Pracownicy instytucji kultury też chcą „trzynastki” i zwiększenia odpraw emerytalnych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Emerytury i renty

Pracownicy samorządowych instytucji kultury chcą być wynagradzani na takich zasadach jak pracownicy samorządowi i nauczyciele. Domagają się przywrócenia „trzynastek” i zwiększenia wysokości odprawy emerytalnej z trzymiesięcznego do sześciomiesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy. Takie postulaty przedstawiło Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. Trzynastki kosztowałby około 500 mln zł.

27.02.2024

Na rzekach granicznych z Białorusią powstanie bariera elektroniczna

Samorząd terytorialny Środowisko Wojsko

W ciągu 12 miesięcy na rzekach Bug oraz Świsłocz i Istoczanka - rzekach granicznych z Białorusią - powstanie elektroniczna bariera. Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń. Ich łączny koszt ma wynieść ponad 364 mln zł. Część środków pokryje Unia Europejska. Obecny system kamer i czujników, który powstał w 2022 r. obejmuje 206 km granicy lądowej.

26.02.2024

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej

Samorząd terytorialny Ukraina

Legalny pobyt obywateli Ukrainy i określonych członków ich rodzin, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, został przedłużony co do zasady do 30 czerwca 2024 r. W niektórych przypadkach do 31 sierpnia lub 30 września. Do roku wydłuża preferencje podatkowe dla tych, którzy udzielają pomocy humanitarnej.

25.02.2024

MEN rozważy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy dla nauczyciela

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Minister edukacji powoła zespół, który zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli. Analizie będzie mogła zostać poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - odpowiada MEN na interpelację poselską.

25.02.2024

WSA: Gmina nie udostępni umowy notarialnej, ale jej osnowę już tak

Samorząd terytorialny

Zasadnicza treść umowy zawarta przez jednostkę samorządową i dotycząca jej mienia stanowi informację publiczną. Wniosek w tej sprawie nie może jednak naruszać przepisów ustawy Prawo o notariacie, które limitują dostęp do treści aktu. Orzekł tak niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. W sprawie chodziło o skan aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż działki.

23.02.2024

UODO: Zbyt szeroki zakres danych ujawnianych w oświadczeniach majątkowych budzi wątpliwości

Samorząd terytorialny RODO Wybory

Mirosław Wróblewski, prezes UODO, ma zastrzeżenia do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz niektórych innych ustaw, nad którym pracuje Sejm. Proponowany obowiązek ujawniania w oświadczeniu majątkowym osoby pełniącej funkcję publiczną danych o majątku odrębnego małżonka może naruszać przepisy.

22.02.2024

Trzy warianty naprawy finansów samorządów lokalnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Ustalenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w PIT i CIT jako procent od dochodów podatników. Utrzymanie obecnych zasad przy modyfikacji tzw. reguły stabilizującej. Dochody PIT i CIT ustalane od bieżących wpływów, bez reguły stabilizującej. To trzy warianty reformy finansów samorządowych zaproponowane przez Ministerstwo Finansów. Inne propozycje to m.in.: kategoryzacja samorządów, likwidacja „janosikowego” i subwencja ekologiczna dla gmin na których są obszary chronione.

22.02.2024

Inwestycje z Polskiego Ładu zawieszono, bo rozwiązano komisję

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo Polski Ład

457 wniosków samorządów na kwotę ok. 2 mld złotych z Programu Inwestycji Strategicznych czeka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nawet od ponad dwóch miesięcy. To zarówno wnioski o zmianę zakresu inwestycji, jak i „odmrożenie” promes wstępnych. Komisja, która powinna je rozpatrzyć, padła ofiarą czystek w KPRM. W efekcie utknęły m.in. inwestycje drogowe.

21.02.2024

Program MRiPS Aktywni+: Zamiast konkursu ofert - kampania wyborcza

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne

W związku z wynikami przeprowadzonej kontroli, Najwyższa Izba Kontroli przygotowała zawiadomienie do Prokuratury w sprawie byłej minister rodziny i polityki społecznej, byłego wiceministra w tym resorcie oraz byłej dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej. Podejrzenie popełnienia przestępstwa dotyczy programu „Aktywni+” realizowanego przez ministerstwo w 2023 r.

20.02.2024

Od 1 marca sołtysi otrzymają wyższe świadczenie

Samorząd terytorialny

Sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęli wiek emerytalny mogą wnioskować o przyznanie dodatku do emerytury. Ustawa zakłada coroczną waloryzację świadczenia od 1 marca. Prezes KRUS poinformowała, że świadczenie wzrośnie o 36,36 zł.

