TK: Naprawa szkody za wadliwy wyrok

Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie wydane w sprawie skargi spółki z o.o. dotyczącej istnienia oraz zakresu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia niezgodnego z prawem oraz właściwości miejscowej sądu. Według orzeczenia zgodny z Konstytucją jest przepis kodeksu postępowania cywilnego, stanowiący, że właściwy do orzekania o odszkodowaniu za wyrok niezgodny z prawem jest ten sam sąd, który wcześniej wydał wadliwy wyrok.

26.09.2023

Zbrodnie sądowe bez przebaczenia, ale czy bez immunitetu?

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza uchwała dotycząca zbrodni sądowej i uchylenia immunitetu sędziego stanu wojennego zapadnie 4 października br. Jest to konsekwencja uchwały pełnego składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 19 września br. Dała ona wskazówki, jak rozstrzygać sprawy sędziów podejrzanych o popełnienie zbrodni sądowych w stanie wojennym, czyli 40 lat temu. Dowiemy się, czy wnioski prokuratorów IPN o osądzenie tych sędziów przez sądy karne są zasadne.

26.09.2023

SN: Prokurator ukarana upomnieniem za stłuczkę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Drobna kolizja drogowa spowodowana przez prokuratora przy jego nieuwadze nie jest przypadkiem mniejszej wagi – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego i przerwała linię orzeczniczą, która wskazywała, że zwykła stłuczka samochodowa prokuratora czy sędziego nie kończy się ukaraniem. Musi być równość wobec prawa – podsumował prezes Izby.

25.09.2023

SN: Sędzia postawiła się przełożonemu, ale nie złamała etyki

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sędzia nie ma obowiązku etycznego darzenia sympatią przełożonego. Ma prawo też do wypowiadania swoich opinii, co uczyniła obwiniona sędzia wojskowa. Nie jest to złamanie zasad etycznych ani godności urzędu – przekonała Sąd Najwyższy obrona. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uniewinniła sędzię, uznając, że słusznie orzekł tak sąd I instancji. Dodał, że „nie tak powinna przebiegać rozmowa, która miała miejsce w gabinecie prezesa sądu z podwładną”.

22.09.2023

SN: Trzy tygodnie z e-obrożą za długo, sędzia uniewinniona

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Sądzie Najwyższym doszło do nietypowej sytuacji. Sąd kontrolował bowiem orzeczenie wydane też przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, która uznała winę sędziego – powiedział sędzia Kozielewicz. – Przyczyną wszczęcia postępowania był błąd sądu polegający na nie zwolnieniu z odbywania kary skazanego w dozorze elektronicznym. Jednak przedłużenie dozoru było winą innego sędziego - orzekł SN.

21.09.2023

Uchwała SN: Za oczywisty błąd sędzia nie odpowiada, tylko za zbrodnię sądową

Błąd w zakresie wykładni i stosowania prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub w zakresie ustalenia stanu faktycznego albo oceny dowodów, jeżeli nie stanowi rażącej i oczywistej obrazy przepisów prawa - jako zachowanie mieszczące się w istocie wymiaru sprawiedliwości i przez to legalne - nie może być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej członka składu orzekającego – to uchwała całej Izby Odpowiedzialności Dyscyplinarnej SN.

20.09.2023

SN: Cofnięcie prawa jazdy w zbiegu z zakazem prowadzenia pojazdów

Prawo karne

Mimo, iż oskarżonemu nie przywrócono uprawnień do kierowania pojazdami nie oznacza to, że w dalszym ciągu pozostawały one cofnięte. Skoro w dacie czynu środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został już wykonany w całości, to decyzja administracyjna w zakresie cofnięcia z tego powodu uprawnień nie obowiązywała – orzekł Sąd Najwyższy, uwzględniając kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść kierowcy.

20.09.2023

SN: Obecność obrońcy w sądzie odwoławczym nie wystarczy

Prawo karne Prawnicy

Niesprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę przez sąd II instancji, mimo zgłoszenia takiego wniosku, może nastąpić jedynie wyjątkowo, jeśli nie naruszy to standardów rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i z tego powodu uchylił wyrok. Teraz osadzony może składać wnioski dowodowe, ale rozprawa musi być powtórzona, tak jak wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich.

19.09.2023

SN: Dobre zdrowie i sumienna służba to za mało, by prokurator pracował dalej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Możliwość dalszego zajmowania stanowiska prokuratora stanowi wyjątek od zasady, według której z dniem osiągnięcia określonego wieku prokurator przechodzi w stan spoczynku – orzekł Sąd Najwyższy. Obowiązkiem prokuratora kwestionującego decyzję Prokuratora Generalnego o odmowie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska jest wskazanie szczególnych okoliczności. I nie jest to dobre zdrowie, doświadczenie ani sumienna służba.

18.09.2023

SN: Wstrzymanie losowania numerów komitetów wyborczych - niemożliwe

Wybory

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzucił wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców o zabezpieczenie praw wyborczych w postaci nakazania Państwowej Komisji Wyborczej ujęcia Komitetu w losowaniu numerów wśród komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych, lub wstrzymania losowania.

