywidualne, realne i konkretne możliwości wykorzystania żądanej informacji dla dobra ogółu, a obowiązkiem podmiotu zobowiązanego wezwanie wnioskodawcy do ich wskazania (art. 3 ust. 1 u.d.i.p.).

Zobacz procedurę: Udostępnianie informacji przetworzonej >

W tej sprawie skarżący domagał się udostępnienia informacji publicznej, którą organ uznał za informację przetworzoną. Dlatego, realizując postanowienia ww przepisu, wezwał skarżącego do wykazana interesu w ich pozyskaniu oraz możliwości wykorzystania ich dla dobra publicznego. Na tym etapie postępowania dyrektor szkoły nie miał jeszcze obowiązku wykazywania, że udostępnienie żądanej informacji podlega szczególnym rygorom. Paweł N. w wyznaczonym terminie wezwania nie zrealizował. Faktem jest, że dyrektor podjął odpowiednie kroki, by informację udostępnić. Nie oznacza to jednak, że mógł na tym poprzestać. Załatwienie sprawy w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oznacza bowiem jej załatwienie nie w jakikolwiek sposób, ale w sposób przewidziany przez ustawę. Poprzez:

  • udzielenie żądanej informacji publicznej zgodnie z wnioskiem;
  • poinformowanie o nieposiadaniu żądanej informacji; poinformowanie, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej;
  • poinformowanie wnioskodawcy, że w danej sprawie przysługuje inny tryb dostępu do wnioskowanej informacji publicznej albo ostatecznie;
  • odmowę udostępnienia informacji poprzez wydanie decyzji (art. 1 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1, art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 17 u.d.i.p.).

W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie, dyrektor szkoły, jako organ podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji, powinien w drodze decyzji odmówić jej wydania. Jak się bowiem wskazuje w orzecznictwie, niewykazanie przez wnioskodawcę interesu prawnego w uzyskaniu informacji przetworzonej lub brak odpowiedzi na wezwanie organu obligują organ do wydania decyzji odmownej (np. wyrok WSA w Warszawie z 22 lutego 2006 r., II SA/Wa 1720/05). W takim przypadku skierowanie zwykłego pisma do wnioskodawcy nie jest właściwą formą załatwienia sprawy.

Zobacz procedurę: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Dopiero w uzasadnieniu decyzji dyrektor powinien rozważyć i szczegółowo oraz wyczerpująco wskazać dlaczego jego zdaniem wnioskowana informacja ma charakter przetworzony, przy uwzględnieniu specyfiki konkretnej sprawy. Szczegółowe uzasadnienie decyzji umożliwia wówczas stronie zapoznanie się ze stanowiskiem podmiotu zobowiązanego i w przypadku nie podzielenia go - ochronę własnych interesów przez poddanie decyzji kontroli instancyjnej, a następnie sądowoadministracyjnej. Skoro w tej sprawie dyrektor decyzji nie wydał, naruszył przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. i pozostawał w bezczynności. Konieczne zatem było zobowiązanie go zastosowania ww. przepisów i załatwienia wniosku skarżącego.

Wyrok WSA w Poznaniu z 7 września 2023 r., sygn. akt IV SAB/Po 52/23

Czytaj też w LEX: Zasady dostępu do informacji publicznej przetworzonej > 

Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła

Sprawdź  
POLECAMY