SN: Niezakończone postępowania nie uzasadniają dalszego zawieszenia prokuratora

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zawieszenie w czynnościach prokuratora musi mieć ważną i uzasadnioną przyczynę, gdyż jest daleko idącą ingerencją w prawa pracownicze i prawa do wykonywania służby – stwierdził Sąd Najwyższy. Izba Odpowiedzialności Zawodowej odmówiła więc dalszego zawieszenia w obowiązkach służbowych prokurator Małgorzaty Mróz z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz.

10.11.2023

SN: Ocena okresowa referendarza zależy od jego staranności

Prawnicy

Pracownik jest zatrudniany w sądzie nie po to, aby mieć efekty, ale by starannie dążył do wykonywania tych efektów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wprowadzić wzorzec ocenny, tak, aby statystyka spraw uchylonych nie rzutowała na negatywną ocenę referendarza, chyba że udałoby się wykazać, że w konkretnych, powtarzalnych sprawach referendarz rażąco naruszył prawo – dodał sąd.

09.11.2023

TK: Wynagrodzenia sędziów niezgodne z Konstytucją

Wymiar sprawiedliwości

Określenie ustawą okołobudżetową na 2023 r. podstawy wynagrodzenia sędziów narusza gwarancje niezawisłości sędziowskiej i godności sprawowania urzędu - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Na wyrok czekali i sędziowie, i prokuratorzy. Rząd bowiem "okołobudżetówką" ustala od kilku lat podstawę wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i m.in. referendarzy - mimo że kwestie te uregulowane są w ustawach ustrojowych. Prawnicy oceniają, że ten wyrok może oznaczać kolejną falę pozwów.

08.11.2023

SN w nowym składzie burzy zasady unieważniania umów frankowych

Prawo cywilne Kredyty frankowe

W przypadku braku przelicznika w umowie - niezależnie od tego, czy nie było go od początku, czy też okazał się nieważny - stosuje się przelicznik wynikający ze zwyczajów i zasad współżycia społecznego – orzekli trzej sędziowie Izby Cywilnej. Sędziowie wadliwie powołani do Sądu Najwyższego ignorują prawo europejskie, ustaloną linię orzeczniczą SN i wiążące wyroki Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

08.11.2023

Niealimentacja po prawomocnym wyroku to nowe przestępstwo, ale czas trzeba precyzyjnie określić

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w okresie nieobjętym prawomocnym skazaniem jest już nowym czynem, pociągającym dalszą odpowiedzialność karną, przy czym granice czasowe kolejnego przestępstwa powinny być dokładnie określone, z uwzględnieniem treści poprzedniego wyroku skazującego - wskazał Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w sprawie kobiety skazanej za niealimentację wobec dwójki dzieci.

04.11.2023

NSA: Bez powołania na funkcję proboszcza ksiądz nie może wnosić skargi

Prawnicy

Przedłożone przez księdza pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy nie wskazywało w jakikolwiek sposób, że wymieniony ksiądz był osobą powołaną przez odpowiednie władze kościele do pełnienia funkcji organu wnoszącej skargę parafii. W konsekwencji nie potwierdzało, że był on uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu adwokatowi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zabrakło aktu powołania na funkcję proboszcza.

04.11.2023

SN: Prokurator bez immunitetu, potrącił pieszą na pasach

Prawo karne

Prokurator, który nie zachował należytej ostrożności przy prowadzeniu samochodu i zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, w wyniku czego potrącił na pasach kobietę, został pozbawiony immunitetu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Teraz będzie sądzony przez sąd karny, który musi udowodnić prokuratorowi winę.

03.11.2023

SN: Nieumyślny błąd sędziego to nie przestępstwo

Prawo karne

Sędzia nie przedłużyła aresztu mężczyźnie skazanemu za znęcanie się nad bliską osobą i została obwiniona o zaniedbanie obowiązków służbowych. Bo tego samego dnia sprawca dotkliwie pobił poszkodowaną. Nie każde przewinienie dyscyplinarne jest jednak jednocześnie przestępstwem. Nieumyślne przestępstwa urzędnicze powinny być rozpatrywane w ramach postępowania dyscyplinarnego – wskazał sąd i nie zezwolił na postawienie sędziego przed sądem karnym.

02.11.2023

SN: Śmierć dziecka – podejrzenie zaniedbań prokuratora

Prawo karne

Należy wyjaśnić w postępowaniu karnym czy do śmierci dziecka pośrednio nie przyczyniły się zaniedbania procesowe asesora i nadzorującego go prokuratora rejonowego. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uchylił immunitett prokuratorowi, co do którego zachodzą podejrzenia, że naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

31.10.2023

SN: Sąd błędnie przyjął, że doszło do frankowej umowy pożyczki, ale i tak ją unieważnił

Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe

Odwołanie się do tabel kursów walut pozwanego banku spowodowało, że nie można było określić końcowej sumy do zapłaty. Wobec tego powodowie nie mogli obliczyć swego świadczenia. Jednak po wyeliminowaniu klauzuli przeliczeniowej umowa nie jest możliwa do wykonania, wobec czego musi być unieważniona - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

30.10.2023

SN: Rzecznik MIŚ nie opłaca kosztów skargi nadzwyczajnej

Wymiar sprawiedliwości

W razie wniesienia skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców koszty postępowania przed Sądem Najwyższym podlegają wzajemnemu zniesieniu – taką uchwałę siedmiorga sędziów podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Zadecydowało działanie Rzecznika w interesie publicznym.