16.09.2023

Umowa kredytu frankowego ważna, ale bank wypłaci nadpłatę

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Jeśli strony umowy mają możliwość ustalenia treści stosunków prawnych, aby wyeliminować z niego klauzule abuzywne i kontynuować wykonywanie umowy w sposób prawidłowy, to nie trzeba unieważniać umowy kredytu frankowego – orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie, przyznając kredytobiorcy prawo do zwrotu sumy wynikającej z nieprawidłowej indeksacji do waluty obcej.

15.09.2023

SN: Zachowanie prokuratora nie miało związku ze śmiercią poszkodowanej

Prawo karne

Prokurator stanął przed sądem dyscyplinarnym z powodu zlekceważenia poszkodowanej. Został uniewinniony od zarzutu naruszenie godności urzędu, gdyż kobieta została zabita przez sprawcę, wobec którego zastosował zakaz zbliżania się. Sąd Najwyższy uznał, że w tym stanie rzeczy, gdy sprawca nie stawił się na badania psychiatryczne, obwiniony prokurator nie musiał zastosować surowszego środka w postaci aresztu.

14.09.2023

Prokurator doprowadzony siłą na badania bez kary dyscyplinarnej

Prawo karne Prawnicy

Jeśli prokurator wzywany przez sąd na poddanie się badaniom psychiatrycznym nie stawia się, można go zatrzymać i doprowadzić siłą. Zatrzymanie prokuratora w czasie pracy, zakucie w kajdanki i zastosowanie aresztu - było jednak nieprawidłowe. Sąd Najwyższy uznał, że czyn prokuratora jest mniejszej wagi – odstąpił od kary i uniewinnił go.

12.09.2023

SN: Uniewinnienie od ukrywania fałszywych euro

Prawo karne

Oskarżony przechowywał podrobione banknoty euro. Ale nie wiadomo czy chciał je wykorzystać. Jednak sąd pierwszej instancji uniewinnił go od zarzutu przechowywaniu fałszywych pieniędzy w celu...

09.09.2023

Skazany na dozór elektroniczny nie może zmienić adresu

Prawo karne

Sąd zdecydował, że skazany za niepłacenie alimentów nie może dalej odbywać kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Powodem był fakt, że w sytuacji osobistej, życiowej, zdrowotnej i majątkowej skazanego nie zachodzą żadne szczególne okoliczności. Wyprowadzenie się pod inny adres i niestawiennictwo na rozprawie przesądziło o odbywaniu kary w więzieniu.

08.09.2023

Prokuratorów nie łatwo ukarać za błędy

Prawnicy

Z pozoru przewinienia dyscyplinarne prokuratorów wydają się oczywiste i godne potępiania, lecz postępowania dyscyplinarne ciągną się latami - tylko po to, aby wreszcie zapadły wyroki uniewinniające. Problem stanowi sam legislator, który zagmatwał przepisy. Do tego dochodzi szczególna zawiłość spraw. Oto trzy przykłady tylko z jednego dnia, 6 września br., z rozpraw przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.

07.09.2023

SN: Kara łączna bez warunkowego zawieszenia

Prawo karne

W sytuacji gdy przypisane oskarżonemu przestępstwa zostały popełnione po 1 lipca 2015 r., nie istnieje możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności przekraczającej rok, orzeczonej na podstawie kar jednostkowych wymierzonych za popełnione czyny – orzekł Sąd Najwyższy uwzględniając kasację Prokuratora Generalnego. Uchylił wyrok sądu I instancji za znieważenie i groźby wobec ochroniarza.

06.09.2023

SN: Dla skargi nadzwyczajnej wartość przedmiotu sporu nie ma znaczenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niedopuszczalne jest odrzucenie skargi nadzwyczajnej wyłącznie z powodu niskiej wartości przedmiotu sporu - taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjęła 5 września Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Izba nadała tej uchwale moc zasady prawnej. SN dodał, że reguły dotyczące skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym w tym wypadku nie mają zastosowania.

05.09.2023

Sędzia, który orzekał sam, też musi odbyć naradę

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nieprzeprowadzenie narady przez sędziego, który orzekał jednoosobowo, przed sporządzeniem i ogłoszeniem postanowienia oraz ogłoszenie postanowienia niezwłocznie po udzieleniu głosu stronom - miało wpływ na treść orzeczenia, pomijało niezbędną fazę orzekania. Nie odbyła się narada. Dlatego należy powtórzyć postępowanie przed sądem pierwszej instancji – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie.

30.08.2023

SN podejmie uchwałę w sprawie roszczeń kończących się w weekend

Prawo cywilne

Jeśli ostatni dzień zapłaty faktury minął, a termin do wystąpienia do sądu wypada w weekend, to czy można wystąpić z roszczeniem w poniedziałek? Opinie są podzielone, nawet w Sądzie Najwyższym, dlatego trzech sędziów Izby Cywilnej uznało, że powinna zapaść uchwała w składzie siedmiu sędziów w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

30.08.2023
1  2  3  4  5    226
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski