SN: Radcowie prawni niesłusznie oskarżyli prokurator o pomówienie

Podejmowanie się roli obrońców oskarżonego przez radców prawnych w sytuacji konfliktu interesów z oskarżonym było naruszeniem zasad etyki – orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. – Dlatego prokurator, która zawiadomiła o tym Okręgową Izbę Radców Prawnych, miała nie tylko prawo, ale i obowiązek takiego działania. Zatem jej immunitet nie zostanie uchylony.

12.06.2024

Nie wiadomo, czy osoba zmieniająca płeć może pozwać dzieci i małżonka

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w pełnym składzie, lecz bez sędziów wybranych przed 2018 rokiem, podjął uchwałę stanowiącą, iż niedopuszczalne jest cofnięcie wniosku przez prokuratora generalnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Problem dotyczył ustalenia i zmiany płci, a w tym kontekście pytania – kogo pozywa osoba chcąca zmienić płeć - czy tylko rodziców, czy także dzieci i małżonka.

11.06.2024

SN: Radca prawny uniewinniony od zarzutu przekroczenia rzeczowej krytyki

Prawnicy

Sformułowanie w piśmie mailowym radcy prawnego o „niewiarygodnej arogancji i poczuciu całkowitej bezkarności”, nie było przekroczeniem wolności słowa i nie przekraczało granic rzeczowej krytyki – orzekł Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Nie można w kasacji do Sądu Najwyższego kwestionować znikomej społecznej szkodliwości czynu, gdy sąd dyscyplinarny uniewinnił obwinioną - stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

10.06.2024

SN: 2 tys. zamiast 20 tys. złotych za opóźnienie rozpoznania apelacji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Za półtora roku oczekiwania na termin rozpatrzenia apelacji Skarb Państwa wypłaci skarżącej 2 tys. złotych. Minimalna wysokość sumy pieniężnej, jaką należy zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego, wynosi 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego orzekł o przewlekłości.

05.06.2024

SN: Sędzia w stanie spoczynku o wynagrodzenie musi skarżyć swój sąd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia z powodu choroby był bez środków do życia i jakiegokolwiek ubezpieczenia przez trzy lata. Ale Sąd Najwyższy orzekł, że prezes Sądu Okręgowego nie jest stroną pozwaną w sporze o odsetki za zaległe wynagrodzenie sędziego. Sędzia w stanie spoczynku pozywać powinien sąd, w którym sędzia pobierał to wynagrodzenie, gdy orzekał.

05.06.2024

TK eliminuje z kodeksu dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis kodeksu karnego obligujący sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie prowadzenia ich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest niezgodny z konstytucyjnym prawem do sprawiedliwego procesu. Ustawodawca przejął kompetencje władzy sądowniczej – dodał Trybunał.

04.06.2024

SN: Sędzia pozbawiony urzędu, ale bezkarny przed sądem powszechnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Rażący przejaw lekceważenia porządku prawnego – tak określiła zachowanie sędziego Sądu Rejonowego sędzia Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Chodziło o spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu i narkotyku, więc obwiniony został pozbawiony urzędu. Jednak sądy karne sprawę umorzyły, bo immunitet uchylała zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Zdaniem SN - był to błąd.

04.06.2024

IPN chce ścigania sędziów stanu wojennego, SN zwykle odmawia

Bardzo rzadko Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyla immunitet sędziom stanu wojennego. Dlatego, że trudno jest uprawdopodobnić, że taki sędzia świadomie prześladował współobywateli z powodów politycznych. A co więcej - kierował się odwetem motywowanym panującą wówczas ideologią, co wskazywałoby na złamanie fundamentalnych zasad procesu karnego.

04.06.2024

Nienaruszalna prerogatywa Prezydenta RP, a w tle delikt dyscyplinarny

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W postępowaniu karnym nie jest dopuszczalne badanie ważności lub skuteczności aktu ustrojowego powołania sędziego przez Prezydenta RP podjętego w ramach realizacji wyłącznej prerogatywy głowy państwa. Sędzia, wobec którego stwierdzono nieprawidłowości w toku procedury nominacyjnej, nie jest osobą nieuprawnioną do orzekania w rozumieniu art. 439 par. 1 pkt 1 kpk – taką uchwałę podjęło trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.

03.06.2024

SN: Odmowa przeniesienia sędziego w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa odmówiła przeniesienia sędzi Sądu Okręgowego we Wrocławiu w stan spoczynku z powodu złego stanu zdrowia. Odwołująca się wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej tą uchwałą. Stwierdziła, że w sprawie wystąpiły nowe okoliczności. Jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN odwołania sędzi nie uwzględniła.