27.10.2023

Prokurator usunięty z zawodu za przyjmowanie prezentów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego ukarała prokuratora rejonowego z Warszawy wydaleniem ze służby. Miał on żądać i następnie wziąć od partnerki oskarżonego o zabójstwo dwie markowe koszule i bilety na mecz piłkarski reprezentacji narodowej. Prokurator przyznał się do tych czynów. Sąd Najwyższy uznał, że zachowanie prokuratora było niegodne i naraziło na szwank wizerunek urzędu.

26.10.2023

WSA: Kradzież węgla uzasadniała wydalenie ze służby

Policja Prawo pracy

Policjant został uznany za winnego popełnienia przewinień dyscyplinarnych, które polegały na kradzieży worków z węglem. Przełożeni dyscyplinarni wydalili go za to ze służby. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że kara była adekwatna do rangi i rodzaju popełnionych przewinień, ponieważ funkcjonariusz utracił nieposzlakowaną opinię oraz sprzeniewierzył się obowiązkom związanym z wykonywaniem zawodu opartego na szczególnym zaufaniu społecznym.

25.10.2023

Strasburg: Polska naruszyła prawa sędziów-kobiet do przejścia w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepisy uzależniające przejście w stan spoczynku kobiety-sędziego od zgody ministra sprawiedliwości naruszają prawo do sądu oraz prawo do życia prywatnego, a ponadto są dyskryminujące ze względu na wiek i płeć - orzekł 24 października br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Te przepisy to arbitralna i bezprawna ingerencja w sferę niezawisłości sędziowskiej i ochrony przed usunięciem ze stanowiska sędziego ze strony przedstawiciela władzy wykonawczej.

24.10.2023

SN: Prokurator za wcześnie umorzył sprawy pedofili

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prokurator z Poznania został obwiniony o to, że poważnie zaniedbał prowadzenie spraw związanych z pedofilią. Otrzymał karę upomnienia, gdyż z powodu jego bierności nigdy nie wykryto sprawców. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej orzekł, ze surowsza kara nagany nie byłaby adekwatna, gdyż właściwie nie wiadomo, czy istotnie doszło do przestępstwa, a dzieci miały poniżej 15 lat.

21.10.2023

SN: Rada adwokacka nie może zwolnić z zastępowania strony

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy we Włocławku powziął wątpliwość, którą przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. A ta podjęła uchwałę, zgodnie z którą właściwa okręgowa rada adwokacka, do której adwokat ustanowiony przez sąd skierował wniosek o zwolnienie z obowiązku zastępowania strony w postępowaniu, nie może skutecznie zwolnić go z tego obowiązku.

17.10.2023

SN odpowie, czy żołnierz może być pełnomocnikiem Skarbu Państwa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło interesujące zagadnienie prawne dotyczące reprezentacji w postępowaniu o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową, niebędący adwokatem lub radcą prawnym, mógł być pełnomocnikiem procesowym Skarbu Państwa w sprawie cywilnej.

16.10.2023

SN: Wątpliwa nagana dla obrońcy bez maseczki w sądzie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny, jako obrońca na sali sądowej, nie chciał założyć maseczki. Jego zachowanie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych było podyktowane tym, iż rozporządzenie wydane przez rząd pozostawało w sprzeczności z podstawą prawną. Jednak rzecznik dyscyplinarny i sądy były zdania, że postąpił wbrew ślubowaniu i nieetycznie, za co ukarano go naganą. Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z powodu poważnych braków uzasadnienia.

14.10.2023

SN: Nazwa rozstrzygnięcia ma wpływ na ustalenie kary i winy adwokata

Prawo karne Prawnicy

Adwokat przeszedł na drugą stronę - do przeciwnika procesowego i teraz procesuje się ze swoim dawnym klientem. Sądy dyscyplinarne Adwokatury stwierdziły winę obwinionego, ale nie mogły go ukarać z powodu przedawnienia karalności przewinienia. Czy przedawnienie istotnie nastąpiło? Oceni to ponownie Wyższy Sąd Dyscyplinarny, gdyż Sąd Najwyższy uznał, że wydane postanowienie zostało błędnie nazwane.

13.10.2023

Sąd: PiS może krytykować politykę migracyjną UE

Sądy pierwszej instancji oddaliły w całości powództwa Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, które domagały się zakazu mówienia o tym, że unijny mechanizm relokacji ma charakter przymusowy; że dotyczy on nielegalnych imigrantów, również tych spoza Europy; a także, że Polacy poprzez udział w referendum mogą mieć wpływ na odrzucenie paktu migracyjnego. Rozstrzygnięcie podtrzymał Sąd Apelacyjny.

12.10.2023