Zasady organizacji wypoczynku reguluje rozporządzenie z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U.2016.452). Określa ono kwalifikacje kadry oraz zasady zgłaszania obozu/kolonii/zimowiska do bazy wypoczynku. 

Organizator wypoczynku dla dzieci musi złożyć zgłoszenie do kuratorium - powinien tam zawrzeć szereg informacji, takich jak: liczba uczestników wraz z informacją o ich stanie (wiek, ewentualna niepełnosprawność), informacje o kadrze oraz spełnianiu wymagań dla pełnionych przez nią funkcji. To pomaga rodzicom zweryfikować, czy kolonie są bezpieczne.

Czytaj: ​Organizator kolonii musi zgłosić je do kuratorium>>

Więcej w LEX: Kwalifikacje nauczycieli jako opiekunów wycieczek szkolnych i grup kolonijnych - warunki i zakres odpowiedzialności >>>

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich
 • 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

 

Sprawdź też: Procedura organizacji wycieczek szkolnych >>

 

Sprawdź również książkę: Edukacja wyzwolenia szkoły i nauczycieli >>Obowiązki kierownika wypoczynku:

 1. kierowanie wypoczynkiem;
 2. opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;
 3. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku;
 4. kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione;
 5. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku - z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;
 6. nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
 7. zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;
 8. zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
 9. przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;
 10. udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
 11. nadzór nad realizacją programu;
 12. podział uczestników wypoczynku na grupy.

 

Czytaj w LEX: Zasady rozliczenia finansowego wycieczki szkolnej >>>

Czytaj w LEX: Usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą a podatek od towarów i usług >>>

Kwalifikacje wychowawcy wypoczynku - wychowawcą może być osoba, która:

 1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 2. ukończyła 18 lat;
 3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku;

 

Nauczyciel nie musi kończyć kursu - kurs na wychowawcę, wyjątki od reguły:

 • co najmniej średnie wykształcenie - nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.
 • kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

 

WZORY dokumentów w LEX: