TK: Naprawa szkody za wadliwy wyrok

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie wydane w sprawie skargi spółki z o.o. dotyczącej istnienia oraz zakresu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem oraz właściwości miejscowej sądu. Według orzeczenia zgodny z Konstytucją jest przepis kodeksu postępowania cywilnego, stanowiący, że właściwy do orzekania o odszkodowaniu za wyrok niezgodny z prawem jest ten sam sąd, który wcześniej wydał wadliwy wyrok.

26.09.2023

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców mają przekonać do mediacji

Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

Resort rozwoju w nowej wersji projektu mającego wprowadzić ułatwienia dla przedsiębiorców wycofał się z części kontrowersyjnych przepisów, m.in. w sprawie zmian w mediacjach dla przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że propozycja przepadnie całkowicie – do promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów mają się przyczynić zmiany w spotkaniach informacyjnych. Prawnicy oceniają, że to zmiana na lepsze.

14.08.2023

SN: Wniesienie skargi kasacyjnej nie spowoduje odrzucenia zażalenia o kosztach

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Wniesienie skargi kasacyjnej przez stronę nie stanowi podstawy odrzucenia złożonego przez nią zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji, którego przedmiotem jest zwrot kosztów postępowania apelacyjnego, jeżeli Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia tej skargi do rozpoznania – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na zagadnienie powstałe po nowelizacji procedury w 2019 roku.

12.08.2023

Senat odrzucił całą nowelę k.p.c. i razem z nią 30 ustaw

Zmiany w k.p.c.

Nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują dalszą elektronizację sądownictwa. Niektóre przepisy, dotyczące rozpraw drogą elektroniczną idą w dobrym kierunku. Ale są i takie, które nie przewidują, by w tych posiedzeniach online mogła zdalnie brać udział publiczność, w tym media oraz osoby zaufania. Nie jest to dobre rozwiązanie, podobnie jak jednoosobowe orzekanie w II instancji oraz dodanie 30 innych aktów prawnych.

28.07.2023

Od 1 lipca trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o zabezpieczenie

Zmiany w k.p.c.

Od lipca przedsiębiorcy będą musieli przestrzegać półrocznego terminu na złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczeń o naruszenie praw własności intelektualnej. Jego przegapienie może być dotkliwe: nowe przepisy przewidują, że sąd będzie oddalał takie wnioski. Prawnicy podkreślają, że sądy stosowały taką praktykę już wcześniej, ale narzucenie restrykcyjnego terminu może przysporzyć kłopotów zwłaszcza dużym przedsiębiorcom.

29.06.2023

Postępowania konsumenckie od 1 lipca: Sporo zmian również dla przedsiębiorców

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzą całkowicie nowy typ postępowania między przedsiębiorcą a konsumentem. Istotną zmianą ma być m.in. nowa zasada powoływania wszystkich twierdzeń i dowodów już na etapie pozwu. Przedsiębiorcom mają też grozić pewne sankcje za brak podjęcia próby dogadania się z konsumentem, ale - zdaniem prawników - nie spełnią swojej roli w przypadku dużych podmiotów.

28.06.2023

Poszerzony skład SN rozstrzygnie problem adresów i numerów PESEL w skardze kasacyjnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy należy traktować tę skargę jako dalsze pismo w sprawie, czy też trzeba uznać je za pierwsze? Sąd Najwyższy nie wypowiedział się wcześniej jednolicie w tej kwestii.

29.05.2023

Wysłuchanie dziecka według specjalnych zasad, także w sądzie rodzinnym

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Zmiany w k.p.c.

Kompleksowe uregulowanie instytucji wysłuchania małoletniego w sprawach rodzinnych i stworzenie regulacji pozwalających z jednej strony poznać zdanie dziecka, a z drugiej przyczynić się do zminimalizowania stresu związanego z wizytą w sądzie - to jeden z celów projektu zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zakłada on m.in. przeprowadzanie procedury tylko raz, w specjalnym pomieszczeniu i bez osób postronnych.

25.05.2023

Przedsiębiorcy mają dogadać się poza sądem – zmusi ich do tego obowiązkowa mediacja

Prawo gospodarcze Zmiany w k.p.c.

Sąd ma obligatoryjnie kierować przedsiębiorców do mediacji, jeżeli przed złożeniem pozwu nie zdecydowali się na negocjacje, albo jeżeli nie wyjaśnią przekonująco przyczyn ich niepodjęcia - taka propozycja znalazła się w projekcie resortu rozwoju. Prawnicy odnoszą się do niej sceptycznie, wskazując zwłaszcza, że doprowadzi to do niepotrzebnego wydłużania postępowań, a nie promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

25.04.2023

Więcej spraw do sądów rejonowych i lex Kaczyński - zmiany w kpc opublikowane

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Zmiany w procedurach zmniejszające obciążenie sądów oraz nowe postępowanie z udziałem konsumentów, które ma wzmocnić ich pozycję wobec przedsiębiorców. Zwiększenie progu wartości sporu w przypadku spraw, którymi miałyby się zająć sądy okręgowe, ograniczenia w składaniu wniosków o wyłączenie sędziów - wielka nowelizacja procedury cywilnej została podpisana przez prezydenta i opublikowana.