20.02.2024

WSA: Nie jest tajemnicą, dlaczego prokurator umorzył sprawę wójta

Samorząd terytorialny Prawnicy

Treść postanowienia prokuratora o umorzeniu postępowania przeciwko wójtowi jest informacją publiczną. Chodzi jednak wyłącznie o ten konkretny dokument i to w sprawie, w której wójtowi zarzucono nadużycie uprawnień związanych z pełnioną funkcją. Do takiego wniosku doszedł niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

20.02.2024

Dofinansowanie przygotowania planów ogólnych w gminach według algorytmu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

29 lutego Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpocznie nabór wniosków o uzyskanie wsparcia dla gmin na wdrożenie reformy zagospodarowania przestrzennego oraz dla uczelni na prowadzenie kursów dokształcających dla pracowników samorządów i planistów przestrzennych. Łącznie na pomoc w wdrożeniu reformy zaplanowano ponad 893 mln złotych. Przedstawiamy propozycję maksymalnego podziału wsparcia na poszczególne gminy.

19.02.2024

Szykują się zmiany w prawie łowieckim, ale rewolucji nie będzie

Samorząd terytorialny Środowisko

Objęcie części gatunków ptaków zakazem polowań, ograniczenie polowań zbiorowych w niektórych okresach i stosowania noktowizji podczas łowów - to niektóre z propozycji zmian dla myśliwych, zapowiadanych przez wiceministra klimatu i środowiska, Mikołaja Dorożałę. Myśliwi podchodzą do tych propozycji niechętnie, w przeciwieństwie do organizacji przyrodniczych.

19.02.2024

Zgłoszenia członków komisji wyborczych przyjmują komitety wyborcze i urzędy gmin

Samorząd terytorialny Wybory

Do 8 marca pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji wyborczych. Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. Wyjaśniamy jak zostać członkiem komisji wyborczej w gminie do 20 tys. mieszkańców.

17.02.2024

NIK krytycznie o wsparciu dla opuszczających pieczę zastępczą

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że proces usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą zaczyna się zbyt późno. Wsparcie jest natomiast niewystarczające. Najniższa skuteczność pomocy dotyczy mieszkań. W skrajnych przypadkach gminy i powiaty proponowały opuszczającym pieczę zastępczą nawet pobyt w noclegowni lub schronisku dla bezdomnych. Izba rekomenduje zmianę przepisów i złożyła w tej sprawie dwa wnioski w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

16.02.2024

RIO: Sprzedaż węgla poniżej kosztów zakupu, gmina musi podjąć decyzję sama

Samorząd terytorialny Węgiel

Czy gmina może sprzedać węgiel poniżej kosztów zakupu? RIO w Kielcach odpowiada burmistrzowi jednej z gmin, że regionalne izby obrachunkowe nie mają kompetencji, by odpowiedzieć na to pytanie. Izba wskazuje jednak kierunek interpretacyjny Ministerstwa Aktywów Państwowych zaaprobowany przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych.

16.02.2024

Rząd będzie reanimował obronę cywilną, tylko... schronów brak

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko

Nie będzie jednej ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Sprawy te zostaną oddzielone. Założeniem projektu ma być decentralizacja ochrony ludności i powierzenie większych kompetencji w tym zakresie samorządom. MSWiA deklaruje, że wstępny projekt ma być znany pod koniec marca. Problem może pojawić się z przepisami dotyczącymi budowy schronów, bo resort nie wyklucza nałożenia nowych obowiązków na deweloperów.

16.02.2024

Prof. Lipowicz: Samorząd wymaga wzmocnienia, ale najpierw trzeba uzdrowić administrację

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Samorząd terytorialny w Polsce został poważnie osłabiony. Jego wzmocnienie wymaga reform nie tyle w nim samym, co w administracji rządowej, która zamiast odbierać samorządom kolejne kompetencje, powinna się skoncentrować na strategicznych problemach państwa – mówi prof. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, redaktor „Systemu Prawa Samorządu Terytorialnego”.

15.02.2024

Komitety wyborcze muszą mieć równy dostęp do świetlicy wiejskiej

Samorząd terytorialny Wybory

Nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń jednostki samorządu terytorialnego i podmiotów przez nie prowadzonych na spotkanie wyborcze i ekspozycję materiałów wyborczych jest możliwe i nie narusza zasad finansowania kampanii wyborczej, o ile spełnione są określone warunki.

14.02.2024
1  2  3  4  5    926