01.06.2024

SN: Jeden sędzia odrzuca zażalenie na odmowę zwolnienia z kosztów

Prawo cywilne

W stanie prawnym ukształtowanym ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ‎Kodeksu postępowania cywilnego i ustawą ‎z 9 marca 2023 r. o zmianie tego kodeksu, zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych odrzuca sąd w składzie jednego sędziego – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

30.05.2024

Radca prawny chciał "wysondować sąd" i przegrał, teraz SN bada czy sąd był bezstronny

Prawo cywilne Prawnicy

Zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić milionowego odszkodowania za błąd radcy prawnego przy wykonywaniu czynności zawodowych. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie mogła wydać wyroku merytorycznego, gdyż wcześniej musi z urzędu zbadać, czy sędzia sprawozdawca orzekająca w II instancji, jest sędzią bezstronnym. Dlatego zawieszono postępowanie i poproszono o akta personalne sędziego.

24.05.2024

SN: Termin przedawnienia w weekend nie przedłuża się na dzień wolny od pracy

Prawo cywilne

Jeśli termin do wystąpienia do sądu z pozwem wypada w weekend, można złożyć go w poniedziałek. Zasada ta nie odnosi się jednocześnie do upływu terminu przedawnienia, który jest określony jasno - taki jest sens środowej uchwały siedmiorga sędziów Sądu Najwyższego. Nie można zatem przyjąć, że w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wyłączona jest możliwość podejmowania czynności skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia - zarówno przez wierzyciela, jak i dłużnika.

22.05.2024

Powód, który przegrał, oskarża sędziego o zniesławienie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pokrzywdzony w sprawie cywilnej powód oskarżył sędziego o znieważenie i zniesławienie. To pierwsza taka sprawa przegranego klienta sądu. Poprzednio o ukaranie i uchylenie immunitetu wnioskowały osoby niezadowolone z rozprawy przeprowadzonej w sądach karnych. Sędzia obwiniona przez podsądnego miała użyć obraźliwych słów w uzasadnieniu wydanego orzeczenia. Sąd Najwyższy odroczył posiedzenie.

21.05.2024

SN: Prokurator przyznał się do wypicia pięciu piw i stracił immunitet

Prawnicy

Prokurator rejonowy został przez Sąd Najwyższy pozbawiony immunitetu, mimo że uporczywie kwestionował wadliwość pomiarów dokonanych przez policję. Zachowanie prokuratora godziło w bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu drogowym i stanowiło oczywiste naruszenie podstawowego obowiązku uczestnika tego ruchu, jakim jest zachowanie należytej ostrożności – stwierdziła Izba Odpowiedzialności Zawodowej.

20.05.2024

SN: Notariusz nie zostanie ukarana za niepoinformowanie o sprzedaży ziemi

Prawo karne Prawnicy

Notariusz z sześcioletnim stażem nie dopełniła swoich obowiązków, ale postępowanie dyscyplinarne wobec niej zostało umorzone. Problem wynikał z rocznego opóźnienia - nie zawiadomienia ministra spraw wewnętrznych o sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży ziemi cudzoziemcowi. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uznał, że wbrew twierdzeniom ministra sprawiedliwości, nie doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego.

17.05.2024

TK: Regulamin dotyczący wyłączania neo-sędziów jest niekonstytucyjny

Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, 16 maja br., Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek KRS o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 6 lutego 2024 r. Zdaniem Trybunału ten regulamin narusza zasadę niezawisłości sędziów. Godzi w fundamenty polskiego porządku prawnego, choćby dlatego, że jest aktem pod-ustawowym. Wprowadzony zakaz orzekania przez neo-sedziów traci moc prawną.

16.05.2024

SN: Sąd z urzędu orzeka o roztrwonionym przez małżonka majątku

Prawo rodzinne Domowe finanse

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd z urzędu rozstrzyga także o roszczeniach wynikających z nieusprawiedliwionego rozporządzenia majątkiem wspólnym na własne potrzeby przed ustaniem wspólności małżeńskiej – taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjęła we wtorek 14 maja br. Izba Cywilna Sądu Najwyższego w poszerzonym składzie.

14.05.2024

SN: Sąd źle wyliczył grzywnę za błąd w fakturze

Prawo karne Podatki i opłaty lokalne

Podatniczka została skazana na zapłacenie grzywny z powodu fałszywej faktury. Sąd orzekający uwzględnił wniosek o skazanie, w sytuacji gdy uzgodniona w nim grzywna kwotowa wynosiła 33 tys. zł, mimo że nie stanowiła równowartości postulowanej – i ostatecznie orzeczonej - grzywny 500 stawek dziennych w wysokości 95 zł. Sąd naruszył w ten sposób rażąco prawo – orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego.

14.05.2024

SN: W czasie pandemii skazywać mógł jeden sędzia

Prawo karne

Wstrzymanie wykonania orzeczenia jest zasadne, gdy zastosowano niewłaściwie przepisy antycovidowe co do obsady sądu. A co więcej, wyrok wydano w składzie, w którym brała udział sędzia delegowana do pełnienia służby sędziowskiej w sądzie wyższego rzędu z naruszeniem ustawowych zasad – orzekła Izba Karna SN i wstrzymała skazanemu wykonanie orzeczenia.

13.05.2024
1  2  3  4  5    233