01.04.2023

Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

27.03.2023

SN: Podwójne koszty doręczenia komorniczego

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Pozwany pasażer na gapę poniesie koszty zarówno doręczenia mu pisma przez komornika, jak i koszty postępowania doręczeniowego, które obciążyły powoda, czyli Zarząd Transportu Miejskiego. Chodzi o koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Tak wynika z uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Wątpliwości wyłoniły się po zmianie kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku.

25.10.2022

SN: Orzeczenie jest ważne, nawet gdy nie wyłączyli się sędziowie rozpoznający sprawę rodziny swego kolegi

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rozpoznanie sprawy przez sąd, w którym pełni służbę sędzia, podlegający wyłączeniu z mocy ustawy, który nie zasiada w składzie tego sądu, nie skutkuje nieważnością postępowania - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Mimo że nowy przepis procedury w takich sytuacjach nakazuje wystąpić do sądu nad nim przełożonego o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania sprawy.

17.10.2022

Więcej spraw dla sądów rejonowych, mniej wniosków o wyłączenie sędziego - po roku bliżej noweli k.p.c

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Po roku rząd przyjął projekt nowelizacji procedury cywilnej z 2019 r. Zmiany mają objąć m.in. przepisy dotyczące posiedzenia przygotowawczego, więcej pracy czeka sądy rejonowe, bo do 150 tys. zł podwyższony ma zostać próg wartości przedmiotu sporu decydujący o właściwości sądu okręgowego. Ukrócone mają być wnioski o wyłączanie sędziów, którzy nie są w składzie orzekającym.

06.09.2022

SN: Odrzucenie pozwu z braku właściwej opłaty, opłacenie i zażalenie

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Kolejny sąd ma problem z rozpoznaniem zażalenia strony na odrzucenie nieopłaconego pozwu. Eksperci i sędziowie są zgodni, że ustawodawca w tak wielu miejscach znowelizował przepisy dotyczące zażalenia, że trudno stosować ten środek odwoławczy. Tym razem sąd ma wątpliwości, czy zarządzenie o zwrocie pozwu z powodu braku opłaty mogło być zaskarżone, gdy już opłata ta zostanie uregulowana.

26.08.2022

Koniec pandemii to zdarzenie niepewne, a skład sądu może naruszać prawo do sprawiedliwego procesu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Sędziowie mają wątpliwości natury konstytucyjnej, czy sąd w składzie jednoosobowym, wynikającym z epizodycznych przepisów covidowych, jest „sądem ustanowionym ustawą” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, skoro ustawa nie podała wyraźnego terminu zakończenia okresu jej obowiązywania. Co więcej, nie uzależnia się tego końcowego terminu od zdarzenia przyszłego.

10.08.2022

SN podejmie uchwałę w sprawie odrzucenia apelacji i konieczności uzasadnienia z urzędu

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 roku nadal budzi wątpliwości sądów. Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło istotne dla praktyki sądowej zagadnienie prawne - czy sąd odwoławczy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia o odrzuceniu apelacji oraz czy z urzędu doręcza stronie postanowienie o odrzuceniu apelacji z uzasadnieniem?

25.07.2022

Ławnicy chcą powrotu na sale sądowe, według ministra to za wcześnie

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Minister sprawiedliwości przepisami antycovidowymi wyłączającymi udział ławników w orzekaniu w sprawach cywilnych chce "załatać" problem przewlekłości postępowań. Nie zgadza się na nowelizację, która przywracałaby konstytucyjne składy sądów i odrzuca projekt w tej sprawie wniesiony przez Senat. Inne zdanie ma minister zdrowia - nie widzi przeszkód, aby przywrócić stan sprzed 1 lipca 2021 r.

06.07.2022

SN oceni, czy radca nominowany na sędziego może udzielać dalszych pełnomocnictw

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Pełnomocnik, który został powołany na urząd sędziego nie może następczo zatwierdzać czynności swoich substytutów. Ale mocodawca czynności procesowych - tak. Sąd Okręgowy powziął wątpliwość na tle procesu o podział majątku, którą przedstawił Sądowi Najwyższemu: Czy udzielone przez radcę prawnego adwokatowi dalsze pełnomocnictwo procesowe traci moc prawną w takich okolicznościach?

25.06.2022
1  2  3  4  5    7