Temat dnia

Zakaz adwokackiej "reklamy" do likwidacji, ale będą etyczne ograniczenia

Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, będą mogli informować klientów o swojej działalności, zakaz adwokackiej reklamy odchodzi bowiem do lamusa. Projekt zmian został przyjęty przez prezydium NRA i jest szansa, że w maju zostanie przegłosowany. Nie ma co jednak liczyć na pełną dowolność - taka informacja handlowa nie będzie mogła naruszać godności zawodu czy godności człowieka, a i określenia "najlepszy", "najlepsza" nie będą dozwolone.

Sejm: Podkomisja zakończyła prace nad projektami o sądach pokoju

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sejmowa podkomisja poparła we wtorek - po trwających ponad rok pracach - dwa projekty mające powołać sądy pokoju. Wprowadzono do nich liczne poprawki a znaczną część planowanych zapisów przeformułowano. W środę projektami o sądach pokoju ma zająć się sejmowa komisja sprawiedliwości. Doradca prezydenta, który wniósł te projekty, wyraził nadzieję, że prace w Sejmie nad ustawami zakończą się w kwietniu.

SN: Zmiana miejsca służbowego sędziego to nie zawsze awans

Prawnicy

Sformułowanie „zmiana miejsca służbowego sędziego” odnosi się wyłącznie do zmiany miejsca służbowego niepowiązanej ze zmianą stanowiska sędziego. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia, z tym że nie ma zastosowania do spraw, w których rozpoczęto przewód sądowy - tak brzmi uchwała siedmiorga sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Do TK wpłynęło stanowisko szefa rządu w sprawie noweli o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Stanowisko Prezesa Rady Ministrów przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu głosi, że zgodne z konstytucją są zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę zapisy styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. te dotyczące testu niezależności sędziego oraz przekazujące sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów do NSA.

Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.

Zmiana przepisów pozwoli także ojcom odraczać aplikacje

Prawnicy Strefa aplikanta

Przepisy przewidujące możliwość odroczenia aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, w związku z urodzeniem dziecka, dyskryminują ojców - skarżyli się młodzi prawnicy, a Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w tej sprawie w resorcie sprawiedliwości. Ministerstwo się z tym zgadza i zapowiada, że niezwłocznie podejmie prace legislacyjne nad zmianą tych przepisów prawa.

Polecamy książki prawnicze
Wydanie wadliwego zarządzenia prezesa sądu musiało skutkować uchyleniem decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka. Ta uchwała wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która od września 2022 r. stoi na stanowisku, że sędzia nie może być pociągany do odpowiedzialności za swoje poglądy prawne wyrażone w orzeczeniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.03.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wyjaśnienie sensu poszczególnych przepisów, odnajdowanie wykładni, próba wskazywania na związki miedzy różnymi przepisami oraz odniesienie do prawa kanonicznego na poziomie krajowym czy diecezjalnym - to zdaniem autorów cele wydanego właśnie komentarza do Kodeksu prawa kanonicznego. Powinien trafić do każdej kancelarii parafialnej i kurii biskupiej i do każdej szanującej się kancelarii prawnej – uważa dr hab. Paweł Borecki z UW.
Prawo.pl
28.03.2023
Prawnicy
Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.03.2023
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Prof. Florczak-Wątor: Argumentacja prawnicza ma być skuteczna, ale też uczciwa

Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji, to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do założonego celu, ale musi być uczciwa. Nie do przyjęcia jest...
Krzysztof Sobczak
28.03.2023

NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze
Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i...
Wiesława Moczydłowska
27.03.2023

Kancelaria Bird & Bird wspierała Qair Polska S.A. przy kontrakcie dot. energii elektrycznej

Rynek
Zespół kancelarii wspierał Qair Polska S.A. w procesie negocjacji jednego z największych, pod względem wolumenu, kontraktów Corporate PPA z fizyczną dostawą energii elektrycznej na polskim rynku....
Patrycja Rojek-Socha
27.03.2023

