Reforma planistyczna jak kukułcze jajo, z dnia na dzień pozbawiła możliwości odrolnienia działek

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Nie da się już na uproszczonych zasadach zmienić statusu działki rolnej na budowlaną. Przez długie lata bardzo często korzystali z tej możliwości inwestorzy. Z dnia na dzień reforma planistyczna uchyliła przepis ustawy o ochronie gruntów rolnych w tej sprawie. Nie przewidziała przy tym okresu przejściowego. Prawnicy nie mają wątpliwości, że jest to naruszenie konstytucji.

20.10.2023

Liczba dzieci będzie spadać. Przed samorządowcami trudne decyzje

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Od 2025 roku będzie systematycznie spadała liczba uczniów pierwszych klas. Z 412 tys. w przyszłym roku do 291 tys. za 10 lat. Przed organami prowadzącymi szkoły trudne decyzje. Jeśli nie zmieni się system finansowania oświaty, już za dwa lata samorządowcy będą musieli zamykać niektóre szkoły - wskazywali uczestnicy X Kongresu Edukacja i Rozwój Wyzwania dla JST i szkół w Kazimierzu Dolnym.

20.10.2023

PKW przeanalizuje kolejki przed lokalami wyborczymi

Samorząd terytorialny Wybory

Po stronie włodarzy miast jest organizacyjne przygotowanie wyborów tak, żeby wyborcy mogli w godnych warunkach oddać głos, aby nie stać w kolejkach - powiedziała Magdalena Pietrzak, szefowa KBW. Zastrzegła, że sytuacje związane z kolejkami do głosowania zostaną przeanalizowane.

18.10.2023

Darmowe autobusy na wybory woziły głównie... powietrze

Samorząd terytorialny Transport Wojsko

Padł rekord frekwencji podczas wyborów do Sejmu i Senatu, ale nie przyczynił się do niego darmowy dowóz na wybory. Obywatele, którzy chcieli głosować, woleli pójść do lokali wyborczych albo dojechać własnym transportem. W wielu gminach nie wpłynął ani jeden wniosek o darmowy dowóz. Skorzystało z niego niewielu, a samorządy liczą koszty.

18.10.2023

Duże partie zyskują na metodzie d'Hondta

Samorząd terytorialny Wybory

Metoda przeliczenia mandatów według systemu d’Hondta jest korzystniejsza dla silnych komitetów. Premiuje zwycięzców, co ułatwia stworzenie stabilnej większości parlamentarnej, ale jednocześnie ma wadę - ogranicza proporcjonalność wyborów. Przy tej metodzie lider listy nie zawsze otrzymuje mandat wyborczy.

16.10.2023

Nagrywanie przez mężów zaufania czynności komisji wyborczych

Samorząd terytorialny RODO Wybory

Mężowie zaufania, realizując swoje uprawienia, mogą rejestrować wyłącznie czynności komisji. Niedopuszczalne jest nagrywanie na przykład spisu wyborców, czynności wykonywanych przez wyborców, w tym...

13.10.2023

Reforma planowania, to także zmiany w warunkach zabudowy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Reforma planowania weszła w życie. Oznacza to sporo zmian w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Już teraz wielu inwestorów podejmuje działania w celu ich uzyskania na dotychczasowych zasadach, co zasadniczo możliwe jest do dnia wejścia w życie planu ogólnego. Dlaczego warto się spieszyć - tłumaczy Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

13.10.2023

W kampanię wyborczą zaangażowane są samorządy, urzędnicy i państwowe spółki

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wybory

Potańcówki, imprezy lokalne i pikniki, zaangażowanie spółek Skarbu Państwa, wykorzystanie środków samorządowych, wreszcie zorganizowanie referendum w dniu wyborów parlamentarnych. Na znaczne nadużycia ze strony komitetów wyborczych, urzędników państwowych i samorządów w wykorzystaniu zasobów publicznych podczas kampanii wyborczej wskazuje w swoim raporcie Fundacja Odpowiedzialna Polityka.

12.10.2023

Naczelny Sąd Administracyjny dostrzegł niekonstytucyjność uchwał "anty-LGBT"

Samorząd terytorialny

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyroki sądów wojewódzkich w sprawach skarg Rzecznika Praw Obywatelskich na "uchwały anty-LGBT" Rady Gminy Lipinki i Rady Powiatu Tarnowskiego. W obu sprawach oddalił skargi kasacyjne, podnosząc m.in. niekonstytucyjność uchwał. W sprawie uchwały gminy Lipinki przedstawiciel Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wnosił o pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego, ale NSA wniosek oddalił.

