Trudno ujawnić majątek partnerki, o którym się nie wie

Samorząd terytorialny Wybory Służba cywilna

Samorządowcy i eksperci krytykują poselskie propozycje dotyczące ujawniania w oświadczeniach majątkowych majątku odrębnego małżonków przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Twierdzą, że zaproponowane przepisy są niezgodne z prawem, w praktyce mogą być niewykonalne, a na pewno nie zwiększą transparentności w życiu publicznym.

12.02.2024

WSA: Trzeba ustalić, czy pobyt danej osoby w DPS-ie jest niezbędny

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Przyznanie usług opiekuńczych osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej jest niecelowe. Jednak, gdy podopieczny zgłasza chęć opuszczenia placówki i powrót do domu, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy jego pobyt w instytucji jest konieczny ze względu na stan jego zdrowia. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

10.02.2024

RPO: Kosztowne przyłącza kanalizacyjne, państwo powinno pomóc obywatelom

Samorząd terytorialny Środowisko

Nie wszyscy obywatele są w stanie wykonać ustawowy obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeśli tego nie uczynią, gmina może to wykonać sama i obciążyć właściciela nieruchomości kosztami. RPO prosi ministra infrastruktury o rozważenie zasadności przygotowania przepisów gwarantujących pomoc finansową państwa dla obywateli, których nie stać na opłacenie kosztów budowy przyłącza.

08.02.2024

Koniec powyborczego bezkrólewia w gminach - trwają prace nad zmianami w prawie

Samorząd terytorialny

W Sejmie powstała podkomisja, która zajmie się przepisami związanymi z wyborem samorządowców do parlamentu. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, wybrani do parlamentu, będą mogli pełnić dotychczasowe obowiązki do czasu złożenia ślubowania, a nie jak do tej pory - odebrania zaświadczenia o wyborze. Do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza, funkcję organu wykonawczego pełnić ma zastępca wójta, burmistrza, prezydenta lub sekretarz.

07.02.2024

Gminy mogą wnioskować o budowę energooszczędnych mieszkań komunalnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Budownictwo

Od 1 lutego jednostki samorządu terytorialnego mogą wnioskować do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, a łączna pula przekracza pół miliarda zł. Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane do 31 sierpnia 2026 r.

06.02.2024

Kto zapłaci za profekwencyjne obiecanki polityków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Wybory

Do gminy wciąż nie dotarły obiecane przez poprzedni rząd pieniądze z programów profrekwencyjnych - m.in. dla klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy działania obywatelskie. Do wygranej „Bitwy o remizy” niektóre muszą dołożyć... połowę pieniędzy z własnych budżetów. Te przedwyborcze obietnice były składane bez podstaw prawnych i zabezpieczenia środków na ten cel - wskazują samorządowcy.

06.02.2024

Gminy nie wykorzystują pełni możliwości, jakie daje kontrola zarządcza

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

„Wystarczy” skorzystać z dobrodziejstwa kontroli zarządczej, by zminimalizować ryzyka i poprawić skuteczność realizacji działań i osiągania celów – mówi Patrycja Szulin, praktyk kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania jakością, audytor w samorządzie, audytor wewnętrzny CGAP, komentując zalecenia pokontrolne NIK dotyczące działań gmin, mające na celu zwiększanie dochodów własnych.

05.02.2024

Nowy projekt dla gmin na walkę z dziedziczonym ubóstwem

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

19 lutego ruszy konkurs na partnerskie projekty gmin i organizacji pozarządowych, które mają przeciwdziałać zjawisku dziedziczonego ubóstwa. Nabór potrwa do 5 kwietnia, a budżet na zdania wyniesie 40 mln zł. To nowy projekt ministerstwa funduszy i polityki regionalnej finansowany ze środków europejskich.

02.02.2024

Ruszył nabór na dofinansowanie rozwoju transportu miejskiego

Samorząd terytorialny Transport

7,83 mld złotych wynosi budżet programu dotyczącego wsparcia projektów rozwoju transportu miejskiego w ramach programu FEnIKS. Maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE to 85 procent. Wnioski można składać do 28 czerwca br. do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

02.02.2024

NIK wytyka wydobywanie kopalin bez koncesji i bez skutecznej kontroli

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Wydobywanie kopalin bez koncesji jest powszechne, występuje na obszarze całej Polski, a dotyczy głównie piasków i żwirów. NIK negatywnie oceniła wykrywanie i przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin przez organy administracji geologicznej i nadzoru górniczego, ale też nadzór samorządów nad podmiotami wydobywającymi takie surowce.

01.02.2024

To ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Ład Przestrzenny

Z dniem 31 grudnia przedawnią się roszczenia mające podstawę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które zostały uchwalone 31 grudnia 2014 r. lub w latach 2015-2018. Obecnie przedawniają się już roszczenia z planów, które weszły w życie na początku 2014 r. Tak więc ten rok to ostatni dzwonek na odszkodowanie planistyczne lub wykup nieruchomości.

01.02.2024

1 lutego ruszyła kwalifikacja wojskowa, lepiej jej nie unikać

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Wojsko

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 1 lutego. Ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uchylnie się od stawiennictwa na komisji może zakończyć się grzywną i doprowadzeniem przez policję. Wyjaśniamy, jak przebiega procedura kwalifikacji.

31.01.2024

Brak planu ogólnego nie zakłóci przygotowania miejscowego. Ale do czasu

Samorząd terytorialny Budownictwo Ład Przestrzenny

Samorządy obawiają się tego, czy mogą procedować i przyjmować plany miejscowe, gdy plan ogólny nie został jeszcze uchwalony. Gdyby tak było, dla większości jednostek samorządu terytorialnego oznaczałoby to blokadę zmiany w przestrzeni przez najbliższe dwa lata. Ministerstwo Rozwoju i Technologii i eksperci tłumaczą jednak: zmiany są dozwolone.

31.01.2024

NIK: Kontrola zarządcza w miastach niedomaga, ale są i dobre praktyki

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Kontrola zarządcza

NIK po kontroli dotyczącej dochodów własnych zaleciła, aby prezydenci i burmistrzowie miast wprowadzili skuteczne narzędzia systemu kontroli zarządczej. Pozwoli to ograniczyć nieprawidłowości w poborze podatków, w prowadzeniu postępowań o udzielanie ulg, w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, a także - poprawić egzekucję należności z tytułu dochodów własnych.

30.01.2024

Ważna decyzja reprywatyzacyjna na podstawie przesłanki lokatorskiej

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Okoliczności określone w art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa, mogą stanowić przesłankę do uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej również w sytuacji, gdy miały miejsce przed wejściem w życie tej ustawy. Taką uchwałę, 11 stycznia 2024 r. podjął skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego - pisze Zofia Gajewska, adwokat.

30.01.2024

Psom i kotom ma być wygodniej, Inspekcja Weterynaryjna rozpoczyna kontrole

Samorząd terytorialny

Minął termin na dostosowanie pomieszczeń w schroniskach dla zwierząt do wymogów określonych w ministerialnym rozporządzeniu. Mimo iż wydłużono czas na wykonanie tego zadania, nie wszystkim udało się je zrealizować. Ilu dokładnie - wkrótce zacznie to sprawdzać Inspekcja Weterynaryjna. Podmiotom, które nie spełnią wymagań grozi nawet wykreślenie z rejestru.

29.01.2024

Concertina na granicy to dodatkowe obowiązki i wydatki dla gmin

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna

To gminy ponoszą odpowiedzialność za udzielanie pomocy zwierzętom ranionym przez drut żyletkowy na granicy z Białorusią i Rosją oraz za uprzątanie i utylizację martwych zwierząt. Mogą jednak pozywać Skarb Państwa o naprawienie szkody wynikającej z oddziaływania urządzeń granicznych na środowisko, czyli także o zwrot wskazanych kosztów.

27.01.2024

Laureaci nagród Super Samorząd i Super Głos 2023

Samorząd terytorialny

W Augustowie młodzież porozumiała się z lokalnymi władzami w sprawie mediateki. W gminie Sędziejowice sołtys, koło gospodyń wiejskich i wójt umiejętnie połączyli integrowanie mieszkańców z konsultacjami społecznymi, a Wałbrzyskiej Radzie Kobiet i władzom miasta udało się włączyć doświadczenia kobiet przy rozwiązywaniu lokalnych problemów. To przykładowe inicjatywy docenione nagrodą Super Samorząd. Wśród laureatów są też uhonorowani nagrodą Super Głos.

26.01.2024

Rząd rozświetla Polskę, a RPO podkreśla coraz większe zanieczyszczenie światłem

Samorząd terytorialny Drogi Finanse samorządów Budownictwo

Przepisy rozporządzeń techniczno-budowlanych nie regulują dostatecznie kwestii zanieczyszczenia światłem przestrzeni publicznych, szczególnie przez niebieskie diody LED w oświetleniu drogowym. A to one mają negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Zagrożenie może zwiększyć program „Rozświetlamy Polskę”, jeśli w regulaminie nie zobowiązywano beneficjentów do wprowadzenia rozwiązań zapobiegających rozpraszaniu oświetlenia LED-owego poza odcinki dróg.

26.01.2024

Będą pieniądze na szkolne stołówki i jadalnie

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty

Rząd chce rozwijać sieć stołówek w publicznych szkołach podstawowych. W ciągu 5 najbliższych lat samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie, które będzie przeznaczone na organizację stołówek i innych miejsc do spożywania posiłków w szkołach: 80 tys. zł na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki lub jej utworzenie albo 25 tys. zł na wsparcie w adaptacji i wyposażeniu jadalni. Rozporządzenie w tej sprawie już obowiązuje.

26.01.2024