Do zadań komisji należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 2 sierpnia 2023 r w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego zryczałtowana dieta wyniesie w wyborach do Europarlamentu:

Dla komisji w kraju:

 • 500 zł – dla członków obwodowe komisji wyborczych:
 • 600 zł -  dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych
 • 700 zł  przewodniczących obwodowych komisji wyborczych
 • 1000 zł - Dla członków rejonowych komisji wyborczych:
 • 1400 zł – członek okręgowej komisji wyborczej

Dla członków komisji utworzonych za granicą

Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania ustalana na podstawie wysokości diety za dobę podróży zagranicznej określonej w załączniku do rozporządzenia, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, z zastosowaniem mnożników:

 •  dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 5;
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 4,5;
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 4

Przeczytaj także:  Ważne terminy w kalendarzu wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Także zwrot kosztów przejazdu

W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu środkami komunikacji publicznej, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Wydanie zgody, wymaga porozumienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej z Szefem Krajowego Biura Wyborczego; przewodniczącego terytorialnej lub obwodowej komisji wyborczej z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Należności te są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji, a w przypadku komisarzy wyborczych - przez dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

 

Absencja w komisji to mniejsza dieta

Jeżeli członek terytorialnej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty diety przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach komisji wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Diety wypłaca:

 • członkom wojewódzkich komisji wyborczych - marszałek województwa;
 • członkom powiatowych komisji wyborczych - starosta;
 • członkom miejskich, gminnych i obwodowych komisji wyborczych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

Kto może być w komisji

Kandydaci na członków obwodowej komisji wyborczej muszą mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i mogą zostać zgłoszeni do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkują. Kandydatem na członka komisji może być tylko osoba, która nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W komisji nie może zasiadać: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy oraz mąż zaufania.

Osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach mogą być członkami obwodowych komisji wyborczych, ale wyłącznie w innych okręgach wyborczych, niż okręg, w którym kandyduje.

Aby zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, należy skontaktować się w tej sprawie z komitetem wyborczym. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego kandydatura może zostać wykorzystana.

 

Aleksander Cieśliński, Agnieszka Grzelak

Sprawdź