11.10.2023

Nabór w programie „Cyberbezpieczny Samorząd” przedłużony

Samorząd terytorialny Nowe technologie RODO Compliance

Do 30 listopada 2023 roku gminy, powiaty i województwa mogą wnioskować o dofinansowanie działań z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Każdy samorząd może dostać od 200 tys. do 850 tys. zł. Wydłużając termin naboru wniosków wprowadzono też kilka zmian w regulaminie projektu.

09.10.2023

Wójt nie miała obowiązku wyzbycia się majątku przed ogłoszeniem wyników wyborów

Samorząd terytorialny

Odwołanie wójta gminy z powodu naruszenia zakazu dysponowania określonym majątkiem po objęciu stanowiska nie następuje automatycznie. Rada przed podjęciem uchwały powinna wziąć pod uwagę zachowanie wójta, w szczególności ocenić, czy można mu postawić zarzut niedopełnienia obowiązków. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

09.10.2023

Nawet zwierzę, które ma właściciela może być bezdomne, ale kto za nie zapłaci

Samorząd terytorialny

Do czasu ustalenia właściciela odłowionego zwierzęcia, na gminie spoczywa obowiązek zajęcia się nim, zapewnienia pożywienia, opieki weterynaryjnej i schronienia. Gmina może wystąpić z roszczeniem o zwrot kosztów opieki na podstawie przepisów ustawy o rzeczach znalezionych, ale może okazać się to trudne.

07.10.2023

Sąd Najwyższy odpowiedział, czy będzie osobny spis wyborców na referendum

Samorząd terytorialny Wybory

Niepobranie karty referendalnej ma być odnotowywane w spisie wyborców - stwierdził Sąd Najwyższy. Tylko takie działanie pozwoli prawidłowo rozliczyć się z liczby otrzymanych kart do głosowania. SN oddalił tym samym skargę Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska, który dowodził, że takie postępowanie komisji wyborczych narusza konstytucyjną zasadę tajności głosowania.

06.10.2023

Tylko do 6 października można zgłosić zamiar głosowania przez pełnomocnika

Samorząd terytorialny Wybory

Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca, który ukończył 18 lat, ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończyła 60 lat. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przez pełnomocnika mija 6 października.

05.10.2023

Zakłady aktywności zawodowej mają mieć łatwiej

Samorząd terytorialny Prawo pracy Niepelnosprawność

Zakłady aktywności zawodowej będą mogły bardziej elastycznie niż dotąd dysponować środkami zgromadzonymi w zakładowym funduszu aktywności, co pomoże im poprawiać warunki pracy i rozwijać działalność. Zmieni się także sposób prowadzenia rehabilitacji w zakładach – ma być ona realizowana na wniosek osoby z niepełnosprawnością i w wybranej przez nią formie. To dobre zmiany, które odpowiadają na dzisiejszą rzeczywistość i upodmiotawiają pracowników ZAZ – twierdzą eksperci.

04.10.2023

Zarządcy dróg: Zieleń w pasie drogowym to nie parkowa aleja

Samorząd terytorialny Środowisko Drogi

Związek Powiatów Polskich uważa, że regionalne dyrekcje ochrony środowiska nadmiernie utrudniają usuwanie starych, schorowanych drzew przydrożnych. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji polegających na poszerzaniu lub remontu jezdni - pozostawienie drzew wpływa tu na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Służba ochrony przyrody odpiera te zarzuty wskazując, że działa zgodnie z prawem.

04.10.2023

Nieprecyzyjne warunki świadczenia krótkookresowego wsparcia w DPS

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Niepelnosprawność

Krótkookresowe wsparcie dzienne lub całodobowe np. dla osób z niepełnosprawnością i starszych będą mogły świadczyć już od listopada domy pomocy społecznej. Placówki chcą korzystać z tej możliwości, ale mogą ich do tego zniechęcić nieprecyzyjne przepisy i problemy z finansowaniem. W rezultacie może to spowodować, że w wielu przypadkach usługa będzie funkcjonować tylko teoretycznie.

03.10.2023

Ostatni dzień zgłoszeń dowozu do lokalu wyborczego. Zainteresowanie nikłe

Samorząd terytorialny Wybory Niepelnosprawność

W poniedziałek, 2 października, upływa termin, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. Do dziś mogą oni także zgłosić do gmin chęć skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Zainteresowanie dowozem jest małe. Urzędnicy nie są zaskoczeni.

02.10.2023

Strategiczne złoża wywrócą gminne plany do góry nogami

Samorząd terytorialny Budownictwo Prawo gospodarcze

Gminy będą musiały zmienić swoje plany zagospodarowania przestrzennego, o ile pod położonymi w nich gruntami znajdą się strategiczne złoża. Jeśli będą się zbytnio ociągały, grozi im kara, a wojewoda i tak wyda postanowienie zastępcze. Na takich gruntach nikt nic nie wybuduje, dlatego samorządy obawiają się roszczeń właścicieli nieruchomości.

02.10.2023