Marek Sondej

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Przewodniczący Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządca nieruchomości. Autor opracowań z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego i ksiąg wieczystych oraz analiz bieżącego orzecznictwa sądowego. Prowadzi szkolenia aplikantów notarialnych, adwokackich i radcowskich. Stały współpracownik portalu prawnego Prawo.pl

Artykuły autora

Radny ma prawo do diety, choćby budżet gminy świecił pustkami

Samorząd terytorialny

Dieta nie stanowi wynagrodzenia radnego, ma wyłącznie skompensować jego wydatki związane z pełnieniem obowiązków. Pod pewnymi warunkami, dieta może być ustalona w sposób ryczałtowy. Kwota, zasady wypłacania oraz obniżania jej wysokości określa rada gminy. Uchwała w tej sprawie stanowi akt prawa miejscowego.

02.12.2023

O urlopie dla poratowania zdrowia decyduje lekarz, a nie dyrektor szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia. Na wniosek nauczyciela, zatrudnionego w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektor szkoły ma obowiązek udzielić mu urlopu dla poratowania zdrowia.

23.11.2023

Gmina chce zlikwidować szkołę, kurator z ministrem chcą ją ratować

Zarządzanie oświatą

Kurator oświaty nie został powołany, by przekonywać gminę o potrzebie utrzymania danej placówki albo polemizować z nią w tym względzie. Powinien natomiast wskazać, że gmina nie podoła nałożonemu na nią obowiązkowi zapewnienia edukacji, gdy uchwała zostanie przyjęta, a szkoła zlikwidowana. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

18.11.2023

Kandydatura dyrektora w trybie pozakonkursowym musi być uzgodniona z kuratorem

Zarządzanie oświatą

Nie można powierzyć stanowiska dyrektora szkoły w trybie pozakonkursowym bez uzgodnienia kandydatury z kuratorem oświaty. Chodzi przy tym o osiągnięcie jednomyślności, a nie tylko przedstawienie propozycji lub konsultację - orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. Gmina, reprezentowana przez sekretarza gminy, w drodze porozumienia powierzyła Barbarze B. funkcję dyrektora tej szkoły na okres do dnia 31 sierpnia 2026 r.

13.11.2023

NSA: Wyboksowany wniosek o dostęp do informacji publicznej

Administracja publiczna

Stanowisko kongresu sprawozdawczego Polskiego Związku Bokserskiego i przyjęte na nim uchwały stanowią informację publiczną. Związek powinien ją udostępnić we wskazanej we wniosku formie, a na wypadek wydania decyzji odmownej - pozyskać od wnioskodawcy jego dane. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

10.11.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    102