Sędziowie administracyjni: Chaos prawny pogłębia się

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Stale rosnąca liczba sędziów powołanych w wadliwej procedurze nominacyjnej i brak zmian legislacyjnych prowadzących do ukształtowania składu KRS w sposób zgodny z Konstytucją, pogłębiają istniejący...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2023

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance
Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem...
Robert Horbaczewski
27.03.2023

SN wyjaśni, czy można łamać zakaz samooskarżania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Karanie świadka za zeznanie nieprawdy z obawy przed grożącymi mu zarzutami jest niezgodne ze standardami prawa do obrony, wynikającymi z Konstytucji oraz prawa międzynarodowego i europejskiego –...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2023

Obrót lasami sformalizowany, ale przeszkód w sprzedaży nie ma

Samorząd terytorialny Środowisko Administracja publiczna
Obrót nieruchomościami leśnymi jest ograniczony rozwiązaniami prawnymi, które nakładają na strony szereg obowiązków. W praktyce jednak, Lasy Państwowe bardzo rzadko korzystają z przysługującego mu...
Marek Sondej
25.03.2023

Gogle i VR pomogą sędziom się szkolić

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Świadek pod wpływem alkoholu, odurzony narkotykami lub bez dowodu osobistego - takie sytuacje będą mogli już niedługo przećwiczyć sędziowie szkoląc się w wirtualnej rzeczywistości, przy pomocy gogli...
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2023

Atak na robota - policjanta karany, ale symulowanie z nim seksu - nie

Prawo karne Nowe technologie
Już obecnie służby w wielu miejscach na świecie eksperymentują z robotami o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Tak było np. w Nowym Jorku. Atak na takie roboty może być traktowany jako atak na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2023

Zmiany przepisów o doręczeniach mają mobilizować pozwanych do odbioru korespondencji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzenie w 2019 r. instytucji doręczeń pism za pośrednictwem komornika sądowego zlikwidowało tzw. fikcję doręczeń dla osób fizycznych, tj. domniemanie skutecznego doręczenia dwukrotnie awizowanej...
Justyna Peplinska
24.03.2023

Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania...
Katarzyna Warecka
24.03.2023

Sądy administracyjne na razie nie chcą podważać konstytucyjności umarzania postępowań w toku

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Kodeks postępowania administracyjnego
Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, która była podstawą do umarzania postępowań niezakończonych ostateczną decyzją, wciąż wzbudza wątpliwości. Wojewódzkie sądy administracyjne nie...
Inga Stawicka
24.03.2023

Prof. Taborowski: Polski rząd przykłada się do wzmocnienia standardu praworządności w UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Wbrew swoim intencjom polskie władze wywołały w Unii Europejskiej proces, którego skutkiem jest postawienie na wyższym poziomie standardów dotyczących praworządności – mówi prof. Maciej Taborowski z...
Krzysztof Sobczak
24.03.2023

Książki najbardziej przydatne w wymiarze sprawiedliwości nagrodzone

Wymiar sprawiedliwości
Książka Andrzeja Olasia (fot.) pt. Zarzut potrącenia w procesie cywilnym oraz Marka Kulika pt. Przestępstwa współukarane w polskim prawie karnym, zostały nagrodzone w najnowszej edycji konkursu na...
Krzysztof Sobczak
23.03.2023

Projekt zmian w odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy wkrótce trafi do Sejmu

Prawnicy
Kiedy w grudniu ub. roku Sejm odrzucił projekt nowelizacji Prawa o notariacie, opozycja zarzucała mu, że proponowane zmiany mają tak naprawdę zwiększyć kontrolę ministerstwa i zmniejszyć znaczenie...
Agnieszka Matłacz
23.03.2023

Pomoc przy aborcji karana jak pomoc samobójcy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna
Pomocnictwo w przerywaniu ciąży jest karane, ale kobieta, która dokonuje aborcji - nie. Tak jak pomocnictwo przy popełnianiu samobójstwa, sam sprawca nie podlega odpowiedzialności karnej, ale ten kto...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023

Prokurator Generalny w obronie mowy nienawiści?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Dopiero 19 kwietnia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wyda orzeczenie w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego, który żąda uniewinnienia internauty....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.03.2023

SN podwyższa zadośćuczynienie dla Gwiazdy za bezprawny areszt

Sąd Najwyższy podniósł o ponad 350 tys. zł kwotę zadośćuczynienia zasądzonego wcześniej przez wojskowy sąd okręgowy na rzecz znanego działacza demokratycznej opozycji Andrzeja Gwiazdy. Była to sprawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

RPO popiera wniosek gminy Kleszczów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmiany granic

Samorząd terytorialny
Rząd wyłączył z gminy Kleszczów teren z Elektrownią Bełchatów i włączył go do Bełchatowa. Gmina złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Do postępowania przyłączył się Rzecznik Praw...
Robert Horbaczewski
22.03.2023

Przemoc domowa nie tylko w rodzinie - nowelizacja opublikowana

Wymiar sprawiedliwości
Pojęcie przemocy w rodzinie ma zostać zastąpione przemocą domową, bo ta jest problemem także w nieformalnych związkach czy wśród byłych małżonków, którzy rodziną nie są. Będzie dotyczyć nie tylko...
Patrycja Rojek-Socha Agnieszka Matłacz
22.03.2023

SN: Częstowanie ciastkami z marihuaną przyczyną zawieszenia prokuratora

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Sędzia z instrukcją, jak informować strony o możliwym kierunku rozstrzygnięcia sprawy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowelizacja procedury cywilnej z 2019 r. dała sędziom możliwość sygnalizowania stronom, w jakim kierunku idzie sprawa. Rozwiązanie to miało motywować strony do ugód, w praktyce nie do końca się...
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.03.2023

Prokuratura jednak zna autorów hejtu wobec sędziów

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Prokuratura poinformowała, że wie kto szkalował w mediach społecznościowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemara Żurka i chce wrócić do śledztwa w tej sprawie. Tylko z powodu wypadku...
Krzysztof Sobczak
21.03.2023

Prezes sądu i sędziowie krytycznie o komentarzu przewodniczącej KRS wobec wyroku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Oburzenie środowiska sędziowskiego wywołało pismo skierowane przez przewodniczącą KRS do prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zawierało sugestię o konieczności skierowania na szkolenie z zakresu prawa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.03.2023

Trudne dochodzenie odszkodowania za błędy pełnomocnika

Wymiar sprawiedliwości
Jeżeli klient zarzuca pełnomocnikowi, że ten niewłaściwie poprowadził jego sprawę, może dochodzić odszkodowania za straty. Wypłaci je ubezpieczyciel prawnika, ale czasem taki spór kończy się w...
Regina Skibińska
21.03.2023

Nowelizacja kpc to również zmiany dotyczące arbitrażu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Najnowsza nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zawiera nowe przepisy dotyczące sądu polubownego. Mają one umożliwiać stronom toczącego się postępowania przeniesienie sprawy do arbitrażu, czyli...
Romana Piskuła
21.03.2023

Sąd zmusza prokuraturę do badania afery hejterskiej w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Sąd Rejonowy w Katowicach uchylił w poniedziałek decyzję kieleckiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie akcji oczerniania sędziów. Prokuratura twierdziła, że nie jest w stanie ustalić, kim...
Krzysztof Sobczak
20.03.2023
1  2  3  4  5    1731
 • Aktualności
  • Sejm: Podkomisja zakończyła prace nad projektami o sądach pokoju

   Sejmowa podkomisja poparła we wtorek - po trwających ponad rok pracach - dwa projekty mające powołać sądy pokoju. Wprowadzono do nich liczne poprawki a znaczną część planowanych zapisów przeformułowano. W środę projektami o sądach pokoju ma zająć się sejmowa komisja sprawiedliwości. Doradca prezydenta, który wniósł te projekty, wyraził nadzieję, że prace w Sejmie nad ustawami zakończą się w kwietniu.
  • Do TK wpłynęło stanowisko szefa rządu w sprawie noweli o Sądzie Najwyższym

   Stanowisko Prezesa Rady Ministrów przekazane Trybunałowi Konstytucyjnemu głosi, że zgodne z konstytucją są zaskarżone przez prezydenta Andrzeja Dudę zapisy styczniowej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, m.in. te dotyczące testu niezależności sędziego oraz przekazujące sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów do NSA.
  • Zakaz adwokackiej "reklamy" do likwidacji, ale będą etyczne ograniczenia

   Adwokaci, podobnie jak radcy prawni, będą mogli informować klientów o swojej działalności, zakaz adwokackiej reklamy odchodzi bowiem do lamusa. Projekt zmian został przyjęty przez prezydium NRA i jest szansa, że w maju zostanie przegłosowany. Nie ma co jednak liczyć na pełną dowolność - taka informacja handlowa nie będzie mogła naruszać godności zawodu czy godności człowieka, a i określenia "najlepszy", "najlepsza" nie będą dozwolone.
  Zobacz więcej
 • Opinie
  • Prof. Florczak-Wątor: Argumentacja prawnicza ma być skuteczna, ale też uczciwa

   Umiejętność dobrej i skutecznej argumentacji, to ważny element warsztatu zawodowego każdego prawnika. Ma ułatwiać dochodzenie do założonego celu, ale musi być uczciwa. Nie do przyjęcia jest instrumentalne wykorzystywanie wykładni, jak to ma miejsce w wykonaniu polityków, i niestety wielu prawników, w odniesieniu do konstytucji – mówi prof. Monika Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Sędziowie administracyjni: Chaos prawny pogłębia się

   Stale rosnąca liczba sędziów powołanych w wadliwej procedurze nominacyjnej i brak zmian legislacyjnych prowadzących do ukształtowania składu KRS w sposób zgodny z Konstytucją, pogłębiają istniejący chaos prawny i nie zmierzają do uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A udział w składach orzekających osób nominowanych na wniosek organu, stwarza poważne zagrożenie dla stabilności i pewności obrotu prawnego w Polsce.
  • Marcin Dziurda: Obecna nowela procedury cywilnej naprawia wiele uchybień

   Rzeczywistym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, że zbyt wiele spraw, które mogłyby być rozpoznawane przez inne organy, w tym sądy administracyjne, powierza się sądom powszechnym. Z punktu widzenia systemowego nie ma większego znaczenia, czy są to sądy okręgowe czy rejonowe. Jestem przekonany, że te drugie merytorycznie poradzą sobie z nowymi sprawami – mówi dr hab. Marcin Dziurda.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie
  • Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

   Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.
  • O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

   Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
  • Ustawa ograniczająca egzekucję z majątku rolnika podpisana

   Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączane z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez rolników.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia
  • Po 522 dniach bezprawnego zawieszenia sędzia Ferek wraca do orzekania

   Wydanie wadliwego zarządzenia prezesa sądu musiało skutkować uchyleniem decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka. Ta uchwała wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która od września 2022 r. stoi na stanowisku, że sędzia nie może być pociągany do odpowiedzialności za swoje poglądy prawne wyrażone w orzeczeniu.
  • SN: Możliwe wznowienie postępowania po oddaleniu kasacji oraz zadanie pytania

   Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.
  • SN: Zmiana miejsca służbowego sędziego to nie zawsze awans

   Sformułowanie „zmiana miejsca służbowego sędziego” odnosi się wyłącznie do zmiany miejsca służbowego niepowiązanej ze zmianą stanowiska sędziego. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia, z tym że nie ma zastosowania do spraw, w których rozpoczęto przewód sądowy - tak brzmi uchwała siedmiorga sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego.
  Zobacz więcej
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski